EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 21 AΠΡΙΛΙΟΥ 1955

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

95

 

 

 

ΝΟΜΟΣ YΠ'ΑΡΙΘΜ. 3188

Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Ν. 2312/1953.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημέτερου Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίσαμε και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

Η παραγρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2312/1953 αντικαθίσταται ως κάτωθι:

"2. Υπό τον όρον Ραδιοφωνία νοείται πάσα ραδιοηλεκτρική υπηρεσία εκπομπών προγραμμάτων, προοριζομένων απ' ευθείας δια το κοινόν. Τοιαύτη είναι και η εκπομπήν ηχητικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων και άλλα είδη εκπομπών εχουσών τον αυτόν σκοπόν.

 

Άρθρον 2.

1. Το στοιχ. β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2312/53, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"και β) Εξ ενός ανωτάτου ή ανωτέρου αξιωματικού Διαβιβάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, υποδεικνυομένων απάντων υπό του αρμοδίου Υπουργού".

2. Η παράγραφος 2του άρθρου 6 του Ν. 2312/1953 καταργείται.

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν. 2312/1953 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια Β.Δ. προκαλουμένου υπό του Υπουργού της Προεδρίας της Κυβερνήσεως επί διετή θητεία.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνερχόμενον εις πρώτην από της συστάσεως Συνεδρίαν εκλέγει τον Αντιπρόεδρον. Απαρτία υπάρχει παρισταμένων επτά τουλάχιστον μελών, αποφάσεις δε λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων. Εν ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου.

Γραμματεύς ορίζεται υπό του Γενικού Διευθυντού, εις των υπαλλήλων του Ιδρύματος".

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του Ν. 2312/53 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μεριμνά περί των υποθέσεων και των συμφερόντων του Ιδρύματος. Καλεί εις συνεδρίαν το Διοικητικόν Συμβούλιον οσάκις παρίσταται ανάγκη και ασκεί οίαν και ο Γενικός Διευθυντής πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν".

Άρθρον 3.

Το στοιχ. στ' του εδαφ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2312/1953, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"στ. Επί συνάψεως συμβάσεων, ειδικώτερον δε συμβάσεων περί αναθέσεως εκπονήσεως μελετών, διεξαγωγής ερευνών ή εκτελέσεως έργων, εργασιών ή προμηθειών του Ιδρύματος εις τρίτους ή περί συνεργασίας μετά φυσικών ή Νομικών προσώπων, εφ' όσον το αντικείμενον αυτών υπερβαίνει κατ' αξίαν τας δραχ. 30.000 (ν.ε.).

Το ποσόν δύναται να αυξομειούται δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένων υπό του Υπουργού παρά τη προεδρία της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρον 4.

1. Εις το άρθρον 8 παράγρ. 1 του Ν. 2312/53 εν τέλει διαγράφονται αι λέξεις: "και απολύεται κατά τον αυτόν τρόπον" και τίθεται "επί διετεί θητεία".

2. Εις το άρθρον 9 του Ν. 2312/53, προστίθεται η κάτωθι παράγραφος:

"4. Ο Γενικός Διευθυντής λαμβάνει κατά μήνα και έξοδα παραστάσεως, καθοριζόμενα εις το ήμισυ των εκάστοτε αποδοχών του".

 

Άρθρον 5.

Το άρθρον 12ον του Ν. 2312/53 καταργείται.

 

Άρθρον 6.

1. Το εδάφιον ζ' του άρθρου 13 του Ν. 2312/1953 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"ζ. Ο γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Ρ. η) Ο Τεχνικός Σύμβουλος και ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Ι.Ρ.".

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Ν. 2312/1953 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"2. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται επί διετεί θητεία δυναμένη να ανανεωθή.

Η επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων επτά μελών αυτής συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου. Εις των υπαλλήλων του Ιδρύματος οριζόμενος υπό του Γενικού Διευθυντού εκτελεί χρέη Γραμματέως της Επιτροπής.

Εις τα μέλη της Γνωμοδοτικής Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοφωνίας και τον Γραμματέα αυτής δύναται να παρέχονται έξοδα κινήσεως καθοριζόμενα δη' αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών".

 

Άρθρον 7.

Το ες. ε' της παραγρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2312/53 τροποποιείται ως κάτωθι¨:

"ε. Η έγκρισις προμηθείας και εγκαταστάσεως στοιχείων του τεχνικού εξοπλισμού περιλαμβανομένων και των οικημάτων, καθώς και πάσης επ' αυτών εργασίας, ως η δαπάνη υπερβαίνει τας δραχ. 100.000 (ν.ε.) καθώς και η έγκρισις των σχετικών τεχνικών όρων και προδιαγραφών".

 

Άρθρον 8.

Το άρθρον 16 του Ν. 2312/53, αντικαθίσταται ως κάτωθι:

" δ. Υποχρεώσεις κατόχων ραδιόφωνων.

Άρθρον 16.

1. Ουδείς δικαιούται εν Ελλάδι να χρησιμοποιή δέκτην προς λήψιν ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, χωρίς προηγουμένως να υποβάλη εις το Ίδρυμα ή τα κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία "Δήλωσιν κατοχής ραδιοφώνου" συντεταγμένην καθ' ωρισμένον υπηρεσιακόν υπόδειγμα περιέχον τα αναγκαιούντα τη Υπηρεσία στοιχεία, εντός ενός μηνός αφ' ης εγένετο κάτοχος του δέκτου και να καταβάλη την εκάστοτε ισχύουσαν συνδρομήν.

2. Εισαγωγείς, κατασκευασταί ή επισκευασταί ραδιοφώνων ή έμποροι πωλήσεως ραδιοφώνων εν γένει, υποχρεούνται όπως επί τη αιτήσει του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, παρέχωσι πληροφορίας, εν σχέσει με ζητήματα κυριότητος ή κατοχής ραδιοφωνικών συσκευών αίτινες εισήχθησαν εκ του Εξωτερικού ή επωλήθησαν ή επεσκευάσθησαν υπ' αυτών.

Επίσης οι έμποροι πωλήσεως ραδιοφωνικών συσκευών υποχρεούνται όπως καθ' εκάστην πώλησιν ραδιοφωνικής συσκευής, λαμβάνωσι υπογεγραμμένην παρά του αγοραστού δήλωσιν περί κατοχής του πωλουμένου ραδιοφώνου. Η δήλωσις αύτη τυγχάνει έντυπος, παρέχεται δε υπό του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και εις ουδέν υπόκειται τέλος. Μετά την υπογαρφή της η ως άνω δήλωσις υποβάλλεται εντός μηνός εις το Εθνικόν Ιδρυμα Ραδιοφωνίας.

3. ται όπως γνωστοποιούν κατά μήνα εις το Ίδρυμα τον αριθμόν και το είδος των εισαγομένων ή κατασκευαζομένων εν Ελλάδι ραδιοφώνων παρά των εν παραγρ. 2 του παρόντος προσώπων.

4. Αι μεταξύ του Ιδρύματος και των κατόχων ραδιοφώνων σχέσεις, ρυθμίζονται δια του Κανονισμού συνδρομητών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών λήψεων, καταρτιζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρινομένου δια Β.Δ. προτάσει του παρα΄τη Προεδρία της Κυβερνήσεως Υπουργού, εντός των διαγραφομένων υπό του παρόντος Νόμου διατάξεων.

5. Το ισχύον εκάστοτε τιμολόγιον ραδιοφωνικών συνδρομών καθορίζεται δια πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένης δι'α αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών.

6. Συνδρομαί μη εξοφλούμεναι εντός της επί των αποδείξεων αναγραφομένης προθεσμίας, προσαυξάνονται κατά 10%. Εάν δε δεν καταβληθώσι μετά της προσαυξήσεως εντός περαιτέρω προθεσμίας τριών μηνών βεβαιούνται ως δημόσιον έσοδον και εισπράττονται κατά τον νόμον περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων προσαυξανόμεναι κατά 25%.

7. Περιπτώσεις δικαιολογούσαι την απλλαγήν εκ των προσαυξήσεων εξετάζονται μετά την εξόφλησιν του λογαριασμού, κατόπιν ενστάσεως του ενδιαφερομένου υπό του Δ.Σ. ή των παρ' αυτού καθωρισμένων αρμοδίων οργάνων".

 

Άρθρον 9.

Ποινικαί διατάξεις.

 

Τιμωρούνται με ποινή κρατήσεως:

1. Οι ψευδώς δηλούντες απώλειαν, βλάβην, καταστροφήν ή εξαγωγήν ραδιοφώνου των εις το Εξωτερικόν.

2. Οι εισαγωγείς, κατασκευασταί, επισκευασταί, ή έμποροι ραδιφώνων: α) Οι παρέχοντες ανακριβείς πληροφορίας προς το Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ή β) Οι παραλείποντες την εμπρόθεσμον υποβολήν των δηλώσεων κατοχής ραδιοφώνου προς το Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, ή γ) Οι παραλείποντες την εκπλήρωσιν των εν άρθρω 16 παραγρ. 2 του Ν. 2312/53, ως τούτο δια του άρθρου 8 παράγρ. 2 του παρόντος αντικατεστάθη, προβλεπομένων υποχρεώσεων.

 

Άρθρον 10.

 

Αι παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 21 του Νόμου 2312/1953 καταργούνται, προστιθεμένης εις το ως άνω άρθρον 3ης παραγράφου εχούσης ως κάτωθι:

"3. Πάσαι αι μέχρι σήμερον εκδοθείσαι εντολαί πληρωμής πάσης φύσεως δαπανών, δι' ας υφίστανται σύμφωνοι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρούνται νομίμως ενταλθείσαι, μη απαιτουμένης άλλης τινος διατυπώσεως, δια την έκδοσιν του εντάλματος, πλην της υποβολής των κεκανονισμένων δικαιολογητικών".

Από τούδε και εις το εξής ο προληπτικός έλεγχος ασκείται δι' υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών ή Ελεγκτικού Συνεδρίου αποσπωμένου ειδικώς δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Προεδρίας Κυβερνήσεως εις το Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως.

 

Άρθρον 11

 

Εις το εδάφιον 7 του άρθρου 24 του Ν. 2312/53 προστίθενται τα ακόλουθα:

"Επι τελεσιδίκου δε αποφάσεως κατ' αυτού, έχει ανασταλτικήν δύναμιν, η υπό τούτου ασκουμένη αίτησις αναιρέσεως και η προς άσκησιν ταύτης προθεσμία".

 

Άρθρον 12

 

Παραχώρησις δικαιωμάτων επί πνευματικών έργων (συγγραφικών, μουσικών κλπ.) προς το Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας

 

ταδόσεως του έργου άπαξ εξ ενός των πομπών του Ραδιοσταθμού Αθηνών και άπαξ εξ ενός εκάστου των πομπών του Ραδιοφωνικού δικτύου του Ιδρύματος.

Εις περίπτωσιν καθ' ην θέλει λάβει χώραν επανάληψις της μεταδόσεως πέραν των ως άνω ορίων, τότε δια την πρώτην επανάληψιν αναγνωρίζεται δικαίωμα προσαυξήσεως επί των καταβληθέντων δικαιωμάτων κατά 30%, δια την δευτέραν επανάληψιν 20% και δια την τρίτην 10%.

Πέραν τούτου το πνευματικόν έργον αποτελεί αποκλειστικήν ιδιοκτησίαν του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας.

 

Άρθρον 13

 

Εις ακτίνα 300 μ. από της βάσεως των Ραδιοφωνικών ιστών του Ε.Ι.Ρ., ελαχίστου ύψους 70 μ. απαγορεύεται πάσα ανοικοδόμησις εις τρίτους. μεταξύ δε ακτίνος 300 μέχρι και 500 μ. επιτρέπεται η ανέγερσις διωρόφων οικοδομών.

 

Άρθρον 14

7

Αι διατάξεις του Κ.Δ. της 3.3.43, περί συστάσεως Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος, ως αύται εκυρώθησαν δια του Ν. 1731/51, δεν έχουσιν εφαρμογήν επί του πάσης φύσεως διοικητικού προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας.

Πάσαι αι βάσει του ως άνω νόμου γενόμεναι ή γενηθησόμεναι καταβολαί αποδίδονται ατόκως εις τους καταβαλόντας.

 

Άρθρον 15

 

Πρόστιμα και πάσης φύσεως πρόσθετα τέλη, επιβληθέντα εις το Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας από 11.3.53 και εφεξής δια μη εμπρόθεσμον καταβολήν ειδσφορών προς Ι.Κ.Α. αίρονται, αι δε εκ της αιτίας ταύτης γενόμεναι ή γενηθησόμεναι καταβολαί, αποδίδονται ατόκως εις το Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας.

 

Άρθρον 16

 

Αι διατάξεις των υπ' αριθ. 29879/1946, 39387/1948, 8912/1951 και 27721/52 κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, δεν έχουσι εφαρμογήν επί του πάσης φύσεως προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Καταβολαί γενόμεναι βάσει των ως άνω διατάξεων αποδίδονται ατόκως εις τους καταβαλόντας.

 

Άρθρον 17

 

Της απαγορεύσεως του άρθρου ΙΙ του Α.Ν. 1538/50 εξαιρούνται και οι επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου παρά τω Ε.Ι.Ρ. υπηρετούντες εκάστοτε σκηνοθέται, οίτινες δύνανται να κατέχωσι και ετέρα θέσιν της ειδικότητός των.

 

Άρθρον 18

 

1. Κυρούται η υπ' αριθ. 1880/29.11.54 πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουσα ως ακολούθως:

 

"ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Λαβόν υπ' όψει:

1. τας σοβαράς ταμιακάς δυσχερείας ας αντιμετωπίζει το Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, οφειλομένας κυρίως εις την υπό των συνδρομητών καθυστέρησιν της πληρωμής των συνδρομών αυτών.

2. Ότι η δια των ταχυδρομικών Γραφείων και των παραρτημάτων αυτών είσπραξις των προς το Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας συνδρομών αποτελεί τον λυσιτελέστερον τρόπον πραγματοποιήσεως της εισπράξεως των συνδρομών τούτων.

και 3. Την επείγουσαν ανάγκην της εφαρμογής το ταχύτερον μέτρων εντατικωτέρας εισπράξεως των εκ συνδρομών εσόδων του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, προτάσει των κ.κ. Υπουργών επί των Οικονομικών και επί της Προεδρίας της Κυβερνήσεως, αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Δι' αποφάσεως του διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ρ. δύναται να ανατίθεται η είσπραξις των εκ συνδρομών εσόδων αυτού εις τα ταχυδρομικά Γραφεία και παραρτήματα αυτών.

2. Εκ των συνδρομών εσόδων του Ε.Ι.Ρ. των εισπραττομένων δια της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας παρακρατείται ποσοστόν 5% προς κάλυψιν των δαπανών του Δημοσίου, των συναφών με την είσπραξιν των εσόδων τούτων. Το κατά τα ανωτέρω ποσοστόν ορίζεται εις 10% προκειμένου περί των συνδρομών των αναγομένων εις παρελθόντα οικονομικά έτη.

3. Εκ των ως άνω παρακρατουμένων ποσοστών παρέχεται εις τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους τους ασχολουμένους με το έργον της εισπράξεως των συνδρομών του Ε.Ι.Ρ. αποζημίωσις προς αντιμετώπισιν των δαπανών κινήσεως εις ας ούτοι υποβάλλονται δια την είσπραξιν των εν λόγω συνδρομών, οριζομένη εις μίαν (1) δραχμήν δι' εκάστην υπ' αυτώ εισπραττομένην τριμηνιαίαν απόδειξιν συνδρομής του εν ενεργεία οικονομικού έτους και εις δύο (2) δραχμάς δι' εκάστην εισπραττομένην απόδειξιν καθυστερουμένης συνδρομής αναγομένης εις παρελθόντα οικονομικά έτη.

4. δια κοινής αποφάσεως των κ.κ. Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών θέλουσι καθορισθή τα του τρόπου πληρωμής της υπό της προηγουμένης παραγράφου προβλεπομένης αποζημιώσεως.

5. Εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Συγκοινωνιών και Οικονομικών όπως δι' αποφάσεως αυτών ρυθμίσωσι το ζήτημα της καταβολής αποζημιώσεως εις τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους δια τας από 1 Απριλίου 1953 μέχρι της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης πραγματοποιηθείσας δια της ταχυδρομικής υπηρεσίας εισπράξεις συνδρομών του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας υπό τον περιορισμόν ότι αι αποζημιώσεις αύται δεν θα υπερβαίνωσι το ήμισυ του δια της παρ. 3 της παρούσης καθοριζομένου ποσού δια τας συνδρομάς της τρεχούσης περιόδου.

6. Η ισχύς της παρούσης, κυρωθησομένης νομοθετικώς, άρχεται από 1ης Νοεμβρίου 1954".

2. Δια κοινώ αποφάσεων των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, δύνανται να τροποποιώνται αι διατάξεις της κατά τα άνω κυρουμένης πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Άρθρον 19

 

1. Εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος, το Διοικητικόν Συμβούλιον, μετά πρότασιν του Γεν. Διευθυντού, θέλει εντάξει δι' αποφάσεως του εγκρινομένης υπό του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως, εις τας υπό του ισχύοντος κατά την ένταξιν ταύτην Κανονισμού προβλεπομένας θέσεις, το υπηρετούν πάσης φύσεως προσωπικόν.

Οι δικαιούμενοι εις ένταξιν υπάλληλοι κατανέμονται ως ακολούθως:

α) Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται αι προβλεπόμεναι θέσεις Προισταμένων Διευθύνσεων και Προϊστάμενων Υπηρεσιών κατόπιν εισηγήσεως του Γενικού Δ/ντού εκ των συγκεντρούντων ανωτέραν μόρφωσιν, διοικητικήν ικανότητα, πείραν και ειδικότητα δια την θέσιν δι' ην προορίζονται, υπαλλήλων του Ιδρύματος.

β) Άμα τη συμπληρώσει των ως άνω θέσεων, συγκροτείται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον του Ιδρύματος, όπερ δέον να γνωματεύση περί της πληρώσεως των υπολοίπων θέσεων, κρίνον βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και της παρά τω Δημοσίω, Τραπέζη ή Ν.Π.Δ.Δ. υπηρεσίας, προτιμήσεως διδομένης εις τους έχοντας μείζονα υπηρεσίαν εν τη Ραδιοφωνία.

2. δια την προς ένταξιν κρίσιν του εις τας υπό του Κανονισμού προβλεπομένας θέσεις και βαθμούς, το Διοικητικόν Συμβούλιον ερειδόμενον επί γνωμοδοτήσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού του Ιδρύματος, αποφαίνεται επί του υπηρετούντος πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος, περιλαμβανομένων και των προσφερόντων εν αυτώ σταθεράν και διαρκή διοικητικής φύσεως υπηρεσίαν υπό την ονομασίαν εκτάκτου συνεργάτου προγράμματος, λαμβάνον υπ' όψιν:

α) Τα αποδεικτικά Σπουδών.

β) Την επιδειχθείσαν επάρκειαν.

γ) Τον χρόνον υπηρεσίας.

3. Δια την πρώτην ένταξιν των υπαλλήλων του Ιδρύματος ασχέτως κατηγορίας λαμβάνονται υπ' όψιν, εν ελλείψει τυπικών προσόντων, τα αναμφισβήτως αποδεδειγμένα ουσιαστικά προσόντα εν συνδυασμώ προς μακροχρόνιον υπηρεσίαν εν τω Ιδρύματι.

4. Δεν εντάσσεται υπάλληλος υπερβάς το 60ον έτος της ηλικίας του. Ούτος απολύεται, αποζημιούμενος κατά την παρ. 10 του παρόντος άρθρου.

5. α) Η τυχόν έλλειψις τυπικών προσόντων δεν αποτελεί επίσης κώλυμα δια την πρώτην ένταξιν των υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών, ως κάτωθι:

Εις το ανώτερον Τεχνικόν Προσωπικόν Κατηγορίας Α' θέλουσιν ενταχθή οι ήδη εκτελούντες χρέη ραδιοηλεκτρολόγου μηχανικού, οίτινες εν ελλείψει τυπικών προσόντων θα κριθώσι κατά τα ουσιαστικά αυτών προσόντα.

Εις τους βαθμούς των ραδιομηχανικών θέλουσιν ενταχθή όσοι εκ του Τεχνικού Προσωπικού έχουσι τα ουσιαστικά προσόντα, εκτιμωμένων και των τυπικών αυτών προσόντων, κατά την απόλυτον κρίσιν του Συμβουλίου, εις δε τους βαθμούς των ραδιοτεχνιτών το λοιπόν τεχνικόν προσωπικόν.

β) Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες εις το Πρόγραμμα υπάλληλοι του Ιδρύματος οι έχοντες ουσιαστικά προσόντα παραγωγής προγράματος (ήτοι μουσικά, φιλολογικά κ.λ.π.) κρίνονται ως και το τεχνικόν προσωπικόν κατά τα ουσιαστικά αυτών προσόντα, τη προτάσει του Γενικού Διευθυντού κατά την απόλυτον κρίσιν του διοικητικού Συμβουλίου.

6. Επί θέσεων ενιαίων βαθμών η προς μονιμοποίησιν πρότασις και πρόσληψις ενεργείται εν τω κατωτέρω βαθμώ της θέσεως, επιτρεπομένης της κατά παρέκκλισιν κατά ένα βαθμόν ανώτερον προσλήψεως των εχόντων συμπληρώσει 3ετή υπηρεςσίαν εν τω Ε.Ι.Ρ. κατά 2 δε βαθμούς εις τον τεχνικό κλάδον ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας.

7. Τέλος εν τη κατά τας διατάξεις του παρόντος ως άνω εντάξει του Προσωπικού του Ε.Ι.Ρ. λαμβάνονται υπ' όψιν αι εξής αρχαί:

α) καθήκοντα θέσεως ανωτέρου βαθμού δύνανται να εκτελώνται και υπό υπαλλήλου του αυτού κλάδου φέροντος κατώτερον βαθμόν, και

β) Επιτρέπεται πλήρωσις κατωτέρων θέσεων ισαρίθμων προς κενάς ανωτέρας θέσεις.

8. Ομοίως το Διοικ. Συμβούλιον, δύναται κατά την πρώτην πλήρωσιν των οργανικών θέσεων των προβλεπομένων υπό του ισχύοντος κατά την ένταξιν Κανονισμού, εισηγήσει του Γενικού Δ/ντού, να ενεργήση διορισμούς εις οργανικάς θέσεις ανωτέρας των παγίως καθωρισμένων εισαγωγικών βαθμίδων, μέχρις αριθμού 25 υπαλλήλων κατ' ανώτατον όριον και κατά παρέκκλισιν των διατάξεων περί τρόπου προσλήψεως των υπαλλήλων του κανονισμού του Ιδρύματος, υπό τους ακολούθους περιορισμούς:

α) Ουδείς τοιούτος διορισμός δύναται να ενεργηθή μετά την πάροδον έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος και

β) Οι ούτω διοριζόμενοι θα έχωσιν επί έτος την ιδιότητα του δοκίμου, μονιμοποιούμενοι μόνον εφ' όσον αρμοδίως ήθελον κριθή κατάλληλοι ή άλλως απολύονται υποχρεωτικώς.

9. Από της τοιαύτης εντάξεως και εφ' εξής η θέσις και περαιτέρω σταδιοδρομία των υπαλλήλων του Ιδρύματος ρυθμίζεται υπό του Κανονισμού του Ιδρύματος.

10. Οι κρινόμενοι ως μη εντακτέοι υπάλληλοι δι' οιονδήποτε λόγον θεωρούνται ως αυτοδικαίως απολυθέντες απομακρυνόμενοι δε λαμβάνουν αποδοχάς τόσων μηνών όσα τα έτη υπηρεσίας των ή κλάσμα έτους και μέχρι των αποδοχών ενός έτους κατ' ανώτατον όριον, άνευ ουδενός άλλου δικαιώματος αποζημιώσεως. Οι ως άνω ακατάλληλοι απολυόμενοι ουδεμίαν λαμβάνουν αποζημίωσιν.

11. Αι περί εντάξεως και απολύσεως αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς κύρωσιν δι' αποφάσεων του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως, δημοσιευομένου εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Η αληθής έννοια των εδ. γ' και δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2312/53 εις ό,τι αφορά το κατά τους κειμένους Νόμους δικαίωμα απολύσεως των υπηρετούντων εις το Ίδρυμα υπαλλήλων, είναι ότι δεν υφίσταται νόμιμος υποχρέωσις του Ιδρύματος προς διατήρησιν των κατά την δημοσίευσιν του Νόμου 2312/53 υπηρετούντων πάσης φύσεως υπαλλήλων μέχρι της εντάξεώς των αλλ' ότι το Ίδρυμα δικαιούται, τηρούν τας διατάξεις των Νόμων να προβαίνη εις απολύσεις πάσης φύσεως υπαλλήλων μέχρι και της διενεργείας των εντάξεων.

 

Άρθρον 20

 

Αι αποδοχαί ως και αι πάσης φύσεως απολαυαί των τεχνικών υπαλλήλων του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας καθορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου προτάσει του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

 

Άρθρον 21

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1955

ΠΑΥΛΟΣ Β

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ, Α. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ, Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΣΤ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Λ. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, Δ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ, Δ. ΔΑΒΑΚΗΣ, Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ, Λ. ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1955

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ803/1966