ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ. Φύλλου 155

30 Ιουλίου 1999

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2733

 

Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρίας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΡΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Άρθρο 23

 

Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Αστικών

Συγκοινωνιών Αθηνών

 

1. Το κατά το άρθρο 4 του ν.2414/1996 Συμβόλαιο Διαχείρισης των θυγατρικών Εταιρειών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), συνάπτεται μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Α., αφ'ενός και του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της κάθε θυγατρικής Εταιρείας του Ο.Α.Σ.Α αφ'ετέρου. Το ενιαίο συμβόλαιο Διαχείρισης του Ο.Α.Σ.Α. και των Εκτελεστικών Φορέων Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Φ.Σ.Ε.) συνάπτεται μεταξύ του Δημοσίου που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Ο.Α.Σ.Α που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού στα Συμβόλαια Διαχείρισης που ήδη έχουν συναφθεί μεταξύ του Δημοσίου και των θυγατρικών εταιριών του Ο.Α.Σ.Α., βάσει του άρθρου 4 του ν. 2414/1996, ο Ο.Α.Σ.Α. υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση του Δημοσίου και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά.

 

Άρθρο 39 παράγραφος 1

 

Αρμόδια για τη χρήση και συντήρηση του αεροσκάφους Falcon ιδιοκτησίας του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.) ορίζεται η Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, στον προϋπολογισμό της οποίας εγγράφονται και οι αντίστοιχες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών.

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες των διαδικασιών χρήσης του αεροσκάφους για τις μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού των μελών της κυβέρνησης ή άλλων προσώπων που μετακινούνται κατ'εντολή και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Η συντήρηση και λειτουργία του αεροσκάφους προκειμένου να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα δύναται να ανατίθεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων με συμβάσεις στην Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. ή σε τρίτους. Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου του Τ.Α.Α. και της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. ή των τρίτων και υπογράφονται για το μεν Ελληνικό Δημόσιο από τον Υπουργό Οικονομικών, για το δε Τ.Α.Α. από τον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα.

Οι όροι, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφέρονται αναλυτικά στις συμβάσεις.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες των διαδικασιών έγκρισής ελέγχου και εξόφλησης των σχετικών με τη χρήση και συντήρηση του εν λόγω αεροσκάφους δαπανών.

 

 

Aρθρο 39 παράγραφος 3

 

Κύρωση συμβάσεως μεταξύ της Ο.Α. και του Ελληνικού Δημοσίου

 

Κυρώνεται η από 24.6.1999 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ολυμπιακής Αεροπορίας (Ο.Α) Α.Ε. περί συμψηφισμού των μεταξύ τους απαιτήσεων, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ο.Α. - ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Στην Αθήνα σήμερα 24.6.1999 αφ'ενός μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό ΥΠ.ΕΘ.Ο. κ. Γιάννο Παπαντωνίου και τον Υπουργό Υ.Μ.Ε. κ. Αναστάσιο Μαντέλη (εφεξής Ελληνικό Δημόσιο) και αφ'ετέρου της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα λ. Συγγρού 57 νόμιμα εκπροσωπουμένης από τον πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα σύμβουλο Ο.Α. κ.Ζυγογιάννη (εφεξής Ο.Α. ) συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο

 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο συμψηφισμός των ληξιπροθέσμων αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (Υ.Π.Α. και λοιποί φορείς της Κεντρικής Διοίκησης) και Ο.Α.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Ρύθμιση Χρεών

 

Συμψηφίζονται οριστικά και αμετάκλητα οι ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31.12.1998 αμοιβαίες απαιτήσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Α. ως κατωτέρω:

 

1. Oι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του ελληνικού δημοσίου συνολικού ύψους εννέα δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών (9.862.639.493) δραχμών που προέρχονται από οφειλές της Ο.Α. προς τον Υ.Π.Α για τέλη χρήσεων αερολιμένων των α/φων πτήσεων εξωτερικού και εσωτερικού περιόδου Νοεμβρίου 1994 έως 31.12.1998 καθώς επίσης και ενοίκια περιόδου 1996-1998 όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31.12.1998 και αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Ο.Α που προέρχονται από οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους εννέα δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών (9.862.639.493) δραχμών όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι την 31.12.1998 και ειδικότερα:

α) Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Ο.Α., συνολικού ύψους εννέα δισεκατομμυρίων τετρακόσιων δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο (9.402.729.422) δραχμών, έναντι της .ΥΠ.Α από εισιτήρια μετακινήσεως προσωπικού Υ.Π.Α. υποστήριξη αεροσκάφους Υ.Π.Α. και λοιπά δαπάνες κοινοχρήστων κτιριακών εγκαταστάσεων Υ.Π.Α. όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

β) Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Ο.Α. ύψους έξι δισεκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα χιλιάδων εβδομήντα (6.469.910.070) δραχμών από Υπουργεία άλλες δημόσιες υπηρεσίες και λοιπά όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και αφορούν κυρίως μετακινήσεις του προσωπικού διαμετακόμιδες ασθενών και λοιπά.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Κύρωση της παρούσας Σύμβασης

 

Η παρούσα Σύμβαση θα κυρωθεί με νόμο

Σε βεβαίωση των όσων συμφωνήθηκαν υπογράφηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο(2) αντίγραφα και ο κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα πρωτότυπο.

 


ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Α.

(υπογραφή)

Γ. Ζυγογιάννης

Πρόεδρος Δ.Σ. &

Δ/νων Σύμβουλος

 

 

Για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

(υπογραφή)

Γ. Παπαντωνίου

Υπουργός

Εθνικής Οικονομίας

& Οικονομικών

 

υπογραφή

Α. Μαντέλης Υπουργός

Μεταφορών &

Επικοινωνιών


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο.Α. ΠΡΟΣ Υ.Π.Α.

ΕΩΣ 31.12.1998

 

1

ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

6.729.628.161

2

ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2.523.616.630

3

ΕΝΟΙΚΙΑ

509.192.802

ΣΥΝΟΛΟ

 

9.662.639.493

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Περιλαμβάνονται προσαυξήσεις Κ.Ε.Δ.Ε δρχ. 968.747.512. μέχρι 31.6.99, για το μέρος εκείνο των οφειλών της Ο.Α. προς Υ.Π.Α. που έχουν βεβαιωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

ΕΩΣ 31.12.1998

 

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ

 

7.676.897.419

2

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ - ΠΤΗΣΕΙΣ FALCON

2.185.742.074

ΣΥΝΟΛΟ

 

9.862.639.493


 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 1999

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ