ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1955

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

210

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3320

Περί κυρώσεως της Διεθνούς Σύμβασης Τηεπικοινωνιών του Μπουένος Αϊρες 1952.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Αρθρον μόνον

1. Κυρούται η εν Μπουένος Αϊρες συνομολογηθείσα τω 1952 Διεθνής Σύμβασις Τηλεπικοινωνιών, ής το επίσημον κείμενον εις γαλλικήν γλώσσαν εξ'άρθρων 50, παραρτημάτων 6 και τελικού πρωτοκόλλου, μετά μεταφράσεως εις την Ελληνικήν, παρατίθεται κατωτέρω.

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς ύπο Βουλής και παρ'Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της εφημρίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 28 Ιουλίου 1955

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΦ/ΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 2 Αυγούστου 1955

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ