ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 34

7 Μαρτίου 1996

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2375

 

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κορέας για τις αεροπορικές μεταφορές.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο πρώτο

 

1. Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25 Ιανουαρίου 1995, μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και ττης Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Κορέας για τις αεροπορικές μεταφορές, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

 

Αρθρο δεύτερο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται απ΄την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του Αρθρου 19 αυτής.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 1996

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ


 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΟΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΑΡ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μαγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 1996

 

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ