ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ

29 ΜΑΙΟΥ 1963

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

75

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310

 

Περί κυρώσεως των μεταξύ Ελλάδος και Αιθιοπίας συμπληρωματικών συμφωνιών περί αεροπορικών μεταφορών, των ετών 1959 και 1961.

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσομεν και διατάσσομεν

 

Αρθρον μόνον

 

Κυρούνται και έχουν πλήρη ισχύ νόμου αι συναφθείσαι δια των εν έτει 1959 και 1961 ανταλλαγεισών επιστολών συμπληρωματικαί συμφωνίαι μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλάδος και της Αιθιοπίας περί αεροπορικών μεταφορών, ών το κείμενο έπεται εν αγγλικώ πρωτοτύπω και ελληνική μεταφράσει

Ο παρών νόμος ψηφισθείς ύπο της Βουλής και παρ'ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 15 Μαϊου 1963

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΤΟΣΙΤΣΑΣ

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 22 Μαϊου 1963

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ