ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

693

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4160

 

Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Ρώμη την 26ην Μαϊου μεταξύ της Ελλάδος και της Ιταλίας Συμφωνίας, περί αεροπορικών μεταφορών.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Αρθρον μόνον