EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Εν Αθήναις

Τη 24 Δεκεμβρίου 1940

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

447

 

Αναγκ. Νόμος υπ΄αριθμ. 2723

Περί συμπληρώσεως των περί Ταχ. Ταμιευτηρίου ισχυουσών διατάξεων.

 

Άρθρο 1

Επιτρέπεται εις το Ταχ. Ταμιευτήριο ίνα δέχηται καταθέσεις, αιτινες εγγράφονται εις ιδίους ατόκους λογαριασμούς υπό τον τίτλον ΄΄ Ταχυδρομικοί Τρέχοντες λογαριασμοί΄.

Επί των τρεχόντων λογ/μων δοσοληψίαι διενεργούνται είτε δια του κεντρ.καταστήματος του Ταχ.Ταμιευτηρίου απευθείας είτε διά των οριζομένων δι΄αποφάσεως του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου Τ.Τ.Τ. Γραφείων.

Αι επί των λογαριασμών τούτων λογιστικαί εγγραφαί, ενεργούνται πάντοτε εν τω κεντρικώ καταστήματι .Δι αποφάσεων όμως του Διοικ. Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου δύναται να ανατίθεται η ενέργεια των λογιστικών εγγραφών επί των τρεχόντων λογ/μων και εις Περιφεριακά Τ.Τ.Τ. Γραφεία

 

Άρθρο 2

Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δύναται να ζητήσει το άνοιγμα υπερ αυτού ενός ή πλειόνων τρεχόντων λογαριασμών, της αποδοχής της σχετικής αιτήσεως αποκειμένης εις την ανεξέλεγκτον κρίσιν της Διευθύνσεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου

 

Άρθρο 3

Ο τρέχων λογ/μος κλείει κατόπιν αιτήσεως του υπερ ου τηρείται ούτος , δύναται όμως η Διεύθυνσις του Ταχ.Ταμιευτηρίου κατά την ανεξέλεγκτον κρίσιν αυτής να προβεί οποτεδήποτε εις το κλείσιμον του λογαριασμού.

 

Άρθρο 4

Οι τρέχοντες λογαριασμοί κινούνται (χρεοπιστούνται) δια:

α) μετρητών

β) αξιών

γ) επιταγών και

δ) εντολών.

Τα μετρητά καθίστανται παρ΄οιουδήποτε επ΄ ονόματι του προσώπου υπέρ ου τηρείται τρέχων λογαριασμός.

Η επιταγή εκδίδεται παρά ου τηρείται τρέχων λογαριασμός εις χρέωσιν του λογαριασμού του και χρησιμοποίται αποκλειστικώς προς πληρωμήν τοις μετρητοίς.

Η εντολή εκδιδεταί παρά του αυτού ως ανω προσώπου εις χρέωσιν του λογαριασμού του,χρησιμοποιείται δε αποκλειστικώς προς πίστωσιν άλλου τρέχοντος λογ/σμου.

Αι περιερχόμεναι εις το Ταχ. Ταμιευτήριο αξίαι χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς προς πίστωσιν τρεχοντος λ

Επιταγάς ή εντολάς δύναται να εκδίδωσι έτερα πρόσωπα εξουσιοδοτούμενα ειδικώς προς τούτο παρα του υπέρ ου τηρείται τρέχων λογ/σμος.

Δια τας επιταγάς και εντολάς χρησιμοποιούνται,επί ποινή ακυρότητας,ειδικού τύπου έντυπα παρεχόμενα προς τούτο παρά του Ταχ.Ταμιευτηρίου.

Δια Β.Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει Υπουργού της Συγκοινωνίας μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου καθορίζονται,ο τύπος των επιταγών και εντολών,αι συνέπειαι της ελλιπούσ ή μη κανονικής συμπληρώσεως αυτών και τα απαιτούμενα στοιχεία δια την εξουσιοδότησιν τρίτων προς έκδοσιν επιταγών και εντολών, δι΄αποφάσεων δε του Διοικ. Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου καθορίζονται, το χρηματικόν ποσον οπερ κατ΄ανώτατον όριον δύναται να κατατίθεται εις έκαστον Γραφείον,το χρηματικόν ποσόν μέχρι του οποιόυ επιτρέπεται η έκδοσις επιταγών ή εντολών , το είδος και το κατ΄ανώτατον όριον χρηματικόν ποσόν των γινομένων δεκτών αξιών , ως και το είδος των εντύπων, άτινα θέλουσι χρησιμοποιηθή, δια την έκδοσιν των επιταγών και εντολών.

 

Άρθρο 5

Ειδικώτερον οι τρέχοντες λογαριασμοί :

Α΄ πιστόυνται δια:

α) των μετρητών

β)του ισόποσου των εισπραττομένων αξιών και

γ) του ισόποσου των εκτελουμένων εντολών

Β.΄ χρεούνται δια :

α) του ισόποσου των εξοφλουμένων επιταγών

β) του ισόποσου των εκτελούμενων εντολών και

γ) των τελών και δικαιωμάτων περί ων τό άρθρον 15 του παρόντος

Η πίστωσις θεωρείται συντελουμένη άμα τη καταβολή των μετρητών , άμα τη εισπράξει των αξιών ή τη εκτελέσει των εντολών.

 

Άρθρο 6

Η επιταγή εκδίδεται πληρωτέα εις πρόσωπον ρητώς κατονομαζόμενον εν αυτή δυνάμενον δε να είναι και αυτός ο εκδότης .

Η επιταγή μεταβιβάζεται μόνον δι΄εκχωρήσεως κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικα

Η επιταγή είναι πληρωτέα εν όψει. Πάσα αντίθετος μνεία θεωρείται ως μη γεγραμμένη.

 

Άρθρο 7

Επιταγαί ή εντολαί ίνα εκτελεσθώσι, δέον να περιέλθωσιν εις το Ταχ.Ταμιευτήριον εντός προθεσμίας 30 ημερών από της επ΄αυτής σημειουμένης χρονολογίας της εκδόσεως πέραν της προθεσμίας τάυτης δεν εκτελούνται , του Ταχ. Ταμιευτηρίου ουδεμίαν υπέχοντος ευθύνην δια τούτο.

 

Άρθρο 8

Επιταγή ή εντολή εκδοθείσα άνυ αναλόγου αντικρύσματος εις τον τρέχοντα λογ/μον ή καθ΄υπέρβασιν αυτού δεν εκτελείται

 

Άρθρο 9

Ο θάνατος του εκδότου ως και η μετά την έκδοσιν της επιταγής ή εντολής επερχόμενη ανικανότης ή πτώχευσις αυτού δεν επηρεάζουσιν τα αποτελέσματα της επιταγής ή εντολής.

 

Άρθρο 10

Πάσα επερχόμενη μεταβολή εις την προσωπικήν κατάστασιν των υπέρ ων οι λογαριασμοί ή των υπό τούτων εξουσιοδοτουμένων δια την κίνησιν αυτών παράγει έννομα αποτελέσματα από της γνωστοποιήσεως αυτής εις την Διεύθυνσιν του Ταχ. Ταμιευτηρίου. Το Ταχ. Ταμιευτήριον ουδεμίαν υπέχει ευθύνην δια ζημίαν προκύπτουσαν εκ της παραλείψεως ή μη εγκαίρου γνωστοποιήσεως των ως ανωτέρω μεταβολών.

 

´Aρθρο 11

Το Ταχ. Ταμιευτήριον ενέχεται δια τα παρ΄αυτου εισπραχθέντα και μη αχθέντα εισ πίστωσιν των τρεχόντων λογαριασμών ποσά ως και δια την αντικανονική εξόφληση επιταγής μέχρι του εν αυτή σημειουμένου ποσού.

Το Ταχ.Ταμιευτήριο ουδεμίαν ευθύνην φέρει για την πληρωμήν πλαστής επιταγής ή την εκτέλεσιν πλαστής εντολής, δια την απώλειαν βιβλιαρίου επιταγών και εντολών και την χρησιμοποιήση αυτών παρά τρίτου, ως και δια πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας προκύπτουσα βραδύτητα περί την διαβίβασιν περί των επιταγών και εντολών και την συνεπεια ταύτης μη έγκαιρον εκτέλεσιν αυτών.

 

Άρθρο 12

Οιαδήποτε αξίωσις κατά του Ταχ. Ταμιευτηρίου προερχομένη εκ λάθους ή παραλείψεως εν τη χρεωπιστώσει των τρεχόντων λογαριασμών παραγράφεται μετά πενταετίαν αφ΄ης εγένετο το λάθος ή ή παράλειψις.

Παραγράξεται υπέρ του Ταχ. Ταμιευτηρίου το πιστωτικόν υπόλοιπον παντός τρέχοντος λογαριασμού εις ον από της τελευταίας εγγραφής οιδεμία εγένετο ετέρα εγγραφή επί τριάκοντα έτη.

 

Άρθρο 13

Εν περιπρώσει απωλείας επιταγής δύναται να ζητηθή η ακύρωσις αυτής και προ της παρελεύσεως της εν τω άρθρο 7 οριζόμενης προθεσμίας κατόπιν δηλώσεως του υπέρ ου εξεδόθη αύτη ότι παραιτείται των εξ αυτής δικαιωμάτων του.

 

Άρθρο 14

Επιτρέπεται η ολική εκχώρησις προς τρίτον του κατά την ημέραν της κοινοποιήσεως της εκχνρήσεως υφισταμένου υπολοίπου του τρέχοντος λογαριασμού. Επίσης επιτρέπεται η κατάσχεσις του κατά την ημέραν της κοινοποιήσεως της κατασχέσεως υφισταμένου υπολοίπου του τρέχοντος λογαριασμού.

 

 

 

Άρθρο 15

Το Ταχ. Ταμιευτήριον δικαιούται εις απόληψιν του αντιτίμου των παρ΄αυτού παρεχομένων εντύπων ως και ειδικών τελών και δικαιωμάτων δια την ενέργειαν πάσης πράξεως επί των τρεχόντων λογαριασμών καθοριζομένων δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχ.Ταμιευτηρίου.

 

Άρθρο 16

Αι πράξεις των καταθέσεων αι αναλήψεις αι επιταγαί και αι εντολαί ως και αι συνεπειαι τούτων λογιστικαί εγγραφαί επί των τρεχ.λογαριασμών απαλλάσσονται παντός φόρου , τέλους δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου , των Δήμων και Κοινοτήτων. Ομοίως απαλλάσσεται των ταχ. τελών η προς Ταχ.Ταμιευτήριον (υπηρεσία Ταχ.Τρεχ. λογαριασμών) απευθυνόμενη αλληλογραφία του κοινού η σχετική προς εν λόγω λογ/μους.

 

Άρθρο 17

Το μετά την αφαίρεσιν των δια την λειτουργίαν της υπηρεσίας τρεχ. λογ/σμων πραγματοποιουμένων δαπανών απομένον υπόλοιπον εκ των κατά το άρθρον 15 εσοδών, διατίθεται δι΄αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου προς σχηματισμόν αποθεματικού κεφαλαίου δι΄ενδεχομένας ζημίας της υπηρεσίας ταυτης ως και δια σχηματισμόν παρά τω Ταχ. Ταμιευτήριω κεφαλαίου χρησιμοποιήθησομένου αποκλειστικώς δια την υπό του Δημοσίου ανέγερσιν κτιρίων Περιφ. ΤΤΤ Γραφείων.

 

Άρθρο 18

Της υπηρεσίας των τρεχόντων λογαριασμών προίσταται Διευθυντής α΄και β΄τάξεως αυξανομένων ούτω κατά μίαν των αντιστοίχων οργανικών θέσεων του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

 

Άρθρο 19

Αι ισχύουσαι εκάστοτε περί του Ταχ. Ταμιευτηρίου διατάξεις εξαρμόζονται και επί των τρεχόντων λογαριασμών εφ΄όσον δεν τροποποιούνται υπό του παρόντος ή δεν αντίκεινται προς αυτόν.

Δι΄αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου κυρουμένων παρά του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού και δημοσιευμένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η έναρξις της λειτουργίας των τρεχόντων λογ/μων και πάσα λεπτομέρια δια την εφαρμογήν του παρόντος.

 

Άρθρο 20

Επιτρέπεται εις το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριον όπως ενερφή Ασφαλείας Ζωής, καθοριζομένας εφαξής υπό τον τίτλον ΄΄ Λαΐκαί Ασφάλειαι Ζωής ΄΄.

Δια Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων τη προτάσει των Υπουργών Οικονομικών Συγκοινωνίας Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης καθορίζονται τα της οργανικής συνθέσεως του προσωπικού και της οργανώσεως της Υπηρεσίας ΄΄ Λαΐκαί Ασφάλειαι Ζωής΄΄ως και και αι λεπτομέρειαι της εκτελέσεως ταύτης. Δι΄ομοίου δε Β.Δ. εφάπαξ εκδοθησομένου προτάσει του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού καθορισθήσονται τα προσόντα τα διορισμού εν γένει του προσωπικού της Υπηρεσίας ταύτης.

 

 

Άρθρο 21

Πάσαι αι υπό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου διαφημιστικαί εκδόσεις ή άλλαι ενέργειαι σκοπούσαι την ανάπτυξιν του πνέυματος της αποταμιεύσεως και την εν γένει πρόοδον των εργασιών αυτού, δύνανται να ενεργώνται κατά παρέκκλισιν των περί ενεργείας προμηθειών του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημ.Δικαίου, εκάστοτε διατάξεων.

Δια την παρέκκλισιν εκ των ως άνω διατάξεων αποφένεται το Διοικητικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μετά γνωμοδότησιν του Υπηρεσιακού τούτου του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

Δια της αυτής αποφάσεως καθορίζεται και ο τρόπος της αναθέσεως εκτελέσεως και εν γένει της προμηθείας των ειδών τούτων.

 

Άρθρο22

Το εδάφιον 1 του άρθρου 4 του Α.Νόμου 1118/1938 ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 3 του Α.Ν.1268/1938 τροποποιέιται ως εξής:

1.Ακόλουθος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου διορίζεται πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών εφ΄όσον δεν έχει υπερβή το 30ον έτος της ηλικίας του έχει δε προκειμένου περί άρρενος εκπληρώση την στρατιωτικήν αυτού υποχρέωσιν ή έχει νομίμως απαλλαγή ταύτης δεν παρακωλύεται δε εκ του λόγου της απαλλαγής ή υπό τούτου εκτέλεσις της υπηρεσίας

Περί τούτου κρίνει τελικώς το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ταχ. Ταμιευτηρίου

 

Άρθρο 23

Το εδαφ.4 της παραγρ.5 του άρθρου 9 του υπ΄αριθ. 1118/1938 Α. Νόμου ΄΄ περί τροποποιήσεως κλπ αντικαθίσταται ως εξής:

"Εις θέσιν προισταμένου ως και βοηθού της Τεχνικής Υπηρεσίας προσλαμβάνεται πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτων διπλωματούχος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής Αλλοδαπής από πενταετίας μεν τουλάχιστον προκειμένου περί του προΐσταμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας , από τριετίας δε προκειμένου περί βοηθού".

 

Άρθρον 24

Το άρθρον 14 του Αναγκ. Νόμου 2498/1940 αντικαθίσταται ως εξής:

Εις τον επί βαθμώ Τμηματάρχου α΄ τάξεως υπηρετούντα παρά τω Ενεχυροδανειστηρίω μόνιμον εκτιμητήν παρέχεται μηνιαίον επίδομα εκ δραχμών τριών χιλιάδων. Η παροχή του επιδόματος τούτου θέλει παυσει αφ΄ής ο εκτιμητής ούτος μεταταχθή κατόπιν αιτήσεως του υποχρεωτικώς γενομένης αποδεκτής εις θέσιν εκτάκτου επί συμβάσει εκτιμητού

Το κατά την προηγουμένην παράγραφον επίδομα παρέχεται από της ενάρξεως της ισχύος του ΑΝ 2498/1940

 

Άρθρον 25

Αι αποδοχαί των παραιτουμένων ή απολυομένων θησαυροφυλάκων Ενεχυροδανειστηρίου Αθηνών και Κερκύρας εξακολουθούσι καταβαλλόμεναι καθ΄όλην την διάρκειαν της εγγράφως τασσομένης αυτοις εκάστοτε δι΄αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχ.Ταμιευτηρίου προθεσμίας δια την παράδοσιν της υπηρεσίας των και τακτοποίησιν της διαχειρίσεως των.

Αποδοχαί καταβληθείσαι προ της ισχύος του παρόντος εις τον τέως θησαυροφύλακα του Ενεχυροδανειστηρίου Κερκύρας από της απολύσεως του μέχρι πέρατος της παραδόσεως της υπηρεσίας του, κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του ΑΝ1016/1938, θεωρούνται ως νομίμως καταβληθείσαι

 

Άρθρον 26

Επιτρέπεται εις το Ταχ. Ταμιευτήριον όπως δι΄αποφάσεως του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου συμμετέχει εις εράνους υπερ Εθνικών και κοινωφελών εν γένει σκοπών πάσα δε μέχρι τούδε παρόμοια συμμετοχή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου θεωρείται έγκυρος και νόμιμος.