EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ 1955

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

128

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3242

 

Περί χορηγήσεως επαγγελματικών αδειών οδηγών αυτοκινήτων, αδειών εκγυμναστών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και άλλων τινών διατάξεων.

 

Π Α Υ Λ Ο Σ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισαμένοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

Καταργουμένων των μέχρι τούδε υφισταμένων περιορισμών, από της ισχύος του παρόντος επιτρέπεται:

Α) Η χορήγησις επαγγελματικών αδειών οδηγών αυτοκινήτων εις πάντα άγοντα το 22ον έτος της ηλικίας του και μέχρι του 35ου.

Β) Η χορήγησις αδειών εκγυμναστών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων.

Κατ' εξαίρεσιν κατά το πρώτον εξάμηνον της ισχύος του παρόντος νόμου, επιτρέπεται η χορήγησις επαγγελματικής αδείας οδηγού αυτοκινήτου εις τους άγοντας ηλικίαν 22 μέχρι 40 ετών.

Άρθρον 2

 

Ίνα γίνη τις δεκτός προς εξέτασιν δια την απόκτησιν επαγγελματικής αδείας οδηγού αυτοκινήτων οχημάτων δέον να υποβάλη προηγουμένως τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοινότητος περί εγγραφής του εν τω Μητρώω ή απόσπασμα του παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών γενικού Μητρώου, εξ ών να προκύπτη το έτος γεννήσεως αυτού.

Το εις το πιστοποιητικόν γεννήσεως αναφερόμονον έτςο θεωρείται ως πρώτον έτος ανεξαρτήτως μηνός γεννήσεως.

Β) πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου.

Γ) Πιστοποιητικόν των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών, εξ' ού να προκύπτη ότι ο υποψήφιος είναι καλής διαγωγής, δεν έχει κακάς έξεις, δεν ρέπει εις την μέθην ή την χρήσιν ηδονικών ή ναρκωτικών ουσιών και ότι τυγχάνει νομιμόφρων.

Εν περιπτώσει, καθ' ήν τα πιστοποιητικά ταύτα εμφαίνουσι καταδίκην τινά ή όχι καλήν διαγωγήν ή αμφίβολον νομιμοφροσύνην, η Επιτροπή του εδαφ. Β΄του άρθρου 9 του Νόμου 4841)1930, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, αποφαίνεται περί υποβολής του υποψηφίου εις εξέτασιν, περί αναβολής της εξετάσεως τούτου ή περί οριστικής απορρίψεως αυτού.'

Δ) Πιστοποιητικόν της κατά το εδαφ. Γ΄του άρθρου 9 του Νόμου 4841)1930 ως ούτος ετροποποιήθη ή συνεπληρώθη μεταγενεστέρως ιατρικής Επιτροπής.

Ε) Ενδεικτικόν τετάρτης τάξεως εξεταξίου δημοτικού Σχολείου.

Στ) Γραμμάτιον εισπράξεως παράτ ου δημοσίου ταμείου δρχ. 350.

Το χρηματικόν τούτο ποσόν ως και το εν άρθρω 3 του παρόντος αναφερόμενον αποτελούσι έσοδον του Δημοσίου κατά τας διατάξεις του α΄ρθρου 12 του Νόμου 1502)1950, δύναται δε να μεταβάλληται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

δια την απόκτησιν επαγγλεματικής αδείας οδηγού απαιτείται Ελληνική υπηκοότης.

Κατ' εξαίρεσιν χορηγείται επαγγελματική άδεια οδηγού εις Ελληνας το γένος εκ Βορείου Ηπείρου, Κύπρου, Ρουμανίας, Ρωσίας άπαντας αλλοδαπής ή αμφιβόλου υπηκοότητος καταφυγόντας και διαμένοντας εν Ελλάδι και άγοντας το 22ον έτος της ηλικίας των μέχρι του 35ου. Η ηλικία και η υπηκοότης τούτων βεβαιούται υπό της οικείας υπηρεσίας αλλοδαπών.

Εις ήν περίπτωσιν δια την εφαρμογήν της ανωτέρω περίπτώσεως δεν καθίσταται δυνατή η προσκόμισις ενδεικτικού Δημ. Σχολείου προς διαπίστωσιν της γνώσεως της Ελλην. Γλώσσης και των γραμματικών γνώσεως του υποψηφίου, ούτος υποβάλλεται εις εξέτασιν ενώπιον της Επιτροπής του εδαφ. Β΄του άρθρου 9 του Νόμου 4841)_1930, αποφαινομένης σχετικώς.

 

Άρθρον 3

 

Το εδάφ. Α΄ του άρθρου 13 του Νόμου 4841)1930 αντικαθίσταται ως εξής:

"α. Άδεια εκγυμναστού.

Η άδεια αύτη παρέχει το δικαίωμα του συνοδηγείν προς τον σκοπόν του συνοδεύειν και εκγυμβάζειν υποψηφίους οδηγούς, χορηγείται δε εις τους έχοντας ηλιδίαν τουλάχιστον 35 ετών και κεκτημένους άδειαν οδηγού αυτοκινήτου από 10ετίας τουλάχιστον, επεκταθείσαν μεταγενεστέρως εις αυτοκίνητα πάσης κλάσεως.

Η άδεια αυτη χορηγείται κατόπιν εξετάσεων των υποψηφίων ενώπιον των Επιτροπών του άρθου 10 του Νόμου 4841)1930 και υποβολής αποδεικτικού εισπράξεως παρά του Δημοσίου Ταμείου παραβόλου εκ δραχμών πεντακοσίων".

 

Άρθρον 4

 

Δια Β.Δ. εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων μετά γνώμην ειδικής Ιατρικής Επιτροπής συνιστωμένης δι' αποφάσεως του αυτού Υπουργού , θα καθορίζωνται εκάστοτε βάσει των επιστημονικών δεδομένων τα όρια της ανεκτής οπτικής και ακουστικής οφύτητος, ο βαθμός αρτιμελείας και η απαραίτητος υγιεινή εν γένει κατάστασις των υποψηφίων ως και των οδηγών επαγγελματικής και ερασιτεχνικής χρήσεως. Ωσαύτως θα καθορίζεται ο τρόπος παρακολουθήσεως κατας του από της κτήσεως της αδείας και εφεξής χρόνον επί σκοπώ, διαπιστώσεως της συνδρομής της απαιτουμένης ικανότητος των οδηγών.

Δια των αυτών Β.Δ. θα καθορίζεται και ο χρόνος της προσωρινής ή οριστικής αφαιρέσεως της αδείας οδηγού μη πληρούντος τας ως άνω προϋποθέσεις δια την ασφαλή οδήγησιν του αυτοκινήτου.

Μέχρις εκδόσεως των ως άνω Β.Δ. ισχύουσιν αι κείμεναι διατάξεις.

 

Άρθρον 5

 

Η εξέτασις των υποψηφίων οδηγών και εκγυμναστών δέον να είναι θεωρητική και πρακτική.

Δι' αποφάσεων του Υπουρτγού των Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων, καθορίζονται τα εξεταστέα θέματα αναγόμενα εις θεωρητικά και πρακτικάς γνώσεις επί του αυτοκινήτου και των διατάξεων και κανονισμών επί της κκυκλοφορίας οχημάτων εν γένει.

 

Άρθρον 6

 

Αξιωματικοί υπηρετήσαντες επί εικοσαετίαν εις το διαλυθέν Σώμα Αυτοκινήτων και το Σώμα Εφοδιασμού -Μεταφορών, εξ' ών δικαετή τουλάχιστον εις μονάδας αυτοκινήτων Λόχου Κλιμακίου, Διμοιρίας, Μοίρας,, Κέντρου Εκπαιδεύσεως Οδηγών Αυτοκινήτων, υπηρετήσαντες κατά τον πόλεμον 1940-41, κεκτημένοι πτυχίον οδηγήσεως αυτοκινήτων στρατιωτικής υπηρεσίας και αποστρατευθέντες ουχί δια λόγους επαγγελματικής ανεπάρκείας, δικαούνται, εφ

Όσον άγουσι κατά την ισχύν του παρόντος ηλικίαν κατωτέραν του 60ου έτους να τύχωσιν επαγγλεματικής αδείας εκγυμναστού,εφ' όσον εντός τετραμήνου από της ισχύος του παρόντος ήθελον υποβάλει δικαιολογητικά των ως άνω προσόντων των ως και τα εν άρθρω 2 απαιτούμενα υποβληθώσι δε εις επιτυχή εξέτασιν.

 

΄

Άρθρο 7

Εις το α΄ εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 2119/1952 προστίθεται η ακόλουθος πρότασις: "Ομοίως δικαιούνται ελευθέρας κυκλοφορίας δια των αστικών λεωφορείων της έδρας των εντύπων τα τακτικά μέλη της Ενώσεως Διευθυντών Ελληνικου Τύπου".

 

Άρθρο 8

Πάσα διάταξις αντιτιθέμενη εις τας του παρόντος καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του κράτους.

Εν Αθήναις τη 18 Μαίου 1955

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους Σραγίς.

Εν Αθήναις τη 21 Μαίου 1955

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ