ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ. Φύλλου 237

27 Νοεμβρίου 1997

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2537

Κύρωση των Τελικών Πράξεων των Διασκέψεων Πληρεξουσίων Γενεύης (1992) και Κυότο (1994) της Διεθνοπυς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος:

  1. Οι τελικές Πράξεις της Πρόσθετης Διάσκεψης Πληρεξουσίων της Γενεύης (1992), το Σύνταγμα και η Σύμβαση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, οι δηλώσεις και επιφυλάξεις των Κρατών-Μελών, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο , τα ψηφίσματα κα η Σύσταση, και
  2. Οι Τελικές Πράξεις της Διάσκεψης Πληρεξουσίων του Κυότο (1994), οι τροποποιήσεις του Συντάγματος και της Σύμβασης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, οι δηλώσεις και επιφυλάξεις των Κρατών-Μελών, οι αποφάσεις, τα ψηφίσματα και οι συστάσεις.

Τα κείμανα της παραγράφου 1 σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και της παραγράφου 2 σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα στην ελληνική έχουν ως εξής:

 

Aθήνα, 21 Νοεμβρίου 1997

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 


ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1997

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ