ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 274

16 Δεκεμβρίου 1996

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2445

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότητας και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπατών και Δυτικής Περιφέρειακής Λεωφόρου Υμηττού, ρύθμιση θεμάτων και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

Αρθρο πρώτο

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης

 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η "Σύμβαση Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού", που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23 Μαϊου 1996 μεταξύ αφ' ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου α) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού", β) της Κοινοπραξίας με την επωνυμία "Κοινοπραξία Αττική Οδός - Κατασκευή Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. και Δ.Π.Λ.Υ., γ) των συμβαλλομένων Επενδυτών, ιδρυτικών μελών και αρχικών μετόχων της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού" το κείμενο της οποίας ακολουθεί:

 

Aρθρο πέμπτο

1. Κάθε άλλη γενικη ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει θέματα όμοια με αυτόν θεωρείται ότι δεν ισχύει, όσον αφορά το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με το νόμο αυτόν

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1996

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝΣΤ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΑΡ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 

 

NOMOΛΟΓΙΑ

ΣΕ1677/1999 - ΣΕ117/2000 - 118/2000