EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1953

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

292

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2625.

Περί απονομής γενικών πτυχίων χειριστών ασυρμάτου.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντας υπ'όψη τις διατλαξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 18 Σεπτεμβρίου 1953 συμφωνων γνώμην της κατάτην παράγραφον 2 του άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

Γενικαί διατάξεις

 

1. Υπό τον όρον "πτυχιούχος χειριστής ασυρμάτου" νοείται παν άτομον εφωδιασμένον διά γενικού πτυχίου χειριστού ασυρμάτου χορηγουμένου κατά τας διατάξεις του παρόντος επί σκοπώ όπως χειρίζεται ραδιοηλεκτρικούς σταθμούς πάσης φύσεως.

2. Ουδείς δύναται να εργασθή ή να προσληφθή επί αμοιβή ή άνευ αμοιβής ως χειριστής ραδιοηλεκτρικού σταθμού ξηράς οιασδήποτε κατηγορίας ή ραδιοητηλεγραφικού και ραδιοτηλεφωνικού στθμού αεροσκαφών (εξαιρουμένων των πάσης φύσεως στρατιωτικών σταθμών των πολεμικών Υπουργείων, Ραδιοφωνικών Τηλεοράσεως και Ερασιτεχνικών) εάν ούτος δεν κέκτηται το κατά τας διατάξεις του παρόντος γενικόν πτυχίον χειριστού ασυρμάτου ανεξαρτήτως άλλων ειδικών πτυχίων προβλεπομένων υπό της υφισταμένης ειδικής νομοθεσίας δι' ωρισμένης κατηγορίας χειριστάς ασυρμάτου.

3. Άπαντες οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος εργαζόμενοι ως χειρισταί ραδιοσταθμών των κατηγοριών της προηγουμένης παραγράφου υποχρεούνται όπως εντός ενός έτους από της δημοσιεύσεως του εν άρθρω 6 προβλεπομένου Εκτελεστικού Διατάγματος του παρόντος Ν.Δ., αποκτήσωσι το γενικόν πτυχίον χειριστού ασυρμάτου, άλλως ούτοι απολύονται της υπηρεσίας των.

Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται επί εν εισέτι έτος εις δεδικαιολογημένας πειπτώσεις, δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 2.

Κατηγορίαι Γενικών Πτυχίων

 

1. Γενικά πτυχία χειριστών ασυρμάτου χορηγούνται υπό του Υπουργείου Συγκοινωνιών (Γεν. Δ/νσις Τηλεπικοινωνιών) διακρίνονται δε ταύτα εις δύο κατηγορίας:

α) Γενικόν πτυχίον ραδιοτηλεγραφητού.

β) Γενικόν πτυχίον ραδιοτηλεφωνητού.

2. Κάτοχος γενικού πτυχίου Ραδιοτηλεγραφητού δύναται να εργασθή ως χειριστής οιασδήποτε κατηγορίας ραδιοσταθμών ξηράς ή αεροσκαφών λειτουργούντων νομίμως.

3. Κάτοχος γενικού πτυχίου ραδιοτηλεφωνητού δύναται να εργασθή ως χειριστής οιασδήποτε κατηγορίας σταθμών νομίμως λειτουργούντων πλην των ραδιοτηλεγραφικών σταθμών πάσης κατηγορίας.

 

Άρθρον 3.

Χορήγησις Γενικών Πτυχίων

 

1. Γενικά πτυχία ραδιοτηλεγραφητών ή ραδιοτηλεφωνητών χορηγούνται εις Έλληνας πολίτας κεκτημένους τα παιτούμενα προσόντα και κατόπιν επιτυχούς δοκιμάσίας των εις εξετάσεις επί θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, καθοριζομένων διά του εν άρθρω 6 προλεπομενου Β.Δ/τος.

2. Πάντες οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετήσαντες ευδοκίμως επί διετίαν τουλάχχιστον κατά την τελευταίαν τετραετίαν εις νομίμως λειτουργούσας υπηρεσίας ασυρμάτου (Κρατικών, Ημικρατικών και Ιδιωτικών Οργανισμών) ραδιοτηλεγραφηταί ή ραδιοτηλεφωνηταί προερχόμενοι εκ Ραδιοτηλεγραφικών Σχολών των ενόπλων δυνάμεων, της Σχολής Τ.Τ.Τ. ή οιασδήποτε άλλης ανεγνωρισμένης υπό του Κράτους Ραδιοτηλεγραφικής Σχολής, δικαιούνται, όπως αποκτήσωσι γενικόν πτυχίον ραδιοτηλεγραφητού ή ραδιοτηλεφωνητού κατόπιν εξετάσεων επί των πρακτικών μόνον θεμάτων.

3. Οι εν τη προηγουμένη παρ. 2 του παρόντος άρθρου κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισοτίμων Σχολών υπηρετούντες επί διετίαν εις υπηρεσίας ασυρμάτου δικαούνται γενικού τπυχίου ραδιοτηλεγραφητού ή ραδιοτηλεφωνητού άνευ εξετάσεων, ως ειδικώτερον θέλει καθορισθή διά του εν άρθρω 6 οριζομένου Β.Δ/τος.

 

Άρθρον 4.

Έντυπα Γενικών Πτυχίων.

 

Τα γενικά πτυχία ραδιοτηλεγραφητών ή ραδιοτηλεφωνητών εκδίδονται υπό της Γενικής Διευθύνσεως Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών αποτελούσι δε διατετιμημένα έντυπα του Δημοσίου.

 

Άρθρον 5.

Ποιναί

 

1. Οι κατέχοντες ή εκμεταλλευόμενοι ραδιοτηλεγραφικούς ή ραδιοτηλεφωνικούς σταθμούς αναφερομένους εις την παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, απροσλαμβάνοντες διά την λειτουργία των σταθμών τούτων χειριστάς μη κεκτημένους το κατά τας διατάξεις του παρόντος γενικό τπυχίον ραδιοτηλεγραφητού ή ραδιοτηλεφωνητικού, τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρι 3 μηνών και χρηματικής ποινής μέχρι πέντε εκατομμυρίων δραχμών ως και δεσμεύσεως της υπό κατοχήν συσκευής.

2. Τιμωρούνται διά των αυτών της προηγουμένης παρ. ποινών οι κατέχοντες ή εκμεταλλευόμενοι ραδιοτηλεγραφικούς ή ραδιοτηλεφωνικούς σταθμούς οίτινες χειρίζωνται τους σταθμούς τούστους προσωπικώς χωρίς να κέκτηνται το κατά τας διατάξεις του παρόντος γενικόν πτυχίον ραδιοτηλεγραφητού ή ραδιοτηλεφωνητού.

3. Τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι ενός μηνός και χρηματικής ποινής μέχρις ενός εκταομμυρίου δραμών πας όστις προσφέρει υπηρεσίας χειριστού εις ραδιοτηλεγραφικούς ή ραδιοτηλεφωνικούς σταθμούς χωρίς να είναι εφωδιασμένος διά του κατά τας διατάξεις του παρόντος γενικού πτυχίου.

 

Άρθρον 6

 

1. Διά εκδοθησομένου Β.Δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών μετά γνώμην του Τηλεπικοινωνιακού Συμβουλίου καθορισθήσονται λεπτομερώς τα περί προσόντων υποψηφίων, του τρόπου των εξετάσεων, των καταβλητέων τελών παραβόλων ως και πάσα άλλη αναγκαία διά την εφαρμογήν του παρόντος λεπτομέρεια.

2. Πάσα διάταξις αντικειμένη εις το παρόν Ν.Δ. καταργείται.

Εν τη Β. Ελληνική Πρεσβεία Παρισίων 17 Οκτωβρίου 1953

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, Χ. ΨΑΡΡΟΣ, Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ, Ε. ΓΟΝΙΔΗΣ, Π. ΣΙΦΝΑΙΟΣ, Σ. ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ, Σ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, Σ. ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ, Λ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ, Λ. ΚΑΡΑΘΕΩΔΟΡΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 29 Οκτωβρίου 1953

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ