ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1955

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

43

 

ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 3144

Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 1400 από 8 Σεπτεμβρίου 1954 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον πρώτον

 

Κυρούται αφ' ης εξεδόθη η υπ' αριθ. 1400 της 8 Σεπτεμβρίου 1954 πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευθείσα εις το υπ' αριθ. 224/Α τεύχος της Ε.Κ. και έχουσα ως εξής:

 

ΠΡΑΞΙΣ 1400

Εν Αθήναις της 8 Σεπτεμβρίου 1954

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Λαβόν υπ' όψιν:

1) Τας υποβληθείσας εις το Υπουργείον Συντονισμού προσφοράς εκ μέρους των Εταιρειών (α) KNAPPEN - TIPPETS - ABBETT - MC CARTHY, (β) OMNIUM LYONNAIS και (γ) SOCIETE GENERALE DE TRACTION ET D'EXPLOITATION, δια την εκπόνησιν προμελέτης αφορώσης την κατασκευήν δύο σηράγγων προς εγκατάστασιν υπογείου ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από της πλατείας Βικτωρίας μέχρι του τέρματος Πατησίων και από μέχρι και πέραν της Αλυσίδος όπου θα δύναται να συναντηθή εν επιφανεία μετά της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Κηφισσιάς και ετέρας τοιαύτης μήκους 0,5 χιλιομέτρων περίπου από του σταθμού ηλεκτρικού σιδηροδρόμου παρά την πλατείαν Αττικής μέχρις ενός τέρματος το οποίον θα γειτνιάζη με τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Αθηνών των Σ.Ε.Κ.

2) Αποδεχθή τον εν τη προσφορά της Εταιρείας OMNIUM LYONNAIS τιθέμενον όρον ως προς την πληρωμήν της καταβληθησομένης εις αυτήν δια την εκπόνησιν της ως ανωτέρω προμελέτης συνολικής αμοιβής εκ 5.500.000 Γαλλικών φράγκων, εκ της οποίας το ισόποσον εξ 1.500.000 φράγκων ζητείται όπως καταβληθή εις αυτήν εις δραχμάς δια τας εν Ελλάδι δαπάνας της, το δε υπόλοιπον εκ 4.000.000 Γαλλικών φράγκων εις Γαλλικά φράγκα εν Παρισίοις.

3) Αποδεχθή όπως η λύσις των διαφορών περί την σύμβασιν γίνεται δια της διαιτητικής οδού, δυναμένων να ορισθώσιν ως διαιτητών και αλλοδαπών, εν περιπτώσει δε διαφωνίας των διαιτητών ως προς το πρόσωπον του επιδιαιτητού, όπως τούτον ορίζη ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Β'. Η παρούσα πράξις κυρωθήσεται νομοθετικώς και δημοσιευθήσεται δια της Εφημερίδος τη Κυβερνήσεως.

Εκδόσαν προς τούτο την υπ' αριθ. 1400 παρούσαν πράξιν του.

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

 

Άρθρον δεύτερον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 18 Φεβρουαρίου 1955

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΛΗΓΟΥΡΑΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 22 Φεβρουαρίου 1955

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ