ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμ. Φύλλου 46

3 Μαρτίου 2000

 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2801

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

'Άρθρο 1

Κεραίες

1. Ορισμοί

Α. Σταθμός: 'Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονο­μίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεrαι από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν εiναι μόνιμος ή προσωρινός.

3. Πάρκο Κεραιών: Καθορισμένcς ειδικός χώρος, όπου επιτρέπεται η δημιουργία και εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.

Γ. Διαχειριστής πάρκου κεραιών: Ο δημόσιος ή ιδιω­τικός φορέας που ανηλcμβάνει την οργάνωση και συ­ντήρηση, καθώς κατ τη γενική εποπτεία του πάρκου κεραιών.

Δ. Κατασκευή κεραίας: Το σύστημα των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατα­σκευών στήριξής τους, εξαρτημάτων και παρελκομένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεω­ρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο.

2. Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά

Α. Για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλε­κτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεό­ρασης, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υ­ποχρέωση αυτήν εξαιρούνται:

α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.

β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών, οι ο­ποίες περιβάλλονται από κτίρια ή το φυσικό έδαφος ίσου ή μεγαλύτερου ύψους, βρίσκονται στο εσωτερικό πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν προκύπτει ότι ε­πηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοίας και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυ­χνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.

γ) Οι κατασκευές κεραιών που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είτε για την αε­ροναυτική ραδιοπλοήγηση είτε για επικοινωνίες και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυ­χνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.

δ) Οι κcτασκευές κεραιών σταθμών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρα­κάτω προϋποθέσεις:

(αα) Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην οποία περιλαμβάνεται πε­ριγραφή της κατασκευής κεραίας και εγκαθίσταται στο κτίριο που αναγράφεται στην άδεια.

(ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της.

(γγ) Η κεραία cπέχει σε οριζόντια προβολή τουλά­χιστον τέσσερα (4) μέτρα από το περίγραμμα του οικοπέδου.

ε) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης CΒ για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν αθροι­στικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(αα) Για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί και ισχύουν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της.

στ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται. για χρήση εντός των κτιρίων.

ζ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμβέλειας (π.χ. εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων. συγκροτημάτων κτιρίων κ.λπ.).

η) Οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό.


Β. Πριν από νέα κατασκευή κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής, ο κάτοχος του σταθμού πρέ­πει να μεριμνήσει για την έκδοση της άδειας ή την τροποποίησή της. Σε περίπτωση που την κατασκευή κεραίας χρησιμοποιούν από κοινού δύο ή περισσότεροι φορείς, η αiτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας.

Γ. Για την έκδοση της άδειας απαιτούνται η εκχώρηση ή έγκριση των ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης, η συμμόρφωση προς τις διατάξεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοϊας.

Δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης που υποβάλλεται για κάθε περίπτωση νέας ή υφιστάμενης κατασκευής, τα στοιχεία και οι όροι που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην άδεια, η ακολου­θούμενη διαδικασία για την έκδοσή της, τα υποβαλλό­μενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αυτών εφαρμόζονται οι δια­τάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 124 Α' ).

Ε. Για την εγκατάσταση σταθμών των εταιρειών που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, ε­πιτρέπεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων των σταθμών ραδιοεπικοινω­νίας, πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α') και δομικών κατασκευών (με­ταλλικών πυλώνων, ιστών, δικτυωμάτων κ.λπ.) για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλε­κτρικών σημάτων πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό, ως εξής:

α) Για τις εντός σχεδίου περιοχές: Σε άρτια ουcόπεδα, σε δώμα κτιρίου, στο πέραν του, υποχρεωτικώς, αφη­μένου τμήματος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του κτιρίου. Γενικά, επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευής κεραίας και πάνω από την απόληξη κλιμα­κοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα που κατασκευά­ζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 1577/1985.

β) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές: 'Όπως στην πε­ρίπτωση α' , καθώς και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 τετραγωνυcών μέτρων και σε αποστάσεις από τα όρια των γηπέδων τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.

ΣΤ. Το εμβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε δώμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 τετραγωνικό μέτρα και το ύψος του τα 2,40 μέτρα. 'Όταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 3,5 μέτρα. 'Όταν ο οικίσκος τοποθετεtται στο δώμα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώμα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρέα­τος ανελκυστήρα, δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του ουcοπέδου ή γη­πέδου.

Ζ. Για την έγκριση τοποθέτησης των παραπάνω ε­γκαταστάσεων σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας (όπως οι περιοχές της παρ. 9 του άρθρου 9 και της παρ. 4 του όρθρου 28 του ν. 1577/ 1985) και, κατ' εξαίρεση, των ισχυουσών σε αυτές διατάξεων και περιορισμών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των, κατά περίπτωση, αρμόδιων υπηρεσιών ή και της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.).

Η. Για την τοποθέτηση, σύμφωνα με την παράγραφο αυτήν, των σχετικών εγκαταστάσεων, δεν απαιτείται η

έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρεcες της διαδικασίας έκ­δοσης των πολεοδομικών εγκρίσεων και να προσδιο­ρίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες η έγκριση από τον οικείο Νομάρχη των περιβαλλοντικών όρων εγκα­τάστασης κατασκευών κεραιών αποτελεί προϋπόθεση της πολεοδομικής έγκρισης. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ­θρου 24Α του ν. 2075/1992.

Θ. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων όλων των σταθμών και των κατασκευών κεραιών με τα δίκτυα των κοινω­φελών οργανισμών επιτρέπεται, ύστερα από έγγραφο της πολεοδομικής υπηρεσίας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και είναι δυνατή η σύνδεση. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ανακαλέσουν τις άδειες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή διάταξη για οποιονδήποτε λόγο την άμεση διακοπή λειτουργίας των σταθμών, οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους κοινω­φελείς οργανισμούς του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι οφείλουν να διακόψουν αμελλητί την παροχή κάθε μορφής υπηρεσίας στους σταθμούς αυτούς.

Ι. Σης δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμ­βάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού, που καθορί­ζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων, Υ­γείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 'Έως την έκδοση της παραπάνω απόφασης ακολουθείται η μέχρι σήμερα διαδικασία.

ΙΑ. Η περίπτωση α) της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 213 Α') αντικαθίσταται ως εξής: α) Να εκπέμπουν αποκλειστικά εντός της ζώνης 470 έως 838 ΜΗΖ εκτός των διαύλων όπου εκπέμπει η Ε.Ρ.Τ. ή αυτών που έχουν εκχωρηθεί στην Ελλάδα με βάση τη Συμφωνία της Στοκχόλμης (ν. 1552/1985 ΦΕΚ 90 Α'), αποκλειστικά από ένα μόνο δίαυλο ανά κέντρο εκπομπής, τον οποίο χρησιμοποιούσαν κατά την ημε­ρομηνία δημοσίευσης της αντίστοιχης προκήρυξης και μόνο από εγκαταστάσεις εκπομπής που λειτουργούσαν νόμιμα κατά την ίδια ημερομηνία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να επιτραπεί η μετεγκατάσταση ή η εγκατάσταση νέων κέντρων ή άλλων θέσεων εκπομπής εντός του ίδιου νομού και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, με σκοπό την πλη­ρέστερη και τεχνικά αρτιότερη κάλυψη της γεωγραφικής περιοχής στην οποία αντιστοιχεί η υποβληθείσα αίτηση. Εφόσον στους ανωτέρω σταθμούς χορηγηθεί άδεια λειτουργίας. οι σταθμοί αυτοί οφείλουν να εκπέμπουν αποκλειστικά από τα κέντρα και τις θέσεις εκπομπής που προβλέπονται στις οικείες κανονιστικές διατάξεις.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η παρεμβολή στις επικοινω­νίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Ε.Ρ.Τ., του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου. Σε αντίθετη περίπτω­ση και εφόσον η παρεμβολή βεβαιωθεί με τον προ­σφορότερο κατά την κρίση των αρμόδιων υπηρεσιών τρόπο, διατάσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επυcοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η άμεση διακοπή με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο της λειτουργίας του σταθμού που προκάλεσε την παρεμβολή.

Η απόφαση αυτή κοινο­ποιείται και στον αρμόδιο εισαγγελέα για την κίνηση της ποινικής δίωξης του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 2328/ 1995.

ΙΒ. 'Όλες οι κατασκευές κεραιών που έχουν εγκατα­σταθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, υποχρεού­νται σε αδειοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για το σκοπό αυτόν, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευσή του, οι κάτοχοι των κατα­σκευών κεραιών υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοι­νωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται:

α) Οι κατασκευές κεραιών που έχουν άδεια εγκατά­στασης του Υπουργείου Μεταφορών και Επυcοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 24Α του ν. 2075/1992, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

β) Οι κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από την παράγραφο 2Α του παρόντος άρθρου.

γ) Οι κατασκευές κεραιών των οποίων κάτοχοι είναι το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δυcαίου. Για αυτές τις κατασκευές κεραιών θα πρέπει να γίνει κα­ταγραφή εντός έτους, με την υποβολή σχετικών δη­λώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Σήμανση κατασκευών κεραιών

Α. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί αρχείο όλων των κατασκευών κεραιών και για κάθε κατασκευή κεραίας εκχωρεί μοναδικό αριθμό εγγραφής της στο αρχείο αυτό. Σε περίπτωση που την κατασκευή κεραίας χρησιμοποιούν από κοινού δύο ή περισσότεροι φορείς, ο αποδέκτης του μοναδικού αριθμού εγγραφής κατασκευής κεραίας υποχρεούται να γνωστοποιεί τον αριθμό και στους υπόλοιπους φορείς. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Εrnκοινωνιών καθορίζεται το σύστημα δήλωσης των κεραιοσυστημάτων από όλους τους κατόχους κατασκευών κεραιών και εκχώρησης των μοναδικών αριθμών. Για κατασκευές κεραίας για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992, όπως ισχύει σήμερα και μέχρι την εκχώρηση νέων αριθμών, ως αριθμοί εγγραφής των κατασκευών κεραιών θεωρούνται οι α­ριθμοί των αδειών.

Β. Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση της, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα ανα­γράφονται η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής κατασκευής κεραίας.

4. Εγκατάσταση κεραιών σε δάση - Πάρκα κεραιών Α.

Α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστά­σεις σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών, εφόσον δεν προκαλείται κίν­δυνος πυρκαγιάς ή ζημιάς στο δάσος, ύστερα από άδεια του οικείου Νομάρχη και με την προϋπόθεση προσκό­μισης της άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή, εφόσον αυτή δεν απαιτείται, της εκχώρησης ή της έγκρισης των ραδιοσυχνοτήτων λειτουργίας.

Β. Η εν λόγω άδεια χορηγείται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που έ­χουν ως αντικείμενο την ίδρυση, εγκατάσταση και λει­τουργία δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εγκαθιστούν ανεξάρτητα δίκτυα με άδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Γ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων, Γεωργίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται οι θέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και οι ειδικοί όροι δημιουργίας πάρκων κεραιών, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υποχρεωτική τοποθέτηση των πομπών των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στα πάρκα αυτά.

Δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενη­μέρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για την ανάδειξη των κατασκευαστών και διαχειριστών πάρ­κων κεραιών, το σύστημα εποπτείας των ραδιοεκπο­μπών, οι κανονισμοί λειτουργίας των πάρκων κεραιών, οι οικονομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις των κα­τόχων εγκατεστημένων στα πάρκα κατασκευών κεραιών έναντι των διαχειριστών των πάρκων κεραιών, οι λε­πτομέρειες για την κοινή χρησιμοποίηση κατασκευών κεραιών από πολλούς κατόχους σταθμών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την αποτελεσματική λειτουρ­γία των πάρκων κεραιών. Οι κάτοχοι των εγκατεστη­μένων στα πάρκα κεραιών και σταθμών καταβάλλουν ενοίκιο και τέλη που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινω­νιών.

Ειδικά για τα ραδιοτηλεοπτικά πάρκα του Νομού Αττικής, η ανάθεση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνεται κατά παρέκκλιση όλων των κειμένων διατά­ξεων, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί και επείγοντες λόγοι σχετικοί με την ομαλή και ιδίως ασφαλή λειτουργία του εθνικού αερολιμένα στην περιοχή Σπάτων.

Ε. Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (έρ­γα-μελέτες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) εγγράφονται πιστώσεις για την υλοποίηση των πάρκων κεραιών, των Κέντρων Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών και του συστήματος εποπτείας της αγοράς και ελέγχου διακίνησης ασυρματικών συσκευών και συσκευών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των διατάξεων για την η­λεκτρομαγνητική συμβατότητα.

5. Ποινές

Α. Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης , ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς άδεια, η παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπό­διση ή παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να πραγ­ματοποιήσου έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και των εγκαταστάσεων αυτών, ή η παροχή με δόλο, εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή δύο εκατομ­μυρίων (2.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η αφαί­ρεση της άδειας και η δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεών του.

Β. Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη τιμωρείται όποιος προκαλεi επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), δια­πιστωμένες από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατα­νομής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η άδεια από το όργανο που την εξέδωσε. Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις.

Τα αδικήματα των περιπτώσεων Α' και Β' θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κ.Π.Δ.

Γ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επιβάλλεται στους κα­τόχους παράνομων κατασκευών κεραιών στην ξηρά, διοικητικό πρόστιμο, ύψους από διακόσιες χιλιάδες (200.000) μέχρι και πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχ­μές. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

Δ. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Νομαρχιακής Αυ­τοδιοίκησης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύψους από πενή­ντα χιλιdδες (50.000) μέχρι και ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, στους κατόχους κατασκευών κε­ραιών που δεν φροντίζουν για την κατεδάφιση των κατασκευών μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας των κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί σήμανσης των κατασκευών κεραιών.

Ε. Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνομων ή μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών.

ΣΤ. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίμων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν επιβολή των προ­βλεπόμενων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλ­λει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα κατατίθενται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής υπουργικής ή νομαρχιακής απόφασης επιβολής τους, και μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του μηνός η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

 

Άρθρο 2

Τροποποίηση του ν.δ. 1244/1972 και του ν. 2246/1994

 

1. Τηλεπικοινωνιακές συσκευές και συστήματα

Στο άρθρο 15 του ν.δ. 1244/1972 (ΦΕΚ 181 Α'), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν.1780/1988 (ΦΕΚ 114 Α') προστίθεται παρ. 3, που έχει ως εξής:

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως, καθορίζονται οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται όλες οι τηλεπικοινωνιακές συσκευές, με κριτήρια, όπως το είδος των συσκευών, η δυνατότητα ελεύθερης εισαγωγής, διακίνησης, χρήσης των συ­σκευών κ.λπ.. Με όμοιες αποφάσεις του ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κατατάσσει τους διαφό­ρους τύπους τηλεπικοινωνιακών συσκευών στις αντί­στοιχες κατηγορίες, υιοθετεί αποφάσεις της Ευρωπαϊ­κής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (ERC) σχετικά με τηλεπικοινωνιακές συσκευές και συστήματα και εκδίδει γενικές άδειες χρήσης ή απαλλάσσει ορισμένους τύπους τηλεπικοινωνιακών συσκευών ή συστημάτων από την υποχρέωση εκδόσεως αδειών για την εμπορική τους διακίνηση ή την κατοχή τους ή την εγκατάσταση και λειτουργία τους:

2. Κανονισμοί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθμών CB

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 1244/1972, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.1780/1988, αντικαθίσταται ως εξής:

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως, καθορίζονrαι οι κανονισμοί λειτουργίας ε­ρασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθμών CB, καθώς και άλλων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Στην απόφαση καθορίζονται:

α. Οι όροι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των σταθμών, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για τη χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση και αναστολή της ισχύος των αδειών λειτουργίας.

β. Τα προσόντα των υποψηφίων και τα των εξετάσεων για τη χορήγηση πτυχίων ραδιοερασιτεχνών.

γ. Οι κατηγορίες των πτυχίων ραδιοερασιτεχνών. Οι κατηγορίες αυτές κατατάσσονται, μεταξύ άλλων, ανά­λογα με την υποχρέωση γνώσης ή όχι μορσικής τηλε­γραφίας και μπορούν να τροποποιούνται ανάλογη με συστάσεις εναρμόνισης, που εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τη­λεπικοινωνιών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ. Οι λεπτομέρειες που αφορούν τα χαρακτηριστικά κλήσεως και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθμών, συμπεριλαμβανομένων και των κεραιών τους.

ε. Τα των ψηφιακών, δορυφορικών και τηλεοπτικών επικοινωνιών των ραδιοερασιτεχνών.

στ. Το σύστημα αδειοδότησης ή αναγνώρισης αδειών αλλοδαπών ραδιοερασιτεχνών ή χρηστών CB, καθώς και της αδειοδότησης για την προσωρινή χρήση ειδικών ραδιοδικτύων ή και άλλων τηλεπικοινωνιακών συστημά­των από αλλοδαπούς.

ζ. Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών λειτουργίας των σταθμών.

η. Οι κατηγορίες ασυρματικών συσκευών που εμπί­πτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών λειτουρ­γίας ειδικών ραδιοδικτύων.

θ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Άδειες κατοχής ραδιοερασιτεχνικών συσκευών

Στο όρθρο 2 του ν.δ. 1244/1972 προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

5. Οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες στους οποίους έχει χορηγηθεί χαρακτηριστικό κλήσεως, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδειες κατοχής ραδιοερασιτεχνικών συσκευών ασυρμάτου εγκεκριμένου τύπου.

4. Τέλη λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων

Η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.δ. 1244/1972 αντικα­θίσταται ως εξής:

10. Για τη λειτουργία των ειδικών ραδιοδικτύων κα­ταβάλλονται τέλη. Με κοινές αποφάσεις τους, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζουν:

α. Το σύστημα είσπραξης των τελών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

β. Το ύψος των τελών για τις διάφορες κατηγορίες των ειδικών ραδιοδικτύων, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό χρησιμοποιούμενων διαύλων, τον αριθμό των σταθμών, το είδος της επιτελούμενης επικοινωνίας και τη γεωγραφική περιοχή λειτουργίας:

5. Κατάργηση διάταξης

Από την ημερομηνία εφαρμογής του νέου συστήματος είσπραξης τελών, που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, καταργείται η παρ. 9 του άρθρου 9 του ν.δ.1244/1972. Επίσης, καταργείται κάθε άλλη διάταξη του ανωτέρω νόμου με την οποία εμπλέκεται ο Ο.Τ.Ε. στη διαδικασία αδειοδότησης ειδικών ραδιοδικτύων και πειραματικών σταθμών.

6. Διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις του ν.δ. 1244/ 1972

Εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.δ. 1244/1972, στους παραβάτες των κανονισμών λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειρα­ματικών σταθμών ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθμών CΒ, καθώς και άλλων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, επι­βάλλονται υπέρ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διοικητικά πρόστιμα ύψους από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίμων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν άσκηση προβλεπόμενων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα κατατίθενται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής νομαρχιακής α­πόφασης επιβολής τους, και μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του μηνός, η είσπραξη των προστίμων πραγ­ματοποcείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

7. Για κάθε παράβαση της αριθμ. 60600/23.4.1993 (ΦΕΚ 280 Β7 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οικείος Νομάρχης με απόφασή του επιβάλλει μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου, ως διοικητική κύρωση, προκειμένου μεν για επιχειρήσεις, χρηματική ποινή τριακοσίων χι­λιάδων (300.000) μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών και προαιρετική παύση λειτουργίας της επι­χείρησης μέχρι τρεις (3) μήνες, προκειμένου δε για ιδιώτες, χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) μέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών.

Ειδικά για το Νομό Αττικής, οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμ­ματέα Επικοινωνιών. Κατά της απόφασης επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός δεκαπέντε (15) ημερών, της οποίας η άσκηση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Σε περίπτωση υποτροπής, τα ως άνω ποσα διπλασιάζονται.

8. Κατάργηση υποβολής Πιστοποιητικών Ποινικών Μητρώων

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής Πιστοποcητικών Ποινικού Μητρώου ως απαραίτητου δικαιολογητικού για την έκδοση ή ανανέωση των αδειών σταθμών ασυρμάτου του ν.δ. 1244/1972, καθώς και κάθε σχετικός όρος έκ­δοσης ή ανανέωσης των αδειών αυτών που αναφέρεται σε καταδίκη ή δίωξη των κατόχων ή των υπευθύνων των σταθμών αυτών για έγκλημα που κωλύει σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υ­παλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. το διορισμό σε δημόσια υπηρεσία.

9. Τροποποίηση του ν. 2246/1994

Α. Στο τέλος της πρώτης πρότασης του εδαφίου 8 της παρ. 1 του άρθρου Δεύτερου του ν. 2246/ 1994 (ΦΕΚ 172 Α') προστίθενται οι λέξεις και Ταχυδρομείων .

Β. Στο τέλος της υποπαραγράφου 1α του εδαφίου Α' της παρ. 4 του άρθρου Δεύτερου του ν. 22461994 προστίθεται η φράση "Μέχρι την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης τους αριθμούς εκχωρεί ο Υ­πουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών".

Γ. Η υποπαράγραφος γ' του εδαφίου Α' της παρ. 4 του άρθρου Δεύτερου του ν. 2246/ 1994 καταργείται. Δ. Στο τέλος του εδαφίου Ζ' της παρ. 8 του άρθρου

Δεύτερου του ν. 2246/1994 προστίθεται η φράση: "Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης τούτο διατίθεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. με aποφάσεις του Υπουργού Μετα­φορών και Επικοινωνιών για τους σκοπούς του εδαφίου Η' της παρούσας παραγράφου και του εδαφίου Β' της παρ. 1 του όρθρου Δεύτερού" .

Ε. Το εδάφιο Ο' της παρ. 4 του άρθρου Τρίτου του ν. 2246/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α') αντικα­θίσταται ως εξής:

Ο. Ο Υπουργός Μεταφορών και Εrnκοινωνιών δύναται να χορηγεί άδειες, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ.Τ, ως προς τη σκοπιμότητα των αδειών αυτών, σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων που εξυπηρετούν ίδιες ανάγκες, υπό τον όρο ότι τα δίκτυα αυτά είναι μεμονωμένα, ανεξάρτητα και δεν συνδέονται με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Εφόσον τα ανωτέρω τηλεπικοινωνιακά δίκτυα χρησι­μοποιούν ραδιοσυχνότητες, θα καταβάλλονται τέλη σύμφωνα με το εδάφιο Δ' της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται τα δίκτυα δημοσίων υπηρεσιών.

Όταν η εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλ­λευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων των προαναφερ­θέντων φορέων εξυπηρετεί απελευθερωμένες τηλεπι­κοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, τότε απαιτείται άδεια σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρού­σας παραγράφου.

10. Ραδιοερασιτεχνικές άδειες και άδειες ραδιοσταθ­μών CB

Η διάρκεια ισχύος των ραδιοερασιτεχνικών αδειών και των ραδιοσταθμών ζώνης συχνότητας πολιτών (CB) ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Για την απόκτηση ραδιοε­ρασιτεχνικής άδειας Γ' κατηγορίας οι ενδιαφερόμενοι, εκτός των άλλων προσόντων που ορίζονται από το ισχύον νομικό καθεστώς, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδευcπκό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. καθορίζονται τη ανώτατα όρια εκπομπής ισχύος για ης διάφορες κατηγορίες των ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.

 

Άρθρο 3

Αλλαγή και διαχείριση καταλυτικών μετατροπέων

 

1. Καθιερώνεται σύστημα ελέγχου, αλλαγής και διαχείρισης των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετα­τροπέων (Κ.Μ.) των αυτοκινήτων.

2. Απενεργοποιημένος χαρακτηρίζεται ο καταλυτικός μετατροπέας ενός αυτοκινήτου, του οποίου τα λοιπό συστήματα του αυτοκινήτου λειτουργούν σωστά, όταν δεν μειώνει αποτελεσματικά τους εκπεμπόμενους ρύ­πους καυσαερίων, ώστε να βρίσκονται κάτω από τα όρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία 'περί μέτρη­σης καυσαερίων' για την κατά περίπτωση κατηγορία αυτοκινήτου.

3. Αλλαγή του Κ.Μ, ενός αυτοκινήτου είναι η αντι­κατάστασή του με άλλον καινούργιο, του οποίου ο τύπος είναι εγκεκριμένος για το υπόψη αυτοκίνητο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον Κανονισμό 103 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε., είτε ως 'αρχικός καταλυτικός μετατροπέας' είτε ως 'καταλυτικός μετατροπέας αντι­κατάστασης'.

4. Η αλλαγή των απενεργοποιημένων Κ.Μ. των αυ­τοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς και η εκ των υστέρων τοποθέτηση Κ.Μ. ή φίλτρου ενεργού άνθρακα σε αυτοκίνητα μη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας γίνονται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία χορήγησης Κ.Ε.Κ. που έχουν πιστοποιηθεί για την εργασία αυτήν. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες για τη χορήγηση της πι­στοποίησης.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετα­φορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι ποινές, οι οποίες επιβάλλονται στα πιο πάνω συνεργεία, όταν αντικαθιστούν Κ.Μ. με άλλους μη καινουργείς ή μη εγκεκριμένου τύπου, καθώς επίσης όταν παραβιάζουν εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι απενεργοποιημένοι Κ.Μ. χαρακτηρίζονται ως ειδικού τύπου στερεά απόβλητα και επιβάλλεται η συ­γκέντρωση και η διαχείρισή τους.

Τους απενεργοποιημένους Κ.Μ. συγκεντρώνουν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων τα οποία προβαίνουν στην αντικατάστασή τους.

Οι συγκεντρωμένοι Κ.Μ. παραδίδονται σε τακτά χρο­νικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα του έτους, σε εταιρίες συγκέντρωσης και διαχείρισης καταλυτικών μετατρο­πέων και σε δημόσιους φορείς που ορίζονται προς τούτο.

Τα συνεργεία αντικατάστασης Κ.Μ., οι εταιρείες συ­γκέντρωσης και διαχείρισης καταλυτικών μετατροπέων και οι δημόσιοι φορείς που ορίζονται για τη συγκέντρωση και διαχείρισή τους, τηρούν ειδικά βιβλία με σκοπό το ισοζύγιο των αντικαθιστάμενων και των νέων καταλυ­τικών μετατροπέων να μπορεί να ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές.

Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωρο­ταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του, κατά περίπτωση. αρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι δημόσιοι φορείς που θα αναλάβουν τη συγκέντρωση και διαχείριση των κα­ταλυτικών μετατροπέων και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών συγκέντρωσης και διαχείρισης των Κ.Μ., ο τρόπος συγκέντρωσης, διαχείρισης και ελέγχου των Κ.Μ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

'Αρθρο 4

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η ίδρυση πρατηρίων καυσίμων ή σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων ή η προσθήκη αντλιών καυσίμων σε υφιστάμενους σταθ­μούς, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατήριο ή ο σταθμός, στεγάζονται οι εξής χρήσεις: κατοικίες (πλην μονοκα­τοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον αυτές χρησιμοποιού­νται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκ­μεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του), καταστήματα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγη­ρίας, γηροκομεία, Θέατρα ή κινηματογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χρήσεων γραφείων και ξενοδοχείων.

Σταθμοί αυτοκινήτων, υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, για τους οποίους έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά για κατ' αρχήν έγκριση θέσης ή χορήγηση άδειας ίδρυσης, συνεχίζουν και προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου, μόνο ως προς το μέρος του σταθμού και των τυχόν εξυπηρετικών εγκαταστάσεων αυτού (πλυντήρια, λιπαντήρια) και όχι των αντλιών καυσίμων.

Σταθμοί αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής, για τους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί και η άδεια ίδρυσης με αντλίες καυσίμων, δύνανται να εφοδιασθούν με άδεια λειτουργίας, μόνο καθ' ο μέρος αυτή αφορά στη στάθ­μευση και τις λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις πλην των αντλιών καυσίμων ή εφοδιάζονται με πλήρη άδεια λειτουργίας, η οποία συμπεριλαμβάνει και τις αντλίες καυσίμων, εφόσον προ της χορηγήσεώς της ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται από τα εδάφια 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος. Οι σταθμοί αυτοί, μετά τη χορήγηση της πλήρους άδειας λειτουρ­γίας τους, υποχρεούνται στην τήρηση των προϋποθέ­σεων που προβλέπονται από το εδάφιο 4.5 της παρα­γράφου 4 και από τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Η λήψη των μέτρων των παραγράφων 4. 5 και 6 του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική και για νεοϊδρυόμενους σταθμούς ή πρατήρια κάτωθεν γρα­φείων και ξενοδοχείων.

2. Υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων, τα οποία λειτουρ­γούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, απομακρύνονται εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτός αν προ της παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, υλοποιηθούν τα μέτρα των εδαφίων 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Κατά το ως άνω μεταβατικό διάστημα της λειτουργίας τους, δεν δύναται να γίνει μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας τους, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί τα ανωτέρω αναφερθέντα μέτρα. Όλα τα υπόλοιπα πρατήρια που είναι εφοδιασμένη με άδεια λειτουργίας πρέπει να τοποθετήσουν σε όλες τις α­ντλίες καυσίμων, εντός έξι (6) μηνών ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (shut-off valves), ώστε να διακόπτεται η ροή του καυσίμου, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή βίαιης αποκόλλησης της αντλίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος επί αυτής. Η τοποθέτηση των παραπάνω βαλβίδων στις αντλίες καυσίμων είναι υποχρεωτική και για τα πρατήρια που έχουν άδεια ίδρυσης ή βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο αδειοδότησης ή πρόκειται να ιδρυθούν εφεξής.

Για υφιστάμενα πρατήρια κάτωθεν γραφείων ή ξενο­δοχείων, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

3. Υφιστάμενοι σταθμοί με αντλίες καυσίμων, οι οποίοι λειτουργούν σε κτίρια όπου στους υπόλοιπους ορόφους στεγάζονται κατοικίες. καταστήματα, εκπαιδευτήριο, νο­σηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας. γηροκομεία, θέατρα ή κι­νηματογράφοι, γραφεία και ξενοδοχεία, οφείλουν να


απομακρύνουν τις αντλίες και να αποξηλώσουν ή α­πενεργοποιήσουν τις δεξαμενές καυσίμων, εντός ενός (1) έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, εκτός αν προ της παρελεύσεως της ανωτέρω προθε­σμίας, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, υλοποιη­θούν τα μέτρα των εδαφίων 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εφόσον η άδεια του σταθμού λήγει πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, αυτή ανανεώνεται μόνο καθ' ο μέρος αφορά το σταθμό και τις λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις του και όχι για τις αντλίες καυσίμων.

4. Οι σταθμοί και τα πρατήρια των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να εξακολουθή­σουν τη λειτουργία τους και με τις αντλίες καυσίμων, εφόσον, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, λη­φθούν όλα τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα:

4.1. Να τοποθετήσουν εντός τριμήνου από της δη­μοσιεύσεως του παρόντος Μονάδα Ανάκτησης Ατμών βενζίνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της 10245/713/97 κ.υ.η. (ΦΕΚ 311 Β') 'Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκα­ταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων.

4.2. Σε όλες τις αντλίες καυσίμων πρέπει, εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να τοποθετηθούν ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (shut-off valves), ώστε να διακόπτεται η ροή του καυσίμου, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή βιαίας αποκόλλησης της αντλίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος επί αυτής.

4.3. Στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και ει­δικότερα επάνω από τις αντλίες καυσίμων τοποθετείται, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, σύστημα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς τοπικής εφαρμογής κατάλληλου πυροσβεστικού υλικού, το οποίο Θα λειτουργεί είτε αυτόματα είτε και χειροκίνητα, με κομβία λειτουργίας, τα οποία ενεργοποιούνται από δύο (2) τουλάχιστον σημεία, το ένα στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και το άλλο στο γραφείο διοίκησης της εγκατάστασης.

4.4. Στο χώρο των φρεατίων των δεξαμενών καυσίμων τοποθετείται, εντός ενός (1) μηνός από της δημοσιεύ­σεως του παρόντος, ένας τροχήλατος πυροσβεστήρας σκόνης, χωρητικότητας 25 kgs.

4.5. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος το πιστο­ποιητικό πυρασφάλειας θα ανανεώνεται κάθε έξι (6) μήνες για τους σταθμούς και κάθε τρία (3) έτη για τα πρατήρια και κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Με­ταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης του πιστοποιητικού, η αρμόδια υπηρεσία προχωρεί αυ­τεπάγγελτα στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λει­τουργίας της εγκατάστασης.

Τα ως άνω μέτρα των εδαφίων 4.1 έως και 4.5 οφείλουν να ,λάβουν και οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων; αμιγείς ως προς τη χρήση, δηλαδή σταθμοί που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων όλοι οι όροφοι χρησιμοποιούνται είτε ως χώροι στάθμευσης είτε για εξυπηρέτηση του σταθμού (π.χ. αποθήκες, πλυντήρια, λιπαντήρια).

5. Για τους σταθμούς και τα πρατήρια της προηγού­μενης παραγράφου απαγορεύεται οποιαδήποτε προ­σθήκη, αλλαγή και τροποποίηση των εγκαταστάσεων, εάν αυτή προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Στους σταθμούς της κατηγορίας αυτής οι υπό του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169 Α'), όπως ισχύει, προβλεπόμενες επιθεωρήσεις, διενεργού­νται υποχρεωτικώς ανά διετία. Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων επιβάλλεται η σύ­νταξη μελέτης πυροπροστασίας από Διπλωματούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Η μελέτη εγκρίνεται από την αρμόδια κατά τόπου Πυροσβεστική Αρχή.

Μετά τη διενέργεια αυτοψίας από Αξιωματικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και, εφόσον διαπι­στωθεί ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από τη μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, η Πυροσβε­στική Υπηρεσία χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Πιστο­ποιητικό Πυροπροστασίας, το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή.

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Πυροπροστα­σίας είναι τριετής.

Όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε περίπτωση, διαπιστώσει, κατόπιν αυτοψίας, ότι δεν τη­ρούνται τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, ανακαλεί το Πιστοποιητικό και κοινοποιεί την απόφασή της στην Αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων οι υπό του άρθρου 21, παρ. 9 του β.δ. 465/ 1970 (ΦΕΚ 150 Α') και του άρθρου 20 του π.δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303 Α'), όπως αυτά ισχύουν, προβλεπόμενες επιθεωρήσεις διενεργού­νται υποχρεωτικά ανά τετραετία.

6. Εντός δύο (2) ετών από της δημοσιεύσεως της απόφασης της επόμενης παραγράφου, με μέριμνα των εκμεταλλευτών τους, θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής έλεγχος των πινάκων, διακοπτών, καλωδιώσεων, των τυχόν ράβδων ή σωλήνων γείωσης δεξαμενών και της εν γένει ηλεκτρολογικής εγκατάστασης όλων ανεξαι­ρέτως των πρατηρίων και σταθμών αυτοκινήτων, ο οποίος Θα επαναλαμβάνεται ανά διετία για τα πρατήρια και τους σταθμούς με αντλίες καυσίμων και ανά τετραετία για τους λοιπούς σταθμούς, εκδιδομένης σχε­τικής βεβαίωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

7. Οι λεπτομέρειες σχετικό με τα δικαιολογητικά, τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και δ του παρόντος άρθρου, καθορί­ζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία θα εκδοθεl εντός εξαμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορευματικών μεταφορών

 

1. Η παρ. 7 του άρθρου 15 του ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

'7. Μεταφορικές επιχειρήσεις και μεμονωμένοι οδικοί μεταφορείς, κάτοχοι Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών τροφίμων, βυτιοφόρων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, υπαγόμενων στη συμφωνία ADR και μεταφοράς αυτοκινήτων (αυτοκινητοφόρων), δύνανται να διενεργούν Εθνικές και Διεθνείς μεταφο­ρές'.

2. Η περίπτωση ε' της παρ. 3 του άρθρου 7 τoυ ν. 2465/1997 Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αντικαθίσταται ως εξής:

'Το διοικητικό πρόστιμο για τις περιπτώσεις οριστι­κοποίησης προσωρινών αδειών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης είναι:

α. Για την υποπερίπτωση αα' ποσό 30.000 δρχ. ανά τόννο μικτού βάρους των οχημάτων αυτών.

β. Γιο την υποπερίπτωση ββ' ποσά 15.000 δρχ. ανά τόννο μικτού βάρους των οχημάτων αυτών'.


3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1959/ 1991 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

'Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων, στους μη κατά κύριο επάγ­γελμα αγρότες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωρ­γική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλ­λεται ολόκληρη η, υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, που προσδιορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προϋπο­θέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης'.

4. Το άρθρο 6 του ν.δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 8 του β.δ. 28111973 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 803/1978 καc το άρθρο 4 του ν.1959/1991, αντικαθίσταται ως εξής:

1. Πέραν των προβλεπόμενων ελέγχων του άρθρου 8 του ν. 2465/ 1997, όπως κάθε φορά ισχύει, οι έλεγχοι της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων όλων των οχημάτων, ελλη­νικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη χώρα μας, καθώς και της νομιμότητας διενέργειας μεταφοράς με αυτά, ανατίθενται και σε Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου. Τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από πρόταση των αρμόδιων Υπηρεσιών και αποτελούνται από:

α. Δύο εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή ΚΤΕΟ της οικείας Νομαρχιακής Αυτο­διοίκησης, ένας των οποίων ορίζεται επικεφαλής του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου.

β. 'Έναν αστυνομικό του Τμήματος Τροχαίας ή της Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα Τροχαίας ή ένα όργανο του Λιμενικού Σώματος, κατά λόγο αρμοδιότητας.

γ. 'Έναν υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον κρtνεται απαραίτητη η συμμε­τοχή του.

Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο του χώρου αρ­μοδιότητας της οικείας Νομαρχίας, ακόμη δε στους λιμένες και πλησίον των συνοριακών σταθμών.

Οι επιβαλλόμενες διοικητικές ποινές συνίστανται στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και σε πρόστιμο υπέρ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώ­τατο ύψος του διοικητικού προστίμου μπορεί να ανέλθει μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. Η διαπίστωση της παράβασης, ο καταλογισμός της ποινής και η επιβολή της, γίνονται από το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου επί τόπου, αμέσως και μετά από ακρόαση του οδηγού του οχήματος. Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων δύναται να παρίσταται και εκπρόσωπος των Οδικών Μεταφορέων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ε­μπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται το ύψος του προστίμου και ο χρόνος αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής των μέτρων αυτών καt είσπραξης του προστίμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Στα μέλη των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου κατα­βάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'), αποζημίωση από τις πιστώσεις της Οικείας

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το ύψος της οποίας κα­θορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ε­μπορικής Ναυτιλίας.

4. Οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχει κυρωθεί με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α'), δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα, για τις παραβάσεις των περιπτώσεων θ' και ι' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 49/1968, όπως ισχύει, πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 1' κυρώσεων, επιβάλλεται από την Υπηρεσία που τη χο­ρήγησε και η ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Η ίδια επιχείρηση ή πρόσωπο στερείται του δικαιώ­ματος απόκτησης νέας άδειας κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την οριστική αφαίρεση, έστω και εάν συντρέχουν οι νόμιμα προβλεπόμενες προϋ­ποθέσεις για τη χορήγησή της.

5. Οι έλεγχοι του παρόντος άρθρου δύνανται να πραγματοποιούνται και από τις υπηρεσίες Τροχαίας ή Λιμενικού Σώματος κατά περίπτωση.

5. Το άρθρο 3 του ν.1010/1980 (ΦΕΚ 30 Α' 'περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών διεθνών οδικών μεταφορών αντικαθίσταται ως εξής:

'1. Επιτρέπεται η έλξη ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλ­κούμενων οδικών οχημάτων από λιμάνια, σιδηροδρομι­κούς σταθμούς και τα σύνορα της χώρας προς το εσωτερικό της και αντίστροφα από ημεδαπά ρυμουλκά δημόσιας χρήσης εθνικών ή διεθνών ή εθνικών και διεθνών μεταφορών φορτηγά αυτοκίνητα εφόσον:

α. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα είναι απογεγραμμένα σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες οδικών μεταφορών (με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής διεθνών μεταφορών με ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα ο­χήματα).

β. Τα αλλοδαπά, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας της χώρας απογραφής τους και με δελτίο τεχνικού ελέγχου.

γ. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα, που προέρχονται από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εφοδιασμένα και με ελληνική διμερή άδεια ή άδεια ΕΔΥΜ διενέργειας της μεταφοράς.

δ. Τα ημεδαπά ρυμουλκά οχήματα εθνικών ή διεθνών μεταφορών είναι χαρακτηρισμένα ως ανεξάρτητες κυ­κλοφοριακές μονάδες και εφοδιασμένα με ίδια άδεια κυκλοφορίας υπό τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

ε. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα, που μεταφέρουν ευαλοίωτα ή επικίνδυνα υλικά, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το πιστοποιητικό κα­ταλληλότητας, που προβλέπεται από τις διεθνείς συμ­φωνίες ΑΤΡ και ADR αντίστοιχα.

2. Το έργο της έλξης του αλλοδαπού ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου από το ημεδαπό ρυμουλκό, εκτε­λείται στο πλαίσιο σύμβασης ανάθεσης έργου μεταξύ της αλλοδαπής μεταφορικής επιχείρησης και της ελ­ληνικής μεταφορικής επιχείρησης ή μεμονωμένου με­ταφορέα.

Ο τύπος της σύμβασης, η ελληνική Υπηρεσία στην οποία η σύμβαση αυτή θα κατατίθεται, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Το αλλοδαπό ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση Εθνικών Μεταφορών'.


6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινή­των της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται το μισό του ποσού της εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, που προβλέπεται σύμφωνη με τις διατάξεις του ν.1959/1991, όπως ισχύει. Για τα αυτοκίνητα αυτά καταβάλλονται, και' έτος, τέλη κυκλοφορίας, ως εξής: α) το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων τελών, αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα εξάμηνο το έτος, β) το είκοσι πέντε τοις εκατό (25°/ο) των ετήσιων τελών, αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα τρίμηνο το έτος.

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων αυτών, διενεργείται έλεγχος των συστημάτων πέδησης, διεύθυνσης, ανάρτησης και φωτισμού'.

7. Η παρ. β' του άρθρου 3 του ν.1073/1980 (ΦΕΚ 214 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.14 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α') και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

'β. Με τόπο φόρτωσης οποιοδήποτε σημείο, ευρι­σκόμενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο όμορου νομού και αντίστροφα.

Ως όμοροι νομοί, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοούνται εκείνοι που έχουν κοινά χερσαία σύνορα.

Ειδικά για τις μεταφορές μεταξύ νησιών, ως όμοροι νομοί θεωρούνται όλα τα νησιά που συνδέονται απευ­θείας ακτοπλοϊκά μεταξύ τους.

Επιτρέπεται η διενέργεια μεταφορών με Φ.Δ.Χ. αυ­τοκίνητα της συγκεκριμένης κατηγορίας:

1. Από το Νομό Ευβοίας προς το Νομό Αττικής και αντίστροφα.

2. Από το Νομό Πιερίας προς το Νομό Θεσσαλονίκης και αντίστροφα:

8. Η παρ. 11 του άρθρου 2 του ν.1959/1991 αντικα­θίσταται ως εξής:

'11. Απαλλάσσονται της καταβολής της, δια του πα­ρόντος άρθρου οριζόμενης υπέρ του Δημοσίου εισφο­ράς, τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν υ­δρεύονται, καθώς και τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων. Τα ανωτέρω απαλλασσόμε­να από την καταβολή εισφοράς, υπέρ του Δημοσίου, φορτηγά αυτοκίνητα έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας μόνο στο νομό όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμά­των δύνανται να κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, μόνον εφόσον καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εισφορά υπέρ του Δημοσίου. Οι όροι, οι προϋ­ποθέσεις και περιορισμοί, με τους οποίους θα είναι δυνατή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, καθορί­ζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

9. Τα τυποποιημένα έγγραφα Cop DOC (conformity of production) προς πιστοποίηση των εκπομπών ρύπων του οξειδίου του αζώτου (ΝΟχ) του φορτηγού οχήματος, όταν αυτό διέρχεται την Αυστρία, όπως προβλέπεται από το παράρτημα 5 του πρωτοκόλλου (αριθ.9 της πράξης προσχώρησης της Αυστρίας στην Ε.Ε), χορη­γούνται στους Έλληνες οδικούς μεταφορείς εμπορευ­μάτων από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

10. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 2465/1997, προστίθεται νέο εδάφιο κ' που έχει ως εξής:

'κ) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορ­τηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιογράμμων στους έχοντες μελισσοκομι­κές επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση πραγματο­ποίησης των ακαθάριστων εσόδων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.1959/ 1991, όπως αυτές ισχύουν σήμερα'.

Με απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋπο­θέσεις χορήγησης των αδειών αυτών.

11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσiα οι διατάξεις των οδηγιών της Ευ­ρωπαϊκής 'Ενωσης με τις οποίες ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την οδική και σιδηροδρομική μετα­φορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

12. Οι παράγοντες που συμμετέχουν στη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κα­τασταλτικά μέτρα ώστε να εμποδίσουν την πρόκληση ζημιών σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας της με­ταφοράς συμπεριλαμβανομένης και της φορτοεκφόρ­τωσης στο ελάχιστο, τις εξ αυτής, συνέπειες. Ως παράγοντες για την εφαρμογή των ανωτέρω νοούνται ιδιαίτερα ο αποστολέας του εμπορεύματος, ο φορτωτής, ο μεταφορέας, ο ιδιοκτήτης του οχήματος. ο οδηγός και συνοδηγός του οχήματος και ο σύμβουλος ασφαλείας της επιχείρησης.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται οι ευθύνες και υποχρεώσεις των παραγόντων που εμπλέκονται στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και το σύστημα επιβολής διοικητικών ποινών (περιγραφή ποι­νών, τρόπος και όργανα επιβολής ποινών, ύψος ποινών, κ.λπ.) στους παράγοντες αυτούς.

 

'Άρθρο 6

Ρυθμίσεις Θεμάτων τεχνικής οχημάτων

 

1. Πρατήρια υγραερίου ή μικτά πρατήρια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 269/1981 (ΦΕΚ 76 Α') ή 595/ 1984 (ΦΕΚ 218 Α'), όπως ισχύουν, και βρίσκονται σε περιοχές εντός και εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων όπου, από τις ισχύουσες πολεοδομικές δια­τάξεις ή άλλα σχέδια ρύθμισης χρήσεων γης (Γ.Π.Σ., Ζ.Ο.Ε., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), δεν επιτρέπεται η παραμονή τους, εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη κυ­κλοφοριακή σύνδεσή τους για μια δεκαετία από τη λήξη της ισχύος της άδειας λειτουργίας τους.

Το αυτό ισχύει και για πρατήρια σε περιοχές των οποίων θα ρυθμιστούν ή θα μεταβληθούν οι χρήσεις γης μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τυχόν μη ανανεωθείσες ή ανακληθείσες άδειες λειτουργίας τέτοιων πρατηρίων για πολεοδομικούς λόγους ανανεώ­νονται ή επανέρχονται σε ισχύ, σύμφωνα με τις δια­τάξεις του παρόντος άρθρου.

Πρατήρια υγραερίου ή μικτά πρατήρια που διαθέτουν σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1997 έγκριση κα­ταλληλότητας θέσης υπάγονται στις διατάξεις του πα­ρόντος άρθρου και προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου της άδειας λειτουργίας.


2. Η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.1575/1985 που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α') παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2000.

3. Το εδάφιο δ' της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 1959/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

'δ. Η δαπάνη για τη διενέργεια των δειγματοληπτικών ελέγχων που γίνονται βάσει ισχυουσών οδηγιών Ε.Ε./ Ο.Η.Ε. στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός οδικού οχήματος από μια σειρά παραγωγής ή των ελέγχων για τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, καλύπτεται από τα έσοδα των παραβόλων που καταβάλλονται για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών επικύρω­σης Ε.Ε./Ο.Η.Ε. ή την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου αντίστοιχα.'

4. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 1959/1991 και το εδ. α' του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

'6. Για την έκδοση πιστοποιητικού επικύρωσης Ε.Ε./ Ο.Η.Ε. ως προς τα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός οδικού οχήματος, που αναφέρεται σε επαληθεύ­σεις τεχνικών προδιαγραφών, ελέγχους ή δοκιμές και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση τύπου οχήματος καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος του πιστοποιητικού στο ένα πέμπτο (1/5) του ποσού, που προβλέπεται στην παρ. 5 α' του άρθρου αυτού.'

5. Τα εδάφια 12 γ' και δ' της περ. β' της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 αντικαθίστανται ως εξής: 'γ. Δίτροχα , τρίτροχα και ελαφρά τετράτροχα τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

δ. Δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/156/ΕΕ, όπως τροποποιή­θηκε με την 93/81/ΕΕ, πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχ­μές, ανεξάρτητα από τον αριθμό παραλλαγών. Δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου δικύκλου μοτοποδηλάτου, τρικύκλου μοτοποδηλάτου, δίκύκλου μοτοσικλέτας, μο­τοσικλέτας με καλάθι, τρικύκλου, τετρακύκλου (λογιζό­μενου σαν μοτοποδήλατο), τετρακύκλου (λογιζόμενου σαν μοτοσικλέτα) που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 92/61/ΕΕ, τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές, ανεξάρτητα από τον αριθμό παραλλαγών."

6. Τα εδάφια 14 και 15 της περίπτωσης β' της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

14 α. Για τη συμπλήρωση ή επέκταση ή τροποποίηση εγκρίσεων τύπου εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παρά­γραφο 12.

β. Ειδικότερα για συμπλήρωση έγκρισης τύπου με άλλες παραλλαγές εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην πα­ράγραφο' 12 για κάθε επιπλέον παραλλαγή και μέχρι του τριπλασίου του ανωτέρω παραβόλου.

γ. 1' Για έκδοση βεβαίωσης καυσαερίων από τη Διεύ­θυνση Τεχνικής Οχημάτων εισπράττεται το αντίστοιχο παράβολο που καθορίζεται στην παράγραφο 12. Εάν η βεβαίωση αφορά μεμονωμένα οχήματα, εισπράττεται για κάθε όχημα το ένα πέμπτο

(1/5) του αντίστοιχου πα­ραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12.

δ. Για την έκδοση δελτίου κοινοποίησης πιστοποιητικού Ε.Ε. ή κανονισμού Ο.Η.Ε. ενός συστήματος οχή­ματος θα εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντί­στοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12.

15. Εάν στην αρχική έγκριση τύπου περιλαμβάνονται

παραπάνω από πέντε παραλλαγές, θα εισπράττεται επιπλέον παράβολο σύμφωνα με την παράγραφο 148 του παρόντος άρθρου.'

7. Καταργούνται οι διατάξεις:

α. Της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2465/1997.

β. Του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2465/1997.

8. Οι σταθμοί εκκίνησης και άφιξης υπεραστικών λεωφορείων προς επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φορτηγών αυτοκινήτων προς διενέργεια φορτοεκφόρ­τωσης εμπορευμάτων, που λειτουργούσαν μέχρι 31.12.1999 εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α').

9. Στους υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων όπου η στάθμευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους, η ωφέλιμη χωρητικότητα του σταθμού, συνυπολογιζομένων και των απαραίτητων διαδρόμων, κ.λπ. ορίζεται σε 10 τ.μ. ανά αυτοκίνητο.

 

'Αρθρο 7

Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών μεταφορών

 

1. Οι πολύτεκνοι επαγγελματίες οδηγοί αυτοκινήτων με οκτώ (8) και περισσότερα τέκνα, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2078/1992 (ΦΕΚ 39 Α') είχαν αποκτήσει δικαίωμα και είχαν θέσει σε κυκλο­φορία θερμικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100°/ο), δικαίωμα που ανακλήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2175/1993 (ΦΕΚ 211 Α'), δικαιούνται τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, με έδρα οποιονδήποτε δήμο ή κοινότητα του νομού μόνιμης κατοικίας τους. Εάν έχουν προσληφθεί και απασχολούνται στην ΕΟΕΛ Α.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2175/1993 ή του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α'), για να αποκτήσουν το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, πρέπει να παραιτηθούν από τη θέση αυτήν.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, η διαδικασία χορήγησης της άδειας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

2. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας λεω­φορείου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου, εφόσον ο αριθμός των παιδιών του αιτούντα (πολυτέκνου) είναι από έξι (6) και άνω, για τη μεταφορά, αποκλειστικά και μόνον, των μελών της οικογένειάς του.

Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού δήμου ή κοι­νότητας για την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος.

3. Στο άρθρο 19 του ν.δ. 102/1973 (ΦΕΚ 178 Α') προστίθεται νέα παράγραφος, που έχει ως εξής:

'Ειδικότερα για τον Πρόεδρο του Κ.Τ.Ε.Λ. η παραπάνω αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μισθού που αντιστοιχεί στο βαθμό λογιστή χωρίς πτυχίο, εγ­γάμου χωρίς παιδιά και με εικοσαετή προϋπηρεσία για όσα Κ.Τ.Ε.Λ. έχουν στη δύναμή τους ενταγμένα πάνω από πενήντα (50) λεωφορεία.

Για τα Κ.Τ.Ε.Λ. που έχουν στη δύναμή τους είκοσι (20) μέχρι και πενήντα (50) λεωφορεία το ύψος της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στο εβδομήντα στα εκατό (70%) του μισθού του παραπάνω λογιστή και για τα Κ.Τ.Ε.Λ. με λιγότερα από είκοσι (20) λεωφορεία στο σαράντα στα εκατό (40%) του ίδιου μισθού.'


4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2465/ 1997, όπως αυτή προστέθηκε μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 102/1973, αντικαθίσταται ως εξής:

'Οι μετά την 31η Δεκεμβρίου 1977 διατελέσαντες Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε αστικού ή υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ., καθώς και οι εφεξής διατελού­ντες, επί δύο τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, η οποία θα βαρύνει τα γενικά έξοδα του Κ.Τ.Ε.Λ. εφόσον παραμένουν μέτοχοι αυτού. Η χορηγία αυτή καταβάλλεται μόνο στο δικαιούχο, με τη συμπλή­ρωση του έκτου έτους της θητείας του.

Η καταβολή αυτή διακόπτεται εάν ο δικαιούχος επα­νεκλεγεί Πρόεδρος του Κ.Τ.Ε.Λ. και χορηγείται εκ νέου, μετά τη λήξη της θητείας του.

Το ύψος της μηνιαίας χορηγίας καθορίζεται με από­φαση της Γενικής Συνέλευσης του Κ.Τ.Ε.Λ., το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εξήντα στα εκατό (60%) του μισθού του λογιστή χωρίς πτυχίο, έγγαμου χωρίς παιδιά και με εικοσαετή προϋπηρεσία, για όσα Κ.Τ.Ε.Λ. έχουν στη δύναμή τους ενταγμένα πάνω από πενήντα (50) λεωφορεία.

Για τα Κ.Τ.Ε.Λ. που έχουν ενταγμένα στη δύναμή τους είκοσι (20) μέχρι και πενήντα (50) λεωφορεία το ύψος της χορηγίας αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το σαράντα στη εκατό (40%) του παραπάνω μισθού και για τα Κ.Τ.Ε.Λ. με λιγότερα από είκοσι (20) λεω­φορεία, από το είκοσι στα εκατό (20%) αυτού.'

 

Άρθρο 8

Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγρdφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1437/1984 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

'Οι Δήμοι Ραφήνας, Μαρκοπούλου και Αρτέμιδος (Λούτσας) περιλαμβάνονται στα όρια της ενιαίας διοι­κητικής μονάδας της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων'.

2. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία έχουν έδρα δήμο ή κοινότητα, που καταργήθηκε και συνενώθηκε σε νέο δήμο ή κοινότητα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α'), διατηρούν ως έδρα το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα που ταυτίζεται με το δήμο ή την κοινότητα που είχε έδρα προ της ισχύος του ν. 2539/1997.

Με απόφαση του οικείου νομάρχη, που εκδίδεται μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και γνώμη της Νομαρχιακής Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 1437/1984, δύναται να καθορισθεί, για το σύνολο ή μέρος των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του δήμου ως νέα έδρα, η ενιαία εδαφική περιφέρεια του νέου δήμου και να εγκριθεί η θέση σε κυκλοφορία νέων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε σχετική λεπτομέρεια, όπως αυτά ορίζονται στο εδάφιο γ' της παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 244/ 1987, ιδίως τα ελάχιστα επίπεδα εξυπηρέτησης των δημοτικών ή κοι­νοτικών διαμερισμάτων και οι περιφέρειες εφαρμογής αυξημένου τιμολογίου (περιμετρικές ζώνες).

3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως, εκδίδεται Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή, με τους όρους παροχής των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, όπως αυτοί περιγράφονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

4. α. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα του ν.1437/1984, διατίθεται μία συχνότητα κινδύνου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προδιαγραφές τοποθέ­τησης συστημάτων ασφάλειας των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυ­τοκινήτων έναντι ληστειών (προστατευτικά χωρίσματα, σύστημα G.P.S., κάμερα λήψης, κ.λπ.).

5. α. Αλλοδαπά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα που εκτελούν μεταφορές επιβατών, που επιβιβάζονται από τη χώρα προέλευσής τους με προορισμό την Ελλάδα, δεν επι­τρέπεται να παραλαμβάνουν επιβάτες από οποιοδήποτε σημείο εντός της Ελλάδας με προορισμό εντός ή εκτός αυτής, εκτός κι αν πρόκειται για την επιστροφή των ιδίων προσώπων που μετέφεραν κατά την είσοδό τους.

β. Για το σκοπό αυτόν, τα πιο πάνω Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα φέρουν το διεθνές σήμα αναγνώρισής τους και οι οδηγοί επιδεικνύουν τα έγγραφα κυκλοφορίας τους και υπο­βάλλουν αναλυτική κατάσταση επιβατών, με πλήρη στοι­χεία τους, η οποία θεωρείται από το τελωνείο εισόδου και τηρείται μέχρι την έξοδο του Ε.Δ.Χ. από τη χώρα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

γ. Οι παραβάτες των προηγούμενων παραγράφων τιμωρούνται:

(αα) Με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

(ββ). Με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλο­φορίας του οχήματος (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας), τα οποία Θα επιστρέφονται μετά την κατάθεση του συνοδευτικού καταβολής του πιο πάνω προστίμου.

δ. Σε περίπτωση υποτροπής, εντός διετίας, από τη διάπραξη της προηγούμενης παράβασης, αφαιρείται το δικαίωμα εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια επί μία πενταετία. Η σχετική πράξη εκδίδεται από τον προϊ­στάμενο του τελωνείου εισόδου στη χώρα ή εξόδου από αυτή.

ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Με­ταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παρα­γράφου.

6. α. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα φέρουν ταξίμετρο εγκε­κριμένου τύπου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ­πουργείου Ανάπτυξης.

β. Από 1.1.2003 όλα τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα που υπο­χρεούνται να φέρουν ταξίμετρο, τούτο πρέπει να έχει τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

γ. Η τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση των ταξιμέτρων γίνεται αποκλειστικά σε συνεργεία του ν.1575/1985, που είναι εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτόν, από τις αρμόδιες, κατά νόμο, υπηρεσίες Μετα­φορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοική­σεων.

δ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα καθο­ρισθούν:

αα) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτο­μέρεια παροχής της εξουσιοδότησης στα πιο πάνω συνεργεία, για την τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση των ταξιμέτρων.

(ββ) Οι κυρώσεις κατή των ιδιοκτητών ή υπευθύνων των πιο πάνω νομίμως λειτουργούντων και εξουσιοδο­τημένων συνεργείων, για παραβάσεις του παρόντος άρθρου.

(γγ) Οι κυρώσεις κατά των ιδιοκτητών και οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, επεμβάσεις στο ταξίμετρο με σκοπό την αλλοίωση των ενδείξεων.

7.α. Για να χορηγηθεί η ειδική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ., που προβλέπεται από τους κανονι­σμούς λειτουργίας των αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. (π.δ. 243/ 1987 και π.δ. 244/1987), όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, απαιτείται ο υποψήφιος:

αα. Να μην είναι μόνιμος υπάλληλος ή να μην υπηρετεί με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά.

ββ. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.

γγ. Να είναι, από 1.1.2001, κάτοχος βεβαίωσης πα­ρακολούθησης ειδικού επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαί­δευσης και κατάρτισης επαγγελματιών οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι λεπτομέρειες για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων επιμόρφωσης των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων καθορίζονται με απόφαση του Υ­πουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κέντρα επιμόρ­φωσης μπορούν να συστήνουν και οι Επαγγελματικές Οργανώσεις των ιδιοκτητών και οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτο­κινήτων.

δδ. Να υποστεί θεωρητική εξέταση σε ύλη:

i) γενικών γνώσεων επί των Κανονισμών Λειτουργίας, του Κ.Ο.Κ. κ.λπ. και τεχνικών γνώσεων επί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουρ­γού Μεταφορών και Επικοινωνιών,

ίί) ειδικών γνώσεων, που για μεν την περιοχή της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1437/1984 καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για όλες δε τις λοιπές περιοχές της χώρας με απόφαση του οικείου νομάρχη και

εε. Να πληροί τις προϋποθέσεις σωματικής και δια­νοητικής ικανότητας των υποψήφιων οδηγών της ομά­δας 2 του π.δ. 1551/1996 (ΦΕΚ 115 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει.

β. Για να διατηρηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια, θα πρέπει ο κάτοχός της να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις των εδαφίων αά , ββ' και εε της περίπτωσης ά της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που εκλείψει οποια­δήποτε προϋπόθεση διατήρησης του δικαιώματος της ειδικής άδειας, ο κάτοχός της υποχρεούται να επι­στρέψει το δελτίο της ειδικής άδειας στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάτοχος ειδικής άδειας δεν την επέστρεψε, όπως όφειλε, επειδή έπαψε να υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις διατήρησης του δικαιώματός της, η αρμόδια υπηρεσία που τη χο­ρήγησε ή την επέκτεινε, με πράξη της την ανακαλεί και ο κάτοχός της στερείται στο μέλλον του δικαιώματος απόκτησης νέας ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Η ειδική άδεια επιστρέφεται στον κάτοχό της εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους έπαυσε η διατήρηση του δικαιώματός της. Στο χρονικό διάστημα, που διαρκεί η αιτία για τη μη κατοχή της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή η ειδική άδεια έχει αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας.

γ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα καθορισθούν οι λοιποί όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια, για την απόκτηση, ανανέωση και ανάκληση (απώλεια προϋπο­θέσεων ή λόγω παραβάσεων - Point System, κ.λπ.) της ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

8. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται ως Ε.Δ.Χ. πρέπει, από 1.1.2003, να είναι ηλικίας, μη συμπεριλαμ­βανομένου του έτους κατασκευής τους, μέχρι δεκαπέντε (15) ετών.

9. (α) Επιτρέπεται η προμίσθωση από τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα του ν.1437/1984 εντός των διοικητικών ο­ρίων της έδρας αυτών.

(β) Η προμίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο αν η ανάθεση της προμίσθωσης γίνεται όταν το Ε.Δ.Χ. αυ­τοκίνητο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του και ο προορισμός του εκμισθωτή βρίσκεται επίσης εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με βεβαίωση της μίσθωσης, στην οποία αναφέρονται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της μίσθωσης, η διάρκειά της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής, μεταφοράς και αποβίβασης των επιβατών που σχετίζονται με την προ­μίσθωση.

Ειδικό για την περίπτωση προμίσθωσης που αφορά την παραλαβή επιβατών από αεροδρόμια, λιμάνια, σι­δηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, η βεβαίωση της μίσθωσης θα πρέπει α­παραίτητα να περιέχει τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και τα στοιχεία της άφιξής τους (όπως αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης).

10. α. Ο υπεύθυνος συνεργείου τοποθέτησης ταξι­μέτρων, που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 του άρθρου 17 των προεδρικών διαταγμάτων 243/1984 και 244/1984 (ΦΕΚ 104 Α'), τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για δύο (2) έτη, ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, τριών (3) μηνών και πρόστιμο, τουλάχιστον, πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

β. Σε περiπτωση υποτροπής, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, έξι (6) μηνών, πρόστιμο, του­λάχιστον, ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών και οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου του συνεργείου και ανάκληση της άδειας λειτουργίας του συνεργείου για δύο (2) χρόνια τουλά­χιστον.

γ. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται με απόφαση του δικαστηρίου.

11. Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που παρα­βαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του π.δ. 243/1987 και του π.δ. 244/1987 (υπερβολικό κόμιστρο), επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές και επιπλέον:

α. Αν το εισπραχθέν κόμιστρο είναι μεγαλύτερο του προβλεπόμενου κατά ποσοστό άνω του 50% αφαιρείται, οριστικά και χωρίς δικαίωμα απόκτησης άλλης, η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Αν ο οδηγός είναι και ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, κατά ποσοστό 100%, αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος από ένα (1) έως δύο (2) χρόνια.

β. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την προηγούμενη παράβαση, εφόσον ο παραβάτης είναι και κύριος του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε ποσοστό 100%, α­φαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες από δύο (2) έως τέσσερα (4) χρόνια.

Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται μετά από αποφάσεις των Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και πρά­ξεις των οικείων νομαρχών.

12. Η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.1437/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

'β. Από εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση αυτού.

13. Οι διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου τροποποιούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουρ­γού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 


Άρθρο 9

Ρυθμiσεις Θεμάτων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 

1. Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είναι ενδεκαμελές. Τα μέλη του, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υ­πουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για πενταετή θητεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευ­τηρίου αποτελείται από:

(α) τον Πρόεδρό του, ο οποίος πρέπει να έχει γνώσεις και εμπειρία σε θέματα τραπεζικά ή οικονομικά ή διοί­κησης και οργάνωσης ή πληροφορικής,

(β) έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Διοικητή της,

(γ) έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρiου του Κράτους, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Οικονομικών,

(δ) ένα συνταξιούχο υπάλληλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μεταξύ όσων διατέλεσαν, τουλάχιστον, Διευθυντές ή Προϊστάμενοι Διεύθυνσης,

(ε) δύο εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2414/1996, όπως ισχύει έκτοτε,

(στ) έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ο οποίος προ­τείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρό της,

(ζ) τέσσερα μέλη με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα Τραπεζικά, Οικονομικά, Διοίκησης-Οργάνωσης και Πλη­ροφορικής.

Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων β' και γ' πρέπει να είναι υπάλληλοι τουλάχιστον σε θέση Διευθυντή ή Προϊ­σταμένου Διεύθυνσης.

Β. Μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται με απόφασή του μέχρι τρεις (3) Αντιπρόεδροι. Οι Αντιπρόεδροι επικουρούν τον Πρόεδρο και ασκούν όσες αρμοδιότητες τους ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχό­λησης. Η αμοιβή τους, όπως και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με α­πόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Δ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες:

(α) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις εργασίες του.

(β) Διευθύνει τις Υπηρεσίες του Ταχυδρομικού Τα­μιευτηρίου. ­

(γ) Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

(δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλiου. (ε) Εγκρίνει δαπάνες μέχρι του ποσού των 50.000.000 δρχ. για την αντιμετώπιση κάθε φύσης αναγκών.

Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(στ) Υπογράφει συμβάσεις με οργανισμούς και εrn­χειρήσεις του δημόσιου τομέα και ιδιωτικές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητας του Ταχυδρο­μικού Ταμιευτηρίου.

(ζ) Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπηρεσιακούς παρά­γοντες και ειδικούς για τη μελέτη και τη διατύπωση προτάσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

(η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευ­τηρίου.

Ε. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αποφασίζει για ζητήματα της χρονικής διάρκειας των στεγαστικών δανείων και, εν γένει, της δανειακής πολιτικής του.

(β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου χορηγούνται δάνεια σε ορ­γανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου, καθώς και σε φορείς του ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή έργων υποδομής σε τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με ίδια απόφαση το Ταχυδρομικού Ταμιευτήριο μπορεί να συμμετέχει μαζί με άλλα πιστωτικά ιδρύματα στη χορήγηση κοινοπρακτικών δανείων σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα.

ΣΤ. Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνιστώνται:

(α) Νομικό Γραφείο, στο οποίο προΐσταται δικηγόρος στον Άρειο Πάγο με ειδίκευση σε ζητήματα τραπεζικά ή δημοσίου δικαίου. Ο Προϊστάμενος επικουρείται από δύο δικηγόρους στο Εφετείο με ανάλογη ειδίκευση. Οι δύο δικηγόροι επιλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.1649/1986.

(β) Γραφείο Διαχείρισης Διαθεσίμων που αποτελείται από τρία (3) στελέχη με ειδίκευση σε ζητήματα οικο­νομικής διαχείρισης διαθεσίμων και επενδύσεων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Οι ανωτέρω προσ­λαμβάνονται ύστερα από προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στην οποία εξειδικεύονται τα απαιτούμενα ιδιαίτερα τυπικά και ου­σιαστικά προσόντα των προσλαμβανομένων, κατά πα­ρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994.

(γ) Τα δύο γραφεία υπάγονται απευθείας στον Πρόε­δρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Ζ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Ern­κοινωνιών καθορίζονται τα της οργάνωσης και λειτουρ­γίας του.

2. Η ρύθμιση του άρθρου 22 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει έκτοτε, εφαρμόζεται και για το Γραφείο του Προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

3. Για τα στεγαστικά δάνεια, που χορηγούνται από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και για τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α'), εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις. του άρθρου 62 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α'), που αφορούν χορήγηση στεγαστικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, επιβάλλονται τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται για τα χορηγούμενα δάνεια από το ανωτέρω Ταμείο κατά τις διατάξεις αυτές.

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνιστώνται δεκα­πέντε (15) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ως προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.1943/1991. Οι ειδικότητες και η απαιτούμενη επιστη­μονική εξειδίκευση καθορίζονται με απόφαση του Διοι­κητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοι­νωνιών. Οι ανωτέρω θέσεις καλύπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του ν. 21901994 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως εκάστοτε ισχύουν.

5. Στους Επιθεωρητές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου καταβάλλονται δαπάνες κίνησης, καθώς επίσης ειδική αποζημίωση αυξημένης ευθύνης και απασχόλησης, για


τον έλεγχο της διαχείρισης των Καταστημάτων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυ­δρομικού Ταμιευτηρίου.

6. Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 36611996, όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, δύναται να προβαίνει στην aγορά διαμερισμάτων με διαπραγμάτευση μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού ύψους έως 2,5 δισεκατομμυρίων δραχμών. Τα διαμερίσματα τα παρα­χωρεί δωρεάν σε πληγέντες από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αξιολό­γηση των προσφορών, τα κριτήρια επιλογής των δι­καιούχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται μετά από πρόταση πενταμελούς επιτροπής και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρο­μικού Ταμιευτηρίου.

Στην Επιτροπή, η οποία συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, συμμετέχουν:

α. 'Ένας ανώτερος δικαστικός λειτουργός, ως Πρόε­δρος, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

β. 'Ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Εθνικού Μετσοβίου Πολυ­τεχνείου.

γ. 'Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

δ. 'Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και

ε. 'Ένας εκπρόσωπος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Για τη συμμετοχή τους, τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν εφάπαξ αποζημίωση, η οποία καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επι­κοινωνιών.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, για την αγορά και τη δωρεάν παραχώρηση των διαμερισμάτων αυτών, απαλ­λάσσεται από την καταβολή φόρων, τελών, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. 

'Άρθρο 10

Λοιπές ρυθμίσεις

 

1. Το εδάφιο Β' της περ. β' της παρ. 4 τον άρθρου 8 του ν. 23661995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 257811998, αντικαθίσταται ως εξής:

'Με όμοια απόφαση συγκροτούνται νομοπαρασκευα­στικές επιτροπές από κρατικούς λειτουργούς, δικαστές, μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων, δικηγόρους, ειδικούς επιστήμονες και δημοσίους υπαλλήλους, έργο των ο­ποίων είναι η κατάρτιση σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων αρμοδιότη­τας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις επιτροπές αυτές μπορεί να ανατεθεί επίσης η κωδικο­ποίηση των, διατάξεων του Υπουργείου Μεταφορών και Εrnκοινωνιών; σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος.

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κωδικο­ποιούνται περιοδικά σε ενιαίο κείμενο οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Με­ταφορών και Επικοινωνιών.

Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η δια­γραφή, σύμπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων, ως και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή, χωρίς αλ­λοiωση της έννοιας τον ισχύοντος κειμένου.'

2. α. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεω­ρητών - Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) Υπουργείου Μεταφορών και Εrnκοινωνιών (άρθρο 19 του ν. 267111998 - ΦΕΚ 289 Α') είναι ανώτατος υπάλληλος, εξομοιούμενος πλήρως για τις μισθολογικές και όλες τις λοιπές συνέπειες με Γενικό Διευθυντή κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων.

Για το Γενικό Επιθεωρητή έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 247011997 και οι αποδοχές του καταβάλλονται από την υπηρεσία στην οποία ανήκει.

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του τέταρτου μέρους 'Σώμα Επιθεωρητών - Ελε­γκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών' του ν. 267111998 (ΦΕΚ 289 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

'2. Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) συ­γκροτείται από τον Γενικό Επιθεωρητή, ο οποίος είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και είκοσι (20) Επιθεω­ρητές - Ελεγκτές, οι οποίοι είναι εiτε υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε αποσπώμενοι υπάλληλοι από , δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και από τις ελεγχόμενες υπη­ρεσίες και οργανισμούς της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση των κει­μένων διατάξεων:

3. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο­ρίστου χρόνου.

Προσόντα διορισμού στις Βάσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν. 194311991 (ΦΕΚ 50 Α'). Οι ειδικότητες προσω­πικού και η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση κα­θορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών.

Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις θα γίνει με τη διαδικασία των διατάξεων του ν. 2190!1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν. 236611995 αντικαθίσταται ως ,εξής:

'γ. Η πλήρωση των θέσεων τον κλάδου ΔΕ Τεχνικών ειδικότητας ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Εrnκοινωνιών δύναται να γίνει και με μεταφορά πλεο­νάζοντας προσωπικού από την Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Λεωφορείων (Ε.ΟΕ.Λ. Α.Ε.) ή από την εταιρεία Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.) ή από την εταιρεία Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Αθηνών - Πειραιά και Περιχώρων (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.) ή από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με δέ­σμευση ισάριθμων οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού, με τα πιο κάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

- να κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτων 8' κα­τηγορίας,

- να έχουν ηλικία μέχρι και 45 ετών,

- να έχουν προϋπηρεσία ως τεχνίτες αυτοκινήτων στην Ε.ΟΕ.Λ. Α.Ε. ή στην πρώην Ε.Α.Σ. ή στους Η.Σ.Α.Π. Α.Ε, ή στα Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. ή στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. πέντε (5) ετών, αν έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης (ΔΕ) ή δέκα (10) ετών αν έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

δ. Οι ελεγκτές, που μεταφέρονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρούσας, δύνανται να ασχοληθούν και σε εναλλασσόμενο ωράριο (πρωινή - απογευματινή βάρδια), καθώς επίσης και να μετακινούνται και εκτός Νομού Αττικής για ελέγχους πεδίου. Για τις εκτός Νομού Αττικής μετακινήσεις δικαιούνται τις προβλεπό­μενες εκτός έδρας αποζημιώσεις.

ε. Ως προϋπηρεσία, για την κατάταξη των μεταφε­ρόμενων σε μισθολογικά κλιμάκια, λαμβάνεται αποκλει­στικά η πραγματική υπηρεσία στην πρώην Ε.Α.Σ., στον Ο.Α.Σ.Α., στην Ε.ΟΕ.Λ. Α.Ε., στους Η.Σ.Α.Π. Α.Ε., στα Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και στον ΟΣΕ Α.Ε., εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α').

στ. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό­σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία μεταφοράς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ζ. Η μεταφορά του παραπάνω προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μετα­φορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως.'

5. Στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 2 του ν.δ. 638/ 1970 (ΦΕΚ 113 Α'), όπως αυτό διαμορφώθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α'). προστίθεται υποπερiπτωση IV, που έχει ως εξής:

'IV. για την αποστολή των τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των υπηρεσιών του τομέα Μεταφορών (Υπηρεσίες Μετα­φορών - Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις παιδικές κατασκηνώσεις'.

6. Οι μεταταχθέντες σε ανώτερο κλάδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του π.δ. 611/1977 (Υ.Κ.), μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Ε­πικοινωνιών, που υπηρετούσαν σε πρώην περιφερειακές υπηρεσίες του, των οποίων οι πράξεις μετάταξης δη­μοσιεύθηκαν μετά την κατάργηση των ανωτέρω Υπη­ρεσιών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταλαμβά­νουν συνιστώμενες, με απόφαση του Υπουργού Μετα­φορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως, προσωποπαγείς θέσεις μό­νιμου προσωπικού. άνευ απόληψης διαφοράς αποδοχών για το μέχρι της δημοσίευσης της εν λόγω πράξης διάστημα, εξακολουθούν δε να θεωρούνται αποσπα­σμένοι στην οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αυτό ισχύει.

7. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Με­ταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη α­ναγκαία λεπτομέρεια για τη μετατροπή, σε ελληνικές, αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν σε κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

8. Η αποζημίωση που καθορίστηκε μέ την αριθμ. 75351/804/14.8.1996 απόφαση του Υπουργού Μεταφο­ρών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 715 Β') 'περί συγκρότησης Επιτροπής αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο­ρίας βάσει του άρθρου 8 παρ. 9 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α')', όπως, τροποποιήθηκε με την αριθμ. 83719/ 1035/4.11.1996 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1025 8'), κατα­βάλλεται και στα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής και τον αναπληρωτή γραμματέα αυτής:

9. α. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης κάθε κατηγορίας, τα οποία τίθενται σε αντικατάσταση άλλων αντίστοιχης κατηγορίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι, το αντικατασταθέν αυτοκίνητο όχημα κυκλοφορεί κατά πα­ράβαση των ισχυουσών διατάξεων, με απόφαση του οικείου νομάρχη κατάσχεται το παρανόμως κυκλοφο­ρούν αυτοκίνητο και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αυτού, ενώ ανακαλείται ορι­στικά το δικαίωμα άδειας κυκλοφορίας, ως δημόσιας χρήσης, του νομίμως κυκλοφορούντος αυτοκινήτου ο­χήματος, αν στοιχεία αυτού χρησιμοποιήθηκαν, καθ'

οιονδήποτε τρόπο, για τη θέση σε κυκλοφορία του παρανόμως κυκλοφορούντος αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης

β. Αυτοκίνητα οχήματα κάθε κατηγορίας, τα οποία κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων κυκλοφορούν ως δημόσιας χρήσης χωρίς να έχουν το δικαίωμα αυτό, με απόφαση του οικείου νομάρχη αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες και ανακαλείται το παρανόμως χορηγηθέν δικαίωμα άδειας κυκλοφορίας ως δημόσιας χρήσης και το αυτοκίνητο όχημα κατά­σχεται.

γ. Στα εδάφια της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του α.ν. 261/1968 (ΦΕΚ 12 Α'). 10 α. Από της ισχύος του παρόντος και εφεξής σε περίπτωση αναγκαστικής κατάσχεσης και πλειστηρια­σμού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης κάθε κατηγορίας, το αυτοκίνητο μετά της άδειας κυκλοφορίας σαν δη­μόσιας χρήσης μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή αυ­τού.

Ο υπερθεματιστής υποχρεούται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κα­τακυρωτικής πράξης πλειστηριασμού να εκδώσει άδεια κυκλοφορlας στο άνομά του, εφόσον έχει τις από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προβλεπόμενες προϋ­ποθέσεις, ανάλογα με το εκπλειστηριασθέν δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο όχημα.

Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν έχει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του, υποχρεούται μέσα στην ίδια προθεσμία να το μεταβιβάσει μετά της άδειας κυκλοφορίας σαν δημόσιας χρήσεως, σε πρόσωπο που να έχει τις προϋποθέσεις απόκτησης αυτού. Εάν πα­ρέλθει η προθεσμία αυτή και το αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης δεν έχει μεταβιβασθεί, το δικαtωμα άδειας δη­μόσιας χρήσης χάνεται, εάν πρόκειται για ολόκληρο ποσοστό, ενώ εάν πρόκειται για ιδανικό μερίδιο, ανε­ξαρτήτως ποσοστού, μεταβιβάζεται στο συνιδιοκτήτη αυτού, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του ν.δ. 1061/1971 (ΦΕΚ 270 Α').

β. Σε περίπτωση αφαίρεσης κατοχής αυτοκινήτου οχήματος δημόσιας χρήσης, από τον διατηρήσαντα την κυριότητα αυτού πωλητή, εφόσον η άδεια κυκλοφορίας είχε εκδοθεί στο όνομα του κατόχου, στον τέως κάτοχο του αφαιρεθέντος αυτοκινήτου (φυσικό ή νομικό πρό­σωπο) παρέχεται νέα άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, ίδιας κατηγορίας με το αφαιρεθέν,. εφόσον εlναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής ή επαγ­γελματίας οδηγός αυτοκινήτου, προσκομίσει δε νέο αυτοκίνητο και υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολο­γητικά για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία της αφαiρεσης. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος το δικαίωμα απόλλυται αυτοδικαίως.

γ. Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 31 του ν.δ. 3334/1955 (ΦΕΚ 254 Α') και το άρθρο 16 του ν.1959/1 θ91.

11. Στο άρθρο 1 του ν.δ. 304/1969 (ΦΕΚ 195 Α') προστίθεται εδάφιο ια', ως εξής:

'ια. Φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτη­σης, όπως αυτοί καθορίζονται στην περίπτ. ζ' του άρθρου 2 του π.δ. 285/1998 (ΦΕΚ 207 Α'), αποκλειστικά εντός του χώρου των αεροδρομίων.'

12. Τα επιβαλλόμενα από την Ε.Ε.Τ.Τ. πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές, κάθε είδους, καθώς και οι καθυ­στερούμενες οφειλές προς αυτή, εισπράττονται σύμ­φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).


13. Στο άρθρο 13 του ν. 2465/1997 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

'6. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δύναται επίσης να καταρτίζει, να οργανώνει και να εκτελεί, επ' αμοιβή ή χωρίς αμοιβή, όταν προβλέπεται από διακρατική συμ­φωνία, προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρ­φωσης και εξειδίκευσης, για οποιοδήποτε άλλο θέμα πολιτικής αεροπορίας στο προσωπικό ημεδαπών ή αλ­λοδαπών κρατικών ή ιδιωτικών φορέων, που έχουν άμεση ή έμμεσα σχέση με αεροπορικές δραστηριότητες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου.'

14. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων και των Τμημάτων της Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών και της Πτητικής Λειτουργίας Αεροσκαφών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Με­ταφορών και Επικοινωνιών, που προβλέπονται στο άρ­θρο 6 του π.δ. 56/1989 'Οργανισμός της Υ.Π.Α. του Υπουργείου Μεταφορών και Εrnκοινωνιών' (ΦΕΚ 28 Α'). προίστανται:

α) της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, μόνιμος υ­πάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ6 Αεροναυπηγών Μηχα­νικών ή ΠΕ9 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ1 Αερολιμενικών με πτυχίο επιμελητή πτήσεων ή με πτυχίο χειριστή αεροσκαφών ή ΠΕ2 Ελεγκτών Ε­ναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών με πτυχίο χειριστή αεροσκαφών,

β) του Τμήματος Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, μόνιμος υπάλλη­λος εκ των κλάδων ΠΕ6 Αεροναυπηγών Μηχανικών ή ΠΕ9 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

γ) του Τμήματος Πτητικής Λειτουργίας Αεροσκαφών της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, μόνιμος υπάλλη­λος εκ των κλάδων ΠΕ1 Αερολιμενικών με πτυχίο επιμελητή πτήσεων ή με πτυχίο χειριστή αεροσκαφών ή ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ4 Ηλε­κτρονικών με πτυχίο χειριστή αεροσκαφών.

Η ανωτέρω διάταξη μπορεί να τροποποιείται εφεξής με προεδρικό διάταγμα.

15. α. Η περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

'ζ. 'Έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χει­ραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, τις εγκατα­στάσεις αυτών, μετά από έγκριση της αρμόδιας αερο­πορικής ή λιμενικής αρχής.'

β. Στο άρθρο 24 του ν.δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238 Α') προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

'2. Τα θέματα προστασίας της ασφάλειας, της κανο­νικότητας και της αποτελεσματικότητας των πτήσεων, που εξυπηρετούνται από ή μέσω των Ελληνικών Αε­ρολιμένων, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή και την αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών που στρέφονται κατά προσώπων, κτιρίων, αεροναυτικών εγκαταστάσεων, αεροσκαφών. και, εξοπλισμού ρυθμίζονται στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος κυρώνεται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στον ανωτέρω Κανονισμό ρυθμίζονται, ιδίως, η πα­ροχή υπηρεσιών ασφάλειας, ο έλεγχος ασφάλειας των πληρωμάτων, των επιβατών, των χειραποσκευών, των αποσκευών, του φορτίου και του ταχυδρομικού υλικού, ο έλεγχος της πρόσβασης στους αερολιμένες και, εν γένει, τις αεροπορικές εγκαταστάσεις και καθορίζονται για το σκοπό αυτόν οι απαιτούμενες, πέραν των ορι­ζομένων στο ν. 2518/1997, προϋποθέσεις, καθώς επίσης τα προσόντα, η πιστοποίηση, οι υποχρεώσεις, ο τρόπος εποπτείας και ελέγχου όσων παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, οι διοικητικές κυρώσεις για τη μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων και ο τρόπος επιβολής τους.'

16. Συνιστάται στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή 'Ένωση μια (1) Θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με ισάριθμη μείωση των θέσεων του ίδιου κλάδου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Διεθνή Ορ­γανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Στη συνιστώμενη θέση τοποθετείται υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ2 ή ΤΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφο­ρίας με βαθμό Αρχιελεγκτή ή Προϊσταμένου Ελεγκτή.

Η τοποθέτηση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Μεταφορών και Εrnκοινω­νιών, ύστερα από γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμ­βουλίου προσωπικού Υ.Π.Α., για τρία (3) έτη. Με όμοια απόφαση δύναται να γίνει παράταση για τρία (3) ακόμη έτη.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οι­κονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος καταβολής αποδοχών, επιδομάτων, καθώς και του επιδόματος αλλοδαπής του ως ανωτέρου υ­παλλήλου.

17. Στο άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 2671/1998 (ΦΣΚ 289 Α') και μετά τη λέξη 'λεωφορεία' προστίθενται οι λέξεις 'ή σιδηροδρομικά οχήματα'.

18. Γcα τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενη­μερότητας στον Ο.Α.Σ.Α. δεν λαμβάνονται υπόψη οι βεβαιωμένες οφειλές του Ο.Α.Σ.Α, από καταπτώσεις εγγυημένων, από το Ελληνικό Δημόσιο, δανείων, καθώς και οποιεσδήποτε προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις που προέρχονται από την ίδια αιτία.

19. Οι εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων και λοι­πών προσώπων των ΟΣΕ Α.Ε., Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., Ε.ΟΕ.Λ. Α.Ε., Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. εκδίδονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο κάθε εταιρείας.

20. Η ρύθμιση της παρ. 2στ του όρθρου 27 του ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 268 Α') εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

21. Με προεδρικό διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση, σε ενδιά­μεσους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών, έργων εφαρμογής μέτρων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης του χρηματοδοτούμενου, εν μέρει ή συνολικά, από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση, καθώς και τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων, κατά παρέκ­κλιση των διατάξεων του δημοσίου λογιστικού, των κρατικών προμηθειών των δημοσίων επενδύσεων, της ανάθεσης μελετών και κάθε άλλης σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης.

Τα ειδικά θέματα που αναφέρονται στις προϋποθέσεις και την άρση χορήγησης προκαταβολών στα όργανο και τη διαδικασία ελέγχου της προόδου των έργων και της διαχείρισης των καταβαλλόμενων ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

22. Στο άρθρο 4 παρ. 1 εδ. δ'.του ν. 813/1976, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν. 2235/1994 και κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 34/1995 μετά τη φράση 'οι μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών ή περιοχών λιμένων ή αεροδρομίων' προστίθεται: 'περι­λαμβανομένων και των χώρων εντός σταθμών και λοι­πών εγκαταστάσεων των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων'.

 


'Άρθρο 11

Τρόπος κάλυψης δαπανών

 

1. Οι δαπάνες ύψους 110.000.000 δρχ., που προκα­λούνται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2 και 3, καθώς και οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 7 περ. γγ' και 10 παρ. 6 καλύπτονται από την αναμενόμενη αύξηση των δημο­σίων εσόδων, που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 4 περ. Δ' και 5 περ. Γ', 2 πηρ. 4 και 5, 5 παρ. 2, 8 και 12, 6 παρ. 4, 5, 6 και 7 και 8 παρ. 5γ, 6δ, 10 και 13.

2. Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 περ. Ε' καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ­(έργα - μελέτες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι­νωνιών).

3. Η απώλεια δημοσίων εσόδων που προκαλείται από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3 και 10, 5 παρ. 6 και 9 παρ. 3 αντισταθμίζεται από την κατά τα ανωτέρω αύξηση εσόδων.

4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 περ. Ε' καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

5. Οι δαπάνες που προκαλούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των Ν.Α., από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 υπερκαλύπτονται από τη σημαντική αύξηση εσόδων των Ν.Α., που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 5 περ. Δ', 2 παρ. 6 και 7, 5 παρ. 4, 6 παρ. 7 και 8 παρ. 11.

6. Οι δαπάνες ύψους 250.000.000 δρχ. σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 περ. Γ' και ΣΤ α' και β', 2 και 4, καθώς και οι δαπάνες των άρθρων 9 παρ. 1 περ. Δ' στ', ζ και η' και 5 καλύπτονται κατά ένα μέρος τους από την αναμενόμενη αύξηση εσόδων που Θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 περ. Εβ' και κατά το υπόλοιπο μέρος τους από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 

'Άρθρο 12

Καταργούμενες διατάξεις

 

Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: 1. Η παρ. 2 του άρθρου 6, η περίπτωση ε' της παρ.3 του άρθρου 7, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του όρθρου 16 του ν. 2465/1997.

2. Η περ. β' του άρθρου 3 του ν. 1073/1980, όπως αντακαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 14 του ν. 2366/ 1995 και όπως συμπληρώθηκε η περ. β' του τελευταίου με την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997.

3. Η παρ.8,του άρθρου 1 του ν. 2052/1992, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2465/1997, καθώς και το εδάφιο δεύτερο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2465/1997.

4. Η παρ. 7 του άρθρου 15, το άρθρο 4, η παρ. 11 του άρθρου 2 και το εδάφιο δ' της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 1959/1991, καθώς και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2671/1999.

5. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 8, τα εδάφια γ' και δ' της περίπτωσης β' της παρ. 8 του όρθρου 8 καc τη εδάφια 14 και 15 της περίπτωσης β' της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995.

6. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 1959/ 1991 και το εδάφιο 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995.

7. Το εδάφιο β' της περiπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2578/1998.

8. Η παρ. 10 του άρθρου 9 και η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1244/1972.

9. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 1244/1972, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1780/1988. 10. Το άρθρο 3 του ν. 1010/1980.

11. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993.

12. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.δ. 2624/1953.

13. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 31 του ν.δ. 3334/1955.

14. Το άρθρο 6 του ν. 2346/1994.

15. Η παρ. ιδ' του άρθρου 1 του ν.δ. 304/1969.

16. Ο ν. 2075/1992 υπό την επιφύλαξη του άρθρου 1, στοιχείο Η', εδάφιο τελευταίο του παρόντος και το άρθρο έκτο του ν. 2246/1994, καθώς και οι διατάξεις της παρ. Ε' περίπτωση 10 και 11 του άρθρου 2 του ν. 2647/1998.

17. Κάθε διάταξη νόμου ή π.δ. ή υ.α. που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμί­ζονται με τον παρόντα νόμο.

 

'Άρθρο 13

 

1. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α'), προστίθενται νέα παρ. 13 ως εξής:

'13. Επιτρέπεται η διασκευή ή η αντικατάσταση ήδη κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτο­κινήτων, στο όνομα επαγγελματιών αυτοκινητιστών, σε επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, με έδρα την αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας του.

Οι ιδιοκτήτες των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυ­τοκινήτων, που κατ' εφαρμογή της παρούσας παρα­γράφου θα θέσουν σε κυκλοφορία επιβατηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, ύστερα από διασκευή ή αντικατάσταση, δύ­νανται οποτεδήποτε το επιθυμούν να διασκευάσουν ή να αντικαταστήσουν αυτό με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο, με έδρα . την έδρα του διασκευασθέντος ή αντικατασταθέντος.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασκευής Ε.Δ.Χ. αυτο­κινήτου σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθορίζονται στην Β - 21336/462/ 16.7.1997 (ΦΕΚ 628 Β') απόφαση του Υπουργού Με­ταφορών και Επικοινωνιών.'

Οι παράγραφοι 13 και 14 αναριθμούνται σε 14 και 15.

2. Στο άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α') προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

'δ) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Ε­πικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών.

Η δυνατότητα κυιcλοφορίας των πιο πάνω φορτηγών αυτοκινήτων περιορίζεται εντός του νησιού, με δυνα­τότητα μεταφοράς εμπορευμάτων προς και από τα λιμάνια που συνδέονται ακτοπλοϊκώς:

3. Το άρθρο 2 του ν. 1214/1981 (ΦΕΚ 286 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2669/1998 εφαρμόζεται και από την εταιρεία 'ΑΤΤ!ΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.' ή τη θυγατρική που θα ιδρύσει για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των γραμμών 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ και επεκτάσεις του. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα επιβάλλονται από ειδικώς εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των εταιρειών.

4. Οι διεθνείς άδειες οδήγησης, οι οποίες εκδόθηκαν από τις αλβανικές αρχές, ισχύουν ως έχουν και επί του ελληνικού εδάφους μέχρι την κύρωση από την Αλβανία της Σύμβασης της Βιέννης της 8ης Νοεμβρίου 1968 και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2000.

5. Η θητεία των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τη­λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) που έληξε στις 18.1.2000 παρατείνεται από τη λήξη της με από­φαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεl να επεκταθεί πέραν της 31.12.2000.

6. Τα γεωγραφικά όρια διενέργειας μεταφορικού έργου με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα του ν. 1073/1980 ισχύουν και για τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα του ν.δ. 531/1970.

7. 'Άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που αφαιρούνται ορι­στικά χορηγούνται σε επαγγελματίες οδηγούς που α­πασχολούνται στην ίδια περιοχή, ως οδηγοί Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων τουλάχιστον δύο (2) έτη. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Εrnκοινωνιών καθορίζονται οι προϋπο­θέσεις, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια κατάταξης, η διαδικασία χορήγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέ­ρεια.

 

'Άρθρο 14

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να εκδίδει και να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό, στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, αξιόγραφα με τη μορφή άϋλων τίτλων και την ονομασία 'τίτλοι προεσόδων' (revenue certifi­cates). Αρμόδιο για την έκδοση των τίτλων προεσόδων είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. . . . . .

2. Οι τίτλοι προεσόδων αποφέρουν πρόσοδο μέχρι τη λήξη τους και εξοφλούνται κατά κεφάλαιο και προ­σόδους από μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου, πλην των εσόδων από άμεσους ή έμμεσους φόρους. Το συνολικό ποσό κάθε έκδοσης τίτλων προεσόδων καθορίζεται με τις αποφάσεις της παρ. 8 του παρόντος σε τμήμα μέρους συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων, τα οποία προβλέπεται να εισπραχθούν σε ορισμένο χρονικό διά­στημα.

3. Οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων και οποιαδή­ποτε σύμβαση ή συναλλαγή αφορά τους τίτλους αυτούς, περιλαμβανομένης και της εκδόσεώς τους, απαλλάσ­σονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος, τέλος χαρτο­σήμου, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

4. Το κατά την παρ. 2 μέρος των εσόδων, στο οποίο αναφέρεται ορισμένη έκδοση τίτλων προεσόδων, κα­τατίθεται, μέχρι την πλήρη κάλυψη του συνολικού ποσού της έκδοσης κάτά κεφάλαιο και προσόδους, σε ειδικό δεσμευμένο τραπεζικά λογαριασμό και διατίθεται απο­κλειστικά για την εξόφληση των προσόδων και του κεφαλαίου των αντίστοιχων τίτλων προεσόδων. Τα ποσά του τραπεζικού αυτού λογαριασμού είναι ακατάσχετα για οποιονδήποτε πιστωτή του Δημοσίου πλην των κομιστών των τίτλων προεσόδων, σε περίπτωση δε πτωχεύσεως του πιστωτικού ιδρύματος δεν περιλαμ­βάνονται στην πτωχευτική περιουσία αλλά διατίθενται για την ικανοποίηση των κομιστών των τίτλων προε­σόδων. Μετά την ημερομηνία λήξης των τίτλων προε­σόδων; τα κατατεθειμένα στον παραπάνω λογαριασμό ποσά που τυχόν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την πλήρη εξόφληση των τίτλων προεσόδων, κατά κεφάλαιο και προσόδους, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατόν, να ορίζεται ότι σε περίπτωση που τα κατατεθειμένα ποσά δεν επαρκέσουν για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων προ­σόδων και κεφαλαίων, η διαφορά καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Η αξίωση ως προς το κεφάλαιο των τίτλων προε­σόδων υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή ή από την ημερομηνία λήξης του τίτλου και ως προς τις προσόδους σε πενταετή παραγραφή από την ημερομηνία που κα­θίστανται απαιτητές.

6. Οι τίτλοι προεαόδων γίνονται δεκτοί στην ονομα­στική τους αξ1α για σύσταση εγγυοδοσιών για τη συμ­μετοχή σε διαγωνισμούς έργων ή προμηθειών του Ελ­ληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δι­καίου.

7. Επί των τίτλων προεσόδων εφαρμόζονται αναλό­γως οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 9 του άρθρου 10 του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216 Α') περi μετο­χοποιήσιμων τίτλων.

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, α­ποφασίζεται η έκδοση τίτλων προεσόδων για το μέρος συγκεκριμένης κατηγορίας δημοσίων εσόδων ορισμένης χρονικής περιόδου και καθορίζονται το συνολικό ποσό της έκδοσης, ο τύπος και το είδος των τίτλων προε­σόδων (ονομαστικοί ή ανώνυμοι), η ονομαστική αξία, η τιμή διάθεσής τους και ο τρόπος υπολογισμού της, το νόμισμα στο οποίο θα εκδίδονται, η διάρκεια αυτών, η τιμή εξόφλησής τους, η ποσοστιαία πρόσοδος και ο χρόνος κατά τον οποίο καθίστανται απαιτητές οι πρό­σοδοι, ο τόπος και ο τρόπος διάθεσης των τίτλων στους επενδυτές, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο θα κατατίθενται τα έσοδα που δεσμεύονται για την εξό­φληση των τίτλων προεσόδων, ο τρόπος και ο χρόνος της κατάθεσης των εσόδων αυτών, καθώς και ο τρόπος εξόφλησης των τίτλων κατά κεφάλαιο και προσόδους και γενικά κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

9. Ο Υπουργός Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, μπορεί να συνομολογεί με απευ­θείας ανάθεση τις συμβάσεις που απαιτούνται για την προετοιμασία, την έκδοση και διάθεση των τίτλων προε­σόδων και για κάθε θέμα που αφορά τους τίτλους αυτούς. Οι συμβάσεις αυτές εξαιρούνται από την ε­φαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980, που προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2145/1999 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α').

10. Οι δαπάνες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνονται κατά παρέκκλιση των δια­τάξεων του δημόσιου λογιστικού και κάθε συναφούς διατάξεως.

11. Νομικό πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις που ανήκουν αποκλει­στικά σε φορείς του δημόσιου τομέα, δύνανται να εκδίδουν και διαθέτουν στο επενδυτικό κοινό τίτλους προεσόδων που αναφέρονται σε μελλοντικά έσοδα αυτών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 1-10 του παρόντος. Στην περίπτωοη αυ­τήν οι αποφάσεις της παρ. 8 εκδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό που εποπτεύει το συγκεκριμένο Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσια επιχείρηση, μετά από πρόταση της διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. ή της δημόσιας επιχείρησης, οι δε συμβάσεις της παρ. 9 συνάπτονται από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο αυτών και εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Με απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών είναι δυνατόν να ορίζεται ότι σε περίπτωση που τα κατατιθέμενα ποσά στο λογαριασμό της παρ. 4 δεν επαρκέσουν για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων προσόδων και κεφαλαίων η διαφορά καλύπτεται από το Ν.Π.Δ.Δ. ή τη δημόσια επιχείρηση, κατά περίπτωση.

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή των αρμόδιων κατά την παρ. 11 Υπουργών η έκδοση τίτλων προεσόδων μπορεί να πραγματοποιείται μέσω τρίτου νομικού προσώπου, προς το οποίο μεταβιβάζονται μελ­λοντικά έσοδα του Δημοσίου. Ν.Π.Δ.Δ. ή των αναφε­ρόμενων στην προηγούμενη παράγραφο δημοσίων ε­πιχειρήσεων. Η μεταβίβαση αυτή και οι σχετικές συμ­βάσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Κατά τα λοιπά και στην περί­πτωση αυτήν εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1-11 του παρόντος.

 

'Άρθρο 15

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του ν. 2668/1998 'Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρε­σιών και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ 282 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

'4. Για τυχόν υφιστάμενες παραλείψεις του. ΕΛΤΑ. ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα ή οι άλλες κυρώσεις του π.δ. 186/1992 μέχρι 31.12.2000, εφόσον οι παρατυπίες δεν επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα.'

 

Άρθρο 16

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3. 4, 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 τροποποιούνται ως εξής:

'1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να ιδρύονται, να μετακινούνται ή να καταργούνται λαϊκές αγορές, στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοί­κησης Αθηνών - Πειραιώς, μετά από γνώμη της Διεύ­θυνσης Τροχαίας Αττικής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Λαϊκών Αγορών.

2. Οι δήμοι και οι κοινότητες, εκτός αυτών που βρίσκονται στις περιφέρειες χωρικής αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων Αθηνών και Πειραιώς, μπο­ρούν με αποφάσεις των συμβουλίων τους, που λαμβά­νονται σύμφωνα με το άρθρο 37 Δ.Κ.Κ., να μετακινούν λαϊκές αγορές, καθώς και να προσδιορίζουν με ακρίβεια το χώρο λειτουργίας τους.

Η αρμοδιότητα για την ίδρυση και κατάργηση των λαϊκών αγορών παραμένει στο οικείο νομαρχιακό συμ­βούλιο, το οποίο λαμβάνει τη σχετική απόφαση, ύστερα από γνώμη του κατά τόπο αρμόδιου δημοτικού ή κοι­νοτικού συμβουλίου.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κα­θορίζονται. τα της λειτουργίας των λαϊκών αγορών της εδαφικής περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοικησης Αθηνών - Πειραιώς, τα προϊόντα που διατίθενται, τα επαγγέλματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χο­ρήγηση. Μεταβίβαση, προσωρινή ή οριστική ανάκληση, αδράνεια και αναθεώρηση των αδειών πωλητών, η κα­τανομή των θέσεων, η επιβολή κυρώσεων, η συγκράτηση επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τους πωλητές τους.'

2. Οι παράγραφοι 2. 3, 4 του άρθρου 31 του ν. 2000/ 1991 καταργούνται.

 

'Αρθρο 17

 

Η ρύθμιση του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου εβδόμου του ν. 1955/1991 ισχύει και για τα έργα αναβάθμισης, ανάπτυξης και αξιοποίησης .των υ­φιστάμενων σταθμών των Η.Σ.Α.Π.. Οι απαιτούμενες άδειες χορηγούνται με απόφαση των Υπουργών Περι­βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων και Με­ταφορών και Επικοινωνιών.

 

 

Άρθρο 18

 

Στο άρθρο 24 του ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148 /Α') προ­στίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

'4. Με απόφαση του οικείου νομάρχη και κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, χορηγείται άδεια εκμεταλλεύ­σεως εrnβητηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσεως, μετά μετρητού (ταξί) με έδρα την πρωτεύουσα του νομού, σε όσους οι ίδιοι ή οι κληρονόμοι τους στη συνέχεια, από του έτους 1930 και μετέπειτα διατηρούσαν και είχαν μονίμως υπό την εκμετάλλευσή ους φορτοεπι­βητικό ή επιβατικό αυτοκίνητο. εξυπηρετούντες με αυτό, άγονη γραμμή του νομού, μέχρις ενάρξεως της ισχύος του ν. 866/1979, στις ευεργετικές διατάξεις του οποίου, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπόρεσαν να υπαχθούν.'


 

Άρθρο 19

'Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορε­τικά ορίζεται στα άρθρα αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝ1ΟΥ

Ε ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓ1ΑΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ε ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ MAZIΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Α ΡΕΠΠΑΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2000

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ