ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ.Φύλλου 41

29 Φεβρουαρίου 2000

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2800

 

Αναδιάρθωση Υπηρεσιών Δημοσίας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Αρθρο 37

 

1. Ο έλεγχος εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και τις διε­νεργούμενες με αυτά μεταφορές ανατίθεται στις ακό­λουθες αρχές, στα πλαίσια της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους:

α. στο Σ.Δ.Ο.Ε.,

β. στις Λιμενικές και Τελωνειακές Αρχές,

γ. στις Αστυνομικές Αρχές,

δ. στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επι­κοινωνιών και στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Κ.Τ.Ε.Ο. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

2. Για τις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας πα­ραγράφου επιβάλλονται, πέραν των προβλεπόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία ποινικών κυρώσεων, και οι α­κόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

α. Για παραβάσεις του π.δ. 911988:

(1) Μη έγκυρο μισθωτήριο, θεωρημένο από την αρμό­δια Δ.Ο.Υ.. Πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχ­μών.

(2) Μη υπαλληλική ιδιότητα οδηγού. Πρόστιμο διακο­σίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.

(3) Μίσθωση οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων του π.δ. 91/1988. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πι­νακίδων κυκλοcρορίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

(4) Εκπρόθεσμη υποβολή του συμφωνητικού της παρ. β" του άρθρου 5 του Π.Δ. 91/1988. Πρόστιμο εκατό χιλιά­δων (100.000) δραχμών. Η παράβαση αυτή βεβαιώνεται μόνο από τις Υπηρεσίες του τομέα Μεταφορών και Επι­κοινωνιών της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

β. Για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999 - ΦΕΚ 57 Α"):

(1) Υπέρβαση σε ποσοστό άνω του 20% ορίου μικτού βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης κατ' ά­ξονα από Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, εκτός εκείνων που κυκλοφο­ρούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 531/1970 (ΦΕΚ 101 Α΄) καθώς και του ν. 1073/1980 (ΦΕΚ 214 Α΄).

Πρόστι­μο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρε­ση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για ένα (1) μήνα.

(2) Φόρτωση των οχημάτων που δεν διαθέτουν ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) του Ν. 1350/1983. Το πρόστιμο του άρθρου 86 παρ. 4 και 5 του Ν. 2696/ 1999.

γ. Για παραβάσεις της νόμιμης μεταφοράς (Ν.383/ 1976 και Ν. 1959 1991):

(1) Μη νόμιμη σύζευξη συνδυασμού οχήματος. Πρόστι­μο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρε­ση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονι­κό διάστημα δύο (2) μηνών.

(2) Μη νόμιμη άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων. Πρόστιμο διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχ­μών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφο­ρίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

(3) Παράνομη αλλαγή κατηγορίας Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Πρόστιμο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και α­φαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

(4) Μεταφορά αγαθών άλλων εκτός των αναγραφομέ­νων στην άδεια κυκλοφορίας. Πρόστιμο τριακοσίων χι­λιάδων (300.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

(5) Παράνομη διενέργεια διεθνών μεταφορών με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα εθνικών μεταφορών ή παράνομη διενέργεια εθνικών μεταφορών με Φ..Δ.Χ. αυτοκίνητα διεθνών μετα­φορών. Πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχ­μών.

(6) Εκτέλεση εθνικών μεταφορών με αλλοδαπό ρυ­μουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα κατά παράβα­ση του Ν. 1010/1980. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

(7) Εκτέλεση εθνικών μεταφορών με εμπορευματοκι­βώτια (Containers).

Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πι­νακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο μηνών (2) μηνών.

δ. Για παραβάσεις του Κοινοτικού Κανονισμού 881/ 1992:

Ανύπαρκτη ή μη ισχύουσα κοινοτική άδεια. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

ε. Για παραβάσεις της νομιμότητας συνδυασμένης με­ταφοράς (Π.Δ. 431/1995 - ΦΕΚ 245 Α΄).

Μη ύπαρξη εγγράφου που να αποδεικνύει ότι πρόκειται για συνδυασμένη μεταφορά. Πρόστιμο τριακοσίων πενή­ντα χιλιάδων (350.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

στ. Για παραβάσεις του Κοινοτικού Κανονισμού 3118/ 1993 (Cabotage):

(1) Παραβίαση ορίου παραμονής και ελλείψεις αποδει­κτικών εγγράφων.

Πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα (2) μηνών.

(2) Μη νόμιμη εργασιακή σχέση οδηγού. Πρόστιμο δια­κοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών και αφαίρεση της ά­δειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστη­μα ενός (1) μηνάς.

(3) Εθνική μεταφορά από όχημα τρίτης χώρας. Πρόστι­μο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και απαγό­ρευση εισόδου στη χώρα για έξι (6) μήνες.

ζ. Για παραβάσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων :

(1) Μη ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας. Πρόστιμο τριακο­σίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και αφαίρεση της άδει­ας και των πινακίδων κυκλοφορίας.

(2) Οδήγηση από πρόσωπο που δεν αναφέρεται στο άρ­θρο 1 του ν. 1959/1991. Πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών.

(3) Μεταφορά διαφορετικών προϊόντων από εκείνα που αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας. Πρόστιμο διακοσίων χι­λιάδων (200.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνάς.

(4) Παραχώρηση χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, σε τρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, ε­κτός από κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει εξαρχής ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Πρόστιμο τριακοσίων πενή­ντα χιλιάδων (350.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

(5) Παραβάσεις βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων ως προς τον τόπο φόρτωσης και εκφόρτωσης. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών και αφαίρεση της άδειας και των πι­νακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μη­νών.

(6) Μεταφορά από τον τόπο παραγωγής κατ' ευθείαν στον πελάτη από επαγγελματία ή επιχείρηση, οι οποίοι α­σκούν αποκλειστική εμπορία, χωρίς παραγωγή αγαθών. Πρόστιμο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και α­φαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

(7) Μεταφορά για λογαριασμό τρίτων με ή χωρίς κόμι­στρο. Πρόστιμο τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχ­μών και αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφο­ρίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται κάθε φορά τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, η διαδικασία επιβολής και εί­σπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλη ανα­γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρ­θρου.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρό­ταση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Ε­πικοινωνιών μπορούν να τροποποιούνται οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Από της ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 91/1988 και του κεφαλαίου Γ της Α2/26718/5543/1993 (ΦΕΚ 131 Β') απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφο­ρών και Επικοινωνιών

 

Αρθρο 39

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόνοτς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2000

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ.ΛΑΛΙΩΤΗΣ


 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2000

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ