EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

107

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3216

 

Περί συμπληρώσεως της περί Οργανισμού Ελέγχου των δι' Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ.) κειμένης Νομοθεσίας, κυρώσεως της υπ' αριθ. 1046/1953 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί αυτοκινήτων Νομοθεσίας.

 

 

Π Α Υ Λ Ο Σ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων, ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Κ.Τ.Ε.Λ. τιμωρούνται δι' αφαιρέσεως μέχρις ενός μηνός της αδείας κυκλοφορίας των ανηκόντων εις τούτους λεωφορείων, ή δια προστίμου 500-15.000 δρχ. ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων εις τας κάτωθι περιπτώσεις:

α) Εάν υπό τούτων αμελήται η είσπραξις των υπερ του Ο.Ε.Α.Σ. εκ του παρόντος ή εξ οιασδήποτε άλλης νομίμου αιτίας επιβαλλομένων κρατήσεων εκ των ενεργουμένων και διαχειριζομένων παρ' αυτών εισπράξεων.

β) Εάν παραλείπωσι να εκτελώσι τας προς εφαρμογήν του παρόντος Νόμου εκδιδομένας υπό του Ο.Ε.Α.Σ. αποφάσεις ως και αποφάσεις ή εντολάς του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων αφορώσας εις την ομαλήν και απρόσκοπτον διεξαγωγήν υπό των Κ.Τ.Ε.Λ. της δια λεωφορείων συγκοινωνίας ως και εις την λήψιν παντός μέτρου εξασφαλίζοντος καλήν υπέρ του Κοινού συγκοινωνίαν και προάγοντος την εύρυθμον λειτουργίαν της εκμεταλλεύσεως των λεωφορείων.

 

 

Άρθρον 2

 

Σταθμάρχαι ΚΤΕΛ, μη εκτελούντες υποχρεωτικόν δρομολόγιον τιμωρούνται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Α.Σ. δι' αφαιρέσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του Σταθμάρχου μέχρις ενός μηνός, μετά δε προηγηθείσαν τιμωρίαν δι' ομοίαν παράβασιν μέχρις έξ μηνών.

Εν περιπτώσει δευτέρας υποτροπής προ της παρελεύσεως διετίας από της επιβολής της πρώτης κατά το παρόν άρθρον ποινής, αφαιρείται η άδεια παρά του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων μέχρι δύο ετών, εν περίπτώσει δε και τρίτης υποτροπής προ της παρελεύσεως της ως άνω διετίας δύναται να αφαιρεθή η άδεια οριστικώς δι' ανεκκλήτου αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιων και Δημοσίων Εργων.

Όπου δεν υπάρχουσι Σταθμάρχαι Κ.Τ.Ε.Λ. υπεύθυνοι δια την τήρησιν των υποχρεωτικών δρομολογίων είναι οι οδηγοί των Λεωφορείων, μη εκτελούντες δε τοιούτον υπόκεινται εις την δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Α.Σ. αφαίρεσιν της αδείας ικανότητος οδηγού μέχρις ενός μηνός και εν υποτροπή μέχρι τριών μηνών δυναμένην να επαυξηθή μέχρις (6) έξ μηνών δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εν περιπτώσει και νέας υποτροπής προς της παρελεύσεως διετίας από της επιβολής της πρώτης ποινής.

Άρθρον 3

 

Με τας ποινάς της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου τιμωρούνται σταθμάρχαι, ελεγκταί, οδηγοί και εισπράκτορες λεωφορείων ένεκεν απρεπούς κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των συμπεριφοράς προς τους επιβάτας και τα εντεταλμένα δια τον έλεγχον αυτών όργανα.

 

Άρθρον 4

 

Εισπράκτορες αποδεικνυόμενοι ότι καθ' οιονδήποτε τρόπον εσφετερίσθησαν εν μέρει ή εν όλω τας εισπράξεις λεωφορείου αυτοκινήτου, ή κατ' επανάληψιν το αντίτιμον εισητηρίου ή τέλος κατεκράτησαν κατ' επανάληψιν παρανόμως επιστρεπτέον εις τον επιβάτην υπόλοιπον του καταβαλλομένου δια το αντίτιμον του εισιτηρίου ποσού τιμωρούνται δι' οριστικής αφαιρέσεως της αδείας των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΑΣ.

 

Άρθρον 5

 

Οδηγοί και εισπράκτορες λεωφορείων, Σταθμάρχαι και ελεγκταί των ΚΤΕΛ της αστικής περιοχής Αθηνών-Πειραιώς, υποχρεούνται όπως κατά τας ωρας της εργασίας των φέρωσιν ομοιόμορφον μετά πίλου στολήν οριζομένην εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Α.Σ., εγκρινομένης υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

Ο Έλεγχος της εφαρμογής της διατάξεως ταύτης ανατίθεται εις τα Αστυνομικά όργανα και τον ΟΕΑΣ.

Η δαπάνη των στολών ήτοι μιας θερινής στολής ενιαυσίας χρήσεως, μιας χειμερινής διετούς χρήσεως και μιας χειμερινής χλαίνης τριετούς χρήσεως, βαρύνει τα γενικά έξοδα των ΚΤΕΛ.

Προς διευκόλυνσιν των Κ.Τ.Ε.Λ. δια την κατασκευήν των στολών προσωπικού, επιτρέπεται εις τον ΟΕΑΣ να χορηγή εκ των διαθεσίμων κεφαλαίων του δάνεια προς τα Κ.Τ.Ε.Λ., αποδιδόμενα αυτώ εντόκως εις μηνιαίας δόσεις ουχί πλείονας των δώδεκα. Αι λεπτομέρειαι της χορηγήσεως των δανείων παρά του ΟΕΑΣ και της αποδόσεως αυτών παρά των Κ.Τ.Ε.Λ. ως και ο τρόπος της παρακρατήσεως εκ των ενεργουμένων παρά των Κ.Τ.Ε.Λ. εισπράξεων της βαρυνούσης ταύτα δαπάνης προς εξόφλησιν της αξίας των στολών, ορίζονται ειδικώτερον δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΑΣ, εγκρινομένων υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

Εν περιπτώσει λύσεως εξ οιασδήποτε αιτίας της εργασιακής σχέσεως του προσωπικού των Λεωφορείων και των Κ.Τ.Ε.Λ. προς της παρελεύσεως του καθοριζομένου ανωτέρω δια την χρήσιν της στολής αυτού χρονου, η αξία της στολής του απομακρυνομένου μισθωτού καταλογίζεται εις βάρος τούτου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΑΣ και ειπράττεται κατά τας διατάξεις του Νομου "περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων", δια λογαριασμόν του οικείου ιδιοκτήτου ή του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ., παρ'ω ειργάσθη ο απομακρυνθείς, αφαιρουμένης εκ της αξίας της στολής της αξίας της αντιστοιχούσης εις την χρονικήν διαρκειαν, καθ' ήν εγένετο εν τη υπηρεσία χρήσις ταύτης. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΑΣ δύναται ν' αφαιρεθή η άδεια ικανότητος οδηγού ή η άδεια επαγγέλματος του καθ' ου η καταλογιστική πράξις, μέχρι της υπό τούτου πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού.

Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουσι και δια την προ της ισχύος του παρόντος προκαταβληθείσαν ήδη υπό του ΟΕΑΣ δαπάνην στολών του αυτού προσωπικού. Δια την εκ μέρους των Κ.Τ.Ε.Λ. εξόφλησιν της δαπάνης ταύτης προς τον ΟΕΑΣ και δια την παρακράτησιν εκ των ενεργουμένων εισπράξεων της βαρυνούσης τα Κ.Τ.Ε.Λ. δαπάνης, εφαρμόζονται τα εν παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου οριζόμενα της πρώτης δόσεως αρχομένης από της 1ης του μεθεπομένου μηνός από της ισχύος του παρόντος.

 

Αρθρον 6

 

Αι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5 του παρόντος, προκειμένου περί της κατασκευής των στολών του προσωπικού των λεωφορείων και των Κ.Τ.Ε.Λ., εφαρμόζονται αναλόγως επί παντων των Κ.Τ.Ε.Λ. των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.

Ο καταλογισμός του όλου ή μέρους της αξίας της στολή επιβάλλεται δι' αποφάσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Τ.Ε.Λ., εγκρινομένης υπό του Νομάρχου της έδρας του ΚΤΕΛ, η είσπραξις δε του καταλογισθέντος ποσού επιτρέπεται και δια της προσωπικής κρατήσεως του υποχρέου.

Η αφαίρεσις της αδείας ικανότητος οδηγού ή της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του καθ' ού η καταλογιστική πράξις απαγγέλλεται υποχρεωτικώς δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, διαπιστουμένης καθυστερήσεως της επιστροφής της αξίας της στολής πέραν του μηνός από του καταλογισμού.

 

Άρθρον 7

 

Εν περιπτώσει προσαυξήσεως του αντιτίμου εισιτηρίου λεωφορειακής τινός γραμμής επί σκοπώ επισκευής ή ανακαινήσεως ή προεκτάσεως των εφ' ων αύτη οδών, περιλαμβανομένων μεν εν τη αστική περιοχή Αθηνών-Πειραιώς, μη υπαγομένων δε εις το Ειδικόν Ταμείον Μονίμων Οδοστρωμάτων, δύναται ο ΟΕΑΣ να προκαταβάλη μέρος ή την όλην απαιτουμένην δαπάνην εκ των αποθεματικών κεφαλαίων του επί εκχωρήσει της προσαυξήσεως της τιμής του εισιτηρίου.

Η σχετική απόφασις του ΟΕΑΣ περιλαμβάνουσα και τας προϋποθέσεις και τους όρους προκαταβολής της δαπάνης, υπόκειται εις την έγκρισιν του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων.

Τα κατά την προηγουμένη παράγραφον προκαταβαλλόμενα εν όλω ή τμηματικώς συν τη προόδω του έργου χρηματικά ποσά, άτινα δεν δύνανται εν τω συνόλω των δια την όλην αστικήν περιοχήν Αθηνών-Πειραιώς να υπερβαίνωσιν εκάστοτε, αφαιρουμένων των καταβαλλομένων δόσεων, το ποσόν των 4.000.000 δραχμών, αποδίδονται εις τούτον υπό του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ. κατά τα δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΑΣ οριζόμενα και εντός προθεσμίας το πολύ δέκα οκτώ μηνών.

Εν περιπτώσει καθυστερήσεως της αποδόσεως ειπράττονται υπέρ του ΟΕΑΣ κατά τον Νόμον περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων εις βάρος των ακαθαρίστων εισπράξεων του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ..

 

Άρθρον 8

 

Αι κατά την ισχύν του Νόμου 2119)1952 υφιστάμεναι οφειλαί εκ δανείων χορηγηθέντων υπό του Οργανισμού Ελέγχου των δι' Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (ΟΕΑΣ) εις Κοινά Ταμεία Εισπράξεων λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.) επί σκοπώ κατασκευής ή επισκευής ή προεκτάσεως περιλαμβανομένων εις τας γραμμάς αυτών οδών, βαρύνουσιν εφ' εξής τα δια του προρρηθέντος νόμου συσταθέντα νέα Κ.Τ.Ε.Λ., εις ά υπήχθησαν αι προρρηθείσαι γραμμαί. Η υπό των τελευταίων τούτων Κ.Τ.Ε.Λ. εξόφλησις των οφειλών προς τον ΟΕΑΣ ενεργείται επιμελεία και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών δια δώδεκα κατ' ανώτατον όριον μηνιαίων δόσεων από της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Αι λεπτομέρειαι της πληρωμής καθορίζονται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΑΣ, υποκειμένης εις την έγκρισιν του Υπουργού Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 9

 

Αναληφθείσα οποτεδήποτε προς της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ή αναλαμβανομένη εφεξής εν συμβάσει δανεισμού από τον Οργανισμόν Ελέγχου των δι' Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (ΟΕΑΣ) υποχρέωσις του δανεισθέντος ή δανειζομένου λεωφορειούχου, όπως μη μεταβιβάση εις τρίτον το λεωφορείον, δια το οποίον συνήφθη ή συνάπτεται δάνειον, μέχρις εξοφλήσεως του προς τον ΟΕΑΣ χρέους εκ δανείου, δημιουργεί νομικόν κώλυμα επαγόμενον ακυρότητα της κατ' αθέτησιν της τοιαύτης υποχρεώσεως ενεργουμένης μεταβιβάσεως.

Η ακυρότης αίρεται εάν συγκατετέθη εις την μεταβίβασιν ο ΟΕΑΣ, μετά καταβολήν των ληξιπρόθεσμων προς αυτόν οφειλών και ανάληψιν εκ μέρους του προς ον η μεταβίβασις της υποχρεώσεως προς εξόφλησιν του υπολοίπου.

 

Άρθρον 10

 

Κυρούται η υπ' αριθ. 1046 της 12 Οκτωβρίου 1953 πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουσα ούτω:

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Λαβόν υπ' όψιν την ενώπιον αυτού γενομένην εισήγησιν του Υπουργού Βοηθού-Αναπληρωτού Υπουργού Συντονισμού, ως και σχετικήν έγγραφον πρότασιν του Υπουργού Συγκοινωνιών αποφασίζει:

Εγκρίνει όπως εκ των διαθεσίμων παρά τω Οργανισμώ Ελέγχου των δι' Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (ΟΕΑΣ) κεφαλαίων, χορηγηθώσιν δάνεια εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς των σεισμοπλήκτων Νήσων προς αντικατάστασιν των ένεκα των σεισμών βλαβέντων ή καταστραφέντων αυτοκινήτων των υπό ευνοϊκούς όρους και εξουσιοδοτεί τους Υπουργούς Συγκοινωνιών και Οικονομικών όπως δια κοινής αποφάσεώς των ορίσωσι τους όρους τούτους και πάσαν σχετικήν λεπτομέρειαν.

Εκδόσαν προς τούτο την υπ' αριθ. 1046)53 πράξιν αυτού.

 

Άρθρον 11

 

Καταργουμένης πάσης αντιθέουυ διατάξεως, εις το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ο.Ε.Α.Σ. συμμετέχουσι δύο αντιπρόσωποι των αυτοκινητιστών εκ των ιδιοκτητών λεωφορείων οριζόμενοι επί διετεί θητεία δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εκ πίνακος τριπλασίου αριθμού εκπροσώπων υποδεικνυομένων παρά της Γενικής Συνομοσπονδίας των Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών της Ελλάδος.

 

Άρθρον 12

 

Δια την έκδοσιν οιασδήποτε αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, δι' ην βάσει των κειμένων διατάξεων, απαιτείται σύμφωνος γνώμη του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, από της ισχύος του παρόντος απαιτείται απλή γνωμάτευσις του Συμβουλίου τούτου.

 

Άρθρον 13

 

Ο παρα τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Γενικός Γραμματεύς δύναται να παρίσταται μετά ψήφου αντί του Υπουργού εις τας συνεδριάσεις των παρά των Υπουργείω λειτουργούντων πάσης φύσεως Συμβουλίων, πλην των Υπηρεσιακών παρά τω Υπουργείω Συμβουλίων, των προβλεπομένων υπό του Υπαλληλικού Κώδικος, ως και εις τας συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, των τελούντων υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων, Νομικών Προσώπων και Οργανισμών εν γένει.

Ο Γενικός Γραμματεύς προεδρεύει των εις άς συμμετέχει συνεδριάσεων των Συμβουλίων.

 

Άρθρον 14

 

Αι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3001)1954 εφαρμόζονται αφ' ής ίσχυσεν ο Νόμος 3076)1954 και δια τους Επιθεωρητάς της Γενικής Δ)νσεως Μεταφορών του τέως Υπουργείου Συγκοινωνιών (πρώην Μεταφορών), Διπλωματούχους Τεχνικών Σχολών ανεξαρτήτως ειδικότητος.

 

Άρθρον 15

 

Καταργουμένης πάσης αντιθέτου διατάξεως, ποδήλατα, δίτροχα, τρίτροχα ή τετράτροχα, φέροντα βοηθητικόν κινητήρα, δεν υπάγονται εις τας περί αυτοκινήτων οχημάτων εν γένει διατάξεις, εφ' όσον πληρούνται αι ακόλουθοι συνολικώς προϋποθέσεις.

α) Ο κυλινδρικός όγκος του κινητήρος δεν υπερβαίνει τα 50 κυβ. εκατοστά. β) Η κίνησις δύναται να επιτευχθή δια των ποδών άνευ της χρησιμοποιήσεως του κινητήρος και γ) το βάρος αυτών συμπεριλαμβανομένου του κινητήρος και όλων των εξαρτημάτων, δεν υπερβαίνη δια μεν τα δίτροχα ποδήλατα τα 50 χιλιόγραμμα, δια τα τρίτροχα τα 60 και δια τα τετράτροχα τα 100 χιλιόγραμμα.

Ο χαρακτηρισμός των οχημάτων τούτων ως υπαγομένων ή μη εις τας περί αυτοκινήτων διατάξεις πιστοποιείται υπό του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσ. Έργων ενεργείται δε και δια τα ήδη εν κυκλοφορία τοιαύτα οχήματα.

Ποδήλατα μετά βοηθητικού κινητήρος δεν επιτρέπεται να οδηγώνται παρά προσώπων, άτινα δεν έχουσι συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας των.

Η κυκλοφορία των ποδηλάτων μετά βοηθητικού κινητήρος, δύναται να απαγορεύηται δι' αστυνομικών διατάξεων καθ' ωρισμένας ώρας και εποχάς εις ωρισμένας οδούς αναλόγως των κυκλοφοριακών αναγκών.

Οι τε κάτοχοι και οι οδηγοί ως και οι εκμισθωταί ποδηλάτων μετά βοηθητικού κινητήρος, παραβαίνοντες τας διατάξεις του παρόντος άρθρου ως και των ως άνω αστυνομικών διατάξεων υπόκεινται εις πρόστιμον 500 μέχρι 1500 δραχμών επιβαλλόμενον υπό του οικείου Πταισματοδικείου.

 

Άρθρον 16

 

Εις την παράγραφον 2 του άρθρου 1 του Νόμου 2129)52 "περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας νέων πρατηρίων πωλήσεως βενζίνης κ.λ.π.", η φράσις "εξ ων η μία εις το ήδη τέρμα της λεωφορειακής γραμμής Αθηνών-Πάρνηθος", αντικαθίσταται αφ' ής ίσχυσε το άρθρον τούτο δια της φράσεως "εξ ων η μία επί της λεωφορειακής γραμμής Αθηνών-Πάρνηθος" της κεντρικής πλατείας της πόλεως των Αχαρνών και προ της αναδασωτέας περιοχής".

 

Άρθρον 17

 

Το άρθρον 11 του Α.Ν. 1795)51 εφαρμόζεται και επί των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, πάσης κατηγορίας, εν περιπτώσει διενεργείας παρ' αυτών μεταφοράς επιβατών επί κομίστρω ή μη.

Εις τα μετά μονίμου κλειστού αμαξώματος φορτηγά αυτοκίνητα, ωφελίμου φορτίου μέχρις ενός τόννου, ως και εις τα σχολικά λεωφορεία επιτρέπεται η παραλαβή, κατά τας Κυριακάς και ημέρας αργίας, των οικείων του κατόχου του αυτοκινήτου εις διαδρομάς αναψυχής.

Η δίωξις των παραβατών γίνεται δια των οργάνων της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων, του Ο.Ε.Α.Σ. και του Κ.Τ.Ε.Λ..

Άρθρον 18

 

Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 26 Απριλίου 1955

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ