EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 202

14 Σεπτεμβρίου 1995

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2338

Κύρωση Σύμβασης ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρίας "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε." έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η "Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου" που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1995 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ' ενός και αφ' ετέρου των εταιριών Hochtief Aktiengesellschaft vorm. Helfmann, ABB Cabr Emag Schaltanlagen AG, H. Krantz - TkT GmbH και Flughafen Athen - Spata Projektgesellschaft mbH, το κέιμενο της οποίας ακολουθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά:

 

Άρθρο δεύτερο

1.Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της "Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου" που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, όπως η ημερομηνία αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 6 της σύμβασης αυτής, η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Αερολιμήν Αθηνών (Α.Α.) Ανώνυμος Εταιρία", που ιδρύθηκε με τον Ν, 811/1978 λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση. Η εκκαθάριση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι (6) μήνες. Η Γενική συνέλευσή της υπό εκκαθάριση εταιρείας ορίζει του εκκαθαριστές και το ύψος της αμοιβής τους.

2. Το προσωπικό της Εταιρίας αυτής μεταφέρεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και με την ίδια σχέση εργασίας, τις ίδιες αποδοχές και τα κάθε είδους γενικά ή ειδικά επιδόματα σε ποροσωποπαγείς θέσεις της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας, που συνιστώνται με την πράξη της μεταφοράς και καταργούνται με την με οποιονδήποτεε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού που μεταρέρθηκε. Η διαδικασία της μεταφοράς και οι ειδικότητες με τις οποίες θα γίνει η μεταφορά καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια ρυθμίζεται με κοινές αποφάσεις των ίδιων Υπουργών.

3. Όλες οι εκτάσεις που έχουν απαλλοτριωθεί για τη δημιουργία του νέου διεθνούς αερολιμένα της Αθήνας στα Σπάτα και οι οποιες μεταβιβάσθηκαν στην πιο πάνω Εταιρία από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 811/1978 και την 44795/2496/13.12.1982 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Συγκοινωνών που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας (τόμος 417, αριθμος 27) και του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας (τόμος 236, αριθμός 377) για τη δημιουργία του μετοχικού κεφαλαίου της, επεναμεταβιβάζονται αυτοδίκαια στο Ελληνικό Δημόσιο κατά πλήρη κυριότητα. Η υπό εκκαθάριση εταιρία ενάγει και ενάγεται σε δίκη σχετική με το κατά το άνω ακίνητο.

4. Όλες οι εκτάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της "Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου" που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, υπάγονται στο Υποθηκοφυλακείο Σπάτων. Ο υποθηκοφύλακας Σπάτων υποχρεούται να μεταγράψει την επεναμεταβίβαση του συνολου των εκτάσεων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο στη μερίδα του Ελληνικού Δημοσίου σε εξήντα (60) ημέρες από την ισχύ του παρόντος.

 

Άρθρο τρίτο

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, έδρα το Δήμο Σπάτων και επωνυμία "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.". Η Εταιρία αυτή είναι κοινής ωφέλειας, λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτήν οι διατάξεις που διέπουν τις εταιρίες που άμεαα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο. Η Εταιρία αυτή διέπεται από τον παρόντα νόμο και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1929.

2. Εγκρίνεται το από 31 Ιουλίου 1995 Καταστατικό της Εταιρίας της προηγούμενης παραγράφου που έχει ως εξής.

 

Αρθρο Τέταρτο

1. Η Εταιρία με την επωνυμία "Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών Α.Ε." μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα που της παραχωρήθηκαν από τη "Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου" για απαλλοτριώσεις των ιδιοκτησιών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση όλων των έργων που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρίας, με αίτησή της υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες της. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τις ανωτέρω απαλλοτριώσεις οι διατάξεις του ν.δ./τος 731/1971 (ΦΕΚ 1 Α΄), εκτός αν στην πιο πάνω Σύμβαση προβλέπεται διαφορετικά.

2. Όλες οι εργασίες που εκτελούνται από την Εταιρία έχουν άμεση προτεραιότητα έναντι οποιωνδήποτε άλλων εργασιών που εκτελούνται από δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς. Σε περίπτωση που παρακωλύεται η εκτέλεση έργων της εταιρίας αυτής από την ύπαρξη αγωγών , καλωδίων ή άλλων εγκαταστάσεων οι αρμόδιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί υποχρεούνται να μετακινούν χωρίς καθυστέρηση τις εγκαταστάσεις αυτές, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη. Οι ίδιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί υποχρεούνται ακόμα να εκτελούν κατά προτεραιότητα τα έργα αρμοδιότητας τους, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη κατασκευή και λειτουργία των έργων της ίδιας Εταιρίας.

 

 

Άρθρο Πέμπτο

Τέλη

 

Το άρθρο 189 του ν.1815/1988 (ΦΕΚ 250 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Οποιοδήποτε αεροσκάφος ίπταται πάνω από την ελληνική επικράτεια ή προσγειώνεται σε ελληνικά αεροδρόμια ή δέχεται οποιασδήποτε μορφής υπηρεσίες, υπόκειται σε καταβολή τελών δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων που συναφών με την αεροπλοΐα και την προσγείωση και χρήση των ελληνικών αεροδρομίων. Οι δικαιούχοι των τελών δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού αυτών καθορίζονται είτε με συμβάσεις που κυρώνονται με νόμο είτε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Τα πιο τέλη, δικαιώματα και επιβαρύνσεις, όλα τα συμπαρομαρτούντα έξοδα, στα οποία προβαίνει ο δικαιούχος για την εξώδικη ή δικαστική είσπραξη αυτών καθώς και οι τόκοι υπερημερίας ή οι προσαυξήσεις επί των τελών, δικαιωμάτων και επιβαρύνσεων αυτών λόγω της μη ακριβόχρονης εξόφλησής τους, συμπεριλαμβάνονται στις προνομιούχες απαιτήσεις του άρθρου 74 παράγραφος 2 εδάφιο (γ) του παρόντος.

2. Σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλομένων τελών, δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων μπορεί ο δικαιούχος αυτών να ζητήσει, με ευθύνη του, από την αρμόδια αερολιμενική αρχή να απαγορεύσει την απογείωση είτε:

(1) του αεροσκάφους προς το οποίο παρασχέθηκαν οι σχετικές εξυπηρετήσεις (ανεξάρτητα εάν οι υποχρεώσεις καταβολής τελών, δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων δημιουργήθηκαν από τον κύριο του αεροσκάφους ή το διαχειριστή αυτού).

(2) οποιουδήποτε άλλου αεροσκάφους, του οποίου τυγχάνει κύριος ή διαχειριστής ο οφειλέτης.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η αερολιμενική αρχή υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του δικαιούχου και να κρατήσει το αεροσκάφος, συντάσσοντας σχετική έκθεση, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό το κατώτατο όριο του οποίου ορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Η αερολιμενική αρχή που κράτησε το αεροσκάφος υποχρεούται να επιτρέψει την απογείωσή του.

α) αν ο κύριος ή διαχειριστής του αεροσκάφους καταθέσει ισόποση προς το συνολικό χρέος εγγυητική επιστολή Τράπεζας που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα. Ο τύπος της εγγυητικής αυτής επιστολής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

(β) αν δεν υποβληθεί από το δικαιούχο και δεν επιδοθεί στην οικεία αερολιμενική αρχή αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης του αεροσκάφους μέσα σε τέσσερις ημέρες από την κράτησή του.

4. Το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί οποτεδήποτε να διατάξει την απόδοση του αεροσκάφους.

 

 

 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 1995

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ


 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΣΤ. ΠΕΠΟΝΗΣ


 

 


ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΘ. ΤΣΟΥΡΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ


 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 1995

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤ. ΠΕΠΟΝΗΣ