ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 39

3 Μαρτίου 1998

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2583

 

Κύρωση της Συμφωνίας περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών μετά του Πρωτοκόλλου που αφορά στην τροποποίηση του παραρτήματος της Συμφωνίας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία περί εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών, που υογράφηκε στη Γενέυη στις 12 Απριλίου 1979 και το Πρωτόκολλο που αφορά στην τροποποίηση του Παραρτήματος της Συμφωνίας που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 2 Δεκεμβρίου 1986, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα (πλην των στοιχείων 518.52 έως 772.67 του Παραρτήματος διατυπομένων στην αγγλική) και σε μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:

 

Αρθρο δεύτερο

 

Η ισχυς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νομου του Κράτους.

 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 1992

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ


 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 1998

 

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ