EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

Εν Αθήναις

Τη 3 Σεπτεμβρίου 1976

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

235

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 428

Περί συστάσεως εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον θέσεων προσωπικού και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1

 

Εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον συνιστώνται, προστιθέμεναι εις τας ήδη υφισταμένας, αι κάτωθι θέσεις:

Α Κατηγορία.

Κλάδος Α2 Διοικητικός:

Θέσεις πέντε (5) επί βαθμοίς 8ω-6ω.

Κλάδος Α3 Λογιστικός:

Θέσεις δέκα (10) επί βαθμοίς 8ω-6ω.

Β Κατηγορία.

Κλάδος Β1 Διοικητικός:

Θέσεις εκατόν ογδοήκοντα πέντα (185) επί βαθμοίς 10ω-6ω.

Κλάδος Β5 Χειριστών Διατρητικών και Επαληθευτικών Μηχανών:

Θέσεις ένδεκα (11) επί βαθμοίς 9ω-6ω.

Κλάδος Β6 Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:

Θέσεις τρεις (3) επί βαθμοίς 9ω-6ω.

Γ Κατηγορία.

Κλάδος Γ3 Κλητήρων:

Θέσεις δέκα (10) επί βαθμοίς 12ω-9ω.

Κλάδος Γ4 Φυλάκων:

Θέσεις δύο (2) επί βαθμοίς 12ω-9ω.

Κλάδος Γ5 Θυρωρών:

Θέσεις δύο (2) επί βαθμοίς 12ω-9ω.

 

Άρθρον 2

 

1.                  Εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον συνιστώνται αι κάτωθι θέσεις επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

α) δύο (2) θέσεις Τεχνιτών Κλιματισμού, κεκτημένων πτυχίον κατωτέρας σχολής ειδικότητας ψυκτικού ή τοιούτον μηχανικών σχολών Εμπορικού Ναυτικού και πενταετή πείραν εις κεντρικάς εγκαταστάσεις κλιματισμού, δεόντως αποδεικνυομένην,

β) μία (1) θέσις Τεχνίτου Υδραυλικού, κεκτημένου τριετή πείραν εις υδραυλικάς εγκαταστάσεις και ιδία εις σωληνώσεις εγκαταστάσεων κλιματισμού, δεόντως αποδεικνυομένην.

γ) μία (1) θέσις Τεχνίτου Επισκευαστού - Συντηρητού Γραφομηχανών και Αριθμομηχανών, κεκτημένου απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου και υπερπενταετή πείραν εις συναφείς εργασίας, δεόντως αποδεικνυομένην,

δ) δύο (2) θέσεις Φορτωτών,

ε) δέκα τέσσαρες (14) θέσεις Χειριστών Διατρητικών και Επαληθευτικών Μηχανών, κεκτημένων απολυτήριον εξεταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής Γενικής Εκπαιδεύσεως, ως και πιστοποιητικόν ειδικής Σχολής χειριστών διατρητικών - επαληθευτικών μηχανών.

2.      Εις τας υφισταμένας θέσεις προσωπικού επί σχέσει εργασίας, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προστίθενται αι κάτωθι, κατά περίπτωσιν, θέσεις:

α) οκτώ (8) θέσεις Προσθέτων Αστυφυλάκων - Χωροφυλάκων,

β) δύο (2) θέσεις Οδηγών Αυτοκινήτων, και

γ) εξ (6) θέσεις Καθαριστριών.

 

Άρθρον 3

 

Αι αποδοχαί των υπαλλήλων των κλάδων Β7 Υπομηψανικών και Β8 Βοηθών Επόπτου Κτιρίου (Εργοδηγών) του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προσαυξάνονται κατά το τεχνικόν επίδομα το προβλεπόμενον υπό της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4548/1966 "περί του ενιαίου μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων", ως ετροποποιήθη υπό των διατάξεων του άρθρου 8 του Α.Ν. 274/1968 "περί των αποδοχών των Δημοσίων Πολιτικών και Στρατιωτικών Υπαλλήλων ως και των Υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ."

 

Άρθρον 4

 

1.      Δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, εγκρινομένων υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών:

α) καταρτίζονται, τροποποιούνται ή συμπληρούνται οι κανονισμοί λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου,

β) καθορίζονται, κατά περίπτωσιν και συγκεκριμένωως τα δι' εθνικούς, θρησκευτικούς και λοιπούς κοινωφελείς σκοπούς καταβλητέα ποσά, εντός των ορίων των διά του προϋπολογισμού προβλεπομένων πιστώσεων.

2.      Δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) καθορίζεται ο ύψος του, εις τους διαχειριστάς Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, παρεχομένου, δυνάμει των διατάξεων της περιπτ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 4548/1966 "περί του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων", εποδόματος διαχειριστικών λαθών, μη δυναμένου να υπερβή το, δι' αποφάσεων του Υποργού Οικονομικών, οριζόμενον, συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 152/1975 "περί συστάσεως και αναδιαρθρώσεως θέσεων υπαλήλων Υπουργείου Οικονομικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων",

β) δύναται να χορηγήται επίδομα διαχειριστικών λαθών εις τους διαχειριστάς υπαλλήλους του Οργανισμού "Ελληνικά Ταχυδρομεία" (ΕΛ.ΤΑ.) εκτελούντας ταμιευτηριακόν έγον, εφ' όσον η μέση ημερησία κίνησις δοσοληψιών Ταμιευτηρίου υπερβαίνει τας δέκα (10) πράξεις και να καθορίζηται το ύψος τούτου εντός του ορίου του, διά της προηγουμένης περιπτώσεως, προβλεπομένου εππιδόματος διά τος διαχειριστάς Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου,

γ) εγκρίνεται, η διάθεσις των απαιτουμένων διά τας στολάς των κλητήρων, τεχνιτών, ως και διά τας εσθήτας υπηρεσίας των θηλέων υπαλλήλων, δαπανών,

δ) καταλογίζονται τα ελλείμματα εις βάρος των υπολόγων διαχειριστών, ως και η αξία των απολεσθέντων ειδών αυτού εις βάρος των υπευθύνων,

ε) συνιστώνται πενταμελείς γνωμοδοτικαί επιτροπαί διά την αξιολόγησιν των προσφερομένων προς αγοράν ή μίσθωσιν ακινήτων, προς στέγασιν των υπηρεσιών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Αύται συγκροτούνται εκ τριών υπαλλήλων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, προεινομένων υπό του Γενικού Διευθυντού τούτου, εξ ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, οριζομένων υπό του αρμοδίου νομάρχου, τη αιτήσει του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Το ύψος της αποζημιώσεως του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέως των επιτροπών τούτων καθορίζεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών, βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 176/1969 "περί καταβολής αμοιβών εις τους μετέχοντας Συμβουλίων και Επιτροπών".

 

Άρθρον 5

 

1.                  Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος Νόμου, μέχρις εκατόν τέσσαρες (104) θέσεις εκ των, διά του άρθρου 1 αυτού, προστιθεμένων εις τον κλάδον Β1 Διοικητικόν, εκατόν ογδοήκοντα πέντε (185) θέσεων, καταλαμβάνονται υπό των υπηρετούντων εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον υπαλλήλων επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κεκτημένων τα απαιτούμενα διά τας θέσεις ταύτας προσόντα, μετά δοκιμασίαν υπό Επιτροπής οριζομένης διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών, Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Συγκοινωνιών υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν έχουν υπερβή κατά την δημοσίευσιν του παρόντος το 45ον έτος της ηλικίας των. Οι μη επιτυχόντες ή μη προσερχόμενοι εις την ως άνω δοκιμασίαν απολύονται της Υπηρεσίας.

2.                  Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος αι ένδεκα (11) θέσεις του Κλάδου Β5 Χειριστών Διατρητικών και Επαληθευτικών Μηχανών καταλαμβάνονται υπό των υπηρετούντων εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον υπαλλήλων επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου των κεκτημένων τα απαιτούμενα διά τας θέσεις ταύτας προσόντα.

 

Άρθρον 6

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 30 Αυγούστου 1976

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 2 Σεπτεμβρίου 1976

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ