ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 1966

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

44

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4499

 

Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβασης Τηλεπικοινωνιών και των προσηρτημένων αυτή Κανονισμών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Αρθρον Πρώτον

 

Κυρούται και κτάται πλήρη ισχύν Νόμου η υπογραφείσα εν Γενεύη την 21 Δεκεμβρίου 1959 "Διεθνής Σύμβασις Τηλεπικοινωνιών" εξ άρθρων 52 και 6 Παραρτημάτων καθώς και τα προσαρτημένα αυτή Τελικον Πρωτόκολλον και 4 Πρόσθετα Πρωτόκολλα, ων τα κείμενα εν Γαλλικώ Πρωτοτύπω κειμένω και Ελληνική μεταφράσει έπονται κατωτέρω

 

Αρθρον Δεύτερον

 

1.Οι κατά τα άρθρα 14 και 25 της άνω Συμβάσεως προσηρτημένοι αυτή Κανονισμοί: α) Τηλεγραφικός β) Τηλεφωνικός γ) Ραδιοεπικοινωνιών και δ) Πρόσθετος Ρδιοεπικοινωνιών, θέλουσι κυρωθή δι'αποφάσεων των επι των Εξωτερικών και Συγκοινωνιών Υπουργών, δημοσιευθησομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά την αυτήν διαδικασίαν θέλουσι κυρωθή και αι κατά την διάρκειαν ισχύος της άνω Συμβάσεως αναθεωρήσεις των Κανονισμών τούτων, καθώς και αι συναπτόμεναι βάσει των άρθρων 7, 43 και 44 Συμφωνίαι.

2. Δι'αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών, μετά γνώμην του Τηλεπικοινωνιακού Συμβουλίου, δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως, θα καθορίζονται αι λεπτομέριαι της εφαρμογής των εν τη προηγούμενη παραγράφω Κανονονισμών και συμφωνιών και θα ρυθμίζονται τα της εφαρμογής των προαιρετικών διατάξεων τούτων.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς ύπο της Βουλής και παρ'Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημεριδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

 

Εν Αθήναις τη 16 Φεβρουαρίου 1966

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

 

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 18 Φεβρουαρίου 1966

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ