EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1953

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

82

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2367

 

Περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν

 

Άρθρον 1.

Ορισμοί, ταξινόμησις, άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτων και ειδικαί απαλλαγαί.

 

1. Αυτοκίνητων όχημα κατά την έννοια του παρόντος Νόμου νοείται παν τροχοφόρων όχημα κινουμένων δια μηχανής, εξαιρέσει των κυκλοφορούντων επί τροχιών και των ηλεκτροκινήτων δια κεραίας λεωφορείων, και προοριζομένων να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα ή και αμφότερα, ευρισκόμενα είτε επί του ιδίου οχήματος είτε επί ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκουμένου κινουμένου παρά του πρώτου. Τοιαύτα οχήματα κυκλοφορούντα επί εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών οδών υπόκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Γεωργικοί ελκυστήρες και γεωργικά μηχανήματα είτε ως ίδια αυτοκίνητα οχήματα είτε ως ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα κυκλοφορούντα επί των ως άνω οδών εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος, εφ' όσον δεν χρησιμοποιούνται δια την μεταφοράν πραγμάτων ή προϊόντων, εξαιρέσει των ιδίων προϊόντων του κατόχου του ελκυστήρος ή μηχανήματος των μεταφερομένων από του αγροκτήματός του μέχρι της κατοικίας του, ως και των απαραιτήτων αυτού εργαλείων και υλικών των χρησιμοποιουμένων δια τας γεωργικάς εργασίας του.

2. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου και εφεξής, πλην των υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων εξαιρέσεων, ουδέν αυτοκίνητον όχημα επιτρέπεται όπως κυκλοφορή εν τη χώρα εφ' όσον δεν έχει δεόντως ταξινομηθή παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών, ως προβλέπεται εν τοις κατωτέρω, και εφ' όσον δεν έχει εφοδιασθή δι' αδείας κυκλοφορίας και δια πινακίδων αναγνωρίσεως του τρέχοντος έτους, ανηρτημένων επί του οχήματος καθ' ον τρόπον ορίζεται υπό του παρόντος. Ουδέν αυτοκίνητον όχημα, πλην των υπό του παρόντος προβλεπομένων εξαιρέσεων, δύναται να ταξινομηθή, εφ' όσον δεν έχει εκδοθή τίτλος κυριότητος επ' αυτού κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν έχουσι καταβληθή οι βαρύνοντες αυτό φόροι ως καθορίζονται εν τω παρόντι.

3. Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως, τα οποία εισήλθον εις την χώραν βάσει προσωρινής αδείας εισαγωγής ή βάσει τριπτύχου, δύνανται να κυκλοφορώσιν εν τη χώρα χωρίς να ταξινομηθώσι και άνευ αδείας κυκλοφορίας δι' ην περίοδον ισχύει η προσωρινή άδεια εισαγωγής, υπό τον όρον ότι η χρονική διάρκεια της περιόδου ταύτης δεν θα υπερβαίνη το εν έτος. Αυτοκίνητον το οποίον εισήλθεν εις την χώραν βάσει προσωρινής αδείας εισαγωγής δύνανται να μεταβιβασθή προς άλλον από τον εισαγαγόντα, να ταξινομηθή και λάβη άδειαν κυκλοφορίας συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου μόνον εάν και εφ' όσον ο ιδιοκτήτης τοιούτου οχήματος λάβη προηγουμένως άδειαν εισαγωγής συμφώνως τω νόμω και υποβάλη αποδεικτικά περί καταβολής των υπό του νόμου καθωρισμένων εισαγωγικών δασμών, φόρων, κ.λπ.

Κατά την είσοδον αυτοκινήτου με προσωρινήν άδειαν εισαγωγής θα χορηγήται υπό της αρμοδίας Τελωνειακής Αρχής του τόπου εισαγωγής εις τον κάτοχον αυτού σήμα καθ' υπόδειγμα οριζόμενον υπό του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ειδικός αριθμός κυκλοφορίας.

Τα σήματα ταύτα θα χορηγώνται εις τας ως άνω Τελωνειακάς αρχάς υπό του Υπουργείου Συγκοινωνιών, θα επικολλώνται δε επί του ανεμοθώρακος του αυτοκινήτου μέχρι της επανεξαγωγής τούτου, οπότε θα επιστρέφωνται εις το Τελωνείον.

Αι Τελωνειακαί Αρχαί δέον να καθιστώσιν ενήμερον την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Υπουργείου Συγκοινωνιών επί των εισαγομένων και εξαγομένων αυτοκινήτων.

Η ανανέωσις ή η παράτασις της διαρκείας ισχύος προσωρινής αδείας εισαγωγής ή οιαδήποτε άλλη ενέργεια, αποβλέπουσα εις την ματαίωσιν του σκοπού της παρούσης παραγράφου ως και η επανεισαγωγή του ιδίου αυτοκινήτου και η παρ' άλλου πρόσωπου πλην του κατόχου υπό οιανδήποτε σχέσιν χρησιμοποίησις αυτού πλην των εφωδιασμένων δια τριπτύχου, απαγορεύεται απολύτως.

4. Αυτοκίνητα οχήματα, ων οι ιδιοκτήται ανήκουσιν εις τινα των κάτωθι κατηγοριών προσώπων ή οργανώσεων διαπεπιστευμένων παρά τη Ελληνική Κυβερνήσει, υποχρεούνται εις ταξινόμησιν παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών, όπερ θα εφοδιάζη ταύτα δι' αδείας κυκλοφορίας και πινακίδων αναγνωρίσεως μετά καταβολήν των εν άρθρω 25 τελών ταξινομήσεως. Ωσαύτως ταύτα υποχρεούνται εις καταβολήν τελών κυκλοφορίας, εφ' όσον δεν απαλλάσσονται τούτων κατά τας διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος.

Τα οχήματα ταύτα ως και οι ιδιοκτήται αυτών δεν υπόκεινται εις τας λοιπάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, ως και τας υπό τούτου επιβαλλομένας κυρώσεις, αντί των οποίων έχουσιν εφαρμογήν επ' αυτών αι υπό του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι διατάξεις.

α) Μέλη Διπλωματικού Σώματος ξένης Κυβερνήσεως.

β) Μέλη Οικονομικών, Στρατιωτικών και Αποστολών Κοινωφελών Σκοπών, άτινα δεν τυγχάνουν Έλληνες υπήκοοι και δεν έχουν την μόνιμον (ή ημιμόνιμον) αυτών κατοικίαν εν τη χώρα.

γ) Μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εν ενεργώ Υπηρεσία εν τη χώρα ή διαπεπιστευμένα παρά τη Ελληνική Κυβερνήσει.

δ) Μέλη ειδικών ξένων Αποστολών κατά την διάκρισιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

 

Άρθρον 2.

Τίτλος κυριότητος.

1. Ουδείς έχων την κατοικίαν του εν Ελλάδι δύναται να έχη υπό την ιδιοκτησίαν του αυτοκίνητον όχημα, εν τη χώρα, εάν δεν λάβη τίτλον κυριότητος επ' αυτού κατά τα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα.

Κατασκευασταί, εισαγωγείς και έμποροι αυτοκινήτων δεν είναι απαραίτητον όπως λαμβάνουν τίτλους κυριότητος επί καινουργών αυτοκινήτων, θεωρουμένων ως τοιούτων των εγγράφων εισαγωγής τούτων μετά βεβαιώσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών ότι εδηλώθησαν αυτών. Οι εισαγωγείς και έμποροι αυτοκινήτων υποχρεούνται όπως εντός 15 ημερών από της εκ του εξωτερικού εισαγωγής αυτοκινήτων υποβάλλωσιν απ' ευθείας εις την κεντρικήν υπηρεσίαν του Υπουργείου Συγκοινωνιών κατάστασιν, εις ην να περιλαμβάνωνται άπαντα τα χαρακτηριστικά στοιχεία των αυτοκινήτων τούτων, ήτοι εργοστάσιον κατασκευής, είδος αυτοκινήτου, χαρακτηριστικός αριθμός πλαισίου και κινητήρος κλπ.

Εις περίπτωσιν πωλήσεως των εν λόγω αυτοκινήτων υποχρεούνται εντός της αυτής προθεσμίας να υποβάλλωσι κατά τ' ανωτέρω τα στοιχεία του νέου κατόχου (αγοραστού), ήτοι το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν κατοικίας.

Επί περιπτώσεων μη εγκαίρου συμμορφώσεως των υποχρέων προς τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου επιβάλλεται υπό του Πλημμελειοδικείου του τόπου διαμονής αυτών, επί τη βεβαιώσει της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών περί της λαβούσης χώραν καθυστερήσεως, πρόστιμον από 100.000 μέχρι 200.000 μεταλλικών δραχμών.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου ισχύουσι και δια τα εισαγόμενα παρά μη εισαγωγέων ή εμπόρων αυτοκίνητα οχήματα δι' ιδίαν χρήσιν ή και προς μεταβίβασιν.

2. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος μοναδικοί τίτλοι κυριότητος αυτοκινήτων θα θεωρούνται τα συντασσόμενα συμβόλαια μεταβιβάσεως τούτων, άτινα επί ποινή ακυρότητος δέον να συντάσσωνται ενώπιον συμβολαιογράφου, καταργουμένων των υπό των παρά τοις Δήμοις Τμημάτων Στρατιωτικών Εισφορών εκδιδομένων μέχρι τούδε πιστοποιητικών απογραφής.

3. Απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητος η σύνταξις συμβολαίου μεταβιβάσεως αυτοκινήτων εάν δεν προσκομισθή εις τον συμβολαιογράφον βεβαίωσις του αρμοδίου Οικον. Εφόρου περί καταβολής των οφειλομένων τελών ολοκλήρου του εξαμήνου καθ' ο λαμβάνει χώραν η μεταβίβασις και των τυχόν οφειλομένων τελών προηγουμένων εξαμήνων.

Εις το συμβολαιογραφικόν έγγραφον δέον να μνημονεύωνται απαραιτήτως τα στοιχεία της ως άνω βεβαιώσεως.

4. Μετά των συμβολαιογραφικών πράξεων αγοραπωλησίας αυτοκινήτων θα συντάσσεται υπό των συμβολαιογράφων ταυτάριθμος τω συμβολαίω περίληψις εκδιδομένη ατελώς εις διπλούν καθ' υπόδειγμα οριζόμενον διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μία των περιλήψεων τούτων θ' αποστέλληται υπό του συμβολαιογράφου εντός 10 ημερών εις τον αρμόδιον Οικον. Εφορον, η δ' ετέρα θα παραδίδεται εις τον αγοραστήν του αυτοκινήτου, όστις θα προσκομίζη αυτήν εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Υπουργείου Συγκοινωνιών δια την λήψιν αδείας κυκλοφορίας επ' ονόματί του εντός μηνός από της συντάξεως του σχετικού συμβολαίου. Ομού μετά της περιλήψεως ταύτης θα προσκομίζηται και η παλαιά άδεια κυκλοφορίας.

5. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να προβαίνωσιν εις την σύνταξιν των εκάστοτε αιτουμένων συμβολαίων μεταβιβάσεως, άμα τη προσκομίσει των παλαιών τίτλων κυριότητος, των δια της ανωτέρω παραγράφου 3 προβλεπομένων βεβαιώσεων, ως και της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου εφ' ης μετά την υπογραφήν του συμβολαίου θα τίθεται υπ' αυτών σφραγίς με την λέξιν "άκυρος".

Επίσης επί της αδείας εις ετέραν θέσιν θα αναγράφεται ότι το αυτοκίνητον μετεβιβάσθη, η ημερομηνία και ο αριθμός της συμβολαιογραφικής πράξεως μεταβιβάσεως και η πόλις εν τη οποία συνήφθη η αγοραπωλησία. Κάτωθεν των ανωτέρω θα τίθενται η υπογραφή και η σφραγίς του συμβολαιογράφου.

Η ούτω ακυρουμένη άδεια αύτη θα ισχύη επί ένα μήνα από της ημέρας της υπογραφής του σχετικού συμβολαίου, υποχρεουμένου του νέου κατόχου του αυτοκινήτου όπως εντός του χρονικού τούτου διαστήματος εφοδιασθή δια νέας επ' ονόματί του αδείας κυκλοφορίας, άλλως θα υφίσταται τας υπό του Νόμου προβλεπομένας συνεπείας δια τους κατόχους αυτοκινήτων κυκλοφορούντας ταύτα άνευ αδείας κυκλοφορίας.

6. Εις περίπτωσιν καθ' ην αυτοκίνητον δεν έλαβεν αριθμόν και άδειαν κυκλοφορίας, είτε διότι τούτο είναι καινουργές, είτε δι' άλλην αιτίαν, οι συμβολαιογράφοι θα προβαίνωσιν εις την σύνταξιν των σχετικών συμβολαίων μεταβιβάσεως και της ταυταρίθμου περιλήψεως βάσει των εγγράφων εισαγωγής (διασαφήσεως, πιστοποιητικού Τελωνείου κλπ.) και των προσκομιζομένων άλλων στοιχείων, εξ ων θα πιστοποιείται η νόμιμος κατοχή του αυτοκινήτου υπό του εμφανιζομένου ως κατόχου και κυρίου τούτου.

7. Εις περίπτωσιν καθ' ην ήθελεν επέλθη αλλαγή των κυρίων χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου, εφ' όσον επιτρέπεται τοιαύτη υπό των εν ισχύι διατάξεων (αλλαγή αμαξώματος, πλαισίου, κινητήρος κλπ.), οι κάτοχοι τούτου υποχρεούνται όπως εντός είκοσι ημερών από της αλλαγής προβώσιν εις διορθωτικήν συμβολαιογραφικήν πράξιν περιλαμβάνουσαν τα νέα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων.

Βάσει των διορθωτικών τούτων πράξεων και των ομού μετ' αυτών εκδιδομένων περιλήψεων, δέον να εφοδιάζωνται εντός τεσσαράκοντα πέντε ημερών από της συντάξεώς των παρά της αρμοδίας Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών δια νέας αδείας κυκλοφορίας, εν τη οποία μετά την επιθεωρησάντων αυτοκινήτων θα αναγράφωνται τα νέα χαρακτηριστικά αυτών.

Επί των περιπτώσεων τούτων, η νέα άδεια εκδίδεται ατελώς, εφ' όσον η αντικαθισταμένη άδεια έχει εκδοθή εντός του αυτού οικονομικού έτους.

 

Άρθρον 3.

1. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αχρηστευομένου ή καταστρεφομένου ή διαλυομένου οχήματος δέον όπως εντός δέκα ημερών, ειδοποιήση το Υπουργείον περί της επισυμβάσης αχρηστεύσεως ή καταστροφής του οχήματος ή διαλύσεως τούτου εις υλικόν και παραδώση εις το Υπουργείον την άδειαν κυκλοφορίας μετά των πινακίδων αναγνωρίσεως δια την ακύρωσίν του εν τω σχετικώ Μητρώω.

Από της τοιαύτης ακυρώσεως εις την οποίαν οφείλει να προβή το Υπουργείον, απαγορεύεται εφεξής η σύνταξις συμβολαίου υπό μορφήν τίτλου κυριότητος δια το εν λόγω όχημα.

Τα εξαρτήματα του ούτως αχρηστευομένου αυτοκινήτου δύνανται να πωληθώσιν ως ανταλλακτικά.

2. Το Υπουργείον Συγκοινωνιών θα τηρή μητρώα των εκδιδομένων αδειών κυκλοφορίας και ευρετήρια κατ' αλφαβητικήν σειράν του επωνύμου των ιδιοκτητών. Τα μητρώα ταύτα θα αποτελούν περιουσίαν του Δημοσίου, θα υπόκεινται δε εις εξέτασιν εκ μέρους όλων των Υπουργείων, Δήμων και Κοινοτήτων ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως εκ μέρους οιουδήποτε προσώπου κατονομαζομένου εν τη εν λόγω αποφάσει.

3. Τίτλος κυριότητος δεν απαιτείται δι' όχημα το οποίον αποτελεί αποκλειστικώς περιουσιακόν στοιχείον του Δημοσίου ή δι' οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήται τυγχάνουν πρόσωπα ή οργανώσεις αναφερόμεναι εν παραγράφω 3 του άρθρου 1 του παρόντος, εξυπακουομένου ότι εν περιπτώσει πωλήσεως ή μεταβιβάσεως τοιούτου οχήματος εις πρόσωπον μη εξαιρούμενον των διατάξεων του παρόντος Νόμου μετά προηγουμένην πάντοτε άδειαν εισαγωγής και κατβολήν των αναλογούντων εισαγωγικών δασμών, φόρων κλπ., απαιτείται η έκδοσις τίτλου κυριότητος.

4. Δια Β.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού των Συγκοινωνιών δύναται να καθιερωθή η παρ' ειδικής Υπηρεσία του Υπουργείου τήρησις ειδικού μητρώου, καταχωρουμένων εν ιδιαιτέρα εν αυτώ δι' έκαστον αυτοκίνητον θέσει ή επί τη βάσει ιδιαιτέρας δι' έκαστον αυτοκίνητον καρτέλας πασών των μεταβιβάσεων και μεταβολών του ιδίου αυτοκινήτου. Δια του ιδίου Διατάγματος καθισθήσεται και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρον 4.

Ενιαύσιος ταξινόμησις των αυτοκινήτων.

 

1. Ταξινόμησις καλείται η απογραφική εργασία η διεξαγομένη υπό του Υπουργείου Συγκοινωνιών, ή των αρμοδίων αυτού περιφερειακών γραφείων, άπαξ καθ'έκαστον οικονομικόν έτος και εντός των δύο πρώτων μηνών αυτού επί τω σκοπώ αφ' ενός μεν συγκεντρώσεως των αναγκαίων στατιστικών και λοιπών στοιχείων περί όλων των εν τη χώρα κυκλοφορούντων αυτοκινήτων οχημάτων, αφ' ετέρου δε χορηγήσεως των μονοετούς ισχύος αδειών κυκλοφορίας ως και των εναρίθμων πινακίδων αναγνωρίσεως του τρέχοντος έτους, περί ων το κατωτέρω άρθρον 5 δι' όσα αυτοκίνητα κατεβλήθησαν τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινομήσεως του τρέχοντος έτους ως καθορίζεται εν τω παρόντι Νόμω.

2. Πλην των εν τω παρόντι αναφερομένων εξαιρέσεων ουδέν όχημα επιτρέπεται να κυκλοφορή εν τη χώρα παρά μόνον εφ' όσον έχει ταξινομηθή δεόντως παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και έχει εφοδιασθή δι' αδείας κυκλοφορίας και δια πινακίδων αριθμών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους, ανηρτημένων επί του οχήματος, καθ' ον τρόπον ορίζεται εν τω παρόντι Νόμω, έχουν δε καταβληθή τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και ταξινομήσεως.

3. Η υποχρέωσις προς ταξινόμησιν είναι γενική δι' όλα ανεξαιρέτως τα εν τη χώρα κυκλοφορούνται πάσης κατηγορίας αυτοκίνητα οχήματα, πλην των ανηκόντων εις τας Ενόπλους Δυνάμεις, την Χωροφυλακήν, την Αστυνομίαν Πόλεων και την Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν.

Η διαδικασία της ταξινομήσεως, τα υπό των ενδιαφερομένων εν εκάστη περιπτώσει υποβληθησόμενα δικαιολογητικά καθώς και αι λοιπαί αναγκαίαι λεπτομέρειαι καθορισθήσονται δι' αποφάσεων του αρμοδίου επί των Συγκοινωνιών Υπουργού.

Δια των ιδίων αποφάσεων δύναται να παραταθή η διάρκεια της ταξινομήσεως επί δύο εισέτι μήνας δι' όλην την χώραν ή δι' ωρισμένας περιοχάς ταύτης εφ' όσον υφίσταται τοιαύτη ανάγκη.

4. Συμφώνως προς την διάταξιν της ανωτέρω παραγράφου πάντες οι κάτοχοι αυτοκινήτων οφείλουσι να υποβάλλωσιν εντός της οριζομένης προθεσμίας ή της τυχόν παρατάσεως, ως η άνω απόφασις του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού ήθελε καθορίσει, προς το Υπουργείον Συγκοινωνιών απ' ευθείας ή προς τα αρμόδια περιφερειακά αυτού γραφεία, την παλαιάν άδειαν κυκλοφορίας, τας πινακίδας κυκλοφορίας του παρελθόντος έτους, την απόδειξιν καταβολής των τελών ταξινομήσεως, την βεβαίωσιν του αρμοδίου Οικ. Εφόρου περί υποβολής δηλώσεως ακινησίας (προκειμένου περί των αυτοκινήτων των τιθεμένων εν ακινησία) ως και παν έτερον δικαιολογητικών όπερ η ως ανωτέρω απόφασις του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού ήθελε καθορίσει και να παρουσιάσωσιν αυτά προς επιθεώρησιν.

Η παράλειψις ή μη εμπρόθεσμος υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών προς αναταξινόμησιN αυτοκινήτου ανεξαρτήτως εάν τούτο πρόκειται να κυκλοφορήση ή να τεθή εν ακινησία ως και η μη προσαγωγή προς επιθεώρησιν του αυτοκινήτου εντός της τασσομένης προς τούτο προθεσμίας τιμωρούνται, επί τη βεβαιώσει της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών ότι το αυτοκίνητον δεν εταξινομήθη, υπό των Πταισματοδικείων του τόπου διαμονής των υποχρέων, ήτοι των εχόντων την κυριότητα ή την χρήσιν και εκμετάλλευσιν των οχημάτων δια χρηματικής ποινής μέχρις εκατόν χιλιάδων μεταλλικών δραχμών.

Ανεξαρτήτως των ως άνω χρηματικών ποινών δύναται ο Υπουργός των Συγκοινωνιών δι' αποφάσεώς του ν' απαγορεύση την κυκλοφορίαν μη ταξινομηθέντων οχημάτων από 15 ημέρας μέχρι τριών μηνών. Εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος τυγχάνη ταυτοχρόνως και οδηγός δύναται ν' αφαιρή την άδειαν αυτού δια το ως άνω χρονικόν διάστημα.

5. Το Υπουργείον θα χορηγή εις τον κατά τας κειμένας διατάξεις δικαιούμενον αδεία κυκλοφορίας κάτοχον του οχήματος άδειαν κυκλοφορίας και τας αναλόγους πινακίδας αναγνωρίσεως, αίτινες θα φέρουν τον αντίστοιχον αριθμόν κυκλοφορίας.

Η άδεια κυκλοφορίας θα περιέχει τα εξής στοιχεία:

α) Όνομα και διεύθυνσιν ιδιοκτήτου

β) Εργοστάσιον κατασκευής του οχήματος (μάρκα)

γ) Έτος κατασκευής

δ) Αριθμόν κινητήρος.

ε) Αύξοντα αριθμόν εργοστασίου κατασκευής.

στ) Τύπον αμαξώματος (4 θέσεων, 2 θέσεων, ανοικτόν, φορτηγόν, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενον, λεωφορείον, κλπ.) και ό,τι άλλο ήθελεν ορισθή δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

6. Η άδεια κυκλοφορίας παραδίδεται επί αποδείξει εις τον δικαιούχον ή τον νόμιμον αντιπρόσωπον αυτού και δέον όπως ευρίσκεται πάντοτε καθ' όσον χρόνον το όχημα είναι εν κυκλοφορίαν εις την κατοχήν του οδηγού ή εντός του οχήματος.

7. Μετά την εκπνοήν της προθεσμίας διεξαγωγής της ταξινομήσεως η υποβολή δικαιολογητικών δια την χορήγησιν αδείας κυκλοφορίας, ως και των αντιστοίχων πινακίδων επιτρέπεται εις τας κάτωθι περιπτώσεις:

α) Επί μεταβιβάσεως:

Εντός μηνός από της μεταβιβάσεως επί τη προσκομίσει της εν άρθρω 2 του παρόντος Νόμου περιλήψεως της συμβολαιογραφικής πράξεως μεταβιβάσεως, ως και ενδεχομένως ετέρων δικαιολογητικών απαιτουμένων εκ των εν ισχύι διατάξεων του Υπουργείου Συγκοινωνιών, προς λήψιν αδείας κυκλοφορίας επ' ονόματι του νέου κατόχου.

β) Επί αλλαγής των στοιχείων του οχήματος.

Εφ' όσον βάσει των κειμένων διατάξεων επιτρέπεται τοιαύτη αλλαγή εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας επί τη προσκομίσει εντός μηνός περιλήψεως διορθωτικής Συμβολαιογραφικής πράξεως.

γ) Επί διακοπής ακινησίας.

Επί τη προσκομίσει αποδείξεως καταβολής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος εξαμήνου ή των απαιτητών δόσεων των τελών του εξαμήνου τούτου ως και των τελών ταξινομήσεως.

δ) Επί αυτοκινήτων το πρώτον τιθεμένων εις κυκλοφορίαν και

ε) Επί απωλείας της αδείας κυκλοφορίας ή των πινακίδων προσηκόντως βεβαιουμένης.

Προς λήψιν της αδείας κυκλοφορίας και των αντιστοίχων πινακίδων προσκομίζονται ο τίτλος κυριότητος, η απόδειξις καταβολής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος εξαμήνου, ή των απαιτητών δόσεων των τελών του εξαμήνου τούτου, η απόδειξις καταβολής των τελών ταξινομήσεως, ως και λοιπών δικαιολογητικών απαιτουμένων εκ των εν ισχύι διατάξεων του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Εις περίπτωσιν κυκλοφορίας νέου αυτοκινήτου εις αντικατάστασιν αχρηστευομένου παλαιού προσκομίζεται απόδειξις καταβολής της διαφοράς των τελών κυκλοφορίας της αντιστοιχούσης εις τα φορολογικά δεδομένα του νέου αυτοκινήτου.

7. Η χορήγησις προσωρινών αδειών κυκλοφορίας παρ' οιασδήποτε ετέρας αρχής, πλην των εν παραγράφω 6 του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου προβλεπομένων, απαγορεύεται απολύτως.

8. Ως κέντρα απογραφής και ταξινομήσεως των αυτοκινήτων ορίζονται αι έδραι των Νομών της Χώρας.

Άρθρον 5.

 

Πινακίδες αριθμών κυκλοφορίας

1. Το Υπουργείον Συγκοινωνιών θα μεριμνά δια την έγκαιρον προμήθειαν κατά τα δι' αποφάσεων αυτού οριζόμενα, των αναγκαιουσών εκάστοτε πινακίδων, το ίδιον δε ή τα αρμόδια περιφερειακά γραφεία αυτού θα χορηγώσιν εις πάντα κάτοχον απογραφομένου οχήματος την πινακίδα ή πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, εφ' όσον συντρέχουσιν αι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου 4.

2. Αι πινακίδες δέον όπως είναι ομοιομόρφου σχήματος, χρώματος και διαστάσεων, θα είναι δε κατασκευασμέναι εκ μετάλλου ή άλλης ανθεκτικής ύλης κατά την κρίσιν του Υπουργείου, θα φέρουν τον αριθμόν κυκλοφορίας, το έτος δι' ο ισχύουν και οιασδήποτε άλλας ενδείξεις τας οποίας ήθελε κρίνει απαραιτήτους το Υπουργείον.

Αι διαστάσεις των πινακίδων, των στοιχείων των γραμμάτων και αριθμών υποδείγματα και λοιπαί λεπτομέρειαι καθορισθήσονται υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών, δι' αποφάσεως κατά τα διεθνώς παραδεδεγμένα.

Το χρώμα και άλλαι τινές ενδείξεις των πινακίδων κυκλοφορίας θα μεταβάλλωνται κατ' έτος. Αι πινακίδες θα προσαρτώνται επί του οχήματος εις θέσεις τοιαύτας ώστε να είναι απολύτως εμφανείς τόσον εκ του εμπροσθίου όσον και εκ του οπισθίου μέρους του οχήματος και εις ύψος από του εδάφους ουχί μικρότερον των 0.25 μ.

3. Εις περίπτωσιν δεόντως αποδεικνυομένης απωλεία μιας ή και αμφοτέρων των πινακίδων, ή εάν η πινακίς έχη φθαρή εις τοιούτον βαθμόν, ώστε τα επ' αυτής γράμματα ή αριθμοί είναι δυασανάγνωστα, τότε ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποχρεούται όπως εντός πέντε ημερών αφ' ης διεπίστωσε την απώλειαν των πινακίδων ή την φθοράν τούτων αιτήσηται την χορήγησιν νέων πινακίδων υπό του Υπουργείου. Το Υπουργείον θα προβαίνη εις την χορήγησιν των πινακίδων άμα τη λήψει της αιτήσεως συνοδευομένης υπό του εν άρθρω 25 του παρόντος οριζομένου τέλους.

4. Η μετάθεσις πινακίδων αριθμών κυκλοφορίας από του ενός οχήματος εις έτερον απαγορεύεται απολύτως.

5. Η κατασκευή πινακίδων αριθμών κυκλοφορίας υφ' οιοδήποτε προσώπου πλην του μόνου κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου αρμοδίου Υπουργείου Συγκοινωνιών, ως και η πώλησις, αγορά και η χρήσις τοιούτων πινακίδων απαγορεύονται ρητώς υπό του παρόντος Νόμου. Οι παραβάται της παρούσης ή της προηγουμένης παραγράφου τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών, εφ' όσον δε είναι ιδιοκτήται ή οδηγοί οχημάτων δύνανται να στερηθώσι και της αδείας κυκλοφορίας ή της αδείας οδηγού μέχρις ενός έτους και εν υποτροπή οριστικώς δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών.

6. Κατά την ενιαύσιον αναταξινόμησιν, αι παλαιαί πινακίδες θα επιστρέφωνται εις το Υπουργείον, πωλούμεναι υπ' αυτού ως άχρηστον υλικόν.

Ο αγοραστής τοιούτου υλικού θα υποχρεούται εις την απάλειψιν ή συγκάλυψιν των επί των εν λόγω πινακίδων ενδείξεων κατά τοιούτον τρόπον ώστε αύται να μη εκλαμβάνωνται του λοιπού ως πινακίδες αριθμών κυκλοφορίας.

7. Τα αυτοκίνητα από απόψεως αριθμού κυκλοφορίας διαιρούνται εις τας κάτωθι δέκα κατηγορίας:

Κατηγορία 1 αυτοκίνητα ενόπλων δυνάμεων πάσης κατηγορίας (Στρατού, Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).

Κατηγορία 2 αυτοκίνητα Κρατικών Υπηρεσιών.

Κατηγορία 3 αυτοκίνητα Διπλωματικού Σώματος.

Κατηγορία 4 αυτοκίνητα Ξένων Αποστολών, Εμμίσθων Προξένων και ειδικών υπαλλήλων Πρεσβειών ξένης υπηκοότητος.

Κατηγορία 5 αυτοκίνητα Ιδιωτικής χρήσεως πάσης κατηγορίας.

Κατηγορία 6 αυτοκίνητα Δημοσίας χρήσεως.

Κατηγορία 7 ρυμουλκούμενα οχήματα.

Κατηγορία 8 αυτοκίνητα μετά μετρητού (ταξί).

Κατηγορία 9 αυτοκίνητα μοτοσυκλέτται.

Κατηγορία 1 αυτοκίνητα Αντιπροσώπων.

 

Άρθρον 6.

Διατάξεις αφορώσαι Στρατιωτικά στοιχεία των αυτοκινήτων.

 

1.     Από της ισχύος του παρόντος Νόμου αναστέλλεται η ισχύς των άρθρων 115-155 του Νόμου 4442/30, "περί Στρατιωτικών εισφορών και ναυλώσεων" μόνον δια παν ότι αφορά την απογραφήν και ταξινόμησιν αυτοκινήτων οχημάτων πάσης κατηγορίας.

2.     Κατά τον χρόνον της ως άνω αναστολής τα παρά τοις Δήμοις Τμήματα Στρατιωτικών Εισφορών παύουσιν εκδίδοντα πιστοποιητικά απογραφής αυτοκινήτων οχημάτων.

3.     Η αναστολή αύτη δύναται να αρθή και να επανατεθώσιν εν ισχύι αι αναστελλόμεναι ως άνω διατάξεις, ως έχουν ή τροποποιούμεναι δια Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Συγκοινωνιών. Δια του αυτού Β.Δ. επιτρέπεται η τροποποίησις των διατάξεων του παρόντος Νόμου εφ' όσον αύτη κριθήσεται αναγκαία λόγω της επαναφοράς εν ισχύι των αναστελλομένων ως άνω άρθρων.

4.     Εφ' όσον χρόνον διαρκεί η ως άνω αναστολή των διατάξεων του Νόμου "περί Στρατιωτικών εισφορών και ναυλώσεων" δεν ενεργείται ιδιαιτέρα απογραφή, ταξινόμησις και διαβάθμισις των αυτοκινήτων πάσης κατηγορίας, παρά των Στρατιωτικών αρχών, αλλά θεωρείται τοιαύτη η κατά τας διατάξεις των προηγουμένων άρθρων ενεργουμένη υπό των κατά περιφερείας υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών, τηρουμένων και των εν τοις επομένοις διατάξεων.

 

Άρθρον 7

 

1.     Κατά την υπό του Υπουργείου Συγκοινωνιών ενεργουμένην ενιαύσιον απογραφήν, ταξινόμησιν και διαβάθμισιν των αυτοκινήτων οχημάτων, εκάστη κατά περιφέρειαν υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών ενισχύεται μερίμνη του Γενικού Επιτελείου Στρατού δι' ενός τουλάχιστον αξιωματικού του Σώματος Εφοδιασμού και Μεταφορών ή του Τεχνικού Σώματος. Αι λεπτομέρειαι της αρμοδιότητος τούτου εν τη εργασία ταύτη, όσον αφορά την λήψιν των στοιχείων των αφορώντων την Στρατιωτικήν Υπηρεσίαν καθορίζονται δια διαταγών του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

2.     Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Συγκοινωνιών θα καθορισθώσιν:

α) ο τρόπος της ενημερώσεως των Στρατ. Αρχών ως προς τον χρόνον ενάρξεως της ετησίας απογραφής, ταξινομήσεως και διαβαθμίσεως.

β) τα στοιχεία άτινα από απόψεως στρατιωτικής είναι απαραίτητα να περιλαμβάνωνται εις τα σχετικά έγγραφα απογραφής και ταξινομήσεως.

γ) τα στοιχεία άτινα θα παραλαμβάνωνται υπό των Στρατιωτικών Αρχών και ο τρόπος παραλαβής τούτων.

δ) Πάσα ετέρα λεπτομέρεια διασφαλίζουσα την πλήρη ενημερότητα των Στρατ. Αρχών επί της συντελουμένης απογραφής, ταξινομήσεως και διαβαθμίσεως των οχημάτων και οργανώσεως αυτών.

3.     Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται και δια πάσαν ενδιάμεσον απογραφήν και ταξινόμησιν κατ' εφαρμογήν της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου άνευ όμως συμπράξεως Αξιωματικού περί ου η παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρον 8

 

1.     Κατά πάσαν ενεργουμένων απογραφήν, ετησίαν ή ενδιάμεσον, οι ιδιοκτήται των αυτοκινήτων οχημάτων πάσης κατηγορίας και οι εν γένει κάτοχοι αυτών υποχρεούνται όπως, ταυτοχρόνως με τα λοιπά στοιχεία του οχήματος, δηλώσιν εις ιδιαίτερον έντυπον το ονοματεπώνυμον του οδηγού ως και άπαντα τα Στρατολογικά αυτού στοιχεία (έτος γεννήσεως, στρατολογ. κλάσιν ειστρατεύσεως, όπλον ή σώμα εις ο ανήκει, Νομόν, Επαρχίαν, Δήμον ή Κοινότητα εις ην στρατολογικώς υπάγεται και την ενεστώσαν κατοικίαν αυτού).

2.     Εις περίπτωσιν καθ' ην ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος ήθελε προβή εις αντικατάστασιν του κατά τα ανωτέρω δηλωθέντος παρ' αυτού οδηγού, οφείλει αμελλητί να αναφέρη την αντικατάστασιν ταύτην εις τον συμφώνως προς την στρατιωτικήν εντολήν ην κατέχει οικείον Διοικητήν Μεγάλης Μονάδος, δηλών συγχρόνως άπαντα τα ανωτέρω στρατολογικά στοιχεία του νέου οδηγού. Την αυτήν υποχρέωσιν έχει και εις πάσαν ετέραν νέαν αντικατάστασιν.

 

Άρθρον 9

 

Ιδιοκτήται και κάτοχοι λεωφορείων αυτοκινήτων υποχρεούνται εις εκτέλεσιν ωρισμένων τροποποιήσεων εις ταύτα, αίτινες ήθελον υποδειχθή αυτοίς κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνιών και Εθν. Αμύνης, προκαλουμένης υπό του Γ.Ε.Σ. επί τω σκοπώ όπως τα αυτοκίνητα ταύτα καταστώσι κατάλληλα δια την χρησιμοποίησίν των εν τω Στρατώ και ως Υγειονομικών.

Αι τροποποιήσεις αύται εφ' όσον περιορίζονται εις την διάνοιξιν οπισθίας θήρας εν τω αμαξώματι και των απαραιτήτων οπών προς τοποθέτησιν φορειοφόρων συλλογών ενεργούνται δαπάναις του κατόχου του αυτοκινήτου. Πάσα ετέρα τροποποίησις του αμαξώματος ενεργείται δαπάναις του Δημοσίου.

 

Άρθρον 10.

 

1.     Πάσα αμέλεια των δια την απογραφήν, ταξινόμησιν και διαβάθμισιν των αυτοκινήτων οχημάτων εντεταλμένων οργάνων περί την ακριβή ενέργειαν ταύτης, ως ο παρών Νόμος και αι εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδόμεναι αποφάσεις και οδηγίαι ορίζουσιν ή πλημμελής συγκέντρωσις των διαφόρων στοιχείων, αποτελεί βαρύ πταίσμα περί την υπηρεσίαν και ως τοιούτον διώκεται κατά τας περί παραβάσεως των καθηκόντων ισχυούσας διατάξεις.

2.     Ιδιοκτήται, κάτοχοι ή οδηγοί αυτοκινήτων οχημάτων, υποβάλλοντες ανακριβείς δηλώσεις, όπου τοιαύται απαιτούνται ή αρνούμενοι την τροποποίησιν των αυτοκινήτων αυτών κατά το προηγούμενον άρθρον και εν γένει μη συμμορφούμενοι προς τας υπό του Νόμου τούτου και των σχετικών αποφάσεως προβλεπομένας υποχρεώσεις των, τας επιβαλλομένας εν άρθροις 6-10 του παρόντος, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι 2 μηνών και προστίμου μέχρις 100.000 μεταλλικών δραχμών, επί τη βεβαιώσει του εν άρθρω 7 παραγράφω 1 εντεταλμένου αξιωματικού ή της αρμοδίας στρατιωτικής υπηρεσίας, περί της λαβούσης χώραν παραβάσεως.

 

Άρθρον 11

Σύστασις Γραφείων Ελέγχου Συγκοινωνιών.

 

1.     Δια την εφαρμογήν των διατάξεων περί ταξινομήσεως και χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας, δια την άσκησιν ελέγχου και επιθεώρησιν των αυτοκινήτων οχημάτων, δια την παρακολούθησιν της εκμεταλλεύσεως τούτων, δια την προαγωγήν των δια των αυτοκινήτων συγκοινωνιών και την επίλυσιν των σχετικών με τας συγκοινωνίας θεμάτων, δια την λήψιν και μελέτην στατιστικών δεδομένων και δια την αποκέντρωσιν των υπηρεσιών του Υπουργείο Συγκοινωνιών συνιστώνται περιφερειακαί υπηρεσίαι ή ενισχύονται υπάρχουσαι τοιαύται ως κάτωθι:

α) Εις τας πόλεις Τρίπολιν, Λαμίαν, Κοζάνην, Κομοτηνήν και Ρόδον συνιστώνται ανά εν Γραφείον Ελέγχου Συγκοινωνιών.

Το προσωπικόν εκάστου Γραφείου τούτων αποτελείται εξ ενός Μηχανικού-Μηχανολόγου επί βαθμώ 5ω, 6ω ή 7ω ως Προϊσταμένου, ενός Μηχανοτεχνίτου επί βαθμώ 8ω ή Αρχιτεχνίτου επί βαθμώ 7ω, ενός Γραφέως επί βαθμώ 7ω, 8ω, 9ω, 10ω ή 11ω.

β) Συνιστάται εν Αθήναις Επιθεώρησις Ελέγχου Συγκοινωνιών, ης προΐσταται Μηχανικός Μηχανολόγος. Η διάρθρωσις της περιφερειακής ταύτης Υπηρεσίας, ο κατά βαθμούς αριθμός του προσωπικού αυτής, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εύρυθμον λειτουργίαν αυτής καθορισθήσονται δια Β. Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού των Συγκοινωνιών. Πάντως το προσωπικόν της Υπηρεσίας ταύτης θέλει αποτελεσθή εξ υπηρετούντος παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και εκ προσληφθησομένου νέου τοιούτου εκ δύο Μηχανικών - Μηχανολόγων επί βαθμώ 5ω, 6ω ή 7ω, δύο Υπομηχανικών επί βαθμώ 5ω, 6ω, 7ω, 8ω ή 9ω και τριών Μηχανοτεχνιτών επί βαθμώ 8ω ή Αρχιτεχνιτών επί βαθμώ 7ω.

γ) Η Επιθεώρησις Συγκοινωνιών Μακεδονίας - Θράκης ενισχύεται δι' ενός Μηχανικού - Μηχανολόγου επί βαθμώ 5ω, 6ω ή 7ω, ενός Υπομηχανικού επί βαθμώ 5ω, 6ω, 7ω, 8ω ή 9ω και ενός Γραφέως επί βαθμώ 7ω, 8ω, 9ω, 10ω ή 11ω.

δ) Το Γραφείον Ελέγχου Συγκοινωνιών Βόλου ενισχύεται δι' ενός Μηχανοτεχνίτου επί βαθμώ 8ω ή Αρχιτεχνίτου επί βαθμώ 7ω.

ε) Το Γραφείον Ελέγχου Συγκοινωνιών Πατρών ενισχύεται δι' ενός Μηχανικού - Μηχανολόγου επί βαθμώ 5ω, 6ω ή 7ω, ενός Μηχανοτεχνίτου επί βαθμώ 8ω ή Αρχιτεχνίτου επί βαθμώ 7ω, ενός Γραφέως επί βαθμώ 7ω, 8ω, 9ω, 10ω ή 11ω.

στ) Το Γραφείον Ελέγχου Συγκοινωνιών Ιωαννίνων ενισχύεται δι' ενός Μηχανικού - Μηχανολόγου επί βαθμώ 5ω, 6ω ή 7ω, ενός Μηχανοτεχνίτου επί βαθμώ 8ω ή Αρχιτεχνίτου επί βαθμώ 7ω, ενός Γραφέως επί βαθμώ 7ω, 8ω, 9ω, 10ω ή 11ω.

ζ) Το Γραφείον Ελέγχου Συγκοινωνιών Χανίων ενισχύεται δι' ενός Μηχανικού - Μηχανολόγου επί βαθμώ 5ω, 6ω ή 7ω, ενός Μηχανοτεχνίτου επί βαθμώ 8ω ή Αρχιτεχνίτου επί βαθμώ 7ω.

2.     Δια Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού των Συγκοινωνιών, καθορίζονται αι αρμοδιότητες, δικαιοδοσίαι, η περιφέρεια των τε συνιστωμένων και υπαρχουσών ως άνω υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια.

Η αρμοδιότης της Επιθεωρήσεως Συγκοινωνιών Μακεδονίας - Θράκης δύναται να επεκταθή εις την εποπτείαν και τον έλεγχον των ανά την Μακεδονίαν και την Θράκην Γραφείων Ελέγχου Συγκοινωνιών.

3.     Οι Μηχανικοί - Μηχανολόγοι δέον να είναι διπλωματούχοι της Ανωτάτης Σχολής των Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή ετέρας ομοταγούς προς ταύτην Σχολής εν τη αλλοδαπή. Οι Υπομηχανικοί δέον να είναι πτυχιούχοι των Σχολών Υπομηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή ετέρας ομοταγούς προς ταύτας Σχολής εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Οι Μηχανοτεχνίται δέον να έχωσιν απολυτήριον εξαταξίου δημοτικού σχολείου και πενταετή τουλάχιστον άσκησιν εις σοβαρά μηχανουργεία ή τοιαύτα συνεργεία επισκευών αυτοκινήτων.

Οι Γραφείς δέον να έχωσι τουλάχιστον απολυτήριον Δημοσίου Γυμνασίου ή ετέρου ισοτίμου προς αυτό και να γνωρίζωσιν απαραιτήτως γραφομηχανήν.

4.     Προς κάλυψιν των ως άνω αναγκών αυξάνονται αι οργανικαί θέσεις της Γενικής Διευθύνσεως Αυτοκινήτων κατά δύο (2) υπομηχανικούς δοκίμους ή δ, γ, β, α επί 9ω, 8ω, 7ω, 6ω ή 5ω βαθμώ.

Επτά (7) Μηχανοτεχνίτας επί βαθμώ 8ω.

Δύο (2) Αρχιτεχνίτας επί βαθμώ 7ω.

Κατ' εξαίρεσιν των κειμένων διατάξεων προς πλήρωσιν των καθοριζομένων δια του παρόντος θέσεων των Τεχνικών υπαλλήλων, επιτρέπεται η πρόσληψις των Μηχανικών - Μηχανολόγων και Μηχανοτεχνιτών άνευ περιορισμού ορίου ηλικίας, μετά κρίσιν του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

5.     Εν η περιπτώσει δεν καταστή δυνατή η πρόσληψις των ως άνω τεχνικών υπαλλήλων εντός διμήνου από της ισχύος του παρόντος Νόμου επιτρέπεται κατ' εξαίρεσιν των κειμένων διατάξεων και δη του άρθρου 62 του Ν. 1811/51 η πρόσληψις αυτών ως εκτάκτων επί συμβάσει, δυναμένη να ανανεώται υπό τον όρον να κέκτηνται τα αυτά ως άνω προσόντα. η αντιμισθία των ως άνω δυναμένων να προσληφθώσιν επί συμβάσει τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνιών και Οικονομικών.

6.     Αι δαπάναι δια την ίδρυσιν και λειτουργίαν των υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένων Γραφείων και Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της αντιμισθίας του προσληφθησομένου προσωπικού προς πλήρωσιν των συνιστωμένων δια του παρόντος θέσεων, καλυφθήσονται εκ του εσόδου του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου, μη επιτρεπομένης της υπερβάσεως τούτου. Τα δια του ως άνω άρθρου εισπραττόμενα τέλη δεν θα διατίθενται δι' άλλους σκοπούς πριν ή καλυφθώσιν αι ως άνω δαπάναι της ιδρύσεως και λειτουργίας των ως άνω προβλεπομένων υπηρεσιών.

 

Συνέχεια των διατάξεων "Φορολογία αυτοκινήτων"

 

Εν Αθήναις τη 7 Απριλίου 1953

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χ. ΨΑΡΡΟΣ

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 9 Απριλίου 1953

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ

 

NOMOΛΟΓΙΑ

ΣτΕ3224/1984 - ΣτΕ2915/1988 - ΣΕ1288/1985 - ΣΕ1939/1992 - ΣΕ3370/1992 - ΣΕ3371/1992 - ΣΕ1655/1993 - ΣΕ64/1994 - ΣΕ5819/1995 - ΣΕ1595/1996 - ΣΕ2724/1997