EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY BAΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

Εν Αθήναις

Τη 29 Απριλίου 1965

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

72

 

ΝΟΜΟΣ 4464

Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Υπαλλήλικού κώδικος κ.λ.π.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Άρθρο 25

Η νομική εν γένει υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου διενεργείται εφεξής υπό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και διεξάγεται διά του περ' εκάστω τούτων συνιστωμένων Δικαστικών Γραφείων. Διά την επάνδρωσιν των Γραφείων τούτων προστίθενται εις το προσωπικόν του Νομικού Συμβουλίου αο κάτωθι θέσεις:

Διά το παρά τω Τ.Π.Δ. Δικαστικόν Γραφείον δύο (2) θέσεις Παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου, εξ'ων η μία (1) καθίσταται αυτοδικαίως θέσις Δικαστικού Αντιπροσώπου β΄ ή α΄τάξεως, άμα τη καθ' οιονδήποτε τρόπον αποχωρήσει του ετέρου εκ των κατά την παρ. 5 του παρόντος άρθρου ενταχθήσομένων εις ταύτας.

Διά το παρά τω Τ.Τ. Δικαστικόν Γραφείον δύο (2) θέσεις Παρέδρων και μία (1) θέσις Δικαστικού Αντιπροσώπου β΄ ή α΄τάξεως.

Η τοποθέτησις των Παρέδρων παρά τοις Δικαστικοίς Γραφείοις του Τ.Π.Δ. και του Τ.Τ. γίνεται διά Β.Δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού Οικονομικών προτάσει του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. , του δε Δικαστικού Αντιπροσώπου διά πράξεως του Πρέδρου του Ν.Σ.Κ.

Ο Πάρεδρος και κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος ο αρχαιότερο ςτων ενταχθησομένων Παρέδρων προίσταται των ως άνω Δικαστικών Γραφείων όπερ όμως τελεί υπό την εν γένει εποπτείαν και παρακολούθησιν του παρά τω εποπτεύοντι Υπουργείω Νομικού Συμβούλου.

Η μισθοδοσία και αι πάσης φύσεως αποζημιώσεις του παρά τω Τ.Π.Δ. ή του Τ.Τ. παρ'ων αποδίδονται εις το Δημόσιον.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου εντάσσονται εις τας συνιστωμένας θέσεις κυρίου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. οι υπηρετούντες εις την Νομική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. Πάρεδροι και εις την Δικαστική Υπηρεσία του Τ.Τ. δικηγόροι, αναλόγως των εν γένει προσόντων και του χρόνου της συνολικής δημοσίας και παρά τω Τ.Π.Δ. ή Τ.Τ. υπηρεσίας εκάστου διά Β.Δ./τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού των Οικονομικών μετά γνώμην της Ολομελείας του Ν.Σ.Κ. του χρόνου της προυπηρεσίας αυτών επί βαθμώ Παρέδρου ή ως δικηγόρου του Τ.Τ. υπολογιζομένου μόνον διά τας επί του μισθού προσαυξήσεις κατά το ήμισυ και μέχρι μίας εξαετίας ως διανυθέντος εις τον βαθμόν του Παρέδρου του Μομικού Συμβουλίου ή του Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Όπου της κειμένης νομοθεσίας αναφέρεται η Νομική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. ή η Δικαστική Υπηρεσία του Τ.Τ. και ο προϊστάμενος αυτής νοείται εφεξής το παρά τω Τ.Π.Δ. ή τω Τ.Τ. Δικαστικόν Γραφείον και ο παρ'αυτώ Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Εις το παρά τω Τ.Π.Δ. κα τω Τ.Τ. Δικαστικόν Γραφείον ανήκει :α) η ενώπιον πάντων των δικαστηρίων και αρχών υπεράσπισις των υποθέσεων του Τ.Π.Δ. ή του Τ.Τ. και η περί τούτων ή ετέρων εξωδίκων υποθέσεων εισήγησις εις το Ν.Σ.Κ. προς κατάργησιν δίκης, σιμβιβασμόν, αναγνώρισιν απαιτήσεων, διάλυσιν συμβάσεων, παραίτησιν από αγωγήε ή ένδικού μέσου , αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, χάραξιν πορείας δίκης ή διαιτησίαν β) ή δι' ατομικών γνωμοδοτήσεων και συμβουλών καθοδήγησις των Υπηρεσιών επί απλών ζητημάτων και η επαξεργασία των υπ' αυτών συντασσομένων και παραπεμπομένων αυτώ σχεδίων νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών κτλ. Γ) η εισήγησις ενώπιον του Ν.Σ.Κ. επί των απευθυνομένων αυτώ ερωτημάτων της υπηρεσίας και η κατάρτισις των σχετικών γνωμοδοτήσεων δ) ο έλεγχος των τίτλων και λοιπών στοιχείων των χορηγουμένων ενυπήθηκων ή μη δανείων.

Η ανήκουσα κατά το άρθρο 4 παρ. 2 Β.Δ 6/2/2.1.61 (Α΄ 5) περί Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εις τον Υπουργον Οικονομικών αρμοδιότης ασκείται εν προκειμένω υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ ή του Τ.Τ.

Καταργούνται από της εφαρμογής της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου αι διατάξεις: α) Των άρθ 7 και 11 ΝΔ 21-3/3.4.1926 "περί Οργανισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως εκυρώθη και ετροποποιήθη υπό του ΝΔ 12/12.11.1927 αναδημοσιευθέντος την 13.11.1927 και τούτο υπό του Ν 3646/1928 β) των άρθρων 1 παρ. 4 και 2 παρ. 2 ΝΔ 220/14/14.4.1947 "περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως περί του προσωπικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ισχυουσών διατάξεων τινών του Οργανιοσμού Παρακαταθηκών και Δανείων'δ) του άρθρου 38 παρ. 3 ΒΔ 6/2.1.1961 'περί οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους .Το άρθρο 14 του ΒΔ 4/1939 εξακολουθούν ισχύοντα ως προς την διατήρησιν μίας μο΄νο θέσεως δικηγόρου.

Διατηρούνται εν ισχύ αι διατάξεις αι προβλέπουσαι την διά τας ανάγκας του Τ.Π.Δ. πρόσληψιν δικηγόρων, αι θέσεις των οποίων αυξάνονται κα΄τα τρείς.

Εντός εξαμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος επιτρέπεται ο μετά σύμφωνον γνώμην της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους απ'ευθείας διορισμός εις θέσεις δκαστικών αντιπροσώπων β΄τάξεως, νομίμων δημοσίων υπαλλήλων και μονίμων υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, πτυχιούχων της Νομικής Σχολής και μη υπερβάντων το 45ο έτος της ηλικίας των, εφ'οσον κέκτηνται δεκαετή συνολική υπηρεσίαν, εξ' ης τετραετή εις γραφείων Νομικού Συμβούλου του Κράτους, της τοιαύτης υπηρεσίας των πιστοποιουμένης διά βεβαιώσεως του προισταμένου αυτών.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A'

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΣΤΕΦ. ΣΤΕΑΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Π. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ, ΠΟΛ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ, Ι ΤΟΥΜΠΑΣ, Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤ. ΜΠΙΡΗΣ, Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ, Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ, Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘ. ΚΑΝΕΛ-ΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΩΝΤ. ΜΑΡΗΣ, Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, ΕΥΑΓΓ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Ν. ΜΑΛΙΑΚΑΣ, ΑΝΔΡ. ΚΟΚΚΕΒΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 12 Aπριλίου 1965

 

Ο ΕΠΊ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ