EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 AΠΡΙΛΙΟΥ 1955

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

91

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3186

Περί τροποποιήσεως της παρ. 1 του άρθρου 2 του Νόμου 2367/1953 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων".

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

 

Άρθρον 1.

 

Η παράγρ. 1 του άρθρου 2 του Νόμου 2367/1953 αντικαθίσταται αφ' ης τούτο ίσχυσεν ως εξής:

"1. Ουδείς έχων την κατοικίαν του εν Ελλάδι δύναται να έχη υπό την ιδιοκτησίαν του αυτοκίνητον όχημα εν τη χώρα, εάν δεν λάβη τίτλον κυριότητος επ' αυτού κατά τα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα.

Κατασκευασταί, εισαγωγείς και έμποροι αυτοκινήτων δεν είναι απαραίτητον όπως λαμβάνουν τίτλους κυριότητος επί καινουργών αυτοκινήτων θεωρουμένων ως τοιούτων των εγγράφων εισαγωγής τούτων μετά βεβαιώσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών ότι εδηλώθησαν αυτώ. Οι εισαγωγείς και έμποροι αυτοκινήτων υποχρεούνται εντός 30 ημερών από της εκ του εξωτερικού εισαγωγής αυτοκινήτων να υποβάλλωσιν απ' ευθείας εις την κεντρικήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Συγκοινωνιών κατάστασιν, εις ην να περιλαμβάνωνται άπαντα τα χαρακτηριστικά στοιχεία των αυτοκινήτων τούτων, ήτοι εργοστάσιον κατασκευής, είδος αυτοκινήτου, χαρακτηριστικός αριθμός πλαισίου και κινητήρος κλπ.

 

Επί περιπτώσεων μη εγκαίρου συμμορφώσεως των υποχρέων προς τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου, επιβάλλεται υπό του Πταισματοδικείου του τόπου διαμονής αυτών, επί τη βεβαιώσει της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών περί της λαβούσης χώραν καθυστερήσεως, πρόστιμον μέχρι 2.000 μεταλλικών δραχμών.

 

Αι Τελωνειακαί Αρχαί του Κράτους υποχρεούνται όπως εφιστώσι την προσοχήν των εισαγόντων εκ του εξωτερικού αυτοκίνητα, επί δε των παρ' αυτών εκδιδομένων πιστοποιητικών εισαγωγής αναγράφουσι την υποχρέωσιν της εντός 30θημέρου από της εκ των Τελωνειακών Αποθηκών εξόδου του αυτοκινήτου υποβολής δηλώσεως εις την Κεντρικήν υπηρεσίαν του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

 

Παραβάσεις της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 2367/53, τελεσθείσαι μέχρι της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται παραγεγραμμέναι.

 

Άρθρον 2.

 

1. Ανάπηροι πολέμου επαγγελματίαι αυτοκινητισταί, δικαιούμενοι να θέσουν εις κυκλοφορίαν νέα λεωφορεία εν τη αστική περιοχή των Αθηνών κατά τας διατάξεις του άρθρου 95 του Α.Ν. 1324/1949 και του Α.Ν. 1936/1951 και οίτινες λόγω ανεπαρκείας του κατ' εφαρμογήν τούτων καθορισθέντος δια την ιδίαν περιοχήν αριθμού, έτυχον προεγκρίσεως κυκλοφορίας εις επαρχιακά Κ.Τ.Ε.Λ. αστικών και υπεραστικών γραμμών, δύνανται να τύχωσιν εγκρίσεως θέσεως εις κυκλοφορίαν λεωφορείων, προς πλήρωσιν υφισταμένων κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος νόμου κενών θέσεων εν τη αστική περιοχή Αθηνών, εφ' όσον δεν έθεσαν εις κυκλοφορίαν το δι' ο προέγκρισις λεωφορείον εις τα επαρχιακά ΚΤΕΛ.

 

Από της χορηγήσεως των κατά το παρόν άρθρον νέων προεγκρίσεων ανακαλούνται αι προγενέστεραι τοιαύται, καταργουμένων των δια του Α.Ν. 1936/51 δημιουργηθεισών προς αποκατάστασιν αναπήρων θέσεων λεωφορείων εις τα αντίστοιχα επαρχιακά Κ.Τ.Ε.Λ.

 

2. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον έγκρισις παρέχεται εις δύο ομού δικαιούχους επί ενός ακεραίου λεωφορείου ελάσσονος τύπου, εις τρεις δε ομού επί ενός ακεραίου λεωφορείου μείζονος τύπου.

 

Ο κατά την κατά ζεύγη ή κατά τριάδας χορήγησιν των προεγκρίσεων τυχόν απομένων ανικανοποίητος δικαιούχος προστίθεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εις μίαν των δικαιωθεισών λεωφορείου μείζονος τύπου ομάδα, προσδιοριζομένην δια κληρώσεως, ενεργουμένης ενώπιον του Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

 

3. Τα Κ.Τ.Ε.Λ., εις α θα ενταχθούν τα νέα καινουργή λεωφορεία, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων και του Ο.Ε.Α.Σ.

 

4. Τα λεωφορεία του παρόντος άρθρου πρέπει να τεθούν εις κυκλοφορίαν εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ μηνών από της χορηγήσεως της προεγκρίσεως. Η προθεσμία αύτη δύναται να παραταθή επί τέσσαρας έτι μήνας, δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας απόλλυται οριστικώς παν δικαίωμα, απορρέον εκ των κειμένων διατάξεων και του παρόντος.

 

5. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων καθορίζονται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρον 3.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 9 Απριλίου 1955

 

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

 

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 13 Απριλίου 1955

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

NOMOΛΟΓΙΑ

ΣΕ488/1963 - ΣΕ1269/1968 - ΣΕ1084/1972 - ΣΕ2185/1983 - ΣΕ3839/1985 - ΣΕ2696/1988