ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1953

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

78

 

ΝΟΜΟΣ υπ' αριθμ. 2360

Περί λήψεως εκτάκτων μέτρων δια την ισοσκέλισιν του προϋπολογισμού και την ανασυγκρότησιν.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρο 15

 

Δια την από του Κράτους αμεσωτέραν παρακολούθησιν της οικονομικής διοικήσεως και διαχειρίσεως των σιδηροδρομικών δικτύων των Σ.Ε.Κ., Σ.Π.Α.Π., ως και των υπό την εκμετάλλευσιν του Δημοσίου τελούντων ιδιωτικών δικτύων εν τη επιδιώξει της περιστολής των υπό της εκμεταλλεύσεως των δικτύων τούτων καταλειπομένων ελλειμμάτων, επιτρέπεται όπως ορίζηται παρ' αυτοίς, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, Κυβερνητικός Οικονομικός Επίτροπος.

Ο Κυβερνητικός Οικονομικός Επίτροπος, όστις δύναται να ορίζηται και μη δημόσιιος υπάλληλος, μετέχει των Διοικητικών Συμβουλίων των δικτύων άνευ ψήφου, δικαιούμενος να αναστέλλη την εκτέλεσιν πάσης προκαλούσης οικονομικήν επιβάρυνσιν αποφάσεως αυτών.

Ο Κυβερνητικός Οικονομικός Επίτροπος υποχρεούται να αναφέρη την ανασταλτικήν ταύτην παρέμβασιν αυτού εις τον Υπουργόν των Οικονομικών, όστις αποφασίζει επί της περαιτέρω ισχύος της αποφάσεως του Συμβουλίου, δικαιούμενος να ακυροί ή τροποποιή ταύτην.

Ο Υπουργός των Οικονομικών δέον να αποφασίζη εντός τριών το βραδύτερον από της λήψεως της ανασταλείσης αποφάσεως ημερών, άλλως αύτη εκτελείται ως έχει.

Ο Κυβερνητικός Οικονομικός Επίτροπος, όστις εις ην περίπτωσιν δεν τυγχάνει υπάλληλος υπέχει εν τη ασκήσει της αρμοδιότητός του ταύτης τας ευθύνας δημοσίου υπαλλήλου, υποχρεούται όπως υποβάλλη κατά μήνα εις τον Υπουργόν των Οικονομικών Έκθεσιν επί της οικονομικής διαχειρίσεως των Σιδηροδρομικών δικτύων και να προτείνη τας εν ταύτη δυναμένας να επενεχθώσιν οικονομίας και βελτιώσεις προς περιορισμόν του ελλείμματος εκμεταλλεύσεως των δικτύων.

Δι' αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών ως και του εκάστοτε αρμοδίου Υπουργού δύναται να ορίζηται Κυβερνητικός Οικονομικός Επίτροπος και εις έτερα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Τραπέζας και οργανισμούς κοινής ωφελείας ως και εις άλλα νομικά πρόσωπα, εφ' όσον παρεσχέθη εις ταύτα υπό του Δημοσίου δάνειον ή χρηματική εγγύησις ή επιχορήγησις εκ του Κρατικού προϋπολογισμού.

 

Άρθρον 19

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 30 Μαρτίου 1953.

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 31 Μαρτίου 1953.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ