ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ. Φύλλου 25

9 Φεβρουαρίου 1998

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2576

Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκεύης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις

 

 

Aρθρο 7 παράγραφος 6

 

Οι αναγκαίες διαδικάσίες για την διενέργεια των υπερ του Ο.Σ.Ε. απαλλοτροιώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών, προκειμένου να εκταλεσθούν όσα έργα χαρακτηρίζονται δημόσιας ή κοινής ωφελείας και εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρίας ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε. πραγματοποιούνται με δαπάνες και μέριμνα της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Οπου στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν 2576 αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων νοείται για τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και ως Συμβούλια κατα το άρθρο 3 του Ν. 1838/1951 το Τεχνικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε.

 

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1998

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ


 

ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

 


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ