EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 1953

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

57

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2312.

Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Εθνικής Ραδιοφωνίας της Ελλάδος.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Α. Γενικαί Διατάξεις

Α) Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας

 

Άρθρον 1.

1.                  Η οργάνωσις, διαχείρισις και εκμετάλλευσις του Ραδιοφωνικού Δικτύου της Χώρας ανήκει εις το Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ.).

2.                  Το Ε.Ι.Ρ. απολαμβάνει οικονομικής και διοικητικής αποκεντρώσεως και λειτουργεί συμφώνως προς τας οικονομικάς αρχάς, αίτινες διέπουν κατά την κειμένην νομοθεσίαν ομοειδείς οργανισμούς.

3.                  Το Ε.Ι.Ρ. τελεί υπό τον έλεγχον του Κράτους, ασκούμενον υπό του Υπουργού μεν των Συγκοινωνιών καθ' όσον αφορά εις τεχνικά ζητήματα, υπό του Υπουργού δε της Προεδρίας της Κυβερνήσεως, καθ' όσον αφορά εις πάντα τα λοιπά.

Διά Βασιλικών Διαταγμάτων, εκδοθησομένων προτάσει του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως δύναται να καθορισθή λεπτομερέστερον ο τρόπος ασκήσεως του ελέγχου τούτου.

Β) Περιεχόμενον προνομίου του Ε.Ι.Ρ.

 

Άρθρον 2.

1.                  Το Ε.Ι.Ρ. έχει το αποκλειστικόν δικαίωμα εγκαταστάσεως και εκμεταλλεύσεως παντός τεχνικού μέσου μεταδόσεως προγραμμάτων ραδιοφωνίας.

2.                  Υπό τον όρον Ραδιοφωνία νοείται πάσα ραδιοηλεκτρική υπηρεσία εκπομπών προσιτών απ' ευθείας εις το κοινόν. Τοιαύτη είναι και η ηχητική εκπομπή τηλεοράσεως πανομοιοτύπων ή και άλλα είδη εκπομπών εχουσών τον αυτόν σκοπόν.

Γ) Προστασία έργων και εγκαταστάσεων του Ε.Ι.Ρ. Κρατική Διοίκησις εν περιπτώσει ανάγκης.

 

Άρθρον 3.

1.                  Τα υπό του Ε.Ι.Ρ. εκτελούμενα έργα, αι εγκαταστάσεις αυτού και αι παρεχόμεναι υπηρεσίαι εξυπηρετούν δημοσίαν ωφέλειαν.

2.                  Αι περί προστασίας των δικτύων και εγκαταστάσεων των τηλεγράφων και τηλεφώνων διατάξεις των άρθρων 38 έως 48 του υπ' αριθ. 4277/1929 Νόμου "περί τηλεγραφικής ανταποκρίσεως" εφαρμόζονται και επί του Ε.Ι.Ρ.

3.                  Εν περιπτώσει πολέμου, επιστρατεύσεως ή άλλης δημοσίας ανάγκης και κατά την διάρκειαν ταύτης, το Υπουργικόν Συμβούλιον, προτάσει του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, δύναται να θέτη το Ε.Ι.Ρ. εν όλω ή εν μέρει υπό την διοίκησιν Κρατικής Υπηρεσίας, ήτοι της μεν Τεχνικής Υπηρεσίας υπό την Διοίκησιν του Υπουργείου Συγκοινωνιών, της δε Υπηρεσίας Προγράμματος υπό την διοίκησιν του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως. Εν τοιαύτη περιπτώσει τα της λειτουργίας του Ιδρύματος ρυθμίζονται διά Β.Δ. προκαλουμένων υπό του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού.

 

Δ) Περιουσία και Πόροι.

Άρθρον 4.

1.      Εις το Ε.Ι.Ρ. ανήκουν κατά κυριότητα και νομήν:

Α) Πάσαι αι εν Ελλάδι εγκαταστάσεις ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομών και πάντα τα κινητά τα δυνάμει της μέχρι τούδε περί αυτού νομοθεσίας περιελθόντα εις την αποκελιστικήν χρήσιν αυτού.

Β) Τα από της λειτουργίας του οπωσδήποτε κτηθέντα παρ' αυτού και τα οπωσδήποτε υπ' αυτού κατεχόμενα και χρησιμοποιούμενα.

Γ) Αποτελούν επίσης περιουσίαν του Ιδρύματος οιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία οπωσδήποτε από της λειτουργίας του κτηθέντα ως και πάσαι αι κατά τρίτων απαιτήσεις αυτού αι εκ της μέχρι τούδε περί αυτού νομοθεσίας ή εκ της λειτουργίας ή της περιουσίας αυτού προκύψασαι.

2.      Τα περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος φέρονται, ως κεφάλαιόν του, εις τους ισολογισμούς και απολογισμούς του.

 

Άρθρον 5.

Πόροι του Ιδρύματος είναι:

α) Αι υπό των κατόχων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών λήψεως καταβαλλόμεναι αυτώ κατά τας διατάξεις του παρόντος και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων διατάξεων συνδρομαί, πρόστιμα, δικαιώματα και πάσης φύσεως εισφοραί.

β) Αι διαφημίσεις και αι δι' εκπομπάς γινομένας κατ' εντολήν τρίτων καταβαλλόμεναι αυτώ αποζημιώσεις.

γ) Παν άλλο έσοδον εκ της λειτουργίας ή της περιουσίας του.

 

Β. Διοίκησις, οργάνωσις υπηρεσιών, Προσωπικόν

Α. Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 6

 

1.      Το Ίδρυμα διοικείται υπό διοικητικού Συμβουλίου εκ δώδεκα μελών διοριζομένων επί διετεί θητεία διά Β.Δ. προκαλουμένου υπό του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως, ήτοι:

α) Εξ ενός μονίμου υπαλλήλου επί βαθμώ τουλάχιστον Διευθυντού Α τάξεως εκάστου των Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Συγκοινωνιών (αρμοδιότητος Τηλεπικοινωνιών) και Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

β) Εξ ενός Αξιωματικού, φέροντος τουλάχιστον τον βαθμόν Συνταγματάρχου ξηράς, ή θαλάσσης ή αέρος έχοντος ειδικότητα εις τα ραδιοφωνικά θέματα, υποδεικνυομένων απάντων υπό του αρμοδίου υπουργού.

γ) Εξ ενός τακτικού ή εκτάκτου καθηγητού της ηλεκτρολογίας του Πολυτεχνείου, υποδεικνυομένου υπό της Συγκλήτου.

δ) Εξ ενός ανωτάτου ή ανωτέρου υπαλλήλου της Τραπέζης της Ελλάδος, υποδεικνυομένου υπό του Διοικητού της.

ε) Εκ τεσσάρων προσώπων επιλεγομένων ελευθέρως υπό του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως.

2.                  Ανά έτος εξέρχονται διά κλήρου εξ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τέσσαρα εκ των της πρώτης κατηγορίας και δύο εκ των της δευτέρας, αντικαθιστάμενα κατά τα ανωτέρω. Εξερχόμενοι σύμβουλοι δύνανται να διορισθώσιν εκ νέου.

3.                  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διοριζόμενον προς πλήρωσιν θέσεως κενουμένης προ της λήξεως της θητείας του κατόχου της, διορίζεται μόνον διά το υπόλοιπον της εν λόγω θητείας.

4.                  Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνερχόμενον εις πρώτην από της συστάσεως και της ανά έτος ανανεώσεως αυτού συνεδρίαν εκλέγει Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον. Απαρτία υπάρχει παρισταμένων επτά τουλάχιστον μελών, αποφάσεις δε λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων. Εν ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου.

Γραμματεύς ορίζεται υπό του Γεν. Διευθυντού εις των υπαλλήλων του Ιδρύματος.

5.                  Ο Πρόεδρος καλεί εις συνεδρίαν το Συμβούλιον οσάκις παρίσταται ανάγκη, κατ' ανώτατον δε όριον τετράκις του μηνός.

6.                  Αι λεπτομέρειαι της λειτουργίας του Διοικητιού Συμβουλίου ρυθμίζονται διά του Κανονισμού του Ιδρύματος.

7.                  Η αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και της Προεδρίας της Κυβερνήσεως, λαμβανομένων υπ' όψει διά τους εξ αυτών δημοσίους υπαλλήλους των διατάξεων του Α.Ν. 1538/1950.

8.                  Ο Υπουργός της Προεδρίας της Κυβερνήσεως δύναται δι' αιτιολογημένης αποφάσεώς του να κηρύσση έκπτωτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρον 7

 

1.                  Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι το ανώτερον όργανον του Ιδρύματος, ασκεί πάσαν εξουσίαν και κατευθύνει την δραστηριότητα αυτού.

2.                  Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να μεταβιβάζη μέρος της αρμοδιότητος αυτού εις τον Γενικόν Διευθυντήν, πλην της αναφερομένης εις τα εξής θέματα:

α) Επί εγκρίσεως των κανονισμών:

αα) Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ββ) Εσωτερικής υπηρεσίας και προσωπικού,

γγ) Λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών και της υπηρεσίας ελέγχου, και

δδ) Συνδρομητών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών λήψεων μετά τιμολογίων (συνδρομητών και διαφημίσεων).

β) Επί εγκρίσεως του ετησίου Προϋπολογισμού και Απολογισμού.

γ) Επί συνάψεως δανείων.

δ) Επί αγοράς ή εκποιήσεως ακινήτων.

ε) Επί ανοικοδομήσεως κτιρίων ή ιδρύσεως νέων πομπών ή σταθμών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ή επεκτάσεως, ενισχύσεως ή καταργήσεως υφισταμένων τοιούτων.

στ) Επί συνάψεως πάσης φύσεως συμβάσεων, ειδικώτερον δε συμβάσεως περί αναθέσεως εκπονήσεως μελετών, διεξαγωγής ερευνών ή εκτελέσεως έργων, εργασιών ή προμηθειών του Ιδρύματος εις τρίτους ή περί συνεργασίας μετά φυσικών ή Νομικών Προσώπων εφ' όσον το αντικείμενον αυτών υπερβαίνει κατ' αξίαν τα δέκα εκατομμύρια δραχμών. Το ποσόν τούτο δύναται να αυξομειώται δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένων υπό του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως.

ζ) Επί ενάρξεως ή καταργήσεως Δίκης και πάσης άλλης δικαστικής ενεργείας, επί συνάψεως συμβιβασμού ή συνυποσχετικού περί αφέσεως χρέους και επί διορισμού πληρεξουσίων δικηγόρων διά την ενώπιον των Δικαστηρίων εκπροσώπησιν του Ιδρύματος.

η) Επί συγκροτήσεως επιτροπών και Συμβουλίων εξ υπαλλήλων του Ιδρύματος ή και τρίτων και καθορισμού των αρμοδιοτήτων. Τα της αποζημιώσεως τούτων καθορίζονται προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και της Προεδρίας της Κυβερνήσεως λαμβανομένων υπ' όψει διά τους εξ αυτών υπαλλήλους του Ιδρύματος ή δημοσίους υπαλλήλους των διατάξεων των Α.Ν. 1502 και 1538/1950.

3.                  Τα θέματα, τα αφορώντα την έγκρισιν, προϋπολογισμού και απολογισμού, σύναψιν δανείων, αγοράς ή εκποιήσεως ακινήτων υπόκεινται εις την έγκρισιν των Υπουργών Οικονομικών και της Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

4.                  Οι περί ων το εδάφιον α της παραγράφου 2 Κανονισμοί και αι τροποποιήσεις αυτών, κυρούνται διά Β. Διαταγμάτων προκαλουμένων υπό των Υπουργών των Οικονομικών και του παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως.

5.                  Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναφερόμεναι εις ανοικοδομήσεις κτιρίων ως και εις τον καθορισμόν των συνδρομών κατόχων συσκευών λήψεως υπόκεινται εις έγκρισιν του Υπουργού παρά της Προεδρία της Κυβερνήσεως.

 

Γ. Διευθυντής του Ιδρύματος.

Άρθρον 8

 

1.                  Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, έχων βαθμόν Γενικού Γραμματέως Υπουργείου, διορίζεται διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως Υπουργού, μετ' απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου και απολύεται κατά τον αυτόν τρόπον.

2.                  Εν περιπτώσει κενώσεως της θέσεως του Γενικού Διευθυντού το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ιδρύματος αναθέτει την άσκησιν των καθηκόντων αυτού, μέχρι της νομίμου πληρώσεως της θέσεώς του. Είτε εις τον αναπληρωτήν αυτού, είτε και εις άλλο πρόσωπον κατά τα εν τω κανονισμώ εσωτερικής υπηρεσίας και προσωπικού ορισθησόμενα. Τα της αναπληρώσεως του Γενικού Διευθυντού εν απουσία ή κωλύματι αυτού ορισθήσονται ωσαύτως εν τω κανονισμώ εσωτερικής υπηρεσίας.

 

Άρθρον 9.

1.                  Ο Γεν. Διευθυντής μεριμνά περί των υποθέσεων και των συμφερόντων του Ιδρύματος, εκπροσωπεί δ' αυτό έναντι παντός τρίτου και ενώπιον των Δικαστηρίων, των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων αρχών υπό ιδιότητα διαδίκου ή άλλην.

2.                  Ο Γεν. Διευθυντής εισηγείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον τα προς συζήτησιν θέματα, προΐσταται των υπηρεσιών, ασκεί πειθαρχικήν εξουσίαν επί του προσωπικού συμφώνως προς τον κανονισμόν, ασκεί τας αρμοδιότητας, αίτινες μεταβιβάζονται εις αυτόν παρά του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον των αποφάσεων αυτού.

3.                  Ο Γεν. Διευθυντής δύναται κατόπιν ειδικής εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να μεταβιβάζη μέρος της αρμοδιότητος αυτού εις ανωτέρους υπαλλήλους του Ιδρύματος.

 

Άρθρον 10.

Τα της οργανώσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ιδρύματος και τα της καταστάσεως, των βαθμών και αποδοχών των υπαλλήλων αυτού, ρυθμίζονται διά του Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας και προσωπικού, ο οποίος συντάσσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και εγκρίνεται κατά τα εν άρθρω 7 παρ. 4 οριζόμενα.

 

Νομικός Σύμβουλος

Άρθρον 11.

1.                  Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν προτάσεως του Γεν. Διευθυντού δύναται να προσλαμβάνηται δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω ως Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος.

2.                  Η πρόσληψις του Νομικού Συμβούλου ενεργείται επί συμβάσει και επί μηνιαία αντιμισθία, οριζομένη κατά το άρθρον 2 του Α.Ν. 1538/1950, κοινή αποφάσει των Υπουργών Οικονομικών και της Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

3.                  Ο Νομικός Σύμβουλος απαλλάσσεται των καθηκόντων του καθ' ον προσλαμβάνεται τρόπον.

4.                  Η άσκησις πραγματικής και ευδοκίμου δικηγορίας αποτελεί απαραίτητον όρον της προσλήψεως του Νομικού Συμβούλου.

5.                  Παρά τω Νομικώ Συμβούλω του Ιδρύματος δύνανται προς υποβοήθησιν αυτού εις τα έργα του, να προσλαμβάνωνται και μέχρι δύο δικηγόροι παρ' Εφέταις, οίτινες ενεργούσι κατά τας οδηγίας του Νομικού Συμβούλου. Η πρόσληψις και η αποζημίωσις αυτών γίνεται καθ' ους όρους και η του Νομικού Συμβούλου.

 

Δ. Ρύθμισις Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών εκπομπών και λήψεων.

α) Εκπομπαί.

Άρθρον 12

 

1.                  Παρά το Ε.Ι.Ρ. λειτουργεί Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Προγράμματος συνιστώμενον δι' αποφάσεως του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκείμενον εκ δέκα μελών επιλεγομένων παρ' αυτού εκ των διακεκριμένων εις τα γράμματα, τας τέχνας, την παιδείαν, την δημοσιογραφίαν και την επιστήμην πολιτών.

2.                  Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής, εις τα μέλη δε αυτού παρέχονται έξοδα κινήσεως πεντήκοντα χιλιάδες (50.000) δραχ. κατά συνεδρίασιν άνευ άλλης αποζημιώσεως. Το Συμβούλιον συνέρχεται συγκαλούμενον εκάστοτε υπό του Γενικού Διευθυντού, όστις εισηγείται τα θέματα. Χρέη Γραμματέως εκτελεί υπάλληλος οριζόμενος παρά του Γεν. Διευθυντου΄.

3.                  Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Προγράμματος είναι αρμόδιον διά την εξέτασιν των γενικών αρχών επί τη βάσει των οποίων εκπονούνται τα προγράμματα και διατυπώνει τας επί της εν γένει αποδόσεως τούτων γνώμας του. Είναι ωσταύτως αρμόδιον με την εξέτασιν τυχόν παραπόνων ή παρατηρήσεως επί του προγράμματος προερχομένων είτε από Ιδρύματα, είτε από τον Τύπον ή και από ιδιώτας και διατυπώνει τας επί τούτων γνώμας του.

4.                  Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Προγράμματος ουδεμίαν έχει αρμοδιότητα εις την εκπόνησιν των προγραμμάτων ή την πρόσληψιν των εκτελεστών ή των συνεργατών.

5.                  Καθ' έκαστον τρίμηνον το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Προγράμματος, υποβάλλει προς τον Υπουργό παρά τη Προεδρεία της Κυβερνήσεως και προς το Διοικ. Συμβούλιον του Ε.Ι.Ρ. έκθεσιν περί της εν γένει πορείας και αποδόσεως των εκπομπών κατά το διαρρεύσαν τρίμηνον και επί της προοπτικής των εκπομπών και του προγράμματος κατά το επόμενον τοιούτον.

β) Γνωμοδοτική Τεχνική Επιτροπή Ραδιοφωνίας.

 

Άρθρον 13.

1.                  Προς υποβοήθησιν του Ε.Ι.Ρ. εις την κατάστρωσιν του Προγράμματος ραδιοφωνικού εξοπλισμού, καθώς και διά την εκάστοτε επιθεώρησιν και προσαρμογήν αυτού προς τας προόδος της τεχνικής και τας ανάγκας της Χώρας, λειτουργεί παρ' αυτώ ιδία Γνωμοδοτική Τεχνική Επιτροπή Ραδιοφωνίας συνιστωμένη δι' αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνιών και της Προεδρίας της Κυβερνήσεως και ης η σύνθεσις ορίζεται ως εξής:

α) Εν μέλος οριζόμενον υπό της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών εκ των παρ' αυτώ καθηγητών της Φυσικής.

β) Εν μέλος, οριζόμενον υπό της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου εκ των παρ' αυτώ καθηγητών της Σχολής Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών.

γ) Εν μέλος, οριζόμενον υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών εκ των παρά τη Γενική Διευθύνσει Τηλεπικοινωνιών Μηχανικών Τηλεπικοινωνίας, επί βαθμώ τουλάχιστον τμηματάρχου.

ε) Εν μέλος, οριζόμενον υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών εκ των παρά τη Ηλεκτρολογική υπηρεσία Μηχανικών επί βαθμώ τουλάχιστον τμηματάρχου.

στ) Εν μέλος ελευθέρως επιλεγόμενον υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών μεταξύ των ειδικευθέντων εις την Ραδιοηλεκτρικήν Τεχνικήν και ειδικώτερον εις την Ραδιοφωνικήν Τεχνικήν, επιστημόνων.

ζ) Ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Ι.Ρ.

2.      Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται επί διετεί θητεία δυναμένη ν' ανανεωθή.

Η Επιτροπή εκλέγει κατ' έτος τον Πρόεδρον μεταξύ των μελών αυτής, ευρίσκεται δε εν απαρτία παρόντων πέντε μελών, περιλαμβανομένου και του Προέδρου.

γ) Ρυθμιστική εξουσία επί των εν γένει τεχνικών υπηρεσιών και του τεχνικού εξοπλισμού του Ε.Ι.Ρ.

 

Άρθρο 14

 

1.                  Άπασα η επί του τεχνικού πεδίου δραστηριότης του Ε.Ι.Ρ. ελέγχεται υπό των Υπουργών παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως και των Συγκοινωνιών.

2.                  Ειδικώτερον υπόκεινται εις την έγκρισιν αυτών πράξεις του Δ.Σ. και γνωμοδοτήσεις της τεχνικής Επιτροπής του Ε.Ι.Ρ. αναφερόμεναι ιδίως εις τα κάτωθι περιπτώσεις:

α) Ο ετήσιος λογαριασμός κεφαλοποιουμένων δαπανών και των εις αντίκρυσμα τούτων προσόδων ή δανείων.

β) Τα προγράμματα πολυετή και μονοετή, επεκτάσεις, ανακαινίσεις και βελτιώσεις του εν γένει ραδιοφωνικού δικτύου και του συναφούς τεχνικού εξοπλισμού καθώς και πάσα τροποποίησις αυτών.

γ) Η έγκρισις εγκαταστάσεων νέων σταθμών εκπομπής και κέντρων λήψεως ή πάσα μεταβολή των χαρακτηριστικών των ήδη εγκατεστημένων.

δ) Η απονομή συχνοτήτων εις τους εν λειτουργία ή τους υπό εγκατάστασιν πομπούς.

ε) Η έγκρισις προμηθείας και εγκαταστάσεως στοιχείων του τεχνικού εξοπλισμού περιλαμβανομένων και των οικημάτων καθώς και πάσης επ' αυτών εργασίας ων η δαπάνη υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια δραχμών καθώς και η έγκρισις των σχετικών τεχνικών όρων και προδιαγραφών.

στ) Ο Τεχνικός Κανονισμός του Ε.Ι.Ρ.

 

Άρθρον 15

 

1.                  Το Ίδρυμα υποχρεούται να μεταδίδη τας Κυβερνητικάς ως και τας υπό του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως καθοριζομένας διά γενικών ή ειδικών αποφάσεων του ανακοινώσεις.

2.                  Το Ίδρυμα υποχρεούται να παρακολουθή τας εκπομπάς των αλλοδαπών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών, να συντάσση ειδικά δελτία παρακολουθήσεως των πολιτικών ειδήσεων και των ενδιαφερόντων το Κράτος σημείων και να υποβάλη ταύτα εις τον Υπουργόν παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως.

 

δ) Λήψεις.

Άρθρον 16.

1.                  Ουδείς δικαιούται εν Ελλάδι να χρησιμοποιή μηχάνημα, συσκευήν ή άλλην εγκατάστασιν προς λήψιν ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών χωρίς προηγουμένως να δηλώση τούτο εις το Ίδρυμα, τυγχάνων επι τη δηλώσει αδείας του, και να καταβάλη τηνκατά την επομένην παράγραφον καθοριζομένην συνδρομήν.

2.                  Αι μεταξύ του Ιδρύματος και των κατόχων τοιούτων συσκευών σχέσεις ρυθμίζονται διά του Κανονισμού συνδρομητών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών λήψεων. Διά του Κανονισμού τούτου ορίζονται και αι καταβλητέαι υπό τούτων συνδρομαί ή άλλα δικαιώματα ως και αι πρόσθετοι προς το Ίδρυμα χρηματικαί υποχρεώσεις, εις ας υποβάλλονται οι παραλείποντες την δήλωσιν, οι μη καταβάλλοντες εμποροθέσμως την συνδρομήν αυτών ή οι διά ψευδών ενεργειών ή δηλώσεων επιδιώκοντες την μη εκπλήρωσιν των προς το Ίδρυμα χρηματικών αυτών υποχρεώσεων.

3.                  Δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δύναται ποσοστόν μέχρι 10% επί των εσόδων εκ συνδρομών της Ραδιοφωνίας να εισάγεται ως δημόσιον έσοδον διατιθέμενον διά του προϋπολογισμού του Υπουργείου παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και της Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

4.                  Κατασκευασταί ή έμποροι συσκευών ραδιοφωνικής λήψεως ή οι εν Ελλάδι αντιπρόσωποι αυτών υποχρεούνται καθ' έκαστον μήνα να υποβάλλουν εις το Ίδρυμα πίνακα εμφαίνοντα τας κατά τον προηγούμενον μήνα ενεργηθείσας αγοραπωλησίας τοιούτων συσκευών. διά του Κανονσιμού συνδρομητών ορίζονται τα καταβλητέα εις το Ίδρυμα πρόστιμα εν παραλείψει εκπληρώσεως της υποχρεώσεως ταύτης.

5.                  Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου έχουσιν ανάλογον εφαρμογήν, κατά τα διά του αυτού Κανονισμού οριζόμενα, και επί των πωλούντων ή οπωσδήποτε άλλως μεταβιβαζόντων εις έτερα πρόσωπα την ιδίαν αυτών συσκευήν.

 

Ε. Λογιστικόν σύστημα.

Εκτέλεσις έργων.

Άρθρον 17.

1.                  Το Ίδρυμα ακολουθεί το όπερ και το Δημόσιον οικονομικόν έτος, διέπεται δε υπό των διατάξεων των Νόμων "περί προμηθειών του Δημοσίου" και "περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων".

2.                  Αι προβλεπόμεναι αρμοδιότητες υπό της περί εκτελέσεως Δημσίων Έργων Νομοθεσίας του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ασκούνται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, αι δε αρμοδιότητες του Υπουργού των Δημοσίων Έργων υπό του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως.

3.                  Εις περιπτώσεις κατεπειγούσης ανάγκης, μη επιδεχομένης αναβολήν άνευ ουσιώδους βλάβης της κανονικής λειτουργίας του Ιδρύματος, επιτρέπεται η ενέργεια προμηθειών και η εκτέλεσις έργων κατά παρέκκλισιν των διατάξεων των Νόμων "περί προμηθειών του Δημοσίου" και "περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων" μέχρι με ποσού 300 εκατομμυρίων δι' εκάστην προμήθειαν ή έργον κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως, στηριζομένης εις ητιολογημένην πρότασιν του Γενικού Διευθυντού άνω δε του ποσού τούτου επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 του ΣΙΒ Νόμου.

 

Άρθρον 18

 

1.                  Τα της ενεργείας των εισπράξεων, κ.λπ. τα της αναλήψεως εγκρίσεως και εκκαθαρίσεως των δαπανών, τα του Λογιστικού και της Ταμιακής υπηρεσίας και εν γένει τα του τρόπου της Οικονομικής Διοικήσεως και διαχειρίσεων του Ιδρύματος ρυθμίζονται κατά τα διά του παρόντος Νόμου οριζόμενα και διά του Κανονισμού λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Ελέγχου. Διά του Κανονισμού τούτου ορίζονται επίσης αι διατυπώσεις και εγγυήσεις διά την εκτέλεσιν έργων ή προμηθειών παρά του Ιδρύματος ων η αξία υπερβαίνει καθ' έκαστον τα είκοσι εκατομμύρια δραχμών ως και ο τρόπος ασκήσεως εσωτερικού προληπτικού ελέγχου.

 

Άρθρον 19

 

1.                  Η διοίκησις των εσόδων και εξόδων του Ιδρύματος ενεργείται επί τη βάσει ετησίου προϋπολογισμού.

2.                  Ο προϋπολογισμός μετά της περί εγκρίσεως αυτού αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται ένα τουλάχιστον μήνα προ της ενέρξεως του οικονομικού έτους εις τον Υπουργόν των Οικονομικών και τον παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως, δικαιουμένους να εγκρίνωσι ή να τροποποιήσωσιν αυτόν. Εάν οι υπουργοί δεν εκδώσωσι την επί του προϋπολογισμού απόφασίν των εντός μηνός από της παραλαβής αυτού, ο προϋπολογισμός λογίζεται εγκριθείς.

3.                  Ο προϋπολογισμός μετά την έγκρισιν αυτού δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρον 20

 

1.                  Εντός τριών το πολύ μηνών από της λήξεως του οικονομικού έτους συντάσσεται και υποβάλλεται προς έγκρισιν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον ο ετήσιος απολογισμός και ο ετήσιος ισολογισμός του Ιδρύματος.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον αναθέτει την εξέτασιν αυτού εις ειδικούς ελεγκτάς ήτις δέον να συντελήται εντός μηνός από της αναθέσεως, οφείλει δε να εκδώσει την απόφασιν αυτού εντός δύο μηνών από της υποβολής του.

2.                  Ο απολογισμός και ο ισολογισμός μετά της εκθέσεως των ελεγκτών και της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον όπερ και αποφαίνεται επί της ορθότητος αυτών, δικαιούμενον προς τούτο να λαμβάνη γνώσιν όλων των χρησίμων βιβλίων και εγγράφων.

3.                  Ο απολογισμός και ο ισολογισμός δημοσιεύονται κατά τα εν τω προηγουμένω άρθρω οριζόμενα.

 

Άρθρον 21

 

1.                  Οι υπόλογοι διαχειρισταί των δαπανών του Ιδρύματος ευθύνονται απέναντι αυτού διά πάσαν εντολήν πληρωμής μη στηριζομένην εις τον παρόντα νόμον και τας εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένας κανονιστικάς διατάξεις ή μη συνοδευομένην από τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά ή εκδοθείσαν άνευ πιστώσεως ή καθ' υπέρβασιν της χορηγηθείσης.

2.                  Οι υπόλογοι διαχειρισταί του χρηματικού, μη ευθυνόμενοι διά τας κατά την προηγουμένην πράγρ. Ανωμαλίας, υπέχουσι κατά τα λοιπά, απέναντι του Ιδρύματος τας αυτάς ευθύνας ας υπέχουσιν οι δημόσιοι υπόλογοι απέναντι του Δημοσίου Θησαυρού.

3.                  Μέχρι της 20 εκάστου μηνός οι υπόλογοι υποβάλλουσι τους λογαριασμούς της διαχειρίσεως αυτών του προηγουμένου μηνός εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον, όπερ εξελέγχει αυτούς και εν γένει ασκεί επί των υπολόγων την ην και επί των δημοσίων υπολόγων δικαιοδοσίαν.

Οι υπόλογοι ασκούσι κατά των πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα και υπό των δημοσίων υπολόγων ασκούμενα ένδικα μέσα.

4.                  Τα υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου εις βάρος των υπολόγων διαχειριστών των δαπανών ή του χρησματικού καταλογιζόμενα χρηματικά ποσά εισπράττονται παρά του Δημοσίου Ταμείου της κατοικίας του υπολόγου, εις ο κοινοποιούνται παρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου αι σχετικαί πράξεις, ως δημόσιον έσοδον και αποδίδονται είτα παρά τούτου εις το Ίδρυμα.

5.                  Τα της συντάξεως των μηνιαίων λογαριασμών, ως και πάσα άλλη προς εκτέλεσιν του παρόντος άρθρου αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται δι' αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6.                  Ο έλεγχος δύναται, κατόπιν αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ενεργήται εν αυτοίς τοις Γραφείοις του Ιδρύματος, διά προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο δε προληπτικός έλεγχος των δαπανών του Ιδρύματος ασκείται υπό του Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

7.                  Προς λυσιτελεστέραν εφαρμογήν της παραγράφου 6 δι' αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύνανται να καθορίζωνται και βραχύτερα του μηνός διαστήματα υποβολής λογαριασμών των υπολόγων του Ιδρύματος.

 

Άρθρον 22

 

1.                  Ο Υπουργός των Οικονομικών δύναται να διατάσση την διενέργειαν ελέγχου της διαχειρίσεως του Ιδρύματος δι' Οικονομικών Επιθεωρητών ή άλλων οικονομικών υπαλλήλων.

2.                  Αι εκθέσεις των ενεργησάντων τον έλεγχον υπαλλήλων ανακοινούνται υπό του Υπουργού των Οικονομικών εις τον Υπουργόν παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ιδρύματος και το Ελεγκτικόν Συνέδριον, οφείλοντας κατά την άσκησιν των αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών αυτών να λάβωσιν υπ' όψει τα πορίσματα του ελέγχου.

 

Στ. Απαλλαγαί, Προνόμια, Κρατική εποπτεία.

 

Άρθρον 23.

1.                  Το Ίδρυμα απαλλάσσεται παντός εκάστοτε ισχύοντος δημοσίου, δημοτικού, κοινοτικού, λιμενικού ή οιουδήποτε άλλου φόρου αμέσου ή εμμέσου, οιουδήποτε δασμού ή τέλους ανταποδοτικού ή μη, χαρτοσήμου, εισαγωγικών δασμών και παρομαρτούντων τελών δικαιωμάτων και κρατήσεων επί εισαγωγών μηχανημάτων και υλικών προοριζομένων διά την ασκουμένην υπ' αυτού εκμετάλλευσιν, παντός τέλους ταχυδρομικού συμπεριλαμβανομένων και των επιταγών ως και δικαστικού εις πάσαν δίκην του και εν γένει απολαύει απασών ανεξαιρέτως των ατελειών και προνομίων δικαστικών και οικονομικών, ως εάν είναι αυτό το Δημόσιον.

2.                  Το Ίδρυμα δικαιούται όπως, άνευ ανταλλάγματος, χρησιμοποιή, καθ' ό μέτρον είναι αναγκαίον διά την υπ' αυτού διεξαγωγήν της εκμεταλλεύσεως των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινοχρήστους χώρους, ως και μέχρις ορίου επιβολής νομίμων περιορισμών, αστικά ή αγροτικά ακίνητα εφ' όσον οι περιορισμοί ούτοι δεν άγουσιν εις αφαίρεσιν της ιδιοκτησίας ή παρακώλυσιν της χρήσεως ταύτης.

3.                  Διά Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Οικονομικών, Συγκοινωνιών και του παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως, μετ' απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου επιτρέπεται να απαλλοτριούνται υπέρ του Ιδρύματος ακίνητα ανήκοντα εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς τον σκοπόν της εγκαταστάσεως και της λειτουργίας των Υπηρεσιών του.

Επί των απαλλοτριώσεων τούτων, ων η δαπάνη βαρύνει το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, εφαρμόζονται αι διατάξεις του Α.Ν. 1731/1939, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

4.                  Η είσπραξις πάσης απαιτήσεως του Ιδρύματος είτε υφισταμένης κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος είτε δημιουργουμένης μετ' αυτήν, γίνεται ως η διοικητική εκτέλεσις κατά την νομοθεσίαν περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, της οικείας καταλογιστικής πράξεως του Δ.Συμβουλίου ή των Επιθεωρητών ή άλλων αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος αποτελούσης τίτλον εκτελεστόν. Η είσπραξις γίνεται είτε διά των οργάνων του Ιδρύματος ή των οργάνων Οργανισμού Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συμβεβλημένου προς τούτο μετά του Ιδρύματος, είτε διά της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δημοσίου, εφαρμοζομένων των οικείων διατάξεων των Νόμων 2097/52 και 2252/52, είτε διά των εν τη χώρα Ταχυδρομικών Γραφείων.

 

Άρθρον 24

 

1.                  Επί δικών κατά του Ε.Ι.Ρ. δέον επί ποινή απαραδέκτου πάσης συζητήσεως εξεταζομένης εξ επαγγέλματος το οικείον δικόγραφον να κοινοποιήται εις τον Γενικόν Διευθυντήν ή τον νόμιμον αναπληρωτήν του, άνευ δε ταύτης δεν παράγονται νόμιμοι συνέπειαι διά το Ίδρυμα.

2.                  Ουδεμία αγωγή κατά του Ε.Ι.Ρ. εγγράφεται προς συζήτησιν αν μη παρέλθη μην από της κοινοποιήσεώς της. Η προθεσμία δεν δύναται να συντμηθή υπό του αρμοδίου δικαστικού οργάνου άνευ της συναινέσεως του νομίμου αντιπροσώπου του Ιδρύματος. Η άνω διάταξις έχει εφαρμογήν εις πάσαν δικαστικήν πράξιν και ενέργειαν κατά του Ιδρύματος και πάσαν κλήτευσιν αυτού ενώπιον οιωνδήποτε δικαστηρίων πολιτικών ή ποινικών, Προέδρων, Ειρηνοδικών, Εισηγητών και πάσης εν γένει δικαστικής Αρχής, τηρουμένης πάντοτε επί ποινή ακυρότητος της άνω μηνιαίας προθεσμίας από της κλητεύσεως του Ιδρύματος μέχρι της ωρισμένης προς εμφάνισιν ημέρας. Σύντμησις της άνω προθεσμίας εις το ήμισυ το πολύ γίνεται επί τη προηγουμένη εγγράφω συναινέσει του αντιπροσώπου του Ιδρύματος.

3.                  Διά την άσκησιν ενδίκων μέσων, δήλωσιν επί κατασχέσεων εις χείρας του Ιδρύματος και τρίτων, και εν γένει αι πάσης φύσεως νόμιμοι και διαστικαί προθεσμίαι, εάν ορίζωνται βραχύτεραι των 30 (τριάκοντα) ημερών είναι διά το Ίδρυμα τριάκοντα ημερών, παρέκτασις δε ταύτης λόγω αποστάσεως χωρεί οσάκις εν τω Νόμω ορίζεται τοιαύτη. Εξαιρετικώς η προς εμφάνισιν προθεσμία επί συντηρητικών μέτρων είναι δεκαήμερος.

4.                  Εις πάσας τας δίκας του Ιδρύματος ουδεμία απολύτως προθεσμία τρέχει κατά τας δικαστικάς διακοπάς, ούτε διά την υπό τούτου και τρίτου άσκησιν δηλώσεων, ούτε διά την έγερσιν αγωγών, παρεμβάσεων και προσεπικλήσεων, ούτε τέλος διά την άσκησιν ενδίκου μέσου ή εξέτασιν μαρτύρων, πάσα δε τοιαύτη αρξαμένη προ των διακοπών ως και η εξέτασις μαρτύρων αναστέλλεται κατά την διάρκειαν των διακοπών, εκτός αν αιτήσηται το Ίδρυμα την συνέχισιν της εξετάσεως μαρτύρων.

5.                  Προκειμένου περί μαρτύρων καλουμένων εν πολιτική δίκη υπό του Ιδρύματος, μη προσερχομένων ή αρνουμένων κατάθεσιν ή δόσιν όρκων, η κατά το άρθρον 314 Πολ. Δικ. ποινή λειπομαρτυρίας αυξάνεται μέχρι του δεκαπλασίου, αν δε οι μάρτυρες ούτοι έχωσι την ιδιότητα υπαλλήλου ή υπηρέτου δημοσίου ή κοινοτικού υπαλλήλου, η μη προσέλευσις ή άρνησις της μαρτυρίας και ορκοδοσίας θεωρείται βαρύ πειθαρχικόν παράπτωμα διωκόμενον κατά τας κειμένας διατάξεις.

6.                  Ο εις το Ίδρυμα επιβαλλόμενος διά δικαστικής αποφάσεως όρκος δίνδεται υπό του Γενικού Διευθυντού ή του νομίμου αναπληρωτού του. Εις πάσαν περίπτωσιν ο τοιούτος όρκος διατυπούται υπό τον τύπον του πιστεύειν και μη γινώσκειν εις την τροποοποίησιν δε ταύτην του τύπου δύναταινα προβή ο δίδων τον όρκον κατά την δόσιν αυτού και εν περιπτώσει καθ' ην ο όρκος διετυπώθη άλλως, χωρίς να είναι αναγκαία η έκδοσις περί τούτου αποφάσεως.

7.                  Ουδέποτε διατάσσεται προσωρινή εκτέλεσις κατά του Ιδρύματος.

8.                  Η εις χείρας του Ιδρύματος κατάσχεσις είναι άκυρος και αποδίδει τούτο τα κατασχεθέντα, εάν δεν επιβληθή δυνάμει αδείας του αρμοδίου Προέδρου των Πρωτοδικών, ως και εάν, εις περίπτωσιν καθ' ην η απαίτησις δι' ην επιβάλλεται η κατάσχεσις, στηρίζεται επί τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως ή επί οιουδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου δεν γίνεται μνεία της αδείας ταύτης ή του τοιούτου εγγράφου εν τω κατασχετηρίω.

 

Ζ. Ίδρυσις Ταμείου.

Άρθρον 25

 

Διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών και του παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρυθή επικουρικόν Ταμείον συντάξεως και αλληλοβοηθείας των μονίμων υπαλλήλων του Ε.Ι.Ρ. του οποίου οι πόροι οίτινες θα βαρύνωσιν αποκλειστικώς τους ησφαλισμένους, και η εν γένει λειτουργία θα ορισθώσι διά του αυτού Διατάγματος.

 

Η. Μεταβατικαί διατάξεις.

Άρθρον 26

 

1.                  Ο διά του από 4 Σεπτεμβρίου 1952 Β.Δ. εγκριθείς Κανονισμός Εσωτερικής υπηρεσίας και προσωπικού του Ε.Ι.Ρ. καταργείται αφ' ης ίσχυσεν.

Εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος Νόμου το Διοικητικόν Συμβούλιον θέλει καταρτίση νέον Κανονισμόν εσωτερικής υπηρεσίας και προσωπικού κυρωθησόμενον διά Διατάγματος εντός μηνός από της καταρτίσεώς του.

Εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του κυρωτικού Β.Δ. το Διοικητικόν Συμβούλιον μετά πρότασιν του Γενικού Διευθυντού, θέλει εντάξει δι' αποφάσεώς του εγκρινομένης υπό του Υοπουργού παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως εις τας υπό του Κανονισμού προεβλεπομένας θέσει το ήδη υπηρετούν πάσης φύσεως προσωπικόν του Ιδρύματος, λαμβάνον υπ' όψει την μέχρι τούδε εν αυτώ επιδειχθείσαν ικανότητα και ήθος των ενταχθησομένων.

Από της τοιαύτης εντάξεως και εφεξής η θέσις και περαιτέρω σταδιοδρομία των υπαλλήλων του Ιδρύματος ρυθμίζεται υπό του Κανονισμού. Υπάλληλοι οίτινες δεν ήθελον ενταχθή είτε ως ακατάλληλοι, είτε ελλείψει θέσεων, είτε εξ άλλου λόγου θεωρούνται αυτοδικαίως απολυθέντες και εκ τούτων, οι μη ως ακατάλληλοι απολυθέντες λαμβάνουσιν αποζημίωσιν εξ αποδοχών ενός μηνός δι' έκαστον έτος ή κλάσμα έτους υπηρεσίας των εν τη Ραδιοφωνία, είτε υπό την παρούσα, είτε υπό τας προγενενστέρας αυτής μορφάς και μέχρι των αποδοχών ενός έτους κατ' ανώτατον όριον, άνευ ουδενός άλλου δικαιώματος αποζημιώσεως.

Αι προ της ισχύος του παρόντος Νόμου οπωσδήποτε γενόμεναι βαθμολογικαί ή μισθολογικαί εντάξεις του πάσης φύσεως προσωπικού του Ε.Ι.Ρ. τεχνικού, διοικητικού, υπηρετικού, κ.λπ., θεωρούνται ως μη γενόμεναι. Η εκ τούτων όμως προκύψασα διά τους ενταχθέντας μισθολογική κατάστασις διατηρείται μέχρι της ρυθμίσεως της θέσεως αυτών διά του νέου Κανονισμού και της επί τη βάσει τούτου ενεργηθησομένης εντάξεως.

Οι προ της δημοσιεύσεως του παρόντος προσληφθέντες συνεργάται προγράμματος ιατροί, νομικοί σύμβουλοι, ή δικηγόροι, ασχέτως του τύπου της προσλήψεώς των εφ' όσον η χρονική διάρκεια ταύτης υπερβαίνη τον μήνα, λογίζονται προσληφθέντες επί θητεία δυναμένη να λήξη κατ' απόφασιν του Γενικού Διευθυντού του Ιδρύματος δι' απλής εγγράφου αναγγελίας τούτου εις τους περί ων πρόκειται. Ληξάσης της θητείας τινός εκ των ανωτέρω, καταβάλλεται αυτώ εφ' άπαξ αποζημίωσις ίση προς τα αποδοχάς του ενός μηνός μη αναγνωριζομένης υπέρ αυτού οιασδήποτε άλλης αποζημιώσεως οπωσδήποτε τεθεσπισμένης.

2.                  Ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας και προσωπικού θέλει παράσχει, διά μεταβατικών διατάξεων, την ευχέρειαν όπως, κατά παρέκκλισιν από των παγίων διατάξεων αυτού περί πληρώσεως των ανωτέρων θέσεων διά προσαγωγής εκ των κατωτέρων, ενεργώνται απ' ευθείας διορισμοι, μέχρις 25 κατ' ανώτατον όριον, και εις οργανικάς θέσεις ανωτέρας των παγίως καθωρισμένων εισαγωγικών βαθμίδων, τηρουμένων πάντως των ακολούθων όρων:

α) Ουδείς τοιούτος διορισμός δύναται να ενεργηθή μετά την πάροδον έτους από της δημοσιεύσεως του Β. Διατάγματος περί κυρώσεως του Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας και προσωπικού.

β) Οι ούτω διοριζόμενοι θα έχωσιν επι έτος την ιδιότητα του δοκίμου, υποκείμενοι εις μονιμοποίησιν μόνον εφ' όσον αρμοδίως ήθελον κριθή κατάλληλο, άλλως απολύονται υποχρεωτικώς.

 

Άρθρον 27

 

1.                  Η υπ' αριθ. 54 Σ.Π. "περί συστάσεως και οργανώσεως Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας", ο Α.Ν. 703 / 1945 "περί συμπληρώσεως των περί Ε.Ι.Ρ. διατάξεων" ο Α. Ν. 818/1946 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων της υπ' αριθ. 54/1945 Σ.Π." πλην της παραγράφου 1 του άρθρου 14 μέχρι της φράσεως "ως και του Α.Ν. 177/1945 κ.λπ." ήτις διατηρείται εν ισχύι, το Ν.Δ. της 2/5/1946 ως εκυρώθη και ετροποποιήθη υπό του Ν.Δ. 1233/49 "περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του Ν.Δ. της 2/5/1946 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ε.Ι.Ρ. Νομοθεσίας", ο Α.Ν. 1775/1951 "περί οργανώσεως και λειτουργίας της Εθνικής Ραδιοφωνίας της Ελλάδος" ως και πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον, καταργούνται.

2.                  Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.                  Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 10 Μαρτίου 1953

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ Β.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΡΑ ΤΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π.ΣΙΦΝΑΙΟΣ Κ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 10 Μαρτίου 1953

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

Δ.ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ