ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 19 Ιουλίου 1929

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

235

 

ΝΟΜΟΣ 4202

Περί κυρώσεως του από 1929 Νομοθετικού Διατάγματος περί διευκολύσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων προς απόκτησιν κατοικίας δια της οργανώσεως ειδικών συνεταιρισμών κτλ.

 

Αρθρο 11

Παράγραφος 4

 

4. Πρός τακτοποίησιν του σχεδίου των συνοικισμών των Συνεταιρισμών του παρόνοτς νόμου, επιτρέπεται η απαλλοτρίωσις συμφώνως τω άρθρω 19 του Συντάγματος γηπέδων συνεχομένων προς τα δι'αγοράς κτηθέντα πρά του συνεταιρισμού γήπεδα. Η υπέρ του εκάστου συνεταιρισμού δυνάμενη ν'απαλλοτριούται εκτασις δεν δύναται να υπερβαίνει το δέκατον της παρά τούτου κτηθείσης δι'αγοραπωλησίας προς εκτέλεσιν του σχετικού σχεδίου ανοικοδομήσεως. Η τοιαύτη απαλλοτρίωσις ενεργείται δια Προεδρικού Διατάγματος προκαλουμένου παρά του Υπουργού Συγκοινωνίας βάσει γνωματέυσεως του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, αποφαινομένου περί της ανάγκης ταύτης. Δια τον καθορισμό της αποζημιώσεως των απαλλοτριούμενων αναγκαστικώς εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου ΓηΝΑ.

 

Εν Αθήναις τη 11 Μαϊου 1929

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 19 Ιουλίου 1929

 

Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης

Δ. Δίγκας