EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

147

 

ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 352

Περι κυρώσεως της απο 10/12.2.1976 πράξεως νομοθετικου περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας"περι ιδρ'υσεως Οργανισμού (ΗΣΑΠ) προς ανάληψιν των ΕΗΣ Α.Ε. " εκτελουμένων μεταφορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφόνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

¨

Αρθρον πρώτον

Κυρούται αφής εδημοσιεύθη εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νομοθετικού περιεχομένου πράξις του Προέδρου της Δημοκρατίας περι ιδρύσεως Οργανισμού ΗΣΑΠ προς ανάληψιν των παρά των ΕΗΣ ΑΕ εκτελουμένων μεταφορών εκδοφθείσα κατ'εφαρμογήν του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος λόγω συντρεχούσης εκτάτου περιπτώσεως εξαιρετικώς επειγούσης και απροβλέπτου ανάγκης ης το περιεχόμενο έχει ούτω:

 

ΠΡΑΞΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Περι ιδρύσεως Οργανισμού ΗΣΑΠ προς ανάληψιν των παρά των ΕΗΣ ΑΕ εκτελουμένων μεταφορών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντες υπόψη :

4        Το άρθρο 44 παρ.1 του Συντάγματος.

2 . Ότι το Δημόσιον , κατ' ενάσκησιν του υπό των άρθρων 9 και 11 της από 17 . 10 . 1925 Συμβάσεως ¨περί προμηθείας ηλεκτρισμού και περί μεταφορών¨ της συναφθείσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ' ενός και α) του Συνδικάτου Μελετών και Επιχειρήσεων και β) της εν Λονδίνω της Αγγλίας εδρευούσης Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "ΤΗΕ POWER AND TRACTION FINANCE COMPANY LIMITED" αφ' ετέρου και κυρωθείσης υπό του από 16 / 17 . 10 . 1925 Ν . Διατάγματος (ΦΕΚ 309 Α΄) , ως αύτη ετροποποιήθη δια του άρθρου 12 της από 23 Ιουλίου 1954 τοιαύτης , κυρωθείσης υπό του Ν . Διατάγματος 3102 - 1954 , ως και του άρθρου 4 της υπ' αριθ . 3706 / 606 / 22 . 3 . 1961 εγκριτικής του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων αποφάσεως , παρεχομένου αυτώ δικαιώματος , προέβη εις την εξαγοράν των υπό της Α . Ε . "Ε.Η.Σ" μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1975 ασκουμένων μεταφορικών επιχειρήσεων , κατ' ακολουθίαν της από 14 / 12 / 1973 σχετικής ειδοποιήσεως του και της παρ' αυτού καταβολής του τιμήματος εξαγοράς , ως διαλαμβάνεται και πιστούται εν τω από 24 Δεκεμβρίου 1975 Πρωτοκόλλω παραδόσεως και παραλαβής της επιχειρήσεως της Α. Ε "Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε" ( Ε.Η.Σ.) , τω υπογραφέντι παρά των εκπροσώπων αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου .

3. Το γεγονός της , λόγω της εκ μέρους των "E.H.Σ." αμφισβητήσεως του δικαιώματος του Δημοσίου προς εξαγοράν της παρ' αυτών ασκουμένης επιχειρήσεως, επιλυθείσης προσφάτως δι' αποφάσεως του κατά το άρθρον 49 της ως άνω από 17 . 10 . 1925 συμβάσεως αρμοδίου Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου , αναγκαστικής καθυστερήσεως , καθ' όλον το χρονικόν διάστημα της εκκρεμοδικίας , της ενάρξεως της όλης διαδικασίας αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχειών της υπό εξαγοράν επιχειρήσεως και της κατ' ακολουθίαν τούτων , αδυναμίας αμέσου νομοθετικής ρυθμίσεως των συναφών θεμάτων .

4 . Την συνεπεία των ανωτέρω , ανακύψασαν μετά την κατά την ως άνω χωρήσασαν εξαγοράν της επιχειρήσεως , εξαιρετικώς επείγουσαν και απρόβλεπτον ανάγκην ιδρύσεως φορέως προς ανάληψιν αυτής , από της 1 ης Ιανουαρίου 1976 , ημέρας περιελεύσεως της εις το Ελληνικόν Δημόσιον , προτάσσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου , απεφασίσαμεν :

 

Άρθρον 1.

1. Ιδρύεται από της 1ης Ιανουαρίου 1976 Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου υπό την μορφήν της Ανωνύμου Εταιρείας και υπό την επωνυμίαν "Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς Α.Ε." ("Η.Σ.Α.Π.") εδρεύον εν Αθήναις. Σκοπός τούτου είναι η υπ' αυτού ανάληψις των εις την περιοχήν πρωτευούσης συγκοινωνιακών υπηρεσιών των παρεχομένων μέχρι της 31.12.1975 υπό της Α.Ε. υπό την επωνυμίαν "Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε." ("Ε.Η.Σ."), την παρά της οποίας ασκουμένην επιχείρησην εξηγόρασε το Ελληνικόν Δημόσιον συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 7 και 9 της από 17 Οκτωβρίου 1925 συμβάσεως "περί παροχής ηλεκτρισμού και περί μεταφορών" της κυρωθείσης υπό του Ν.Δ/τος της 17 Οκτωβρίου 1925.

2.Τα στοιχεία "Η.Σ.Α.Π" αποτελούν διακριτικόν τίτλον ανήκοντα αποκλειστικώς εις το Νομικόν Πρόσωπον "Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς Α.Ε." απαγορευομένης της χρησιμοποιήσεως αυτών ώς εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου παρ' οιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Άρθρον 2.

1. Οι "Η.Σ.Α.Π." αποτελούν δημοσίαν επιχείρησιν, λειτουργούσαν χάριν του Δημοσίου συμφέροντος , κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνουσαν διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, υπόκεινται δέ εις πάσας τας διατάξεις της περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας, εκτός αν άλλως ορίζηται εν τη παρούση και τοις προς εκτέλεσιν αυτής Προεδρικοίς Διατάγμασι και υπουργικαίς αποφάσεσι.

2.Οι "Η.Σ.Α.Π." απολαμβάνουν πάντων των διαδικαστικών προνομίων του Δημοσίου ώς εάν είναι το Δημόσιον.Οι "Η.Σ.Α.Π." ανήκουν εξ' ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον, επ' ονόματι του οποίου θέλει εκδοθή εις τίτλος παριστών το μετοχικόν κεφάλαιον αυτών, όπερ θα αποτελεσθή εκ των παρά της Α.Ε. "Ε.Η.Σ." εξαγορασθέντων υπό του Ελληνικού Δημοσίου περιουσιακών στοιχείων, και τελούν υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του επί των Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού, κατά τα εν τη παρούση και τοις προς εκτέλεσιν αυτής εκδοθησομένοις Προεδρικοίς Διατάγμασι και υπουργικαίς αποφάσεσιν οριζόμενα.

3.Η εν άρθρω 3 παρ.1 στοιχ. α΄και β΄ της παρούσης προβλεπομένη μεταβίβασις περιουσιακών στοιχείων εις τους "Η.Σ.Α.Π." απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, κρατήσεως και εν γένει οιασδήποτε επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και παντός τρίτου. Οι "Η.Σ.Α.Π." ώς επιχείρησις κοινής ωφελείας με αποκλειστικόν μέτοχον το Κράτος, δεν υπόκεινται εις φόρους, δασμούς, τέλη, δικαιώματα, εισφοράς, κρατήσεις και εν γένει οιασδήποτε επιβαρύνσεις, υφιστάμενα ή εν τω μέλλοντι επιβληθησόμενα υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και παντός τρίτου, εξαιρέσει των υπέρ των Οργανισμών Ασφαλίσεως του προσωπκού, του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και των ανταποδοτικών τελών.

4.Εις άς περιπτώσεις εν τη Νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών αναφέρονται οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας ή Εμπορίου, ως ασκούντες εποπτείαν και έλεγχον επί των Ανωνύμων Εταιρειών, ή παρέχοντες άδειαν ή έγκρισιν επί ωρισμένων πράξεων αυτών, νοείται εν αναφορά προς τους "Η.Σ.Α.Π." ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5.Οι "Η.Σ.Α.Π." δεν υποχρεούνται να μετέχουν εις Εμπορικόν ή Βιομηχανικόν Επιμελητήριον, ουδέ να καταβάλλουν οιανδήποτε συνδρομήν ή εισφοράν υπέρ αυτού.

 

 

Άρθρον 3.

Οι "Η.Σ.Α.Π." αποκτούν δυνάμει της παρούσης, αυτοδικαίως, άνευ μεταβολής τινός, από της 1ης Ιανουαρίου 1976:

α)Την πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν και πάντα εν γένει τα εμπράγματα, ενοχικά και οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα, αντιστοίχως των "Ε.Η.Σ.", εφ΄όλων των ακινήτων και κινητών φυσικών περιουσιακών στοιχείων, των υλικών, της αποθήκης και πασών των προμηθειών των "Ε.Η.Σ." ως ευρίσκοντο κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1975 συμπεριλαμβανομένων και όσων τυγχάνουν υπό παράδοσιν, άτινα περιέρχονται εις το Ελληνικόν Δημόσιον, κατ' ακολουθίαν της συντελεσθείσης εξαγοράς της επιχειρήσεως των "Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Α.Ε." ("Ε.Η.Σ."), συμφώνως προς τα άρθρα 7 και 9 της από 17 Οκτωβρίου 1925 συμβάσεως "περί προμηθείας ηλεκτρισμού και μεταφορών" της κυρωθέισης υπό του Ν.Δ/τος 16/17 Οκτωβρίου 1925 "περί κυρώσεως της συμβάσεως περί παροχής ηλεκτρισμού και περί μεταφορών". Η παρούσα πράξις αποτελεί εν προκειμένω τίτλον μεταγραφής των,εκ των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων.

β) Άπαντα τα δικαιώματα και αξιώσεις των "Ε.Η.Σ.". κατά τρίτων, τα αναγόμενα εις την λειτουργίαν της επιχειρήσεως κατά τον από της 1ης Ιανουαρίου1976 και εφεξής χρόνον, εξ οιασδήποτε αιτίας και δή εκ των εν ισχύι κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1975 πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ των "Ε.Η.Σ." και τρίτων, των αφορωσών φυσικά στοιχεία της επιχειρήσεως ή συνομολογηθείσων εν σχέσει προς τας ανάγκας και την λειτουργίαν αυτής, ώς καιτα αντίστοιχα προς τας κατά το άρθρον 8 παρ.2 της παρούσης υποχρεώσεις των "Ε.Η.Σ." τας βαρυνούσας και τους "Η.Σ.Α.Π.", και εν γένει πάντα τα δικαιώματα και τας αξιώσεις κατά τρίτων των "Ε.Η.Σ." τα περιοχόμενα εις το Ελληνικόν Δημόσιον κατ' ακολουθίαν της συντελεσθείσης εξαγοράς της επιχειρήσεως των "Ε.Η.Σ." συμφώνως προς τα άρθρα 7 και 9 της ώς άνω συμβάσεως.

γ) Το πλήρες και αποκλειστικόν δικαίωμα της ασκήσεως των υπό της Εταιρείας "Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε." (Ε.Η.Σ.) οριστικώς διατηρηθεισών, συμφώνως προς τα διατάξεις των άρθρων 1 στοιχ.γ΄και ε΄και 53, της από 17.10.1925 ως άνω συμβάσεως, του άρθρου 2 της διά του υπ' αριθ.57930/1.4.1926 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ι.Π.Οικονομοπούλου, καταρτισθείσης συμβάσεως εκχωρήσεως προς την, διά της αυτής συμβάσεως, συσταθείσαν εταιρείαν "Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε."της από 19.7.1957 συμπληρωματικής, της από 17.10,1925, αρχικής, ώς άνω συμβάσεως, κυρωθείσης υπό του Α.Ν.803/1937, των από 26.6.1950 και 23.7.1954 συμπληρωματικών τοιούτων, κυρωθεισών υπό του Ν.Δ.3102/1954 και της από 26.4.1973 συμβάσεως, κυρωθείσης διά του Ν.Δ.29/1974, συγκοινωνιακών επιχειρήσεων, ως και πάσης συναφούς εκμεταλλεύσεως, ήν ασκούν οι "Ε.Η.Σ" μέχρι της 31.12.1975.

¨Αρθρον 4

1) Διά Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθησομένων προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών , θέλουν καθορισθή τα του υπολογισμού , εκτιμήσεως και καθορισμού του μετοχικού κεφαλαίου των "Η.Σ.Α.Π.".

2) Διά Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθησομένων προτάσει των Υπουργών, επεκτάσεως και εν γένει τα του καθορισμού και της οργανώσεως του παρά της επιχειρήσεως ασκουμένου συγκοινωνιακού έργου . Συντονισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών θέλουν ρυθμισθή τα της συγκροτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως , ως και παν θέμα αναγόμενον εις την , κατά παρέκκλισιν από των γενικώς ισχυουσών περί Ανωνύμων Εταιρειών διατάξεων , οργάνωσιν , διοίκησιν , διαχείρισιν , εκμετάλλευσιν και εν γένει λειτουργίαν των "Η.Σ.Α.Π." Δι' ομοίων Προεδρικών Διαταγμάτων ρυθμίζονται και τα της ασκήσεως

¨Αρθρον 5

1) Οι "Η.Σ.Α.Π." διοικούνται υπό Διοικητικού Συμβουλίου , απαρτιζομένου εκ του Προέδρου και έξι (6) μελών και έχοντος τας κατά την νομοθεσίαν περί ανωνύμων εταιρειών εν γένει αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών , επί τριετεί θητεία επιλεγόμενα μεταξύ προσώπων κεκτημένων πτυχίον ανωτάτης σχολής , εις α δέον να περιλαμβάνωνται απαραιτήτως εις Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , εις Πολιτικός Μηχανικός , εις Νομικός , εις και εις Οικονομολόγος. Ως τεχνικός Διευθυντής των "Η.Σ.Α.Π.", διορίζεται επί πενταετεί θητεία δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών , διπλωματούχος μηχανικός , ων κατά την διάρκειαν της θητείας του και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των "Η.Σ.Α.Π.".

2) Την εν γένει δικαστικήν η εξώδικον εκπροσώπησιν των "Η.Σ.Α.Π." ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η τα παρ' αυτού εξουσιοδοτημένα εν η πλείονα πρόσωπα.

3) Από της 1ης Ιανουαρίου 1976 , ημέρας αναλήψεως παρά του Δημοσίου της υπ' αυτού εξαγορασθείσης , επιχειρήσεως των "Ε.Η.Σ." , ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκύρως ασκεί τας παρά της παρούσης παρεχομένας αυτώ αρμοδιότητας , μέχρι δε του διορισμού των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου των "Η.Σ.Α.Π." και της συγκροτήσεως τούτου εις σώμα , και πάσας τας αρμοδιότητας τούτου , δι' αποφάσεων του.

¨Αρθρον 6

Δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών , εκδιδομένης εντος έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως της παρούσης , μετ' εισήγησιν του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών , θέλει κυρωθή το Καταστατικόν των "Η.Σ.Α.Π." εκπονούμενον συμφώνως προς τας διατάξεις της παρούσης , των μέχρι τότε εκδοθησομένων Προεδρικών Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων και της περί ανωνύμων εταιρειών καθ' όλου νομοθεσίας.

¨Αρθρον 7

1) Από της 1ης Ιανουαρίου 1976 άπαν το προσωπικόν των "Ε.Η.Σ." , μόνιμον , έκτακτον ή επί συμβάσει , ως και το επί οιαδήποτε σχέσει εργασίας τελούν μετά των "Ε.Η.Σ." , μεταφέρεται εις τους "Η.Σ.Α.Π.", θεωρείται ως ίδιον αυτών προσωπικόν και συνεχίζει παρέχον τας υπηρεσίας του , ως και πρότερον . Δεν μεταφέρονται :

α) Οι υπηρετούντες κατά το άρθρον 24 παρ. 2 του Καταστατικού των "Ε.Η.Σ." Τεχνικός Διευθυντής ως και Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής , ο Γενικός Γραμματεύς , ο Νομικός Σύμβουλος , οι Επιθεωρηταί Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και οι έμμισθοι η υφ' οιανδήποτε άλλην σχέσιν Δικηγόροι της εταιρείας "Ε.Η.Σ." .

β) Οι εν τω υπό στοιχείον Β , πίνακι , τω προσηρτημένω εις το από 24 Δεκεμβρίου 1975 πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής μεταξύ των "Ε.Η.Σ." και του Ελληνικού Δημοσίου αναφερόμενοι τρεις (3) υπάλληλοι οι διατηρηθέντες παρά των "Ε.Η.Σ." .

2) Οι ισχύοντες μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1975 Κανονισμοί Προσωπικού και ωρών εργασίας και αναπαύσεως διατηρούνται εν ισχύι ως ετροποοποιήθησαν μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσης . Ειας απάσας τας διατάξεις του εκ των ως άνω , κανονισμού εσωτερικών Υπηρεσιών , υπάγονται από της δημοσιεύσεως της παρούσης και οι διευθυνταί υπηρεσιών ως και οι επί βαθμώ ανωτέρω του τμητάρχου Β' υπάλληλοι . Εντός προθεσμίας ενός έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσης πάντες οι ως άνω κανονισμοί θέλουν συμπληρωθή και τροποποιηθή κατά την διαδικασίαν του Νόμου 3752/1929 .

3) Εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας , θέλει καταρτισθή νέος Υπηρεσιακός Οργανισμός . Ούτος θα υποβληθή εις τον Υπουργόν Μεταφορών και Επικοινωνιών , όστις εντός τριμήνου υποχρεούται όπως κυρώσει τούτον είτε ως επεβλήθη είτε ως τροποποιήθη υπ' αυτού . Κατά την, συνεπεία της εφαρμογής του νέου Υπηρεσιακού Οργανισμού, εσωτερικήν αναδιάρθρωσιν των "Η.Σ.Α.Π." και λόγω της ενδεχομένης κατά αυτήν καταργήσεως υφισταμένων κατά την 31.12.1975 οργανικών θέσεων, οι τάς αντιστοίχους θέσεις κατέχοντες υπάλληλοι δεν απολύονται εκ του λόγου τούτου.

Άρθρον 8

1. Αι υποχρεώσεις πάσης φύσεως των "Ε.Η.Σ." τρίτων εξακολουθούν βαρύνουσαι μόνον αυτούς, ουχί δέ και τον διά της παρούσης ιδρυόμενον νέον φορέα της επιχειρήσεως.

2. Κατ' εξαίρεσιν, υποχρεώσεις των "Ε.Η.Σ." δι' ας ευθύνεται, κατ' ακολουθίαν της συντελεσθείσης παρ' αυτού εξαγοράς, το Ελληνικόν Δημόσιον, και εφόσον αύται, αποππέουσαι εκ των συνομολογηθεισών κατά τους όρους της παραχωρήσεως και του νόμου εν ισχύι την 31 Δεκεμβρίου 1975 Συμβάσεων των "Ε.Η.Σ." μετά τρίτων, αφορούν την εξυπηρέτησιν των αναγκών και της λειτουργίας της επιχειρήσεως διά τον μετά την 31 Δεκεμβρίου 1975 χρόνον και δεν αντιοστοιχούν προς περιεχόμενα εις τους "Η.Σ.Α.Π." στοιχεία του ενεργητικού των "Ε.Η.Σ." των οποίων η αξία συμπεριελήφθη εν τω προυπολογισμό του προσδιορισθέντος τιμήματος εξαγοράς, βαρύνουν και τους "Η.Σ.Α.Π.".

3. Αι νόμομοι απιτήσεις του του προσωπικού κατά των "Ε.Η.Σ." εκ της σχέσεως εργασίας αι αφορώσαι το αυτό χρονικόν διάστημα, μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1975 , ώς και αι τοιαύται εξ εισφορών των "Ταμείων Συντάξεων Προσωπικού των "Ε.Η.Σ." και "Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού των Ε.Η.Σ." κατ' αυτών, αι αφορώσαιτο αυτόν χρονικόν διάστημα, λογίζονται ησφαλισμέναι δι'εγγυήσεως των "Η.Σ.Α.Π.".κατά τας περί εγγυήσεως διατάξεις του Αστικού Κώδικος.

4. Υποχρεώσεις επ' ονόματι των "Η.Σ.Α.Π.". έναντι τρίτων γενόμεναι ή ανακύπτουσαι μετά την 31 Δεκεμβρίου 1975, εφ' όσον ανάγονται εις την λειτουργίαν και αφορούν την εξυπηρέτησιν και τας ανάγκας της επιχειρήσεως διά τον προ της 31 Δεκεμβρίου 1975 χρόνον, βαρύνουν τους "Ε.Η.Σ.", δυνάμεναι να εκπληρωθούν και παρά των "Η.Σ.Α.Π." επ' αντιστοίχω δικαιώματι αναγωγής κατά την παρ.5 του παρόντος άρθρου.

5. Διά πάσαν εν γένει νόμιμον αξίωσιν τρίτων κατά των "Ε.Η.Σ.", ικανοποιηθείσαν παρά των "Η.Σ.Α.Π.", ούτοι κέκτηνται αντίστοιχον δικαίωμα αναγωγής κατά των "Ε.Η.Σ".

Άρθρον 9.

1. Το μεταφερόμενον κατά τα ανωτέρω εις τους "Η.Σ.Α.Π." προσωπικόν των "Ε.Η.Σ.", θα εξακολουθήση ασφαλιζόμενον υπό τους αυτούς όρους ώς και πρότερον εις το "Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού των Ε.Η.Σ. μετονομαζόμενον εφεξής εις "Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού των Η.Σ.Α.Π." και εις το "Ταμείον Αλληλοβοηθείας Προσωπικού των Ε.Η.Σ." μετονομαζόμενον εφεξής εις "Ταμείον Αλληλοβοηθείας Προσωπικού των Η.Σ.Α.Π.". Εις τα ταμεία ταύτα θα ασφαλίζηται υποχρεωτικώς και το υπό των "Η.Σ.Α.Π." προσλαμβανόμενον εφεξής νέον προσωπικόν . Οι "Η.Σ.Α.Π." θα καταβάλλουν εις τους οικείους Κλάδους συντάξεως και ασθενείας , από της 1ης Ιανουαρίου 1976, τας μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1975 και από τετραετίας τουλάχιστον, τακτικώς καταβαλλομένας παρά της εταιρείας Ε.Η.Σ., εισφοράς και λοιπάς παροχάς.

2. Οι δικηγόροι, οι παρέχοντες τας νομικάς αυτών υπηρεσίας εις την εταιρείαν "Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε." επι παγία αντιμισθία κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1975, οι ησφαλισμένοι κατά την ημέραν εκείνην εις το "Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού των Ε.Η.Σ." και έχοντες μέχρι τότε συμπληρώσει συντάξιμον χρόνον παρά τοις "Ε.Η.Σ." δέκα τουλάχιστον ετών, εφ'όσον δέ εξακολουθούν παρέχοντες τας υπηρεσίας των παρά τοις "Ε.Η.Σ." δύνανται να συνεχίσουν την ασφάλισιν των εις το "Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού των Η.Σ.Α.Π." κατά τας εκάστοτε διατάξεις του οικείου Κανονισμού, και προς συνταξιοδότησιν των μόνον εις τας περιπτώσεις θανάτου, αναπηρίας και συμπληρώσεως του εξηκοστού έτους της ηλικίας των εν υπηρεσία παρά τοις "Ε.Η.Σ.", εφ' όσον εντός διμήνου προθεσμίας από της δηοσιεύσεως της παρούσης, υποβάλουν πρός το ώς άνω Ταμείον σχετικήν έγγραφον δήλωσίν των περί του ότι επιθυμούν την υπό τους όρους τούτους συνέχισιν της ασφαλίσεως των. Ως συντάξιμος χρόνος των ως άνω δικηγόρων, λογίζεται ο εν ασφαλίσει μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1975, καθώς και ο μετέπειτα, χρόνος υπηρεσίας αυτών παρά τοις "Ε.Η.Σ.". Οι "Ε.Η.Σ." υποχρεούνται, εις περίπτωσιν συνεχίσεως κατά τα ως άνω της ασφαλιστικής σχέσεως, όπως καταβάλλουν εις το ως άνω Ταμείον την επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών, κατά τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμόν, αντίστοιχον εργοδοτικήν εισφοράν.

Άρθρον 10.

Πάσα αναγκαία δια την εφαρμογήν της παρούσης και των προς την εκτέλεσιν αυτής εκδοθησομένων Προεδρικών Διαταγμάτων, λεπτομέρεια, καθορίζεται δι'αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρον 11.

Η ισχύς της παρούσης άρχεται απο της 1ης Ιανουαρίου 1976.

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 10 Φεβρουαρίου 1976.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρωθυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Τα μέλη

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΤΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ , ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ,ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ, ΙΠΠΟΚΡ. ΤΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ.ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ.

 

 

 

Άρθρο δεύτερο

1.Η διαταξις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της δια του παρόντος κυρουμένης πράξεως καταργείται.

2. Εις το υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Νόμου 33/1975 "περι μειώσεως φορολογικών επιβαρ΄υνσεων μεταφορών τινών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως ετέρων θεμάτων αυτοκινήτων δημοσιας χρήσεως" οριζομένον ποσοστον φόρου κύκλου εργασιών υπάγονται και τα ακαθάριστα έσοδα των Η.Σ.Α.Π. τα προερχόμενα εκ μεταφοράς προσώπων δι'ηλεκτροκινήτων σιδηροδρόμων, τροχιοδρομων και αυτοκινήτων.

3.Οι Η.Σ.Α.Π. απαλλάσσονται των πάσης φύσεως δικαστικών τελών εις άπασας τας δίκας αυτών άπαντα δε τα σχετικά προς τα΄υτας εγγραφε των Η.Σ.Α.Π., ή τα χοργουμενα προς χρήσιν αυτών συντάσσονται ή εκδίδονται εφ'απλού χαρτιου.

 

ΆΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟΝ

Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 της κυρουμένης Προεδρικής Πράξεως αντικαθίσταται ως ακολούθως :

"4 . Υποχρεώσεις έναντι τρίτων , γενόμεναι ή ανακύπτουσαι επ' ονόματι των "Η.Σ.Α.Π" μετά την 31 ην Δεκεμβρίου 1975 , εφ' όσον , εν όλω ή εν μέρει ανάγονται εις την λειτουργίαν και αφορούν την εξυπηρέτησιν και τας αναγκάς της επιχειρήσεως δια τον προ της 31 ης Δεκεμβρίου 1975 χρόνον , βαρύνουν αναλόγως τους 'Ε.Η.Σ.' δυνάμεναι να εκπληρωθούν και παρά των Η.Σ.Α.Π. επ' αντιστοίχω δικαιώματι αναγωγής κατά την παράγραφον 5 του παρόντος άρθρου . Ειδικώτερον , υποχρεώσεις καταβολής αποζημιώσεων , γενόμεναι ή ανακύπτουσαι επ' ονόματι των Η.Σ.Α.Π. λόγω λύσεως , μετά την 31 ην Δεκεμβρίου 1975 , δια νόμιμον τινα λόγον της συμβάσεως ή σχέσεως εργασίας μισθωτών διατελούντων ήδη προ της ημερομηνίας ταύτης εν εργασιακή συμβάσει ή σχέσει μετά των 'Ε.Η.Σ ' επιμερίζονται αντιστοίχως μεταξύ των Ε.Η.Σ. και των Η.Σ.Α.Π. βαρύνουσαι εκάτερον τούτων αναλόγως της διαρκείας της εργασιακής συμβάσεως ή σχέσεως

μεθ 'εκάστου τούτων , δυνάμεναι να εκπληρωθούν εξ ολοκλήρου παρά των Η.Σ.Α.Π. επ' αντιστοίχω δικαιώματι αναγωγής κατά την παράγραφον 5 του παρόντος άρθρου .

 

ΆΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

1 . Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 της κυρουμένης Πράξεως του Προέδρου της Δημοκρατίας , αντικαθίσταται ως ακολούθως :

"2 .Οι δικηγόροι , οι παρέχοντες τας νομικάς αυτών υπηρεσίας εις την 'Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε' επί παγία αντιμισθία κατά την 31 ην Δεκεμβρίου 1975 , οι ησφαλισμένοι κατά την ημέραν εκείνην εις το 'Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού των Ε.Η.Σ. και έχοντες μέχρις τότε συμπληρώσει συντάξιμον χρόνον παρά τοις Ε.Η.Σ.' 10 τουλάχιστον ετών , εφόσον δε εξακολουθούν παρέχοντες τας υπηρεσίας των παρά τοις Ε.Η.Σ. , δύνανται να συνεχίσουν την ασφάλισιν των εις το 'Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού των Η.Σ.Α.Π.' προς συνταξιοδότησιν των , εις τας περιπτώσεις θανάτου , αναπηρίας , γήρατος ή απολύσεως των ή λύσεως της συμβάσεως των συνεπείας διαλύσεως των Ε.Η.Σ.' . δικαιούμενοι συντάξεως κατά τας δύο τελευταίας ταύτας περιπτώσεις εφ' όσον είχον συμπληρώσει κατά την 31 ην Δεκεμβρίου 1975 δεκαετή εν ασφαλίσει υπηρεσίαν παρά τοις Ε.Η.Σ. .

Οι ως άνω δικηγόροι δέον όπως εντός διμήνου προθεσμίας από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου υποβάλλουν προς το ως άνω Ταμείον σχετικήν έγγραφον δήλωσιν των περί του ότι επιθυμούν την υπό τους όρους τούτους συνέχισιν της ασφαλίσεως των , άλλως η ασφάλισις των θεωρείται διακοπείσα από της 1 ης Ιανουαρίου 1976 . Ως συντάξιμος χρόνος των ως άνω δικηγόρων λογίζεται ο εν ασφαλίσει μέχρι της 31 ης Δεκεμβρίου 1975 καθώς και ο μετέπειτα χρόνος υπηρεσίας αυτών παρά τοις Ε.Η.Σ. .

Οι Ε.Η.Σ. υποχρεούνται εις περίπτωσιν συνεχίσεως κατά τα ως άνω της ασφαλιστικής σχέσεως , όπως καταβάλλουν εις το ως άνω Ταμείον την επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών κατά τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμόν , αντίστοιχον εργοδοτικήν εισφοράν ' .

2 . Μετά την παρ . 2 του άρθρου 9 της κυρουμένης πράξεως προστίθεται παρ . 3 έχουσα ως εξής :

"3 . Εν μη συνεχίσει της ασφαλίσεως των , και εφ' όσον δεν δικαιούται συνταξιοδοτήσεως υπό τους όρους της προηγουμένης , παραγράφου , οι ως άνω δικηγόροι δικαιούνται όπως αναλάβουν ατόκως εκ του "Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού των Η.Σ.Α.Π. το σύνολον των εκ των αποδοχών των γενομένων και αποδοθείσων τω ως άνω Ταμείω κρατήσεων" .

3 . Μετά την παρ . 3 του άρθρου 9 της κυρουμένης Πράξεως , της προστεθείσης κατά τα ανωτέρω , προστίθεται παράγραφος 4 έχουσα ως εξής :

"4 . Η ασφάλισις εις τα εν τη παραγράφω 1 Ταμεία ασφαλίσεως , του κατ'άρθρον 5 παρ . 1 εδαφ . 3 επί θητεία Τεχνικού Διευθυντού των Η.Σ.Α.Π. και των επί συμβάσει Νομικών και λοιπών Ειδικών Συμβούλων και Δικηγόρων , εφόσον ούτοι διατελούν ησφαλισμένοι παρ' ετέρω Ασφαλιστικώ Οργανισμώ , τυγχάνει προαιρετική , τη αιτήσει των" .

 

ΆΡΘΡΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως . Η ισχύς πασών των ως άνω τροποποιήσεων της κυρούμενης της Προεδρικής πλην των δια του άρθρου Δευτέρου παρ . 1 και 2 αυτού επιφερομένων , άρχεται αφ ης ήρξατο η ισχύς ταύτης .

Ο παρών νόμος ψηθισθείς υπό της Βουλής και παρ Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους .

Εν Αθήναις τη 12 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ . ΤΣΑΤΣΟΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς .

Εν Αθήναις τη 16 Ιουνίου 1976

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

 

NOMOΛΟΓΙΑ

ΣΕ1563/1986-ΣΕ67/1989-1031/1981-ΣΕ2037/1979-ΣΕ739/1998