ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ. Φύλλου 249

 

17 Νοεμβρίου 1999

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2753

Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 16

Ρυθμίσεις στη διαδικασία μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων και διαπίστωσης εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

 

Οι παράγραφοι 3 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 722/1977 (ΦΕΚ 299Α΄), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή του από την παράγραφο 7 του άρθρου 22 του Ν. 1437/1984 (ΦΕΚ 127/Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

 

2. Oι μεταβιβάσεις της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των αυτοκινήτων οχημάτων του παρόντος άρθρου συντελείται με εγγραφή συμφωνία των μερών η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 . Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της μεταβίβασης, κρατεί την άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που μεταβιβάστηκε και αμέσως μέσω του μηχανογραφικού συστήματος ΟΝLINE εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται στο νέο αγοραστή.

3. Για να υλοποιηθούν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, θα πρέπει προηγουμένως να έχει βεβαιωθεί από την δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας, ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1146/1972 (ΦΕΚ 84/Α΄) ο πωλητής από τη χρονολογία που έλαβε χώρα η κατά την προηγούμενη παράγραφο μεταβίβαση δεν έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει οποιονδήποτε τρίτο ή να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και εισφορές που συμβεβαιώνονται, με εξαίρεση την περίπτωση που υπάρχει οφειλή του από φόρο κληρονομιάς, δωρεάς, προίκας, ή γονικής παροχής.

Όταν η σύμβαση πώλησης των οχημάτων του παρόντος άρθρου, είτε αναρίθμων είτε εναρίθμων γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου, καταργείται η αποστολή από τον συμβολαιογράφο των κυρωμένων αντιγράφων των συμφωνιών μεταβίβαση στη δημόσια οικονομική υπηρεσία και στο Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Π.)

2 Η διαπίστωση της προϋπόθεσης που ορίζεται στην διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 81 του Ν. 2338/1994, ότι τα μεταβιβαζόμενα ή βαρυνόμενα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιληφθεί στην δήλωση που υπέβαλε ο υπόχρεος για την φορολογία του εισοδήματος του που απέκτησε το αμέσως προηγούμενο έτος της μεταβίβασης ή τη σύναψη εμπράγματου δικαιώματος για να επιτραπεί η διενέργεια των πράξεων που ορίζονται στις διατάξεις αυτές, προκειμένου περί επιβατικών Ι,Χ, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών με την επιφύλαξη των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, θα γίνεται από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία χωρία να απαιτείται η προσκόμιση από τον υπόχρεο σχετικών δικαιολογητικών

Κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνεται η διαπίστωση της καταβολής των τελών κυκλοφορίας προηγουμένων ετών των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και του Φόρου Υπεραξίας κατά περίπτωση προκειμένου να επιτραπεί η διενέργεια

μεταβίβαση της κυριότητας αυτών ή έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας.

 

Άρθρο 26

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει

 

η) Των διατάξεων των άρθρων 9 (παράγραφοι 2,3,5,6,7,8,10,21,23,26 και 27) 11 και 16 από 1η Ιανουαρίου 2000.

 

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 1999

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1999

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ