ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

69

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3947

 

Περί κυρώσεως των πράξεων του 14ου Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου της Οττάβας.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

 

Κυρούται η υπό του εν Οττάβα XIV Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου συνομολογηθείσα τη 3 Οκτωβρίου 1957 αναθεώρησις της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως και των Συμφωνιών περί Ταχυδρομικών Δεμάτων, Ταχυδρομικών επιταγών και Ταχυδρομικών ταξειδιωτικών εντολών, Επιστολών και κυτίων μετά δεδηλωμένης αξίας, Αξιών προς είσπραξιν, Ταχυδρομικών αντικειμένων επί αντικαταβολή και Συνδρομών εις εφημερίδας και περιοδικά, μετά των συναφών αυτοίς Κανονισμών εκτελέσεως και των τελικών πρωτοκόλλων αυτών, κατά τα εν τοις παρά πόδας τεύχεσι κείμενα αυτών εις την Γαλλικήν γλώσσαν και εν Ελληνική μεταφράσει.

 

Άρθρον 2.

 

1.                   Οι υπό της ανωτέρω Συμβάσεως και Συμφωνιών ουχί παγίως αλλά κατά κυμαινόμενον τρόπον προβλεπόμενοι όροι παραδοχής των ταχυδρομικών αντικειμένων και το εις δραχμάς ισότιμον των εν αυταίς προβλεπομένων ταχυδρομικών τελών και δικαιωμάτων δια την εν Ελλάδι εφαρμογήν αυτών, ορίζονται εκάστοτε δια κοινών αποφάσεων των επί των Οικονομικών και Δημοσίων Έργων Υπουργών δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.                   Τα εις δραχμάς ισότιμον των προσθέτων ταχυδρομικών τελών των εξ Ελλάδος δια το εξωτερικόν μεταφερομένων αεροπορικώς αντικειμένων αλληλογραφίας και δεμάτων, ως και των ταχυδρομικών τελών αποστολής των εξωτερικών ταχυδρομικών δεμάτων εν γένει, ορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεως των Υπουργών των Οικονομικών και των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

3.                   Η τιμή της δραχμής εν σχέσει προς το χρυσούν φράγκον δια τας δηλουμένας αξίας των εξ Ελλάδος αποστελλομένων επιστολών, κυτίων και δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας, ορίζεται κατά την εν τη προηγουμένη παραγράφω διαδικασίαν.

4.                   Η τιμή της δραχμής εν σχέσει προς τα ξένα νομίσματα προς έκδοσιν των δια το εξωτερικόν ταχυδρομικών επιταγών ως και προς πληρωμήν των εκ του εξωτερικού τοιούτων καθορίζεται δι' αποφάσεως των Υπουργών των Οικονομικών και των Συγκοινωνιών - Δημοσίων Έργων βάσει των δελτίων τιμής συναλλάγματος της Τραπέζης της Ελλάδος.

 

Άρθρον 3.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 31 Μαρτίου 1959

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Θ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ


 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 13 Απριλίου 1959

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΑΣ