ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

198

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4291

 

Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου συμφωνίας περί τακτικών εμπορικών κι αεροπορικών μεταφορών.

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσομεν και διατάσσομεν

 

Άρθρον μόνον

 

Κυρούται και έχει πλήρη ισχύ νόμου η εν Αθήναις τη 23.12.1961, υπογραφείσα μεταξύ της Ελλάδος και Κύπρου συμφωνία, περί τακτικών εμπορικών αεροπορικών μεταφορών μετά του παραρτήματος αυτής, ών τα κείμενα έπονται εν Ελληνικώ πρωτοτύπω.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 17 Απριλίου 1963

 

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ε. ΑΒΕΡΩΦ ΤΟΣΙΤΣΑΣ

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΠ. Ι. ΘΕΟΤΟΚΗΣ


 

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 23 Απριλίου 1963

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ