ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1964

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

198

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4395

 

Περί κυρώσεως του από 28.9.1955Πρωτοκόλλου της Χάγης, "περί τροποποιήσεως της υπογραφείσης στην Βαρσοβία την 12η Οκτωβρίου 1929 Συμβάσεως , περί ενοποιήσεως κανόνων τινών σχετικών προς την διεθνή δι'αέρος μεταφοράν" κα κωδικοποιήσεως των κειμένων των εν ισχύ Διεθνών Αεροπορικών Συμβάσεων.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Εχοντες υπ'όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 17 Σεπτεμβρίου 1964 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφο 2 τού αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής της εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Αρθρον μόνον

 

1. Κυρούται και έχει ισχύ πλήρη ισχύ νόμου το από 28.9.1955 Πρωτόκολλον της Χάγης "περί τροποποιήσεως της υπογραφείσης εν Βαρσοβία τη 12 Οκτωβρίου 1929 Συμβάσεως, περί ενοποιήσεως κανόνων τινών σχετικών προς την διεθνή δι'αέρος μεταφοράν" ούτινος το κείμενον έπεται εν Γαλλικώ πρωτοτύπω και Ελληνική μετάφραση.Τα κείμενα των προηρηθησών Συμφωνίας και Επιστολών έπονται εν αγγλικώ πρωτότυπω και ελληνική μετάφραση.

2. Η ισχύς του κατά τα ανωτέρω, κυρωμένου Πρωτοκόλλου άρχεται συμφώνως προς τα εν άρθρω 22 αυτού ειδικώτερον καθοριζόμενα.

3. Δύναται ο Υπουργός Συγκοινωνιών δια Διαταγμάτων να κωδικοποιει εις ενιαίον κείμενον τας διατάξεις των κυρωθείσών και εν ισχύ τελουσών Διεθνών Αεροπορικών Συμβάσεων, ως από της κυρώσεωςτων ενδεχομένως συνεπληρώθησαν και ετροποποιήθησαν, επιτρεπομένης εν ταύτω της εις την Ελληνικήν επαναμεταφράσεως των οικείων πρωτοτύπων.

 

Εν Αθήναις τη 17 Οκτωβρίου 1964

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΣΤ. ΧΟΥΤΑΣ, ΑΝΔ. ΚΟΚΚΕΒΗΣ, Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ, Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ, Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Κ. ΜΑΡΗΣ, Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ, Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Ν. ΜΑΛΙΑΚΑΣ, Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 24 Οκτωβρίου 1964

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ