ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ 1963

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

80

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4311

 

Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Αυστρίας συμφωνίας, περί της οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Αρθρον μόνον

 

Ι. Κυρούται και έχει πλήρη Νόμου ισχύν η εν Βιέννη την 8 Απριλίου 1960 υπογραφείσα μεταξύ των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ελλάδος και της Αυστριακής Δημοκρατίας συμφωνία ρυθμίζουσα την οδικήν Μεταφοράν εμπορευμάτων εκτελουμένων δι' εμπορικών τροχοφόρων, της οποίας το κείμενον έπεται εν πρωτοτύπω εις την Γαλλικήν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν.

ΙΙ. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της υπογραφής της ως άνω συμφωνίας.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 15 Μαίου 1963

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ε. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 22 Μαίου 1963

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ