EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

32

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 2374

Εισαγωγή μετοχών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

1. α. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ο.Τ.Ε. αυξάνεται κατά ποσοστό έξι μονάδων και τριάντα τεσσάρων χιλιοστών επί τοις εκατό (6,034%) με την έκδοση και διάθεση των μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση αυτή με δημόσια εγγραφή, ιδιωτική τοποθέτηση σε εργαζόμενους και συταξιούχους του Ο.Τ.Ε. καθώς και από θεσμικούς επενδυτές. Η τιμή διάθεσης των μετοχών, που θα ορισθεί από τους αναδόχους της έκδοσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διτάξεις για την εισαγωγή μετοχών στο Χ.Α.Α., μπορεί να είναι μικρότερη εκείνης που αναλογεί στην αποτίμηση της αξίας του Ο.Τ.Ε. από τους αναδόχους και μέχρι του ποσοστού οκτώ τοις εκατό (8%).

β. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί με απόφασή του, πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α. των κατά το προηγούμενο εδάφιο μετοχών του Ο.Τ.Ε., να προβεί στη μεταβίβαση μετοχών του Ο.Τ.Ε., μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) του υφισταμένου κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μετοχικού κεφαλαίου του, στην τιμή έκδοσης των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου α'.

γ. Σε κάθε μέτοχο που αποκτά μετοχές κατά τα ανωτέρω εδάφια α' και β' και εξακολουθεί να τις κατέχει τουλάχιστον επί δεκαοκτώ (18) μήνες από την έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.Α., παρέχεται από τον Υπουργό Οικονομικών μια δωρεάν μετοχή ανά δέκα κατεχόμενες κατά τα ανωτέρω μετοχές και μέχρι εκατό συνολικά δωρεάν μετοχές ανά μέτοχο.

δ. Οι δικαιούχοι των δωρεάν μετοχών απαλλάσσονται από οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο φόρο ή άλλη εισφορά υπέρ του Δημοσίου, Ασφαλιστικών Ταμείων ή τρίτων για την αξία των ως άνω μετοχών του Ο.Τ.Ε..

ε. Τα έσοδα από τη διάθεση μετοχών, σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο α', περιέρχονται στον Ο.Τ.Ε. και τα έσοδα από τη διάθεση μετοχών, σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο β', στο Δημόσιο.

4.. Επιτρέπεται σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης κατά τη διαχείρηση των διαθεσίμων τους και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α. ή μετοχές που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή για να εισαχθούν στο Χ.Α.Α., εταιρειών - εκτός των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών - των οποίων το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού είναι μεγαλύτερο από πεντακόσια (500) διασεκατομμύρια δραχμές, όπως προκύπτει από πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί από ορκωτό Ελεγκτή, με εντολή προς την Τράπεζα στην οποία είναι κατατεθειμένα τα διαθέσιμα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α') και του άρθρου 14 του Ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75Α'), τηρουμένων πάντοτε των ποσοστών που προβλέπει το άρθρο 14 του Ν. 2042/1992.

5. Οι διατάξεις του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') εφαρμόζονται στις επενδύσεις που πραγματοποιεί ο Ο.Τ.Ε. και οι θυγατρικές του εταιρείες μόνον 'ομως όσον αφορά τις αφορολόγητες εκπτώσεις.

 

Άρθρο 2

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Καταστατικού του Ο.Τ.Ε. που περιέχεται στο άρθρο πρώτο του Ν. 2257/1994 (ΦΕΚ 197 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των μετόχων της μειοψηφίας, όταν αυτοί εκπροσωπούν μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Τ.Ε. με έναν αναπληρωματικό ή δύο (2) εκπροσώπους των μετόχων της μειοψηφίας, όταν αυτοί εκπροσωπούν πάνω από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Τ.Ε. με ισάριθμους αναπληρωτές, που εκλέγονται από την ειδική συνέλευση της μειοψηφίας του άρθρου 11 του καταστατικού.

Στηην περίπτωση που οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν έναν εκπρόσωπο στο διοικητικό Συμβούλιο, οι εκπρόσωποι του Δημοσίου, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου, αυξάνονται σε επτά (7)".

2. Το άρθρο 11 του Καταστατικού του Ο.Τ.Ε. που περιέχεται στο άρθρο πρώτο του Ν. 2257/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Μετά την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.Α. και την έκδοση των μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος, καθώς και κάθε φορά που θα κρίνεται αναγκαίο, οι εκτός του Δημοσίου μέτοχοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αποτελούν τη μειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, προσκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με αποκλειστικό θέμα την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να εκλέξουν σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 εδάφιο γ' του Καταστατικού, με ισάριθμους αναπληρωματικούς. Για τη σύγκληση της ειδικής αυτής συνέλευσης ισχύουν τα άρθρα 26, 26α, 27, 28 και 30 του κωδ. ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α') και 31 του Καταστατικού, αναλόγως εφαρμοζόμενα και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του κωδ. ν. 2190/1920. Η μη υπόδειξη από τη μειοψηφία των ως άνω μελών δεν παρακωλύει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις του οποίου λαμβάνονται με απαρτία πέντε (5) μελών. Κάθε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει ένα μόνο σύμβουλο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Εκλέγονται δε οι δύο ή οι τέσσερις πρώτοι σχετικά πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι, εκ των οποίων ο πρώτος ή οι δύο πρώτοι είναι οι τακτικοί και ο άλλος ή οι άλλοι δύο αναπληρωματικοί τους. Στη συνέλευση αυτή αποκλείεται η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου - Μετόχου.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 3 και 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920".

3. Στην παράγραφο 10 του άρθρου δευτέρου του Ν. 2257/1994 προστίθεται η ακόλουθη διάταξη:

"Ειδικά για το οικονομικό έτος 1996 οι κοινωνικές δαπάνες που έχουν εγγραφεί στον προυπολογισμό του Ο.Τ.Ε. θα καταβληθούν συμψηφιστικά με την απόδοση του μερίσματος του Ο.Τ.Ε. της χρήσεως 1995 προς το Δημόσιο".

4. Η παράγραφος 14 του του άρθρου δευτέρου του Ν. 2257/1994 τροποποιείται ως εξής:

"14. Δεν επιβάλλονται στον Ο.Τ.Ε. πρόστιμα ή κυρώσεις του Π.Δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ 84Α'), εφόσον οι παραλείψεια αυτές αποκατασταθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996".

5. Τα ποσά των δαπανών που εγγράφονται από τον Ο.Τ.Ε. κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους έως τρία δέκατα τοις εκατό (0,3%) των εσόδων από τις τηλεφωνικές συνδέσεις επιτηδευματιών, εκπίπτουν από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 

Άρθρο 3

 

1. τα μέλη που καθορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθμ. 92093/29.12.1995 (ΦΕΚ 1101 Β') κατατίθενται στον Κρατικό Προυπολογισμό σε λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου δευτέρου παράγραφος 8 στοιχεία Γ και Δ του Ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α').

2. Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου Α της Παραγράφου 5 του άρθρου πρώτου του Ν. 2246/1994 τροποποιείται ως εξής:

" Η εκ μέρους τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως μονομερής οριστική διακοπή της παροχής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας προς το χρήστη, λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του τελευταίου προς την τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση, επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο τριάντα (3) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης".

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου2 του Α.Ν. 173/1967 (ΦΕΚ 189 Α') που αφορούν στο ύψος της οφειλόμενης στο απολυόμενο προσωπικό του Ο.Τ.Ε. αποζημίωσης του Ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 57 Α'), όπως ισχύουν, μετά τις υπογραφείσες μεταξύ του Ο.Τ.Ε. και της ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. (ΟΜΕ - Ο.Τ.Ε.) Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Τ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου (Λοιπές ρυθμίσεις) του Ν. 2257/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"γ. Προσωπικό της εταιρείας δύναται να μετατάσσεται ή να αποσπάται σε θυγατρικές της εταιρείες που υπάρχουν ή που θα συσταθούν ή σε άλλες εταιρείες στις οποίες θα συμμετέχει. Το προσωπικό αυτό συνεχίζει να διέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Γ.Κ.Π.), οι οποίες αφορούν τις εργασιακές του σχέσεις, αποκλειομένης της μεταβολής του προς το χειρότερο".

5. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 2356/1996 (ΦΕΚ 256 Α') προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες.

 

Άρθρο 4

 

Η ισχύς του νόμου αυτου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην.

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτελεση του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 1996

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΑΡ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του κράτους.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 1996

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΑΥΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ3364/1997