ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ. Φύλλου 28

26 Φεβρουαρίου 1997

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2465

Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών

και Επικοινωνιών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Άρθρο 1

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

 

1. Το άρθρο 1 του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 1

Ορισμοί

 

1.Για την εφαρμογή των διατάξεων των επόμενων άρθρων, συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων είναι κάθε επαγγελματικό εργαστήριο, που χρησιμοποιείται για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων των κατηγοριών αυτών, κατά την έννοια του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από την ισχύ των εγκατεστημένων σ' αυτό μηχανημάτων.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1575/1985 και των κατά εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων, όλα τα συνεργεία των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 553 θεωρούνται επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, κατά την έννοια του άρθρου 1, Κεφ. Β, περ. 17β του από 23.2/6.3.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ 166 Δ), ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη ισχύ τους και περιλαμβάνονται στην, κατά το άρθρο 5 της 69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β) κοινής υπουργικής απόφασης, Β Κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων.

3. Δεν θεωρούνται συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων τα επαγγελματικά εργαστήρια, στα οποία πραγματοποιείται επισκευή και συντήρηση με εργασίες που δεν αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 20 του ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που ορίζουν τους όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (όπως τη χωροθέτηση, τον απαιτούμενο χώρο, την εσωτερική διάταξη, τους χώρους υγιεινής, τον αριθμό και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων, τη σύνθεση του προσωπικού), τον υπεύθυνο του συνεργείου, τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών και τα αρμόδια όργανα, τις κυρώσεις για τους παραβάτες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για συνεργεία που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988, παρατείνεται αυτοδικαίως η προσωρινή άδεια λειτουργίας τους μέχρι 31.12.1997. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών το αργότερο μέχρι 1.8.1997, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παράτασης της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων αυτών για μια ακόμη πενταετία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού. Συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ή επέκτασης της περιοχής, συνεχίζουν να λειτουργούν, έστω και αν η συγκεκριμένη χρήση απαγορεύεται πλέον, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η απομάκρυνσή τους σε τακτή προθεσμία".

3. Οι προθεσμίες της παρ. 7 του άρθρου 10 ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α΄), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α΄) παρατείνονται μέχρι 31.12.1997.

 

Άρθρο 2.

Ταξινόμηση εισαγόμενων μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων λεωφορείων και φορτηγών αυτοκινήτων

 

1.     Οι παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 18 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α), αντικαθίστανται ως εξής:

5. Επιτρέπεται η χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρας μας σε μεταχειρισμένα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία και φορτηγά με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), το μικτό βάρος των οποίων υπερβαίνει τους 3,5 και 4 τόνους αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση, ότι στην αρχή του έτους άφιξης ή εισαγωγής τους θα έχει παρέλθει το πολύ 6ετία από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους, τούτου συμπεριλαμβανομένου. Το αρμόδιο για την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης των παραπάνω κατηγοριών οχημάτων τελωνείο πιστοποιεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας από την πρωτότυπη ξένη άδεια κυκλοφορίας τους. Το πιστοποιούμενο έτος πρώτης κυκλοφορίας θα αναγράφεται στο εκδιδόμενο από το τελωνείο πιστοποιητικό ταξινόμησης.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, επιτρέπεται η χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένα πετρελαιοκίνητα φορτηγά με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., που κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για τη μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εισαγωγής ή άφιξής τους. Η αλλαγή χρήσης τους απαγορεύεται.

Για τους σκοπούς του παρόντος θεωρείται ως ημερομηνία:

α) άφιξης:

αα) Προκειμένου περί των υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αυτοκινήτων, η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης άφιξης, στο τελωνείο άφιξης.

ββ) Προκειμένου περί αυτοκινήτων, που δεν υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού ταξινόμησης.

β) εισαγωγής: η ημερομηνία κατάθεσης του δηλωτικού εισαγωγής.

7.     Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών προσαρμόζονται η διαδικασία μέτρησης και οι οριακές τιμές ρύπων στις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισμού των οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

8.     Η χορήγηση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας γίνεται εντός δύο (2) ετών από την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης.

2. Η χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία και φορτηγά αυτοκίνητα, το μικτό βάρος των οποίων υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και 4 τόνους αντίστοιχα, για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόμησης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α). Η χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας γίνεται εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

 

Άρθρο 3

Πρατήρια υγρών καυσίμων

 

1.     Το τρίτο εδάφιο της παρ. 40 του άρθρου 15 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

"Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται με εξαίρεση τις διατάξεις του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α), καθώς και του ν.δ/τος 511/1970 (ΦΕΚ 91 Α) και των βάσει αυτού εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων."

2.     Το άρθρο 1 του ν.δ/τος 869/1971 (ΦΕΚ 79 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Aρθρο 1

Εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 543 και τα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν σε εκτέλεση της παρ. 2 του άρθρου 543 και λειτουργούν είτε χωρίς άδεια είτε, μετά τη λήψη της ισχύος της, υπό των ως άνω διατάξεων, προβλεπομένης, άδειας λειτουργίας, είτε μετά από προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της, σφραγίζονται, μετά από προειδοποίηση ενός μηνός, κατόπιν αποφάσεων και με μέριμνα της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου, όπου βρίσκεται το πρατήριο.

Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, η επιτροπή μπορεί να καλεί για συνδρομή την οικεία αστυνομική αρχή.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ν.δ/τος 869/1971.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 869/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Όσοι εκ προθέσεως διαρρηγνύουν ή βλάπτουν σφραγίδα που τίθεται από την αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα από το προηγούμενο άρθρο, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο ματαιώνουν τη σφράγιση αυτή, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τρόπο θέτουν σε λειτουργία τέτοια εγκατάσταση μετά τη σφράγισή της, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.".

1.     Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων σε θέσεις που απέχουν - από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και κινηματογράφων ή θεάτρων, καταστημάτων και άλλων χώρων συγκέντρωσης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα - απόσταση μικρότερη από διακόσια (200) μέτρα μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου η χωρητικότητα υπολογίζεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις 9 και 10 του π.δ/τος 71/1988 (ΦΕΚ 32 Α), όπως ισχύει κάθε φορά.

Απαγορεύεται επίσης εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων σε οποιονδήποτε χώρο πολυκατοικίας.

2.     Πρατήρια υγρών καυσίμων που μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, έτυχαν άδειας καταλληλότητας θέσεως, προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 4

Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων

και φορτηγών αυτοκινήτων

 

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 803/1978 (ΦΕΚ 123 Α) αντικαθίστανται ως εξής:

3.     Η ίδρυση και λειτουργία σταθμών εκκίνησης και άφιξης υπεραστικών λεωφορείων για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών ή φορτηγών αυτοκινήτων για διενέργεια φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, επιτρέπεται κατόπιν αδείας που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των σταθμών αυτών (όπως θέση, χώρος, εσωτερική διάταξη, χώροι υγιεινής), καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης της πιο πάνω άδειας. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα εξακολουθούν να ισχύουν οι εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Συγκοινωνιών. Όπου στις ανωτέρω αποφάσεις αναφέρεται "Οικείος Αστυνομικός Διευθυντής ή Διοικητής Χωροφυλακής" νοείται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Και όπου αναφέρεται "Οικεία Αστυνομική Διεύθυνση ή Διοίκηση Χωροφυλακής" νοείται η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

4.     Εγκαταστάσεις σταθμών αυτοκινήτων που διέπονται από την προηγούμενη παράγραφο και το, κατ' εφαρμογήν αυτής, προεδρικό διάταγμα, καθώς και τις εκδοθείσες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.δ/τος 3990/1959 (ΦΕΚ 199 Α), κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργείου Συγκοινωνιών και λειτουργούν είτε χωρίς την προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις άδεια είτε μετά τη λήξη της ισχύος της άδειας αυτής είτε μετά από προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της σφραγίζονται, μετά από προειδοποίηση ενός μηνός, με απόφαση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αρχής.

Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη η επιτροπή μπορεί να καλεί για συνδρομή την οικεία αστυνομική αρχή.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

5.     Οι κύριοι ή εκμεταλλευτές των, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, εγκαταστάσεων, που λειτουργούν είτε χωρίς άδεια είτε μετά τη λήξη της, από τις ανωτέρω διατάξεις, προβλεπόμενης άδειας είτε μετά από προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της, ως και κατά παράβαση των όρων λειτουργίας που προβλέπονται στην ανωτέρω άδεια, διώκονται και τιμωρούνται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Όσοι εκ προθέσεων διαρρηγνύουν ή βλάπτουν σφραγίδα που τίθεται από την αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο ματαιώνουν τη σφράγιση αυτή, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τρόπο θέτουν σε λειτουργία τέτοια εγκατάσταση μετά τη σφράγισή της, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα."

 

Άρθρο 5

Τεχνική Επιθεώρηση Οχημάτων

 

1. Συνιστάται υπηρεσία στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία εντάσσονται εξειδικευμένα εργαστήρια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν δοκιμές ή επιθεωρήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών ή εγκρίσεων τύπου που προβλέπονται από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από διεθνείς συμφωνίες σε οχήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και σε συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, χωριστές τεχνικές μονάδες και υπερκατασκευές των οχημάτων αυτών.

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται να συσταθούν σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την ίδρυση των εργαστηρίων του προηγούμενου εδαφίου, δέκα (10) θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού διπλωματούχου Πολυτεχνείου ή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, δέκα (10) θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού και δέκα (10) θέσεις κατηγορίας ΔΕ 3 Τεχνικών.

2.     Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να εξουσιοδοτούνται εξειδικευμένα εργαστήρια που ανήκουν σε Πολυτεχνεία, Α.Ε.Ι. ή άλλους επιστημονικούς φορείς για να διενεργούν τις δοκιμές ή επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α΄) αντικαθίσταται:

"Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διατίθενται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των Νομών Αττικής και Κυκλάδων και, μετά από αίτηση των οικείων Νομαρχών, σε οποιαδήποτε άλλη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Νομαρχιακό Διαμέρισμα για την υποβοήθηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στον τομέα εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, του βοηθητικού έργου της εξέτασης αυτής, της επιθεώρησης του εν γένει έργου της εξέτασης και των εξεταστών, καθώς και της επιθεώρησης οχημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις."

4.Η παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ/τος 355/1994 (ΦΕΚ 189) αντικαθίσταται ως εξής:

"2.Το προσωρινό πιστοποιητικό ισχύει μόνο για τις μεταφορές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας και η ισχύς του λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

 

Άρθρο 6

Εξελεγκτική Επιτροπή Κ.Τ.Ε.Λ.

 

1.      Το άρθρο 16 του ν.δ./τος 102/1973 (ΦΕΚ 178 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄της παρ. 1 του άρθρου 10 τουν.1350/1983 (ΦΕΚ 55Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 16

Εξελεγκτική Επιτροπή

 

1. Σε κάθε ΚΤΕΛ συνιστάται με απόφαση του Νομάρχη, εξαμελής εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

α) Έναν Ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών του οικείου Νομού, ως Πρόεδρο, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Γενικό Γραμματέα της περιφέρειας.

β) Έναν υπάλληλο της υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Νομάρχη.

Γ) Έναν υπάλληλο της υπηρεσίας Εργασίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Νομάρχη

δ)Έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.

Ε) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΚΤΕΛ μαζί με τον αναπληρωτή του, που δεν έχουν παράλληλα και την ιδιότητα μετόχων αυτού. Ο τρόπος ορισμού του εκπροσώπου αυτού και του αναπληρωτή του καθορίζεται με απόφαση του Νομάρχη.

Στ) Ένα εκπρόσωπο των μετόχων του ΚΤΕΛ που εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση αυτών σύμφωνα μα όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 586 για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σε περίπτωση που δεν ορισθούν τα προβλεπόμενα μέλη των περιπτώσεων δ΄και ε΄της Παρ. 1 του παρόντος άρθρου, στην προθεσμία που τάσσεται από τον οικείο Νομάρχη για τη Συγκρότηση της Επιτροπής, αυτή συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως μα τα υπόλοιπά μέλη.

3. Η Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της και συνεδριάζει τακτικά για την εκτέλεση του έργου αυτής σύμφωνα μα τις διατάξεις του άρθρου 601 και με την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων μελών, εκ των οποίων τα τρία πρέπει να είναι αυτά που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄β΄και γ΄της προηγούμενης παραγράφου.

4. Οι μετά την 31η Δεκεμβρίου 1980 διαταλέσαντες Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε αστικού ή υπεραστικού ΚΤΕΛ , καθώς και εφεξής διατελούντες, επί δύο τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, η οποία θα βαρύνει τα γενικά έξοδα του ΚΤΕΛ , εφόσον παραμένουν μέτοχοι αυτού. Η χορηγία αυτή καταβάλλεται μόνο στο δικαιούχο με την συμπλήρωση του έκτου έτους της θητείας του.

Η καταβολή αυτή διακόπτεται , εάν ο δικαιούχος επανεκλεγεί Πρόεδρος του ΚΤΕΛ και χορηγείται εκ νέου, μετά τη λήξη της θητείας του. Τ ύψος της χορηγίας καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΚΤΕΛ.

 

 

Άρθρο 7.

Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως

 

Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 56 Α), αντικαθίσταται ως εξής:

3.     α) Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράμμων, χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευτικών, δασικών, καθώς και σε δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών -δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ασκούμενο επάγγελμα ή η επιχείρηση έχει μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτησή του καθίσταται απόλυτα αναγκαία η χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου.

β) Κατά τη χορήγηση καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου, που καθορίζεται:

αα) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε δραχμές εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000), προσαυξανόμενες κατά δεκαέξι (16) δραχμές ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιογράμμων μικτό βάρος.

ββ) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα σε δραχμές ογδόντα χιλιάδες (80.000), προσαυξανόμενες κατά δεκαέξι (16) δραχμές ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιογράμμων μικτό βάρος.

Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

γ) Οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων είναι οριστικές και χορηγούνται εφόσον διαπιστώνεται η λειτουργία της επιχείρησης ή η άσκηση του επαγγέλματος του αιτούντος (φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας) και ο αιτών έχει πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, τουλάχιστον, για κάθε τόνο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου, εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

δ) Επιχειρήσεις που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες και έχουν λειτουργήσει εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης για χορήγηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, θεωρούνται ως νεοσύστατες. Αν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πραγματοποιήσει εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ακαθάριστα έσοδα ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. ανά τόννο μικτού βάρους, τότε εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γ΄.

Αν όμως δεν έχουν πραγματοποιήσει αυτό το ύψος ακαθαρίστων εσόδων, δύνανται να λάβουν προσωρινές άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράμμων, οι οποίες έχουν διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους. Η χορήγηση επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι αιτούντες (φυσικό η νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία) έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα ύψους, για κάθε τόννο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου, τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών, τουλάχιστον, εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Οι προσωρινές αυτές άδειες κυκλοφορίας μετατρέπονται σε οριστικές εντός του πρώτου διμήνου μετά τη λήξη τους, εφόσον δεν διακόπηκε η άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος των αιτούντων και εφόσον οι ίδιοι αιτούντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες) έχουν πραγματοποιήσει, εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος που ισχύει η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας, ακαθάριστα έσοδα ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. για κάθε τόννο μικτού βάρους.

ε) Όταν παρέλθει δίμηνο από τη λήξη των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας του προηγούμενο εδαφίου δ είναι δυνατή η μετατροπή τους σε οριστικές, ανεξάρτητα αν έχουν αφαιρεθεί λόγω λήξης της ισχύος τους, από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις που απαιτούνται και στην περίπτωση της εμπρόθεσμης οριστικοποίησης του προηγούμενου εδαφίου δ και επιπλέον καταβληθεί διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται ως εξής:

αα) Στις περιπτώσεις που η σχετική αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση εξαμήνου από τη λήξη της προσωρινής άδειας,στο ποσό του κατωτάτου ορίου του εκάστοτε διοικητικού προστίμου, κατά το άρθρο 4 του παρόντος και της Α2/26718/5543/93 (ΦΕΚ 131 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του.

ββ) Στις περιπτώσεις που η σχετική αίτηση οριστικοποίησης υποβάλλεται και η καταβολή του προστίμου πραγματοποιείται εντός εξαμήνου από τη λήξη της προσωρινής άδειας, στο ήμισυ του ποσού του κατωτάτου ορίου του εκάστοτε διοικητικού προστίμου, κατά το άρθρο 4 του παρόντος νόμου και της Α2/26718/5543/93 (ΦΕΚ 131 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του.

Σε περίπτωση, που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου δ ή δεν καταβληθεί το αναλογούν πρόστιμο, οι μη οριστικοποιηθείσες άδειες αφαιρούνται οριστικά χωρίς άλλη διαδικασία και η επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία) στο όνομα της οποίας είχε εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, υφίσταται τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

στ) Προσωρινές άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράμμων, που χορηγήθηκαν οποτεδήποτε κατά το παρελθόν, δηλαδή προ της έναρξης της ισχύος της παρούσας διάταξης και παρέρχεται τουλάχιστον δίμηνο από τη λήξη τους και δεν έχουν οριστικοποιηθεί, μπορούν να μετατρέπονται σε οριστικές. Επίσης, μπορούν να επαναχορηγηθούν ως οριστικές οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράμμαων, που χορηγήθηκαν οποτεδήποτε κατά το παρελθόν και κατά την έναρξη της ισχύος της παρούσας διάταξης έχουν ανακληθεί λόγω παρέλευσης του διμήνου από τη λήξη της ισχύος τους. Για τη μετατροπή των παραπάνω αδειών σε οριστικές ή την επαναχορήγησή τους, αντίστοιχα, ως οριστικών απαιτούνται οι ίδιες προϋποθέσεις, που αναζητούνται και στην περίπτωση της εμπρόθεσμη οριστικοποίησης του εδαφίου δ και επιπλέον καταβάλλεται διοικητικό πρόστιμο. Το ύψος του διοικητικού προστίμου καθορίζεται σύμφωνα με τις περ. (αα) και (ββ) του προηγούμενου εδαφίου ε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή όταν δεν συντρέχουν οι αναφερθείσες στο εδάφιο δ προϋποθέσεις ή όταν δεν καταβληθεί το αναλογούν πρόστιμο, οι μη οριστικοποιηθείσες άδειες αφαιρούνται οριστικά χωρίς άλλη διαδικασία και η επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία), στο όνομα της οποίας είχε εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, υφίσταται τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

ζ) Σε κάθε περίπτωση οριστικοποίησής της προσωρινής άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου αίρονται οι συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

η) Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο χρηματικά όρια ακαθαρίστων εσόδων αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

θ) Σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης ή πρόσληψης ή αποχώρησης εταίρων ή αλλαγής νομικής μορφή ή αλλαγής επωνυμίας δεν θεωρείται ότι συνιστάται νέα επιχείρηση, εφόσον δεν διακοπεί η λειτουργία της.

ι) Αν κατά το χρόνο ισχύος της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου η επιχείρηση διαλυθεί ή διακόψει τη λειτουργία της ή ο επαγγελματίας διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός του, οι κατεχόμενες από αυτούς άδειες φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ανακαλούνται.

 

Άρθρο 8

Έλεγχος Παραβάσεων Αυτοκινήτων

1. Στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄) ανατίθεται ο έλεγχος της εφαρμογής των κειμένων διατάξεων από τα ελληνικά και αλλοδαπά λεωφορεία και φορτηγά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, καθώς και από τα επιβατικά δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα, όπως και η επιβολή διοικητικών ποινών επί τόπου και άμεσα έπειτα από ακρόαση του οδηγού. Ελέγχεται τόσο η νομιμότητα της κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, όσο και η νομιμότητα της μεταφοράς και ο έλεγχος διενεργείται σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Στο Σ.Δ.Ο.Ε. για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων διατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, στους οποίους καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Οι διοικητικές ποινές συνίστανται στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από έναν (1) έως έξι (6) μήνες ή σε διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες (500.000) χιλιάδες δραχμές. Στα αλλοδαπά οχήματα μπορεί να επιβληθεί επίσης απαγόρευση εισόδου στη χώρα από δύο (2) έως Δώδεκα (12) μήνες.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

2. Οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που έχει κυρωθεί με το ν.2094/1992 (ΦΕΚ 182 Α΄) δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 9.

Ταξινόμηση οχημάτων

 

1.     Επιτρέπεται η ταξινόμηση οχημάτων για τα οποία δεν πληρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως προ το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας επιβατικού ιδιωτικής χρήσεως (Ε.Ι.Χ.), λεωφορείου ιδιωτικής χρήσεως (Λ.Ι.Χ.) ή φορτηγού ιδιωτικής χρήσεως (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου ή η έγκριση τύπου αυτών έχει λήξει ή ουδέποτε έχει εκδοθεί, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21, του κεφ. Ε του ν. 2218/1994, Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 206, του κεφ. ΙΑ του π.δ/τος 410/1995, Αναπτυξιακών Συνδέσμων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 212 του κεφ. ΙΑ του ίδιου προεδρικού διατάγματος, Ν.Π.Δ.Δ., Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων και συλλόγων που κύριο έργο έχουν τη φροντίδα, την περίθαλψη και την αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και εκκλησιαστικών μονών.

2.     Η ταξινόμηση οχημάτων, των οποίων έχει λήξει η έγκριση τύπου ή ουδέποτε έχει εκδοθεί έγκριση τύπου, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνών μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και μόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Δωρεάς των οχημάτων στα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο πρόσωπα.

β) Λήξης της ισχύουσας έγκρισης τύπου οχήματος κατά τη διάρκεια μειοδοτικού διαγωνισμού, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου για την προμήθεια των προς ταξινόμηση οχημάτων και εφόσον η έγκριση τύπου ίσχυε κατά τον προβλεπόμενο χρόνο από την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του (συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου παράδοσης των οχημάτων).

Η χορήγηση στους φορείς της παρ. 1 άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ,, Λ.Ι.Χ. ή Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γίνεται με απόφαση του ΥΠουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των καθ' ύλην αρμόδιων Γενικών Διευθυντών συναρμόδιων Υπουργείων.

3.     Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

 

Άρθρο 10

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)

 

1. Παραχωρούνται και μεταβιβάζονται χωρίς αντάλλαγμα από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε. στην εταιρία με την επωνυμία "ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α..Ε." όλα τα κύρια και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις έργων. Η εταιρία "ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α..Ε." υποκαθιστά τον Ο.Σ.Ε. σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δημοπράτησης των έργων και των εγγυητικών επιστολών. Δεν μεταβιβάζονται στην εταιρία "ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α..Ε." υποχρεώσεις του Ο.Σ.Ε. από συμβάσεις εκτελουμένων έργων, που τυχόν θα δημιουργηθούν μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των έργων από την εταιρία.

Ως "έργο" κατά την παρούσα παράγραφο, νοείται κάθε κατασκευή, ολική ή μερική, εργασία μελέτη, και προμήθεια υλικού που αφορά τον Ο.Σ.Ε. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηματοδοτείται αμιγώς από εθνικούς πόρους ή από δανεισμό ή με αντίστοιχο συνχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη διακήρυξη της δημοπρασίας μέχρι και τη λήξη της συμβάσεως

Ο τρόπος και οι όροι παραχώρησης και μεταβίβασης των έργων μεταξύ του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και της "ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α..Ε." , η οποία κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Ο.Σ.Ε. Α.Ε. αναθέτει τα έργα της παρούσας παραγράφου απευθείας στην "ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α..Ε." κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 και 4 του ν 1418/1984 , 11 του Ν 716/1977 και 2 του Ν 2286/1995.

Τα όργανα της "ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α..Ε." που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα ορίζονται κατά παρέκκλιση της παρ 3 του άρθρου 19 του Ν 1418/1984, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τα κάθε φύσεως κινητά πράγματα που ανήκουν κατά κυριότητα στον Ο.Σ.Ε και που κατά τις αρμόδιες επιτροπές του, θεωρούνται ότι είναι παλαιά ή είναι εντελώς ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση, εκποιούνται ελευθέρως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του Ν 251/1976, από τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΟΣΕ στις οποίες βρίσκονται τα παραπάνω κινητά κατά το χρόνο εκποίησής τους.

Ποσοστό είκοσί της εκατό (20%) από το προϊόν της εκποίησης αποτελεί έσοδο του δημοσίου και εισάγεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το υπόλοιπο ποσοστό του προϊόντος της εκποίησης περιέρχεται στον Ο..Σ.Ε. και διατίθεται για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του Οργανισμού.

3. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αμοιβές του Προέδρου και του Αναπληρωτή του Προέδρου, εφόσον είναι πλήρους απασχόλησης, του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος(Ο.Σ.Ε) , καθώς και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

4. Ο Ο.Σ.Ε δεν υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν 1985/1952. Η συντήρηση και επιτήρηση των τεχνικών έργων και εγκαταστασεων που βρίσκονται στις σιδηροδρομικές γραμμές του Ο.Σ.Ε. διέπονται αποκλειστικά από του ς σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς και διαταγές

 

 

 

 

Άρθρο 11

Δομή και λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς

 

Η παρ. 2 του άρθρου Τρίτου του ν.2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Α. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι ελεύθερη εκτός από τις Τηλεπικοινωνίες που παραμένουν στα αποκλειστικά δικαιώματα του Ο.Τ.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Β. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές επιχειρήσεις δημόσιες και ιδιωτικές δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας μεσώ των τηλεφωνικών και τηλεοπτικών τους δικτύων.

Γ. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινό πλην της φωνητικής τηλεφωνίας, οι οποίες χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες, υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση κατά τις διατάξεις του άρθρου 766.

Δ. Χορηγείται άδεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 764 από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. στις εξής περιπτώσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών:

α) Όταν απαιτείται από την αρμόδια αρχή η εξασφάλιση από τον παρέχοντα την υπηρεσία των ουσιωδών απαιτήσεων ή ειδικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια.

β) Όταν παραχωρούνται στον παρέχοντα την υπηρεσία ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα.

Ε. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, απαιτείται η υποβολή δήλωσης κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

2. Το εδάφιο Β΄ της παρ. 4 του άρθρου Τρίτου του ν.2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

"Β. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός έξι μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και έχουν καθορισμένο χρόνο ισχύος. Ο χρόνος υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών βεβαιώνεται εγγράφως από την Ε.Ε.Τ.Τ. Το διάστημα των έξι (6) μηνών μπορεί να παραταθεί το ανωτέρω κατά τρεις (3) μήνες με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. Σε κάθε περίπτωση μετά πάροδο εννέα μηνών, εφόσον δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ., η άδεια θεωρείται ότι έχει αυτοδίκαια χορηγηθεί".

3. Το στοιχείο ιστ΄του εδαφίου Γ΄της παρ. 4 άρθρου Τρίτου του ν.2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α΄) διαγράφεται και τα επόμενα στοιχεία αναριθμούνται ως εξής: το ιζ΄ σε ιστ΄, το ιη΄σε ιζ΄, το ιθ΄σε ιη΄, το κ΄σε ιθ΄.

4. Το στοιχείο α΄ του εδαφίου Ζ΄΄της παρ. 4 άρθρου Τρίτου του ν.2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

"α. Να είναι εγκατεστημένες σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν νόμιμο εκπρόσωπό τους στην Ελλάδα".

5. Το στοιχείο β΄ του εδαφίου Ζ΄ της παρ. 4 άρθρου Τρίτου του ν.2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α΄) διαγράφεται και τα επόμενα στοιχεία αναριθμούνται ως εξής: το γ΄ σε β΄, το δ΄σε γ΄, το ε΄σε δ΄, το στ΄σε ε΄.

 

6. Το στοιχείο στ΄ του εδαφίου Ζ΄΄της παρ. 4 άρθρου Τρίτου του ν.2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

"ε. Τα μέλη των διοικήσεων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους να μην έχουν καταδικασθεί για τα αναφερόμενα στο εδάφιο δ΄ αδικήματα, καθώς και για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 21 του π.δ./τος 611/1977".

7. Το εδάφιο Β΄ της παρ. 6 του άρθρου Δευτέρου του ν.2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

"Β. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι κρατικός λειτουργός αποκλειστικής απασχόλησης, και η ιδιότητά του αυτή είναι ασυμβίβαστη με την ταυτόχρονη άσκηση οποιουδήποτε άλλου έμμισθου δημόσιου ή ιδιωτικού λειτουργήματος. Η ιδιότητα του Αναπληρωτή του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών είναι ασυμβίβαστη με την ταυτόχρονη άσκηση οποιασδήποτε άλλης έμμισθης δραστηριότητας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών".

 

Άρθρο 12

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

 

1. Το άρθρο 8 παρ. 5 περ. Β΄εδάφιο γ΄του ν.δ./τος 3721/1957, όπως τελικά αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

"Αυτός που επιθυμεί να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ελεγκτής πρέπει:

(α) να είναι κύριος τουλάχιστον του ενός ογδόου (1/8) ακέραιας μετοχής,

(β) να μη μετέχει σε διοικητικά συμβούλια και στη διοίκηση και διαχείριση Συνεταιρισμών και Επιχειρήσεως με τους οποίους συναλλάσσεται ο Οργανισμός

(γ) και να μην έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του Ο.Α.Σ.Θ. με βαθμό Διευθυντή.

Μέτοχοι που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα την ως άνω αίτηση δεν μπορεί να εκλέγονται.

Η ψηφοφορία γίνεται αυτοπροσώπως.

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση, εκτός από την περίπτωση της ένωσης κλασμάτων.

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου Κρατικός Αντιπρόσωπος. Ο Κρατικός Αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), προσλαμβάνεται και απολύεται ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού".

 

 

Άρθρο 13

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτείται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Επιτροπή με Πρόεδρο καθηγητή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου των τριών πρώτων βαθμίδων και μέλη δημοσίους υπαλλήλους κλάδου ΠΕ βαθμού Α και Β και ειδικούς επιστήμονες με γνώση και εμπειρία σε θέματα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας. Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και η υποβολή πρότασης για την αναμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Για την τεχνική στήριξη και τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας υπάλληλος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται, μετά την περαίωση του έργου της, εφάπαξ αποζημίωση. Το ύψος της καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και βαρύνει τον προϋπολογισμό (κωδικός 5161) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

2. Το προβλεπόμενο στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α΄) μηνιαίο ειδικό επίδομα υποστήριξης Υπηρεσιών Αερολιμένων, αυξάνεται αναδρομικά από τη 1η Ιανουαρίου 1996 στο ποσοστό που ορίζεται στην ως άνω διάταξη. Για το προσωπικό που μεταφέρθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου δευτέρου του ν.2338/1995 η αναδρομικότητα ισχύει από 1.7.1996, ημερομηνία μεταφοράς τους στην Υ.Π.Α.

3. Στην παρ. 2 του άρθρου Έκτου του ν.2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α΄) προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:

"Η αμοιβή των συμβούλων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών"

4. Από τη θέση σε εκκαθάριση της Εταιρείας "Αερολιμήν Αθηνών (ΑΑ) Ανώνυμη Εταιρεία" το σύνολο των κινητών πραγμάτων που ήταν στην κυριότητά της αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προορισμένο για τη λειτουργία τους.

5. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) δύναται να καταρτίζει, να οργανώνει και να εκτελεί προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης προσωπικού όσων κρατικών φορέων εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση του προγράμματος ασφάλειας και πυρασφάλειας αερολιμένων της Αερολιμένων της Πολιτικής Αεροπορίας. Για το διορισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού και την αποζημίωσή του εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1943/1991.

Η ΥΠΑ δύναται να εκτελεί επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα σε προσωπικό ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται - άμεσα ή έμμεσα - στην ασφάλεια Πολιτικής Αεροπορίας. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο καλύπτει ο φορέας του εκπαιδευόμενου προσωπικού, η διαδικασία και ο τρόπος είσπραξής του.

 

Aρθρο 14

Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.)

 

1. Το εδάφιο β΄της παρ. Ια΄του άρθρου 1 του ν. 2271/1994 (ΦΕΚ 229 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

"β. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 18 του ν.δ/τος 3560/1956 (ΦΕΚ 222 Α΄). Με την κατάργηση αυτή η Ο.Α. υπάγεται στο φορολογικό καθεστώς των ανωνύμων εταιριών του ιδιωτικού τομέα.

Η λογιστική ζημιά, που εμφανίζεται στον ισολογισμό της Ο.Α. την 31η Δεκεμβρίου 1994, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί στα πέντε επόμενα οικονομικά έτη, κατά το υπόλοιπο που θα απομένει κάθε φορά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος."

2.      Η παρ. Θ΄του άρθρου 1 του ν. 2271/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"θ. Η Ο.Α. απαλλάσσεται από κάθε προμήθεια που θα πρέπει να καταβληθεί στο Δημόσιο για την παροχή των εγγυήσεων των παρ. στ΄και ζ΄ του παρόντος άρθρου. Απαλλάσσεται επίσης από την καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την αύξηση του κεφαλαίου που αναφέρεται στην παρ. η΄του παρόντος άρθρου."

3. Η παρ. ιβ΄του άρθρου 1 του ν.2271/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"ιβ. Η Ολυμπιακή Αεροπορία απαλλάσσεται από την καταβολή φόρων κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσις του κεφαλαίου της, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2271/1994 στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης."

Άρθρο 15

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.)

 

Στο άρθρο Δεύτερο του ν.2257/1994 (ΦΕΚ 197 Α΄) μετά την παρ. 23 προστίθεται παράγραφος 23α με το ακόλουθο περιεχόμενο:

"23α. Η Ειδική άδεια παροχής υπηρεσιών προσωπικών επικοινωνιών Personal Communication Systems (PCS) μέσω του δικτύου προσωπικών επικοινωνιών Personal Communication Network (PCN) Τεχνολογίας DCS 1800 σε πανελλαδική βάση, η οποία χορηγήθηκε στον ΟΤΕ Α.Ε. με το π.δ. 437/1995, μεταβιβάζεται στη θυγατρική εταιρία του Ο.Τ.Ε. με την επωνυμία "Κυψελοειδές Λειτουργικό Σύστημα Κινητών Τηλεπικοινωνιών Α.Ε.

Η θυγατρική εταιρία του ΟΤΕ έχει δικαίωμα να κατασκευάσει και να λειτουργήσει δίκτυο μικροκυματικών ζεύξεων για τη σύνδεση των διαφόρων συστατικών στοιχείων του δικτύου κινητών τηλεπικοινωνιών DCS - 1800 μεταξύ τους και με οποιαδήποτε άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα .

Το ποσό που κατάβαλε ο ΟΤΕ ως αντάλλαγμα δυνάμει της υπ' αριθμόν 92093/29.12.1995 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1101 Β΄) πλέον των μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδραμόντων τόκων, υπολογιζομένων με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού Αθηνών (ΑΤΗΙΒΟΡ) για την αντίστοιχη περίοδο, αποτελεί την αξία σε χρήμα της εις είδος, εταιρικής εισφοράς του ΟΤΕ στην πρώτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της πιο πάνω θυγατρικής εταιρίας, μη εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτή της διαδικασίας του άρθρου 9 του Ν 2190/1920".

 

Άρθρο 16

Λοιπές ρυθμίσεις

 

  1. Oι περιπτώσεις γ΄και δ΄του άρθρου 2 του ν.δ/τος 638/1970 (ΦΕΚ173 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

" γ) Την κατασκευή έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υπηρεσιών Συγκοινωνιών και Κ.Τ.Ε.Ο. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και την αγορά ακινήτων, την ανοικοδόμηση κτιρίων, την επισκευή ή συντήρηση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων των ιδίων υπηρεσιών, δ) την προμήθεια οργάνων και υλικών, γενικά, αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υπηρεσιών Συγκοινωνιών και Κ.Τ.Ε.Ο. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και για την αγορά αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου μόνο".

2. Στο άρθρο 26 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

"β) Οι παραβάτες των διατάξεων του εδαφίου α΄τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών και με αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και κρατικών πινακίδων) του αυτοκινήτου και της άδειας οδήγησης του οδηγού για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.

3. Φυσικά πρόσωπα τα οποία κληρονομούν ή λαμβάνουν δωρεά ή αποκτούν με γονική παροχή, δικαίωμα επί Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου και δεν έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, μπορούν να αποκτήσουν την άδεια αυτή μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την επαγωγή της κληρονομιάς ή της σύστασης της δωρεάς ή της γονικής παροχής.

Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος και εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν απέκτησαν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, το δικαίωμα επί του ΔΧ αυτοκινήτου μεταβιβάζεται υποχρεωτικά μάσα σε χρονικό διάστημα (2) μηνών σε πρόσωπο που είναι οδικός μεταφορέας.

Η πιο πάνω διάταξη εφαρμόζεται και για τα αυτοκίνητα που απέκτησαν δικαίωμα επί Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου, λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς ή με γονική παροχή προ της ισχύος του παρόντος νόμου η δε ετήσια προθεσμία για τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα αρχίζει από την ισχύ του παρόντος νόμου.

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2052/1992, που προστέθηκε με την περιπ. α΄της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν.2366/1995, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Από την ανάθεση της εποπτείας της εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το χρηματικό αντίτιμο που καταβάλλεται στον ανάδοχο κατά την προηγούμενη παρ. 4 περιέρχεται στον ειδικό λογαριασμό του ν.δ/τος 638/1970 για την αντιμετώπιση δαπανών άσκησης της εποπτείας αυτής"

5. α. Οι υποψήφιοι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, για να λάβουν μέρος στη θεωρητική ή πρακτική εξέταση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, υποχρεούνται, το αργότερο από 1.1.1998, να έχουν συμμετάσχει σε έναν ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σχολές οδηγών ή στα κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών που λειτουργούν νόμιμα και η πρακτική εκπαίδευση στις σχολές οδηγών που λειτουργούν νόμιμα.

β. Ο αριθμός των ελάχιστων μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για κάθε περίπτωση, η χρονική διάρκεια κάθε μαθήματος και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.1437/1984 (ΦΕΚ 59 Α΄) ως εξής:

"2. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων δ΄και ε΄της προηγούμενης παραγράφου με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από τις κατά περίπτωση συνδικαλιστικές οργανώσεις των ενδιαφερομένων ή ελλείψει αυτών από το υπάρχον μικτό σωματείο οδηγών ή ιδιοκτητών του νομού ειδικότητας οδηγού επιβατικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης ή ιδιοκτήτου επιβατικού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου, αντίστοιχα με πρόσκληση του οικείου Νομάρχη με την οποία ορίζεται και δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία. Στις περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο οι οργανώσεις δεν ορίσουν τους εκπροσώπους τους ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις στο νομό, η Νομαρχιακή Επιτροπή συγκροτείται χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων αυτών".

7. Καταργούνται πάσης φύσεως εισφορές υπέρ της Ελληνικής λέσχης Περιηγήσεων και Αυτοκινήτου (Ε.Λ.Π.Α.) οι οποίες είχαν επιβληθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 του από 2.11.1926 π.δ./τος (ΦΕΚ 388 Α΄) του άρθρου 1 του ν.1801/1944 και του άρθρου 45 του ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄) και καταβάλλονταν από τους ενδιαφερομένους κατά τη χορήγηση ή μεταβολή αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

8. Όσοι ομογενείς προερχόμενοι από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας που εκδόθηκε στις χώρες αυτές, δικαιούνται -εφόσον εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα- να μετατρέψουν την άδεια οδήγησής τους σε ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας, χωρίς να υποστούν καμία θεωρητική ή πρακτική εξέταση. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Όσοι ομογενείς του προηγούμενου εδαφίου μεταφέρουν με την οικοσκευή τους βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο επιβατικό ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο και το παραλαμβάνουν από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.245/11/1.3.1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 1839/1989, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, επιτρέπεται να το ταξινομήσουν με την προϋπόθεση ότι, κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο από το αρμόδιο περιφερειακό ΚΤΕΟ, θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων του είναι μικρότερες από τα όρια που καθορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις για τα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα αυτοκίνητα. Ειδικότερα, για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα τα όρια αυτά πρέπει να είναι εκείνα που ισχύουν για οχήματα που πρωτοκυκλοφόρησαν στην Ελλάδα μετά την 1.10.1986. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

9.

10. Πολυμερείς κοινοτικές άδειες για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου, που πραγματοποιούνται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Ε.Ο.Κ. 881/92 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1992, χορηγούνται στους Έλληνες οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων διεθνών μεταφορών από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

11. Στην περίπτωση β΄της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2366/1995 προστίθεται το εξής εδάφιο:

"Ειδικά για τις μεταφορές μεταξύ νησιών, ως όμοροι νομοί θεωρούνται όλα τα νησιά που συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκά μεταξύ τους".

12. Στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών χορηγούνται επτά (7) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για την περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και περιχώρων και τρεις άδεις για την περιοχή Θεσσαλονίκης. Χορηγούνται επίσης από δύο (2)άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για νομούς με πληθυσμό μεγαλύτερο από εκατό χιλιάδες (100.000.) κατοίκους και μία (1) άδεις για νομούς με πληθυσμό μικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους σε φορείς της Εθνικής Συνοποσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) νομαρχιακού επιπέδου, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Α.Ε.Α. Ο πληθυσμός κάθε νομού προκύπτει από τα αποτελέσματα της τελευταίας γενικής απογραφής πληθυσμού.

Τα πιο πάνω Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν όλες τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και να είναι κατάλληλα διασκευασμένα, μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τη μεταφορά ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες ή κινητικά, εν γένει προβλήματα, καθώς και όσων τα συνοδεύουν Απαγορεύεται η μεταφορά άλλων ατόμων, πλην εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Η εν γένει λειτουργία τους διέπεται από τους ισχύοντες κάθε φορά κανονισμούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, θα είναι λευκού χρώματος και θα φέρουν ειδικό σήμα αναγνώρισης τους από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η διαδικασία χορήγησης των αδειών, ο καθορισμός κομίστρου, οι προδιαγραφές του ειδικού σήματος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στους παραβάτες της παρούσας παραγράφου επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών μεσώ της διαδικασίας των πειθαρχικών συμβουλίων που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμού λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Μ ε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από εισήγηση τω αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται η έγκριση μετατροπής της άδειας κυκλοφορούντων ήδη Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε αναπηρικά αμαξίδια για μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, εφόσον αυτά είναι κατάλληλα διασκευασμένα.

13. Οι παντός είδους αποδοχές και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, των εποπτευομένων από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, οι οποίοι αποσπώνται σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς, από την ισχύ του παρόντος νόμου και για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπαση, θα βαρύνουν του προϋπολογισμούς όσων τους απασχολούν.

Στους υπαλλήλους των εποπτευομένων από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, των οποίων η απόσπαση στους άνω φορείς λήξει μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, τότε μόνο μπορεί να ανανεωθεί, όταν οι εν λόγω φορείς καταβάλλουν στο εξής τις, παντός είδους αποδοχές και τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των αποσπασμένων.

14. Στο άρθρο 5 παρ. 2 του ν.1073/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν.1959/1991, προστίθεται περίπτωση δ΄ η οποία έχει ως εξής:

"δ) Κατ'εξαίρεση της περίπτωσης γ΄δύναται να μεταβιβάζονται οι άδειες κυκλοφορίας στους παραπάνω επαγγελματίες ή τους καθολικούς διαδόχους τους εφόσον αυτές είχαν παραχωρηθεί σ'αυτούς με συμβολαιογραφικά προσύμφωνα, τα οποία είχαν συνταχθεί πριν από την ισχύ του Ν. 2465/97.

Στην περίπτωση αυτή ο αρχικός δικαιούχος της άδειας δεν είναι υπόχρεος να προσκομίσει την προβλεπόμενη στην περίπτωση γ΄βεβαίωση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση αυτή είναι η καταβολή από τον αγοραστή ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών υπέρ του Δημοσίου".

 

 

Άρθρο 17

Καταργούμενες διατάξεις

 

Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε άλλη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει με διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο

 

Άρθρο 18

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσιευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1997

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ


 

 


ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

 

ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ

Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ


 

 


ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 

ΥΦ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ

 


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 24 Φεβορυαρίου 1997

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ