ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1998

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

6

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2566

 

Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ' ενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαιτζάν, αφ' ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων και Επιστολών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο πρώτο.

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ' ενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαιτζάν, αφ' ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων και Επιστολών που υπογράφηκαν στο Λουξεμβούργο στις 22 Απριλίου 1996, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

 

Άρθρο δεύτερο.

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων, από την πλήρωση των προυποθέσεων του άρθρου 99 της Συμφωνίας.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 1998

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

 

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΩΝΣΤ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΕΩΡΓ. ΡΩΜΑΙΟΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

 

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΔΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ

 

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 1998

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ