EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY BAΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

Εν Αθήναις

Τη 4 Δεκεμβρίου 1909

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

287

 

Νόμος ΓΥΜΣ (υπ' αριθ. 3446)

Περί ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΕΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1

 

Συνιστάται Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον υπό την εγγύησιν του Κράτους, υπαγόμενον εις την δικαιοδοσίαν της Γενικής Διευθύνσεως των Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων.

Τα ταχυδρομικά γραφεία, τα οριζόμενα βαθμηδόν δι' αποφάσεως του Υπουργείου των Εσωτερικών, θέλουσιν εκτελεί την υπηρεσίαν του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 

Άρθρο 2

 

Η Γενική Διεύθυνσις των Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων τηρεί, κατά το ειδικώτερον εν άρθρω 19 οριζόμενα, τας σχετικάς εγγραφάς των καταθέσεων και εκπροσωπεί το Κράτος καθ' όλας αυτού τας σχέσεις προς τους καταθέτας.

 

Άρθρον 3

 

Παρά τη Γενική Διευθύνσει των Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων, τηρείται αλληλόχρεως λογαριασμός δι' έκαστον πρόσωπον, ου εν ονόματι ήθελον κατατεθή ποσά εις το ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, θα δίδηται δε εις αυτό βιβλιάριον, εν ω θα εγγράφωνται παρά των ορισθησομένων υπαλλήλων κατά τον προς εκτέλεσιν του παρόντος νόμου εκδοθησόμενον Κανονισμόν, όστις εγκριθήσεται διά Β.Διατάγματος, τα κατατεθέντα και επιστραφέντα ποσά και οι κτηθέντες τόκοι. Το βιβλιάριον χορηγείται δωρεάν.

Άρθρον 4

 

Αι εις τα Ταχυδρομικά Γραφεία καταθέσεις ενός και του αυτού προσώποπυ δεν δύναται να ώσι κατώτεραι της δραχμής, προβαίνουσαι βαθμηδόν μέχρι 2000 δραχμών.

Αρθρον 5

 

Επί των κατατιθεμένων εις το ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον ποσών θέλει λογίζεται τόκος δραχμών τριών επί τοις εκατόν ετησίως.

Η τιμή αύτη του τόκου δύναται να αυξομειωθή διά Β. Διατάγματος, προκαλουμένου υπό των Υπουργών των Εσωτερικών και των Οικονομικών και ισχύοντος από της 1 Ιανουαρίου του επιόντος έτους, δημοσιευομένου δε προ ενός τουλάχιστον μηνός.

Ο τόκος τρέχει από της 1 ή της 16 εκάστου μηνός της επακολούθου την ημέρα της καταθέσεως, παύει δε από της 1 ή της 16 εκάστου μηνός, ήτις προηγείαται της ημέρας της επιδόσεως.

Τη 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους ο κτηθείς τόκος συγκεφαλαιούται και καθίσταται τοκοφόρος.

Τα κλάσματα της δραχμής της δεν αποφέρουσι τόκον

 

Άρθρον 6

 

Οσάκις τα κατατεθέντα ποσά υπερβώσι τας 2000 δραχ. δεν λογίζεται τόκος διά το πέραν των δραχ. 2000 ποσόν.

 

Αρθρον 7

 

Η επιστροφή του όλου ή μερους του κατατειθεμένου ποσού γίνεται προς τον κτήτορα του βιβλιαρίου, η το νόμιμον αντιπρόσωπον αυτού, επί τη προσαγωγή του βιβλιαρίου

Η επιστροφή 100 δραχμών γίνεται αμέσως δια ποσά μέχρι δραχμών 200 εντός δέκα ημερών δια ποσά μέχρι 1000 εντός είκοσι ημερών.

Aι ανωτέρω προθεσμίαι δύνανται βραδύτερον να συντομευθώσι δια αποφάσεως λαμβανομένην από κοινού υπό των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Εντός των ανωτέρω προθεσμιών δεν επιστρέφονται ανωτέρα ποσά οσαδήποτε και αν εγένοντο εν τω μεταξύ αιτήσεις επιστροφής.

Επιστροφή κατατεθ΄ντων δεν επιτρέπεται να γίνη πριν ή παρέλθη δεκαπενθημερία από της καταθέσεως

Άρθρον 8

 

Εις τον καταθέτην δύνανται να επιστραφώσιν ανεξόδως τα κατατεθέντα ποσά και εν άλλω ταχυδρομικώ γραφείω.

 

Άρθρο 9

 

Αν εν βιβλιαρίω τινί δεν εγένετο προ δεκαπέντε ετών ουδεμία κατάθεσις ουδ' επιστροφή ή άλλη τις εγγραφή κατ' αίτησιν του καταθέτου, τα εις πίστωσιν αυτού ποσά παραγράφονται προς όφελος του ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Δια τας καταθέσεις, τας γενομένας υπό δωρητών ή εκ διαθήκης, υπό τον όρον του να μην δύναται ο υπερ ου η κατάθεσις ν' αναλάβη αυτήν προ της παρελεύσεως ωρισμένου χρόνου, η προθεσμία της παραγραφής άρχεται από του χρόνου τούτου.

 

Άρθρον 10

 

Το βιβλιάριον είτε ονομαστικόν και περιέχει τας αναγκαίας πληροφορίας προς βεβαίωσιν της ταυτότητος του δικαιούχου. Εν περιπτώσει απωλείας του βιβλιαρίου, δύναται ν'αντικατασταθή δι'άλλου υπό τους εν τω Κανονισμώ αναγραφησομένους όρους.

Ουδείς δύναται να είναι συγχρόνως κάτοχος πλειόνων του ενός βιβλιαρίων, μη λογιζομένων εν τοιαύτη περιπτώσει τόκου επί των ποσών του εδυτέρου βιβλιαρίου ή τωνμ βιβλιαρίων μεταγενεστέρας χρονολογίας. Αν πολλά βιβλιάρια φέρωσι την αυτή χρονολογία, δεν λογίζεται τόκος επί του ολικού ποσού των εν τοις βιβλιαριοίς τουτοις καταθέσεων.

Οι ανήλικοι δύνανται να καταθέτωσιν άνευ συμπράξεως του νομίμου αντιπροσώπου των, αναλαμβάνουσι δε τα κατατεθέντα, άνευ της συμπράξεως αυτών μετά την συμπλήρωσιν του δεκάτου τετάρτου έτους της ηλικίας των, και αν μη γίνη ένστασις ή αντίρρησις παρά του νομίμου αντιπροσώπου των. Η τοιαύτη ένστασις ή αντίρρησις φέρεται κατά το δοκούν τω ενδιαφερομένω προς εκδίκασιν είτε ενώπιον του Δικαστηρίου είτε προ του Προέδρου των Πρωτοδικών της κατοικίας του καθέτου, δικάζοντος κατά την επ' αναφορά διαδικασίαν των άρθρων 634 και επομένων της Πολιτικής Δικονομίας και κατ' ελευθέραν εκτίμησιν. Κατά της αποφάσεως του Προέδρου επιτρέπεται έφεσις μόνον εις τον καταθέτην ανήλικον, εάν διά της προσβαλλομένης αποφάσεως ημποδίσθη η ανάληψις της καταθέσεως".

Απαγορεύεται εις τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους να παρέχωσιν πληροφορίας εις άλλους εκτός της ανωτέρας αρχής των, περί του ονόματος των καταθετών και του ποσού της καταθέσεως αυτών.

Αρθρον 11

 

Οι Διευθυνταί Σχολείων, Εταιρειών αλληλοβοηθείας ή άλλων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, συλλέγοντες τας οικονομίας των μαθητών ή των εταίρων, δύναται να καταθέτουσι αυτάς συλληβδην εις το Ταχυδρομικός Ταμιευτήριο λαμβάνοντες βιβλιάριον. Εκ του βιβλιαρίου τούτου θα εκπίπτονται και εγγράφονται εις βιβλιάρια επ'ονόματι των μαθητών ή των εταίρων τα υπο των διευθυντών οριζόμενα ποσά.

Οι διευθυνταί δεν δύνανται να αναλάβωσιν εκ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου τα παρ'αυτών διά λογαριασμών των μαθητών ή των εταίρων κατατεθέντα ποσά.

Αι καταθέσεις δύνανται να ενεργώνται και διά κοινού γραμματοσήμου

 

Άρθρον 13

 

Υπέρ του ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου δύνανται να γίνωσι δωρεαί και κληροδοτήματα, καθ' ον τρόπον υπέρ των φιλανθρωπικών και άλλων κοινής ωφελείας ιδρυμάτων.

 

Άρθρον 14

 

Τα ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον έχει ίδιον προϋπολογισμόν εξόδων.

Διά την αρχικήν σύστασιν αυτού το Δημόσιον προκαταβάλλει ποσόν ουχί ανώτερον των δραχ. 15.000, όπερ θ' αποδοθή αυτώ βαθμηδόν και κατ' ολίγον.

Τα έξοδα του Ταμιευτηρίου θα πληρώνωνται εκ της διαφοράς μεταξύ του τόκου ον δίδει προς τους καταθέτας και του τόκου ον λαμβάνει εκ του ανοικτού λογαριασμού, ον θα έχη μετά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, δυνάμει συμφωνίας διομολογηθησομένης μετ' αυτής.

Αν κατά τα πρώτα έτη της συστάσεως αυτού το ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον μη επαρκή εκ των ιδίων του προσόδων εις την κάλυψιν των εξόδων, συμπληροί αυτά το Δημόσιον Ταμείον.

 

Άρθρον 15

 

Αι ταχυδρομικαί επιταγαί, αι εκδιδόμεναι διά την κίνησιν των κεφαλαίων του ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, απαλλάσσονται τέλους.

 

Άρθρον 16

 

Τας εργασίας του ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου επιβλέπει εποπτικόν Συμβούλιον, συγκείμενον εκ του Διευθυντού των Ταχυδρομείων εκ του Διευθυντού του Γενικού Λογιστηρίου, εκ του, παρά τω Υπουργείω των Εσωτερικών Νομικού Συμβούλου, εκ του παρά τω Υπουργείω της Παιδείας Τμηματάρχου επί των Δημοτικών Σχολείων και εξ ενός αντιπροσώπου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, οριζομένου παρ' αυτής.

Το Εποπτικόν Συμβούλιον συντάσσει κατ' έτος τον προϋπολογισμόν των δαπανών του ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αποφασίζει εκάστοτε επί της τοποθετήσεως των κεφαλαίων, γνωμοδοτεί περί των χορηγητέων αμοιβών, περί ων το άρθρον 17, και προτείνει τας προς βελτίωσιν του θεσμού του ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου τροποποιήσεις, ας ήθελε κρίνει αναγκαίας.

 

Άρθρον 17

 

Οι ενεργούντες την υπηρεσίαν του Ταμιευτηρίου υπάλληλοι αμείβονται εις το τέλος του έτους ως εξής.

Λαμβάνουσιν είκοσι πέντε (25) λεπτά ανά παν βιβλιάριον διαρκείας πλέον του έτους, πεντήκοντα (50) λεπτά ανά 1000 δραχμάς επί του ολικού ποσού των καταθέσεων των βιβλιαρίων ομού αθροιζομένων, και πε΄ντε (5) λεπτά ανά πάσαν μεμονωμένην δοσοληψίαν καταθέσεως ή αποδόσεως.

Ο μέγιστος όρος των καταθέσων ή αποδόσεων τούτων, των διδουσών χώραν εις την πεντάλεπτον αμοιβήν, ορίζεται εις τέσσαρας κατά μήναν ανά βιβλιάριον.

Δέκα (10) λεπτά εκ της εικοσιπενταλέπτου ως άνω αμοιβής ανά βιβλιάριον δίδονται εις τους γραμματοκομιστάς ή αγροτικούς διανομείς, καθ' ας περιστάσεις ούτοι συνετέλεσαν όπως πείσωσι τον καταθέτην να ανοίξη λογαριασμόν εν τω ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω.

Ομοίως 2 λεπτά, εκ της πενταλέπτου αμοιβής δίδονται αυτοίς διά τας καταθέσεις, ή αποδόσεις, τας ενεργουμένας τη μεσολαβήσει αυτών.

Εν τοις πολυμελέσι ταχυδρομίων διανέμονται αμοιβαί ισομερώς μετά τούτων των υπαλλήλων.

Αν η πείρα και η εφαρμογή υποδείξωσι την ανάγκην, αι ως άνω ορισθείσαι αμοιβαί δύνανται να τροποποιώνται διά Β. Διατάγματος, προκαλουμένου υπό των Υπουργών των Εσωτερικών και των Οικονομικών, μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του Εποπτικού Συμβουλίου.

Πλην των ανωτέρω αμοιβών, το Εποπτικόν Συμβούλιον επί τη προτάσει του Γενικου Διευθυντού των Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων, δύναται να ορίση χρηματικές αμοιβάς υπέρ των ταχυδρομικών υπαλλήλων, γραμμτοκομμιστών ή αγροτικών διανομέων, διευθυντών σχολείων ή άλλων ιδρυμάτων, οίτινες συνετέλεσαν εις την ανάπτυξιν του θεσμού του ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Αι αμοιβαί της κατηγορίας ταύτης ουδέποτε δύνανται να υπερβώσι τα τρία δέκατα των βεβαιωθησομένων τυχόν ετησίων καθαρών κερδών.

 

Άρθρον 18

 

Διά των απομενόντων καθαρών κερδών, διά των δωρεών και κληροδοτημάτων και διά των παραγραφομένων ποσοτήτων, περί ων το άρθρον 9, θέλει αποτελεσθή αποθεματικόν κεφάλαιον, χρησιμεύον ως πρόσθετος εγγύησις προς τους καταθέτας διά την επιστροφήν των καταθέσεων και των τόκων αυτών.

 

Άρθρον 19

 

Τας εν τοις ταχυδρομικοίς γραφείοις του Κράτους εργασίας του ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου συγκεντροί εν τη Διευθύνσει των Ταχυδρομείων υπόλογος ταμίας, φέρων τον τίτλον "Ταμίας του ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου".

Ο υπάλληλος ούτος εκλέγεται υπό του Γενικού Διευθυντού των Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων μεταξύ πάντων των υπαλλήλων του ταχυδρομικού και τηλεγραφικού κλάδου, και διορίζεται, τη προτάσει αυτού παρά του Υπουργού των Εσωτερικών.

Ο Ταμίας του Ταμιευτηρίου οφείλει να καταβάλη εις το Δημόσιον Ταμείον εγγύησιν δραχ. 3000 εις χρήματα ή εις χρεόγραφα του Κράτους.

Ο Ταμίας του Ταμιευτηρίου, πλην του κανονικού μισθού της θέσεώς του εν τη ταχυδρομική ή τη τηλεγραφική υπηρεσία, λαμβάνει επιμίσθιον πεντήκοντα δραχμών μηνιαίως, εκ των βεβαιωθησομένων δε καθαρών κερδών δίδεται αυτώ, μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του Εποπτικού Συμβουλίου, ετησία αμοιβή μέχρι δραχμών πεντακοσίων.

Αρθρον 20

 

Τα έντυπα, τα βιβλία και αι παντός είδους πράξεις, αι αναγκαίαι διά την υπηρεσίαν του ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, δεν υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου.

 

Άρθρον 21

 

Απαγορεύεται η ενεχυρίασις του βιβλιαρίου, δεν υπόκειται δε εις κατάσχεσιν εκ του εν αυτώ εγγεγραμμένου κεφαλαίου ποσόν μέχρι 500 δραχ.

 

Άρθρο 22

Δια Β. Διατάγματος θέλη εγκριθή ο προς εκτέλεσιν του παρόντος νόμου εκδοθησόμενος κανονισμός λεπτομερείας και τάξεως και ορισθεί ο χρόνος ενάρξεως της εφαρμογής του.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους

 

Εν Αθήναις τη 18 Νοεμβρίου 1909

 

Οι Υπουργοί

Επί των Εσωτερικών

Επί των Οικονομικών

Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ

ΑΘ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 4 Δεκεμβρίου 1909

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

Κ.Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΆΛΗΣ