ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ. Φύλλου 184

6 Σεπτεμβρίου 1995

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2334

 

Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

Σύσταση - Αποστολή

 

1. Συνιστάται Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει ως αποστοή την υποστήριξη από αέρος των Υπηρεσιών της κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, το διοικητικό της επίπεδο, η υπαγωγή, η έδρα και οι επιμέρους αρμοδιότητές της καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.

2. Στην αποστολή της παραπάνω Υπηρεσίας υπάγονται ιδίως:

α. Η κατόπτευση των χώρων που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και η διαβίβαση πληροφοριών στις επίγειες αστυνομικές δυνάμεις σχετικά με την πόρληψη και κατασολή της εγκληματικότητας, τον έλεγχο της τάξης και της τροχαίας κίνησης, την πρόληψη ατυχημάτων και την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης.

β. Η συμβολή στη διάσωση θυμάτων θεομηνιών ή σοβαρών ατυχημάτων με τη διαβίβαση πληροφοριών στις επίγειες δυνάμεις ή τη μεταφορά τραυματιών.

γ. Η συμβολή στην αναζήτηση διωκόμενων προσώπων ή προσώπων που έχουν εξαφανιστεί.

δ. Η συνοδεία ή και μεταφορά υψη,λών προσώπων, η μεταφορά αστυνομικών για ανάληψη επείγουσας αστυνομικής επιχείρησης (SPECIAL POLICE MISSION) ή και η συμμετοχή σ' αυτήν, καθώς και η μεταφορά ανώτατων αξιωματικών της Αστυνομίας για υπηρεσιακούς λόγους.

ε. Η συμβολή στο έργο της εθνικής και πολιτικής άμυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από σχετικό αίτημα των αρμόδιων αρχών και έγκριση του Αρχηγού του Σώματος.

3. Με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της πιο πάνω Υπηρεσίας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης, σύνθεσης και λειτουργίας της Υπηρεσαίς, εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιμοποιούμενα μέσα και ο ειδικός εξοπλισμός του προσωπικού και των μέσων, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (ΦΕΚ 236 Α), που ρυθμίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα εναέρια μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας. Η έννοια του αεροπορικού ατυχήματος, τα όργανα και η διαδικασία διερεύνησης αυτού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 2

Στελέχωση - Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

 

1. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων προέρχεται από το μόνιμο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και διακρίνεται στο ιπτάμενο προσωπικό, στο οποίο υπάγονται οι χειριστές και οι τεχνίτες εναέριων μέσων, και στο προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Η δύναμη του ιπτάμενου προσωπικού ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24), από τους οποίους δώδεκα (12) χειριστές και δώδεκα (12) τεχνίτες. Οι αριθμός του προσωπικού αυτού δύναται να αυξάνεται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

2. Τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής του ιπτάμενου προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

3. Για την υγειονομική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού εναέριων μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, προς διαπίστωση της πτητικής του καταλληλότητας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικού υγείας Α κατηγορίας στο αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 1995

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ


 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΣΤ. ΠΕΠΟΝΗΣ


 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Κ.ΓΕΙΤΟΝΑΣ


ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΘ. ΤΣΟΥΡΑΣ

 

 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 1995

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤ. ΠΕΠΟΝΗΣ