ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 21 MAIOY 1955

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

128

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3240

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων "Περί εκκαθαρίσεως των Σιδηροδρομικών Εταιρειών ΣΠΑΠ, ΣΒΔΕ κλπ. Και άλλων τινών συναφών διατάξεων".

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

 

Το άρθρον 3 του Νομοθετικού Διατάγματος υπ' αριθμόν 2577/1953 "περί εκκαθαρίσεως των κηρυχθεισών εις κατάστασιν πτωχεύσεως Ανωνύμου Εταιρείας Σιδηροδρόμων Βορειοδυτικής Ελλάδος και Εταιρείας Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας Α.Ε. κλπ." αντικαθίσταται αφ'ής ίσχυσεν ως εξής :

"1. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος του Νομοθετικού Διατάγματος 2577/1953 εις το πάσης φύσεως προσωπικόν των τιθεμένων υπό εκκαθάρισιν Σιδηροδρομικών Εταιρειών καταβάλλονται μόνον αι αποδοχαί, αίτινες καταβάλλονται και εις το προσωπικόν των λοιπών Σιδηροδρομικών Δικτύων της Χώρας δυνάμει των οικείων αποφάσεων των αρμοδίων Υπουργών, καταργουμένων από της ιδίας ημέρας : α) πάσης ειδικής παροχής εξ οιασδήποτε αιτίας απορρεούσης και υφ' οιονδήποτε τύπον και μορφήν παρεχομένης εις το εν λόγω προσωπικόν πέραν των προβλεπομένων υπό των γενικών κατά τα ανωτέρω αποφάσεων των αρμοδίων Υπουργών και β) των περί αυτών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων ή άλλων οργάνων οποτεδήποτε και αν ελήφθησαν.

2. Αποφάσεις των συνδίκων των πτωχεύσεων των περί ών το Ν.Δ.2577/53 Εταιρειών, αφορώσαι την κατάργησιν παροχών, περί ών η προηγούμενη παράγραφος κυρούντα διά του παρόντος διά τον υπό της ορισθείσης ημέρας παύσεως των πληρωμών των ιδίων πτωχεύσεων και εφεξής χρόνον απαιτήσεις δέ εκ τοιούτων παροχών εφ' όσον δεν επεδικάσθησαν αμετακλήτως, αποσβέννυνται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

3. Δι' ητιολογημένων αποφάσεων των Συμβουλίων, εις ά ανατέθη η εκκαθάρισις και εκμετάλλευσις, δύνανται να ανακληθώσιν αποφάσεις των Διοικήσεων, των συνδίκων, ή άλλων οργάνων των υπό εκκαθάρισιν Εταιρειών, περί προαγωγών εις βαθμούς Υποπροϊσταμένου και άνω, εφ' όσον αι προαγωγαί αύται συνεπήγοντο την αύξησιν του αριθμού των εις τους βαθμούς τούτους υπαλλήλων πέραν του αριθμού των υπηρετούντων κατά την ημέραν ενάρξεως του δανεισμού των Επιχειρήσεων εκ μέρους του Κράτους".

 

Άρθρον 2.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 2577/1953 αντικαθίσταται αφ' ής ίσχυσεν ώς κάτωθι:

"1. Διαρκούσης της υπό του Δημοσίου εκμεταλλέυσεως των δικτύων Σ.Θ. ακι Σ.Β.Δ.Ε. θέλουσι διατηρηθή εν τη υπηρεσία εκ του υπηρετούντος εις αύτα κατά την δημοσίευσιν του παρόντος Ν.Δ.2577/1953 προσωπικού από του βαθμού του Υποπροϊσταμένου Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου, και άνω μόνον όσοι θέλουσι κριθή απαραίτητοι υπό των Συμβουλίων, εις ά ανατίθεται η εκκαθάρισις και η εκμετάλλευσις αυτών. Διατηρούνται ομοίως εις την υπηρεσίαν με τον όν έφερον βαθμόν κατά την έναρξιν του δανεισμού ανασυγκροτήσεως υπάλληλοι από του βαθμού του Υποπροϊσταμένου μέχρι του Διευθυντού, μή συμπεριλαμβανομένου, απκλειομένης της καταβολής αποδοχών διά τον χρόνον της εκτός υπηρεσίας παραμονής.

Οι λοιποί εκ της ως άνω κατηγορίας του προσωπικού απολύονται της υπηρεσίας, καταγγελλομένων και των μετ' αυτών συμβάσεων ωρισμένου ή αορίστου χρόνου, δι' αποφάσεων των ιδίων Συμβουλίων άνευ ετέρας διατυπώσεως, λόγω της πτωχεύσεως και της θέσεως υπό την ειδικήν δυνάμει του παρόντος εκκαθάρισιν, ώς συνιστώσης σπουδαίον και υπό την έννοιαν του Άρθρου 672 του Αστικού Κώδικος λόγον. Εις τους ούτω απολυομένους, ώς και εις τους απολυθέντας ήδη, οίτινες λογίζονται νομίμως και εγκύρως απολυθέντες δυνάμει του παρόντος, ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλεται πέραν των παροχών εκ των οικείων Ασφαλιστικών Ταμείων. Εις τους εξ αυτών μή δικαιουμένους βοηθήματος Προνοίας εκ του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού, καταβάλλεται εις βάρος της διαχειρίσεως της εκμεταλλέυσεως των δικτύων αποζημίωσις ίση προς τας αποδοχάς ενός μηνός δι' έκαστον έτος υπηρεσίας ώς ανωτάτου ορίου αποδοχών λαμβανομένου του ισχύοντος διά την καταβολήν των βοηθημάτων Προνοίας.

Αι κατά το παρόν άρθρον παροχαί δεν δύνανται εν πάση περιπτώσει να είναι κατώτεραι των παρεχομένων βάσει του Ν.2112.

2. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως το προσωπικόν των υπό εκκαθάρισιν επιχειρήσεων διέπεται, υπό την επιφύλαξιν της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, υπό των διατάξεων των δι΄εκάστην τούτων ισχυόντων Νόμων, Κανονισμών, Διαταγμάτων, Συμβάσεων κλπ.".

Άρθρον 3.

 

1. Μέχρι της οριστικής ρυθμίσεως του τρόπου της εκμεταλλεύσεως των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων Πειραιώς- Αθηνών- Πελοποννήσου και Βορειοδυτικής Ελλάδος η λειτουργία και η εκμετάλλευσις τούτων, εν περιελεύσει εις το Δημόσιον, θέλει εξακολουθήσει ασκουμένη ώς μέχρι τούδε και διά των ενεργούντων την εκκαθάρισιν οργάνων, ώς αυτοτελών εκμεταλλεύσεων ανηκούντων εις το Δημόσιον .

2. Αι εκκρεμείς δίκαι συνεχίζονται άνευ διακοπής επ' ονόματι των υπό εκκαθάρισιν Εταιρειών, αι νέαι δέ τοιαύται θα διαξάγωνται επ' όνοματι των κατ' ιδίαν σιδηροδρομικών δικτύων , ώς αυτοτελών κρατικών εκμεταλλεύσεων.

3. Εκάτερον των εν λόγω δικτύων θα εκπροσωπήται ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης άλλης αρχής υπό του Προέδρου του ασκούντος την διοίκησην αυτού Διοικητικού Συμβουλίου, αι δέ δικαστικαί υποθέσεις αυτού θα διεξάγωνται, ώς και μέχρι τούδε, υπό της Δικαστικής Υπηρεσίας των ΣΠΑΠ.

4. Πάσα αγωγή ή άλλο δικόγραφον καθ' οιουδήποτε των Σιδηροδρομικών τούτων δικτύων, δέον, επί ποινή απαραδέκτου ερευνωμένου και αυτεπαγγέλτως, να κοινοποιήται προσθέτως και εις τον Υπουργόν των Οικονομικών.

5. Περιοδικαί παροχαί εξ αποζημιώσεων διά θανατώσεις ή σωματικάς βλάβας, βαρύνουσαι τα περί ών το παρόν άρθρον δίκτυα, θα εξακολουθήσουν καταβαλλόμεναι, εάν και εφόσον κατεβάλλοντο μέχρι της ημέρας της ενεργείας των πλειστηριασμών και δεν κατετάγησαν εν τω οικείω πίνακι κατατάξεως δι' οιονδήποτε λόγον.

Άρθρον 4.

 

Εις το άρθρον 7 του Α.Ν. 2378/1940 προστίθεται εδάφιον υπό τα στοιχεία ιε΄ισχύον αφ' ής ίσχυσε το Ν.Δ. υπ' αριθ.2549/1953 και έχον ώς εξής:

"ιε΄. Εν περιπτώσει μή εμφανίσεως υπερθεματισμού κατά την προβλεπομένην υπό του εδαφίου ια΄επανάληψιν του πλειστηριασμού και της κατ' ακολουθίαν τούτου, συμφώνως τω προηγηθέντι εδαφίω ιγ΄, κατακυρώσεως εις το Δημόσιον το εκπλειστηρίασμα κατατίθενται υπό του Δημοσίου εντός προθεσμίας ενός έτους από της κατακυρώσεως. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθή επί εν έτι τρίμηνον διά Διατάγματος εφ' άπαξ εκδιδομένου προτάσει των επί των Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών και Οικονομικών Υπουργών. Εάν δεν κατατεθή υπό του Δημοσίου το εκπλειστηρίασμα εντός της προθεσμίας ταύτης.. επαναλαμβάνεται εκ νέου ο πλειστηριασμός διά πράξεως του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, οριζομένου ελαχίστου ορίου προσφοράς του ποσού της κατακυρώσεως και τηρουμένων των διατυπώσεων και προθεσμιών του εδαφίου ια΄του παρόντος άρθρου".

 

Άρθρον 5.

 

1. Αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 2577/53 επεκτείνονται αφ' ής ισχύσαν και επί παρομοίων απαιτήσεων αναγνωρισθεισών διά συμβιβασμού, ώς επίσης και επί των διά τελεσιδίκων αποφάσεων βεβαιωμένων, ή βεβαιωθησομένων εφεξής, βάσει αγωγών εγερθεισών πρό της ενάρξεως της ισχύος του Ν.Διατάγματος τούτου, απαιτήσεων αποζημιώσεως εκ καταστροφής συνεπεία υπαιτίου πυρκαϊάς επίπλων, σκευών, βιβλίων και ειδών οικοσκευής εν γένει, αποθηκευμένων εις σιδηροδρομικάς ή ιδιωτικάς αποθήκας, ισχύουσι δέ διά πάσας τας υπό εκκαθάρισιν Σιδηροδρομικάς Εταιρείας, ήτι διά τας περί ών ο Νόμος 2577/1953 και διά την υπό εκκαθάρισιν συμφώνως τώ Α.Ν.2378/1940 Ανώνυμον Εταιρείαν Σ.Π.Α.Π.

2. Πίναξ κατατάξεως δανειστών συνταχθείς κατά τις διατάξεις της κατά την σύνταξιν αυτού ισχύουσης νομοθεσίας αναμορφούται ώς προς τας προνομιακάς απαιτήσεις του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, συμφώνως προς τας διατάξεις του ώδε τροποποιηθέντος άρθρου 10 παράγραφος 2 του Ν.Δ.2577/53, εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου, εφ' όσον αντίκειται εις ταύτας , τηρουμένων κατά τα λοιπά και των διατάξεων του άρθρου 993 της Πολ. Δικονομίας.

 

Άρθρον 6.

 

Το άρθρον 4 του Ν.Δ.2549/53 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν.2378/40κλπ" αντικαθίσταται αφ'ής ίσχυσεν ώς εξής:

"1. Εν τώ συνταχθησομένω παρά του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου πίνακι κατατάξεως κατατάσσονται επί του συνόλου του εκπλειστηριάσματος κατ' απόλυτον προτίμησιν, απολαμβάνουσαι ειδικού προνομίου επικρατεστέρου παντός άλλου ειδικού ή γενικού τοιούτου, συμπεριλαμβανομένου και του προνομίου των ενεχυρούχων ή ενυποθήκων δανειστών, εξαιρέσει μόνον των εξόδων ενεργείας του πλειστηριασμού και κατά την επομένην τάξιν:

α. Αι απαιτήσεις του Ταμείου Συντάξεων, των οικείων Ασφαλιστικών Ταμείων Αλληλοβοηθείας, κλάδων Προνοίας και του καταναλωτικού Συνεταιρισμού Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας.

β. Αι κατά το άρθρον 10 του Ν.Δ. 2577/53, ώς διά του παρόντος Νόμου συμπληρούνται απαιτήσεις.

γ. Αι απαιτήσεις του Δημοσίου εκ διατεθέντων από της απελευθερώσεως της Χώρας και εφεξής υφ' οιονδήποτε τύπον και τρόπον εις μετρητά ή άλλας παροχάς προς ανασυγκρότησιν των δικτύων εν γένει, προς συμπλήρωσιν, ανακατασκευήν και βελτίωσιν των εγκαταστάσεων, ή διά προμήθειαν τροχαίου ή άλλου υλικού ώς και εκ των τόκων των ποσών τούτων και

δ. Αι απαιτήσεις εκ δανείων ή πιστώσεων της Κεντρικής Επιτροπής Δανείων Κ.Ε.Δ. τη εγγυήσει του Κράτους, ή άνευ αυτής μετά των τόκων αυτών, εφ'όσον εχορηγήθησαν προς τον αυτόν σκοπόν της ανασυγκροτήσεως των δικτύων.

2. Τα διατεθέντα παρά του Δημοσίου χρηματικά ποσά προς οικονομικήν ενίσχυσιν και κάλυψιν ελλειμμάτων της εκμεταλλέυσεως των σιδηροδρομικών δικτύων , βαρύνουσιν επίσης το σύνολον του εκπλειστηριάσματος και κατατάσσονται προνομιακώς, μετά τας τυχόν συντρεχούσας ετέρας προνομιακάς απαιτήσεις των άρθρων 940 και 941 της Πολιτικής Δικονομίας, τροποποιουμένου του άρθρου 3 του Α.Ν.2378/1940 και καταργουμένης πάσης αντιθέτου διατάξεως".

 

Άρθρον 7.

 

1.Τα δίκτυα των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας και Αλεξανδρουπόλεως-Σβίλεγκραντ αποτελούν εφεξής τμήμα του δικτύου των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους , συμφώνως προς τας διατάξεις του από 4 4 Σεπτεμβρίου 1935 Ν.Δ. "περί διοικήσεως των Σ.Ε.Κ. κλπ." ώς τούτο συνεπληρώθει και ετροποποιήθει μεταγενεστέρως, τερματιζομένου του έργου του Εκκαθαριστικού Συμβουλίου των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας υποχρεουμένου μόνον εις λογοδοσίαν εντός δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου.

Διά τα δίκτυα ταύτα και το προσωπικόν αυτών έχουν εφαρμογήν αι δια τους Σ.Ε.Κ. και το προσωπικόν αυτών ισχύουσαι διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονισμών, Αποφάσεων κλπ. καταργουμένου του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3023/1954 "περί κυρώσεως της από 7 Μαρτίου 1954 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Γαλλοελληνικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων κλπ." ώς και πάσης άλλης αντιθέτου διατάξεως .

2. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου, το προσλαμβανόμενον προς πλήρωσιν κενών οργανικών θέσεων εις το δίκτυον των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους προσωπικόν εγγράφεται εις ενιαίαν επετηρίδα.

3. Προς κάλυψιν υπηρεσιακών αναγκών επιτρέπεται η απόσπασις προσωπικού των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας εις την Διεύθυνσιν Περιφερείας Αθηνών Σ.Ε.Κ. και αντιστρόφως ώς επίσης και η απόσπασις προσωπικού των Σιδηροδρόμων Αλεξανδρουπόλεως-Σβίλεγκραντ και των Σιδηροδρόμων περιφερείας Θεσσαλονίκης Σ.Ε.Κ.και αντιστρόφως.

Το ούτως αποσπώμενον προσωπικόν δεν δικαιούται δια την τοιαύτην μετακίνησίν του της υπό του εν ισχύϊ Κανονισμού δευτερευουσών απολαυών προβλεπομένης αποζημιώσεως μετακινήσεως.

4. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και διά το προσωπικόν των δικτύων ΣΠΑΠ και ΣΒΔΕ εν τω συνόλω αυτών.

5. Αι εκκρεμείς δίκαι των Εταιρειών Σ.Θ. και ΣΓΕ συνεχίζονται διά της Δικαστικής Υπηρεσίας των ΣΕΚ επ'ονόματι και δια λογαριασμόν αυτών, υποκαθισταμένων είς τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις των εν λόγω Εταιρειών.

6. Το κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούν κατ'απόσπασιν εις το δίκτυον των ΣΕΚ προσωπικόν της Υπηρεσίας Σιδηροδρομικών Έργων, Ν.575/1937, λογίζεται ώς προσωπικόν των ΣΕΚ η δε ένταξις αυτού γενήσεται καθ' ά ειδικώτερον θέλει ορίσει Β.Διάταγμα, εκδιδομένον εφ'άπαξ προτάσει του επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού.

Δια του αυτού Διατάγματος, θέλουσι καθορισθή και τα της ασφαλίσεως του προσωπικού τούτου.

Άρθρον 8.

1. Δια Β. Διατάγματος εκδοθησομένου μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1956, επί τη προτάσει των επί του Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργών, θέλουν κανονισθή τα της καταστάσεως του προσωπικού απάντων των εν τη Χώρα ατμηλάτων Σιδηροδρόμων. Διά του Διατάγματος τούτου δύνανται να επενεχθούν αι εκ της ιδιοτυπίας των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους αναγκαίαι τροποποιήσεις των άρθρων 7-12, 15, 20, 21, 22-43, 45, 46, 50, 56-175, 180-188, 189, 190, 191-193,198, 201-208, 212 και 216-226 του Νόμου 1811/51 "περί Κώδικος καταστάσεως των δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων", καθ'όσον αφορά είς το προσωπικόν αυτών.

2. Η διάταξις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.1811/51 δεν έχει εφαρμογήν ως πρός την επί του ως άνω Β.Διατάγματος γνωμοδότησιν του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών.

3. α. Επί του προσωπικού των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους, αι διατάξεις των άρθρων 13, 14, 16-19, 44, 47-49, 51-55, 176-179, 199, 209-211, 214 και 215 του Ν. 1811/1951, τίθενται εν ισχύϊ από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

β. Αι εν τη παραγράφω 1 του παρόντος αναφερόμεναι διατάξεις του αυτού Νόμου, θέλουσιν ισχύσει επί του ειρημένου προσωπικού ως τυχόν ήθελον τροποποιηθή δια του κατά την αυτήν παράγραφον Β.Διατάγματος απο της ενάρξεως της ισχύος τούτου, παντώς δέ απο της 1ης Ιανουαρίου 1957.

γ. Μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του ως άνω Β.Διατάγματος τα άμεσα θέματα τα ρυθμιζόμενα υπό των εν τη παραγράφω 1 του παρόντος αναφερομένων διατάξεων του Ν. 1811/1951, διέπονται υπο των κειμένων περί του προσωπικού του ατμηλάτων Σιδηροδρόμων διατάξεων.

Άρθρον 9.

1. Αι αρμοδιότητες των εκ των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων υπηρεσιακών Συμβουλίων του προσωπικού του δικτύου ΣΒΔΕ, ανατίθενται τα αντίστοιχα Συμβούλια των Σ.Π.Α.Π.

2. Αποφάσεις εκδοθείσαι υπό των Συμβουλίων τούτων θεωρούνται εγκύρως ληφθείσαι.

3. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικτύων ΣΕΚ και ΣΠΑΠ της κατηγορίας των αντιπροσώπων του προσωπικού, δεν συμμετέχουν των συνεδριάσεων των Συμβουλίων, οσάκις κρίνεται η υπηρεσιακή κατάστασις ανωτέρων των κατά βαθμόν, ή αρχαιοτέρων των κατά την σειράν εν τω αυτώ βαθμώ εργαζομένων του Δικτύου.

4.Εις τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ προστίθεται αυτοδικαίως, ως τακτικόν μέλος, ο εκάστοτε τακτικός καθηγητής της Σιδηροδρομικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Άρθρον 10

.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'Ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 18 Μαϊου 1955.

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 21 Μαϊου 1955.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ