EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

107

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3221

 

Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 211 / 27 . 2 . 1954 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου και συμπληρώσεως του άρθρου 3 του Νόμου 2119 / 1952 "περί λεωφορείων κλπ".

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής , αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρο 1

 

Κυρούται αφ' ης ίσχυσεν η υπ' αριθ . 211 / 27 . 2 . 1954 πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου , δημοσιευθείσα εις το υπ' αριθ. 43 , Τεύχος Α΄ , φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της 13 Μαρτίου 1954 , έχουσα ούτω:

 

Πράξις 211

Εν Αθήναις τη 27 Φεβρουαρίου 1954.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Λαβόν υπ' όψιν την ενώπιον αυτού γενομένη εισήγησιν των Υπουργών Συγκοινωνιών και Εμπορίου περί εκδόσεως Πράξεως συμπληρώσεως του άρθρου 3 του Νόμου υπ' αριθ. 2119 / 1952 , αποφασίζει :

Όπως το ως άνω άρθρον συμπληρωθή ως ακολούθως :

Επίσης χάριν εξυπηρετήσεως Τουριστικών αναγκών δύναται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συγκοινωνιών και Εμπορίου κατόπιν προτάσεως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού να επιτραπεί η θέσις εις κυκλοφορίαν ειδικών Τουριστικών λεωφορείων .Αι εγκρίσεις θέσεως εις κυκλοφορίαν τοιούτων αυτοκινήτων χορηγούνται εις αναγνωρισμένας Τουριστικάς Μεταφορικάς Επιχειρήσεις ή Τουριστικά Γραφεία του Λ . Ν. 864/37 ή Συνεταιρισμούς Επαγγελματιών Αυτοκινητιστικών , σκοπό έχοντας την ενέργεια μεταφορών.

Τα κατ' ακολουθίαν τοιούτων εγκρίσεων τιθέμενα εις κυκλοφορίαν λεωφορεία χαρακτηρίζονται ως ειδικά Τουριστικά δημοσίας χρήσεως , άνευ όμως δικαιώματος ενεργείας άλλων μεταφορών ανηκουσών εις τα λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ.

Δια των ως άνω εγκρίσεων ορίζονται και οι γενικοί ή ειδικοί περιορισμοί ως προς την κυκλοφορίαν των εν λόγω λεωφορείων .

Οι τύποι των ειδικών τουριστικών λεωφορείων και οι ειδικοί όροι τους οποίους δέον ταύτα εκ κατασκευής να πληρούν τουλάχιστον όσον αφορά το πλαίσιο και τους μηχανισμούς , απαγορευμένης της διασκευής πλαισίων , άλλων τύπων αυτοκινήτων , τα εφαρμοστέα εκάστοτε τιμολόγια ως και παν άλλο χρήσιμον δια την πραγματοποίησιν του σκοπού των εν λόγω λεωφορείων στοιχείον , ορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού των Συγκοινωνιών μετά την γνώμη του Συμβουλίου Αυτοκινήτων , εις το οποίον δια την περίπτωσιν ταύτη μετέχει ως έκτακτον μέλος μετά ψήφου και εις εκπρόσωπος του Ε.Ο.Τ., οριζόμενος υπό του Οργανισμού τούτου.

Εκδόσαν προς τούτο τη παρούσαν υπ' αριθ. 211 πράξιν του κυρωθησομένην νομοθετικώς μερίμνη του Υπουργού Συγκοινωνιών .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Άρθρο 2

 

Επίσης χάριν εξυπηρετήσεως Τουριστικών αναγκών , δύναται δια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως να επιτραπεί η θέσις εις κυκλοφορίαν ειδικών Τουριστικών λεωφορείων, αυτοκινήτων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ξενοδόχων, ή συνεταιρισμών ξενοδόχων .

Τα κατ' ακολουθία τοιούτων εγκρίσεων τιθέμενα εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητα χαρακτηρίζονται ως ειδικά Τουριστικά Ιδιωτικής χρήσεως με δικαίωμα να μεταφέρουν αποκλειστικώς και μόνον επιβάτας διαμένοντας εις τα ξενοδοχεία των και εκ των ξενοδοχείων των εις το κέντρον της πόλεως ή σιδηροδρομικούς σταθμούς, λιμένας και αερολιμένας ή και πάσης φύσεως αρχαιολογικούς και Τουριστικούς τόπους και αντιστρόφως.

Προκειμένου περί ξενοδοχείων κειμένων εις την περιφέρειαν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης τα κατά την προηγούμενη παράγραφο αυτοκίνητα θα δύνανται να μεταφέρουν επιβάτας - ενοίκους ξενοδοχείων και εις το κέντρον της πόλεως Αθηνών και τανάπαλιν.

Η ιδιότης των αιτουσών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως και η ανάγκη εξυπηρετήσεως επιβατών ενοίκων των ξενοδοχείων αυτών δι' ειδικών αυτοκινήτων , βεβαιούται δι' ειδικού πιστοποιητικού εκδιδομένου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού .

Οι τύποι των ειδικών κατά τ' ανωτέρω αυτοκινήτων ως και οι ειδικοί όροι τους οποίους δέον ταύτα εκ κατασκευής να πληρούν , απαγορευμένης της διασκευής άλλων τύπων αυτοκινήτων , και πάσα άλλη λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου ορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων μετά την γνώμην Συμβουλίου Αυτοκινήτων , εις το οποίον δια την περίπτωσιν ταύτην μετέχει και εις εκπρόσωπος του Ε . Ο. Τα οριζόμενος από του Οργανισμού τούτου .

 

Άρθρο 3

 

Επιτρέπεται η χρησιμοποίησης υπό των Αεροπορικών Εταιρειών δια την μεταφοράν επιβατών από τα Γραφεία της πόλεως εις τον αερολιμένα και τανάπαλιν των ειδικών τουριστικών λεωφορείων των τεθέντων ή τεθησομένων εν κυκλοφορία δυνάμει της υπ' αριθ. 211 / 27 . 2 . 1954 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου ως αύτη κυρούται δια του άρθρου 1 του παρόντος .

 

Άρθρο 4

 

Εις τους ιδιοκτήτας Τουριστικών Λεωφορείων παραβαίνοντας τας διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται ποινή φυλακίσεως μέχρι 3 μηνών και χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάρικα ( 5.000 ) δραχμών . Δια της καταγιγνωσκούσης την ποινήν αποφάσεως απαγγέλεται υποχρεωτικώς και η αφαίρεσις της αδείας κυκλοφορίας του τουριστικού αυτοκινήτου από τριών μηνών μέχρις ενός έτους εν υποτροπή δε απαγγέλεται η οριστική αφαίρεσις αυτής .

Εις τας αυτάς ποινάς υπόκειται και ο οδηγός του αυτοκινήτου .

 

Άρθρο 5

 

Επιτρέπεται κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, μετά την γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας λεωφορείων εις Λουτροπόλεις προς εκτέλεσιν αστικής συγκοινωνίας υπό όρους οριζόμενους δια της αποφάσεως ταύτης .

Αι εν λόγω άδειαι κυκλοφορίας χορηγούνται κατά προτίμησιν εις συνεταιρισμούς αμαξηλατών των οποίων τα μέλη από τριετίας τουλάχιστον ασκούσι το επάγγελμα τούτο εις λουτρόπολιν και εφ' όσον ήθελον παραιτηθή της ασκήσεως του επαγγέλματος του αμαξηλάτου , αφαιρούμενης της σχετικής αδείας παρά της οικείας Αστυνομικής Αρχής . Εις τους συνεταιρισμούς τούτους δύναται να μετάσχη πας συγκεντρώνων τας προϋποθέσεις των προηγουμένων εδαφίων , αναλαμβάνων τας εις την προστιθέμενην μερίδα αναλογούσας υποχρεώσεις .

Τα επ' ονόματι συνεταιρισμών αμαξηλατών κυκλοφορούντα λεωφορεία χαρακτηρίζονται ως δημοσίας χρήσεως .

Δια αποφάσεως του αρμόδιου Νομάρχη μετά την πρότασιν οικείας αστυνομικής αρχής εκτιμώσης τας ανάγκας και τας συνηθείας των επισκεπτών της λουτροπόλεως , δύναται να επιτραπεί η δια λ/σμόν του συνεταιρισμού των αμαξηλατών κυκλοφορία μέχρι πέντε κατ' ανώτατον όριον αμαξών , εκ των ανηκουσών εις τα μέλη του τυχόντος της αδείας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου συνεταιρισμού .

 

Άρθρο 6

 

Εν τέλει της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν 2119 / 1952 προστίθενται τα

εξής :

"Επίσης η περιοχή Μάνδρας ( Μεγαρίδος) περιλαμβάνεται εις την αστικήν περιοχήν Αθηνών -Πειραιώς . Εκ του 8ου υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής μετατίθενται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος εξ ( 6 ) λεωφορεία , προστιθέμενα εις την δύναμιν των λεωφορείων του δευτέρου τομέως ( Ελευσίνος του 3ου Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. . Εκ τούτων τα μεν τέσσερα (4) είναι τα αποτελούντα την δύναμιν του τέως Κοινού Ταμείου Εισπράξεων λεωφορείων Μάνδρας κατά την ημερομηνίαν ισχύος του Νόμου 2119 / 1952 , τα δε δύο (2) λαμβάνονται δια κληρώσεως ενεργουμένης παρά του Συμβουλίου Αυτοκινήτων μεταξύ των υποβληθησομένων αιτήσεων των κατόχων των λεωφορείων του 8ου Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής . Εν περιπτώσει μη υποβολής τοιούτων , τα ως άνω δύο (2) λεωφορεία λαμβάνονται δια κληρώσεως ενεργουμένης ως άνω μεταξύ πάντων των λεωφορείων του 8ου Κ.Τ.Ε.Λ. .

Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος άρθρου ιδία δε ο τρόπος της αντικαταστάσεως των λεωφορείων τούτων , ρυθμίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων .

 

Άρθρο 7

 

1 . Δια Β . Διαταγμάτων εκδιδομένων τη προτάσει του επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινητιστών δύνανται να περιληφθούν εις την αστικήν περιοχήν Αθηνών - Πειραιώς περιοχαί του νομού Αττικής ανεξαρτήτως χιλιομετρικής αποστάσεως .

2 . Δια των αυτών Β . Διαταγμάτων θα καθορισθούν ο τρόπος και ο χρόνος της εντάξεως των κυκλοφορούντων υπεραστικών λεωφορείων Αττικής εις την αστικήν περιοχήν Αθηνών , τα της αντικαταστάσεως τούτων δια νέων τοιούτων του ισχύοντος αστικού τύπου , η αντιστοιχία μεταξύ των αντικαθιστωμένων και νέων καινούργιων λεωφορείων , η προθεσμία αντικαταστάσεως τούτων τα ΚΤΕΛ εις α ενταχθήσονται ταύτα ως και πάσα συναφής λεπτομέρεια .

 

Άρθρο 8

 

1 . Δια Κανονισμών εκδιδομένων δια Β. Διαταγμάτων προτάσει του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων ορίζονται :

α). Τα της κατασκευής , της συντηρήσεως , της ασφαλείας και του ελέγχου των λεωφορείων αυτοκινήτων και ει συναφείς υποχρεώσεις των κατασκευαστών των διατηρούντων συνεργεία επισκευής και σταθμούς αυτοκινήτων , των ιδιοκτητών των λεωφορείων και του προσωπικού αυτών .

β). Τα της εκμεταλλεύσεως των λεωφορείων , των δρομολογίων και τιμολογίων , των εφεδρικών και υπηρεσιακών λεωφορείων , της τηρήσεως εντύπων και βιβλίων , της τηρήσεως στατιστικών στοιχείων εις τα Κ.Τ.Ε.Λ. και των συναφών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών και του προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ.

γ). Τα προσόντα προσλήψεως του προσωπικού των Λεωφορείων και των Κ.Τ.Ε.Λ. , η σταδιοδρομία , η υπηρεσιακή κατάστασις , αι ώραι εργασίας , η συμπεριφορά του προσωπικού , η καθιέρωσις ομοιόμορφων στολών , οι βαρυνόμενοι δια της δαπάνης αυτών και ο τρόπος καταβολής αυτής .

δ). Αι προσήκουσαι κυρώσεις δια τας παραβάσεις των Κανονισμών τούτων , αι πειθαρχικαί ευθύναι της Διοικήσεως των Κ.Τ.Ε.Λ., του προσωπικού αυτών και του προσωπικού των λεωφορείων και η διαδικασία της επιβολής των κυρώσεων και ποινών δια τας πειθαρχικάς παραβάσεις τούτων .

2. α). Μέχρι της εκδόσεως των ως άνω Β. Διαταγμάτων εξακολοθούσιν ισχύουσαι ως προς την επιβολήν κυρώσεων δια πειθαρχικάς παραβάσεις του προσωπικού αι διατάξεις των άρθρων 4 και 10 των από 4 , 8 Μαίου 1948 Β. Δ . "περί Κοινών Ταμείων Εισπράξεων των αστικών δια λεωφορείων συγκοινωνιών" και "περί Κοινών Ταμείων Εισπράξεων των Υπεραστικών δι' αυτοκινήτων Συγκοινωνιών" , αίτινες κατά την αληθή έννοια του άρθρου 20 του Νόμου 2119/1952 δεν κατηργήθησαν δι' αυτού.

β). Πειθαρχικαί ποιναί επιβληθείσαι παρά των ασκούντων πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν οργάνων , από της ισχύος του Ν. 2119/1952 και εφεξής υπόκεινται εις τον έλεγχον του δια του Κανονισμού συσταθησομένου Πειθαρχικού Συμβουλίου αναστελλομένης της εκτελέσεως αυτών μέχρις εκδικάσεως των προσφυγών ή απράκτου παρελεύσεως της δια του Κανονισμού ταχθησομένης σχετικής προθεσμίας .

Κατά τον αυτόν χρόνον αναστέλλεται και η άσκησις απαιτήσεων των μισθωτών περί καταβολής μισθού ή αποζημιώσεως ή επιστροφής προστίμου συνεπεία πειθαρχικής ποινής επιβληθείσης μέχρις σήμερον εφ' όσον δεν εξεδόθη τελεσίδικη δικαστική απόφασις επιδικάσασα αυτήν εν όλω ή εν μέρει .

3 . Το άρθρο 20 του Νόμου 2119/1952 "περί των δια λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών καταργείται.

 

Άρθρο 9

 

1 . Καταργείται αφ' ης ίσχυσεν η κατά την διάταξιν του εδαφίου δια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 1936/51 υποχρέωσις των αναπήρων πολέμου επαγγελματικών αυτοκινητιστών προς παραίτησιν από θέσεων παρά φυσικώ ή νομικώ προσώπω ιδιωτικού δικαίου ή από συντάξεως παρ' άλλου νομικού προσώπου πλην του Δημοσίου , προκειμένου να τύχωσιν αδείας κυκλοφορίας λεωφορείου .

2 . Οι κατ' εφαρμογήν της καταργουμένης διατάξεως παραιτηθέντες της κατεχομένης θέσεως επανέρχονται αυτοδικαίως εις αυτήν , θεωρούμενοι ως μηδέποτε παραιτηθέντες , μεθ' όλων των εντεύθεν πλεονεκτημάτων ,πλην του της λήψεως αποδοχών

3 . Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουσιν εφαρμογήν και επί των Δημοσίων υπηρετών .

 

Άρθρο 10

 

Εις το άρθρο 32 παρ . 1 μετά τας λέξεις "μέλη των δύο Ενώσεων Συντακτών και προσωπικού ημερησίων εφημερίδων Αθηνών προστίθενται αι λέξεις ¨ως και μέλη της Ενώσεως Συντακτών Μακεδονίας - Θράκη - Θεσσαλονίκης και οι ιδιοκτήται των ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων εις την πόλιν της εκδόσεως των"

 

Άρθρο 11

 

Θεωρούνται έγκυροι άδειαι κυκλοφορίας υπεραστικών λεωφορείων χορηγηθείσαι εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς εφέδρους αξιωματικούς , περιλαμβανομένους εις την προστασίαν του Ν. 1836 /1951 , εφ' όσον ούτοι συγκεντρώνουν τα εν παρ . 4 εδαφ . α΄ του άρθρου 7 του Ν . 2119/1952 οριζόμενα προσόντα .

 

Άρθρο 12

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως αυτού .

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς από της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους .

Εν Αθήναις τη 26 Απριλίου 1955

ΠΑΥΛΟΣ Β.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΠΑΡΑ ΤΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΦ/ΟΣ

Γ . ΡΑΛΛΗΣ Κ . ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις της 26 Απριλίου 1955

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ