EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1975

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

272

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 230

Περί ιδρύσεως της υπό την επωνυμίαν "Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόρασις" Ανωνύμου Εταιρείας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1

1. Ιδρύεται δια του παρόντος νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου, υπό την επωνυμίαν "Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόρασις" (Ε.Ρ.Τ.), εδρεύον εν Αθήναις, δια την οργάνωσιν, εκμετάλλευσιν και ανάπτυξιν της Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως.

2. Εις την Ε.Ρ.Τ. παραχωρείται το δικαίωμα όπως εξ οιουδήποτε σημείου του εδάφους, θαλάσσης και αέρος της Επικρατείας, διενεργή παντός είδους εκπομπάς ήχων και εικόνων, δια των μεθόδων της ραδιογωνίας και της τηλεοράσεως, προοριζομένας δια την λήψιν, είτε γενικήν, είτε δι' ειδικών κλειστών ή ενσυρμάτων κυκλωμάτων.

3. Τα στοιχεία "Ε.Ρ.Τ." απότελούν διακριτικόν τίτλον ανήκοντα αποκλειστικώς εις το δια του παρόντος ιδρυόμενον νομικόν πρόσωπον, απαγορευομένης της χρησιμοποιήσεως αυτού ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή τίτλου παρ' οιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

 

Άρθρον 2.

1. Η Ε.Ρ.Τ. αποτελεί ανώνυμον εταιρείαν, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου εις το Κράτος, απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτελείας και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας υπό την εποπτείαν τρου Κράτους, ως ορίζεται υπό του παρόντος.

2. Επί της Ε.Ρ.Τ. εφαρμόζονται αι περί ανωνύμων εταιρειών διατάξεις, πλην εκείνων αι οποίαι δεν προσαρμόζονται εις τον χαρακτήρα της Ε.Ρ.Τ. ως δημοσίας επιχειρήσεως και ιδία των άρθρων 3-17, 18 παρ. 3-5, 24. 27-35α, 39-40α, 42δ, 47-52 του Νόμου 2190/1920, ως εκωδικοποιήθη δια του Β.Δ. 174/1963 και ισχύει.

3. Δια Π.Δ. εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Προεδρίας κυρούται το καταρτισθησόμενον, κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και του άρθρου 2 του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, ως εκωδικοποιήθη δια του Β.Δ. 174/1963 και ισχύει, καταστατικόν της Ε.Ρ.Τ.

4. Την εποπτείαν επί της Ε.Ρ.Τ. ασκεί ο Υπουργός της Προεδρίας Κυβερνήσεως κατα τας διατάξεις του παρόντος και τας περί Ανωνύμων Εταιρειών τοιαύτας.

Ο Υπουργός της Προεδρίας της Κυβερνήσεως δι' αποφάσεώς του κατά το άρθρον 83 παρ. 2 του Συντάγματος, δύναται να μεταβιβάζη τας δια΄του παρόντος αρμοδιότητάς του εις τον αρμόδιον Υφυπουργόν Προεδρίας Κυβερνήσεως.

 

Άρθρον 3.

1. Σκοπός της Ε.Ρ.Τ. είναι η δια της ασκήσεως του κατά το άρθρον 1 δικαιώματος ενημέρωσις, επιμόρφωσις και ψυχαγωγία του Ελληνικού Λαού.

Αι εκπομπαί της Ε.Ρ.Τ. οφείλουν να διαπνέωνται από δημοκρατικόν πνεύμα, συνείδησιν πολιτιστικής ευθύνης, ανθρωπισμόν και αντικειμενικότητα, να είναι δε προσηρμοσμέναι εις την ελληνικήν πραγματικότητα.

2. Δια την επίτευξιν του εν τη πρώτη παραγράφω του παρόντος οριζομένου σκοπού η Ε.Ρ.Τ. χρησιμοποιεί τας υφισταμένας ήδη τεχνικάς εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταδόσεως, ιδρύει τας κατά τας εκάστοτε τοπικάς ανάγκας και τας προόδους της τεχνολογίας απαιτουμένας νέας τοιαύτας και οργανώνει πάσας τας αναγκαίας δια τας ραδιοφωνικάς και τηλεοπτικάς εκπομπάς εργασίας, τόσον τας κυρίας όσον και τας βοηθητικάς, είτε εντός είτε εκτός της επικρατείας.

3. Αι κρατικαί υπηρεσίαι, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως δέον να συντρέχουν την Ε.Ρ.Τ. δια των εις την διάθεσίν των μέσων προς την καλυτέραν επίτευξιν του σκοπού της και ιδία εις την παροχήν πληροφοριών προς ενημέρωσιν του λαού.

 

Άρθρον 4

 

1. Απαγορεύεται η διενέργεια παντός είδους εκπομπών ήχων και εικόνων δια των μεθόδων της ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως υπό παντός άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου πλην της Ε.Ρ.Τ. και της Υπηρεσίας Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων (Υ.Ε.Ν.Ε.Δ.), μέχρι της συγχωνεύσεως ταύτης εις την πρώτην.

2. Η παράβασις της κατά την παρ. 1 απαγορεύσεως τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών. η καταδίκη συνεπάγεται υποχρεωτικώς την δήμευσιν των μέσων διενεργείας των εκπομπών ήχων και εικόνων. Η Ισχύς της παρούσης παραγράφου άρχεται από 1ης Απριλίου 1976, της προθεσμίας δυναμένης να παραταθή δι' αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως δι' εν τρίμηνον.

3. Διατάξεις διεθνών συμβάσεων εξακολουθούν να ισχύουν και αν αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος.

4. μετά διετίαν από της ισχύος του παρόντος νόμου, δια Π.Δ., τη πρτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υπηρεσία Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων συγχωνεύεται εις την Ε.Ρ.Τ., εφ' όσον συντρέχουν αι προς τούτο αναγκαίαι οικονομικαί, τεχνικάι και οργανωτικαί προυποθέσεις. Δια του αυτού Διατάγματος ορ.ίζονται οι όροι και ο τρόπος της συγχωνεύσεως, ως και παν σχετικόν προς ταύτην θέμα.

 

Άρθρον 5.

1. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως δύναται:

α) Να διατάσση έλεγχον της διαχειρίσεως της Ε.Ρ.Τ., εφ' όσον τούτο κρίνεται αναγκαίον, κατά τα ειδικώτερον δια προεδρικού διατάγματος οριζόμενα.

β) Να ζητή την παροχήν παρά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. ή του Γεν. Διευθυντού αυτής, οιανδήποτε πληξροφορίαν ή στοιχείον περί της λειτουργίας και δραστηριόπτητος της Ε.Ρ.Τ.

γ) Να επιβάλλη δι' εγγράφου του, εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις, την αναβολήν ή ματαίωσιν οιασδήποτε εκπομπής ή μέρους αυτής.

2. Η Ε.Ρ.Τ. υποχρεούται να εκπέμπη τας ανακοινώσεις της Κυβερνήσεως, οποτεδήποτε ήθελε τούτο ζητηθή παρά του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

3. Εν περιπτώσει πολέμου, γενίκης ή μερικής επιστρατεύσεως ή άλλης όλως εκτάκτου εθνικής ανάγκης, δύναται, δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, να ανατεθή εις τον Υπουργόν Προεδρίας της Κυβερνήσεως, εν όλω ή εν μέρει, η διοίκησις της Ε.Ρ.Τ. κατά τα ειδικώτερον δια Π.Δ. ορισθησόμενα.

 

Άρθρον 6.

1. Από της ισχύος του παρόντος νόμου, το "Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως" (Ε.Ι.Ρ.Τ.) καταργείται.

2. Η Ε.Ρ.Τ. συνεχίζει την λειτουργίαν του Ε.Ι.Ρ.Τ. ως ορίζεται δια των διατάξεων του παρόντος και θεωρείται καθολικός διάδοχος τούτου. Δικαιώματα, προνόμια και υποχρεώσεις του Ε.Ι.Ρ.Τ., εξ οιωδήποτε σχέσεων, περιέρχονται αυτοδικαίως εις την Ε.Ρ.Τ., άνευ άλλης διατυπώσεως.

3. Εντός προθεσμίας τριάκοντα ημερών από της ισχύος του παρόντος, δι' αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, δημοσιευομένης δια της Εφημρίδος της Κυβερνήσεως, συνιστάται "Επιτροπή Απογραφής και Απ[οτιμήσεως" των περιουσιακών -ενεργητικών και παθητικών- στοιχείων του Ε.Ι.Ρ.Τ., αποτελουμένη εκ των εξής εννέα μελών:

α) Δύο ορκωτών λογιστών υποδεικνυομένων υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών,

β) ενός μηχανολόγου-τεχνικού του τέως Ε.Ι.Ρ.Τ.

γ) του αρμοδίου δια τα θέματα του τέως Ε.Ι.Ρ.Τ μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, προτεινομένου υπό του αρμοδίου Υπουργού'

δ) ενός πολιτικού μηχανικού υποδεικνυομένου υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος,

ε) ενός ανωτέρου υπαλλήλου των Οικονομικών Υπηρεσιών του τέως Ε.Ι.Ρ.Τ,

στ) ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, υποδεικνυομένου υπό του Υπουργού Οικονομικών,

ζ) ενός ανωτέρου υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών,

η) ενός εκπροσώπου της Ε.Ρ.Τ., οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Πάντες οι ανωτέρω ορίζονται μετά των αναπληρωτών των.

4. Δια της αυτής ως άνω αποφάσεως ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Απογραφής και Αποτιμήσεως.

5. Ο τρόπος κατά τον οποίον ενεργεί η Επιτροπή την απογραφήν και αποτίμησιν της περιουσίας του Ε.Ι.Ρ.Τ. ορίζεται δι' αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. ως χρόνος αποτιμήσεως λαμβάνεται η ημέρα ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

6. Η ως άνω Επιτροπή θέλει περατώσει το έργον της εντός προθεσμίας 6 μηνών από της συστάσεώς της, δυναμένης να παραταθή και υποβάλει τρην έκθεσίν της εις το Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ., προςέγκρισιν και εν συνεχεία δια την παρά του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως λήψιν αποφάσεως δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

7. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής ορίζεται δια κλινής αποφάσεως των Υποργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών.

 

Άρθρον 7.

1. Αρχικόν Μετοχικόν Κεφάλαιον της "Ε.Ρ.Τ." είναι η εις δραχμάς καθαρά θέσις, ήτις ήθελε προκύψει εκ της διενεργηθησομένης κατά τα ανωτέρω απογραφής και αποτιμήσεως των περιερχομένων αυτή πρειουσιακών -ενεργητικών και παθητικών- στοιχείων του Ε.Ι.Ρ.Τ.

2. Δια το κατά τα ανωτέρω αρχικόν Μετοχικόν Κεφάλαιον, το οποίον ανήκει αποκλειστικώς εις το Ελληνικόν Δημόσιον, θέλει εκδοθή εις ονομαστικός, αναπαλλοτρίωτος τίτλος επ' ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Άρθρον 8.

1. Υπέρ της Ε.Ρ.Τ. εισπράττεται και περιέρχεται εις αυτήν αντοποδοτικόν τέλος (εισφορά), εις την καταβολήν του οποίου υποχρεούται παν φυσικόν πρόσωπον κατοικούν ή διαμένον εν Ελλάδι ή παν νομικόν [πρόσωπον ασκούν δραστηριότητα εν Ελλάδι. Το ύψος του τέλους τούτου ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ρ.τ. και εισηγήσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως ταύτης εξακολουθούν ισχλυουσαι αι διατάξεις του Ν. 173/1975.

2. Η είσπραξις του τέλους τούτου ανατίθεται εις την Δ.Ε.Η., πραγματοποιείται δε δι' αναγραφής του σχετικού ποσού επί των λογαιριασμών δια την κατανάλωσιν ηλεκτρικού ρεύματος. Δύναται να καθορισθή διάφορος τρόπος εισπραξεως του ως είρηται ανταποδοτικού τέλους, δια πράξεως του Υπουργικού συμβουλίου εκδιδομένης τη προτάσει του Υπουργού Συντονισμού και προγραμματισμού και του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.

3. Εκτός του ως άνω και των εκ πάσης άλλης νομίμου πηγής πόρων, η Ε.Ρ.Τ. δύναται να έχη πόρους και εκ της δια παντός μέσουτ μεταδόσεως διαφημίσεων.

4. Ως έκτακτος πόρος της Ε.Ρ.τ. επιτρέπεται επίσης να εγγράφεται εις τον Κρατικόν Προυπολογισμόν πίστωσις δι' επιχορήγησιν ταύτης.

5. Αι εισπράξεις πάσης απαιτήσεως, της Ε.Ρ.Τ., κατά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, γίνονται βάσει της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Τίτλον εκτελεστόν εν προκειμένω αποτελεί η πράξις του Γενικολυ Διοευθυντού της Ε.ρ.Τ. ή του κατά τον συνταχθησόμενον Κανονισμόν αρμοδίου διευθυντού ή άλλου οργάνου ταύτης.

Επί της Ε.Ρ.Τ. εφαρμόζονται και πάσαι αι ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, αι προβλέπουσαι ειδικώτερον επί της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά των οφειλετών ταύτης και ιδία περί της προσωποκρατήσεως, περί παραγραφής των σχετικών αξιώσεων κ.ά.

 

Άρθρον 9.

1. Η Ε.Ρ.Τ. κατά την πρώτην από της ιδρύσεώς της τριετίαν δεν υπόκειται εις φόρους, εν γένι δασμούς, τέλη, δικαιώματα, εισφοράς, κρατήσεις και οιασδήποτε ετέρας επιβαρύνσεις υφισταμένας ή μελλούσας; υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, πλην των τοιούτων υπέρ των ασφαλιστικών εν γένει Ταμείων δια τας εργοδοτικάς εισφοράς και επιβαρύνσεις υπέρ του προσωπικού ταύτης. Εν γένει απολαύει αύτη αυτοδικαίως πασών των συναφών απαλλαγών και ατελειών του Δημοσίου, ως και παντός ετέρου προνομίου τούτου, οικονομικού, δικαστικού κλπ.

2. Εις τας ως άνω απαλλαγάς της Ε.Ρ.Τ. περιλαμβάνονται και αι αφορώσαι:

α) Εις την απαλλαγήν εκ των τελών χαρτοσήμου δια το Καταστατικόν αυτής, δια τας ενγένει μετά τρίτων συμβάσεις της, ως και δια τα παντός είδους έγγραφά της (αιτήσεις-αναγραφαί-προσφυγαί-δικόγραφα εν γένει κλπ.) τα απευθυνόμενα προς πάσαν εν γένει αρχήν.

β) Εις την απαλλαγήν εκ των παντός είδους δασμών και πάσης συναφούς υπέρ οιουδήποτε επιβαρύνσεως (τέλη, κρατήσεις, υπερημερίαι, αποθήκευτρα κλπ.) δια τας παντός είδους εισαγωγάς εκ του εξωτερικού, πειλαμβανομένων αυτοκινήτων, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, υλικών εν γένει κλπ.

γ) Εις την απαλλαγήν εκ της υποχρεώσεως τόσον της συμμετοχής της εις οιονδήποτε Επιμελητήριον ή άλλην οργάνωσιν ή Σύνδεσμόν, όσον και της προς αυτούς καταβολής οιασδήποτε εισφοράς, συνδρομής κλπ.

 

Άρθρον 10.

1. Η Ε.Ρ.Τ. διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται εξ επτά μελών, επιλεγομένων εκ προσώπων ανεγνωρισμένου κύρους δυναμένων, ως εκ των ειδικών γνώσεων και πείρας αυτών, να συμβάλλουν αποπτελεσματικώς εις την επίτευξιν του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. και διοριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα Κυβερνήσεως. Δια της αυτής ή ομοίας αποφάσεως ορίζονται εξ αυτών ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος.

3. Εάν εξ οιουδήποτε λόγου υφίσταται κενή θέσις συμβούλου, το Συμβούλιον συγκροτείται νομίμως εκ των υπολοίπων μελών, εφ' όσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των πέντε.

4. Είναι ασυμβίβαστος η ιδιότης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με τας ιδιότητας του βουλευτού, του υπαλλήλου της Ε.ρ.Τ., του εμμίσθου συμβούλου ή του οποωσδήποτε κατ' άλλον τρόπον αμειβομένου υπ' αυτής, ως και του προμηθευτού ή εργολάβου αυτής.

5. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται εις τρία έτη.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύονται και προ της λήξεως της θητείας των εάν συντρέξη περίπτωσις εκ των εν τη παραγράφω 4 οριζομένων ασυμβιβάστων, δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου. Ωσαύτως παύονται και εάν συντρέξουν σοβαροί λόγοι δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά προηγουμένην γνώμην της Γενικής Συνελεύσεως.

 

Άρθρον 11.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ασκεί τας αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρείας, πλην ανάλλως ορίζηται δια του παρόντος.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί εποπτείαν και έλεγχον επί των Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ.

3. Εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται, άνευ δικαιώματος ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής αυτής.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τον προυπολογισμόν, τον ισολογισμόν και την έκθεσιν πεπραγμένων της Ε.Ρ.Τ., υποβάλλει ταύτα προς έγκρισιν εις τον Υπουργόν Προεδρίας της Κυβερνήσεως και την Γενικήν Συνέλευσιν.

 

Άρθρον 12.

1. Των Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. προίσταται Γενικός Διευθυντής, επικουρούμενος υπό δύο Βοηθών Γενικών Διευθυντών, ενός εις τον τομέα των εκπομπών προγραμμάτων εν γένει και του ετέρου εις τον τομέα διοικήσεως και διαχειρίσεως εν γένει.

2. Ο Γενικός Διευεθυντής και οι δύο Βοηθοί Γενικοί Διευθυνταί διροίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

3. Ως Γενικός Διευεθυντής και Βοηθοί Γενικοί Διευθυνταί διορίζονται πρόσωπα ανεγνωρισμένου κύρους, δυνάμενα ως εκ των ειδικών γνώσεων και της πείρας των να συμβάλλουν αποπτελεσματικώς εις την εκπλήρωσιν των ως άνω έργων των και του κατά το άρθρον 3 σκοπού της Ε.Ρ.Τ.

Μςετά την πρώτην τριετίαν δια την πλήρωσιν της θέσεως του Βοηθού Γενικού Διευθυντού, εις τον τομέα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως, προάγεται δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, υπάλληλος της Ε.Ρ.Τ. εκ των κατεχόντων ανωτάτην οργανικήν θέσιν.

4. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Βοηθοί Γενικοί Διευθυνταί τελούν μετά της Ε.Ρ.Τ. εις σχσιν ιδιωτικού δικαίου επί τριετεί θητεία, οι όροι δε της συμβάσεως αυτών ορίζονται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένης υπό του Υποργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

5. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Βοηθοί Γενικοί Διευθυνταί παύονται προ της λήξεως της θητείας των, εάν συντρέχη περίπτωσις προς τούτο, κατά τας ισχυούσας διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ο Γενικός Διευθυντής εκπροσωπεί την Ε.Ρ.Τ δικαστικώς και εξωδίκως.

 

Άρθρον 13.

1. Η γενική Συνέλευσις της Ε.Ρ.Τ. απαρτίζεται εκ των κάτωθι:

α) Του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, ως προέδρου.

β) Του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών ή του παρ' αυτού οριζομένου μέλους ταύτης.

γ-ε) Των πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή των υπ' αυτών οριζομένων καθηγητών των αντιστοίχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

στ) Του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή του παρ' αυτού οριζομένου μέλους τούτου.

ζ-ιβ) Έξ προσώπων, μη βουλευτών, εγνωσμένου κύρους, οριζομένων μετα των αναπληρωτών των υπό του Προέδρου της Βουλής κατόπιν υποδείξεώς των, υποχρςεωτικής, εφ' όσον γίνη εγκαίρως-κατά το ήμισυ υπό του Πρωθυπουργού και κατά το ήμισυ υπό του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως.

ιγ-ιθ) Ανά ενός Γενικού Διευθυντού των Υπουργείων Συντονισμού και Προγραμματισμού, Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εξωτερικών, Οικονομικών, Πολιτισμού και Επιστημών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των αναπληρωτών αυτών, οριζομένων υπό των εις ους ούτοι υπάγονται Υπουργών.

κ) Του Διευθυντού Διαβιβάσεων Αρχηγείου Στρατού.

2. τα υπό στοιχείον ζ' έως κ' μέλη της Γενικής Συνελεύσεως, ως και οι αναπληρωταί αυτών ορίζονται επί τριετή θητεία. Αμα ως μέλος τι απολέση την ιδιότητα υφ' ην διωρίσθη, αντικαθίσταται καθ'΄ον τρόπον διωρίσθη.

3. Γραμματεύς της γενικής Συνελεύσεως ορίζεται υπό του Προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. ανώτερος υπάλληκλος αυτής.

4. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται συγκαλουμένη υπό του Προέδρου αυτής, τακτικώς μεν άπαξ του έτους, μετά το κλείσιμον του Ισολογισμού, εκτάκτως δε δια την γνωμοδότησιν περι των εν άρθρω 14δ θεμάτων.

Η Γενική συνέλευσις συγκαλείται επίσης εκτάκτως άπαξ του έτους εφ' όσον ζητήσουν τούτο τρεις εκ των μελών αυτής.

5. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των μελών της. Εν περπτώσει ισοψηφίας επικρατεί η γνώμη υπέρ της οποίας ετάχθη ο Πρόεδρος.

 

Άρθρον 14.

Αι εξουσίαι και αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως της Ε.Ρ.Τ. καθορίζονται ως εξής:

α) Εγκρίνει τον Ισολογισμόν της Ε.Ρ.Τ., ως και την επί τούοτυ έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ.

β) Απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης κατά τας περί Ανωνύμων Εταιρειών διατάξεις.

γ) Διορίζει τους κατά τας ως άνω διατάξεις Ελεγκτάς εκάστης ετησίας χρήσεως, εγκρίνει τας εκθέσεις αυτών και απαλλάσσει τούτους εκ πάσης κατά νόμον ευθ'υνης.

δ) Γνωμοδοτεί περί:

αα) της ναγκης παύσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ.

ββ) της σκοπιμότητος συνάψεως υπό της Ε.Ρ.Τ. δανείου μη εξοφλητέου εκ των ετησίων εισπράξεων αυτής.

γγ) επί παντός ετέρου θέματος παραπεμπομένου εις αυτήν υπό του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

ε) Εκφράζει την γνώμην της περί της καθ' όλου πολιτικής, του προγράμματος και των αποτελεσμάτων της όλης δράσεως της Ε.Ρ.Τ., διατυπώνει δε ταύτην εις σχετικήν έκθεσιν, ήτις υποβάλλεται υπό του Προέδρου αυτής εις την Κυβέρνησιν δια του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.

 

Άρθρον 15.

1. α) Άμα τη ενάρξει της ισχύος του παρόντος άπαν το προσωπικόν του καταργουμένου Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως (Ε.Ι.Ρ.Τ.) μόνιμον, έκτακτον ή επί συμβάσει ως και το επί οιαδήποτε σχέσει εργασίας τελούν μετα του ΕΙΡΤ, μεταφέρεται ει την Ε.Ρ.Τ. θεωρείται ως ίδιον αυτής προσωπικόν και συνεχίζει παρέχον τας υπηρεσίας του εις αυτήν.

β) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΙΡΤ εξακολουθούν μέχρι της εντάξεώς των εις την νέαν διάρθρωσιν της Ε.Ρ.Τ., να διέπωνται υπό του Υπαλληλικού Κώδικος ως εκάστοτε ισχύει δια τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. διατηρούντες την μονιμότητάν των. Αι δια την διάρθρωσιν των θέσεων και την καταστασιν του προσωπικού διαγωνισμοί, διοριμοί, μισθολόγια, άδειαι, μετατάξεις, προαγωγαί, πειθαρχικόν δίκαιον, εντάξεις, επανεντάξεις κλπ.) επιβαλλόμεναι διοικητικαί ενέργειαι χωρούν δια τον χρόνον τούτον άνευ τινος κωλύματος ως εκ της μεταβολής της φύσεως του Νομικού Προσώπου.

Συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου εξακολουθούν ισχύουσαι υπό το υφιστάμενον καθεστώς και διέπονται υπό της εκάστοτε ισχυούσης Εργατικής Νομοθεσίας μέχρι της εντάξεως των οικείων υπαλλήλων εις την Ε.Ρ.Τ.

2. Δι' αποφάασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ., το μεταφερόμενον προσωπικόν θέλιε ενταχθή εις θέσεις και βαθμούς συμφώνως προς τας διατάξεις των εν άρθρω 17 του παρόντος προβλεπομένων Υπηρεσιακού Οργανισμού και Γενικού Κανονισμού προσωπικού. Κατά την κρίσιν, θέλουν ληφθή υπ' όψιν δια τον προσδιορισμόν της εν εκάστω βαθμώ αρχαιότητος, ως κριτήρια συνεκτιμώμενα κατά την ητιολογημένην κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα εκάστου, ο κεκτημένος υπ' αυτού βαθμός, ο χρόνος υπηρεσίας εις το Ε.Ι.Ρ.Τ. ως και οχ ρόνος της αναγνωρισθελισης παρά τω Ε.Ι.Ρ.Τ. άλλης υπηρεσίας του, διανυθείσης παρά τω Δημοσίω Ν.Π.Δ.Δ. και την Α.Ε.Ρ.Ε.

3. α) Ουδείς εκ του μεταφερομένου μονίμου προσωπικού του Ε.Ι.Ρ.Τ. δύναται συνεπεία της γενησομένης εντάξεώς του να λαμβάνη αποδοχάς (βασικόν μισθόν και πάσης φύσεως επιδόματα) μικροτέρας εκείνων τας οποίας θα λαμβάνη κατά τον χρόνον της εντάξεώς του.

β) Ουδείς εκ του μεταφερομένου επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Ε.Ι.Ρ.Τ. δύναται να λαμβάνη αποδοχάς μικροτέρας των υπό των οικείων Συλλοηγικών συμβλασεων προβλεπομένων, περιλαμβανομένου και του υπό της υπ' αριθ. 36531/7583/11.8.75 κοιονής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Απασχολήσεως και Προεδρίας Κυβερνήσεως χορηγηθέντος επιδόματος.

4. Προσωπικόν μη εντασσόμενον εις οργανικάς θέσεις παραμένει ως υπεράριθμον και καταλαμβάνει, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου τας εκάστοτε κενουμένας θέσεις.

5. Το Διοικητικόν Συμβολύλιον της Ε.Ρ.Τ. δύναται δι' αποφάσεώς του εκδιδομένης ενός εξαμήνου αποκλειστικής προθεσμίας από του πέρατος της διαδικασίας της εντάξεως, να απολύη οιονδήποτε υπάλληλον εκ των ως άνω υπεραρίθμων, εφ' όσον ούτος έχει συμπληρώσει μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 30ετή τουλάχιστον συντάξιμον υπηρεσίαν. Η απόφασις του αύτη δημοσιεύεται δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η δε απόλυσις ισχύει από της δημοσιεύσεως ταύτης.

6. Αι πάσης φύσεως διατάξεις περι αναγκαστικής προσλήψεως προσωπικού, ως και αι διατάξεις περί παρεμβάσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού ή οιουδήποτε άλλου κρατικού οργάνου ή τρίτου, δεν έχουν εφαρμογήν εις την διαδικασίαν προσλήψεως του πάσης φύσεως προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. πλην των περι προστασίας των πολεμιστών διατάξεων, ως αύται ισχύουν εκάστοτε. Υποχρεούται όμως η Ε.Ρ.Τ. όπως ανακοινοί αμελλητί εις τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού πάσαν πρόσληψιν και απόλυσιν προσωπικού της.

7. Αι διατάξεις του Ν.Δ. 643/1970 περί επεκτάσεως των διατάξεων του Ν.Δ. 3783/1957 "περί στέγης των Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων" και εις άλλας κατηγορίας τακτικών υπαλλήλων, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογήν επί του τέως Ε.Ι.Ρ.Τ. εις την Ε.Ρ.Τ. μεταφερομένου μονίμου προσωπικού.

 

Άρθρον 16.

1. το κατά την δημοσίευσιν του παρόντος πάσης φύσεως και σχέσεως προσωπικόν του καταργουμένου Ε.Ι.Ρ.Τ. μεταφερόμενον εις την Ε.Ρ.Τ. συνεχίζει, υπό την αυτήν σχέσιν και τους αυτούς όρους, την ασφάλισίν του, κυρίαν ή επικουρικήν, εις κλάδους συντάξεως, περιθάλψεως εν γένει και προνοίας, εις τα Ασφαλιστικά Ιδρύματα ή και ταμεία εις α είναι ησφαλισμένον, η δε Ε.Ρ.Τ έχει, ως εργοδότρια, έναντι ολκλήρου του προσωπικού αυτής και των άνω Ασφαλιστικών Οτργανισμών και Ταμείων, τας ιδίας υποχρεώσεις ας είχε και το Ε.Ι.Ρ.Τ. δια την καταβολήν των εισφορών των.

2. Το μεταφερόμενον εις την Ε.Ρ.Τ. μόνιμον προσωπικόν του Ε.Ι.Ρ.Τ διατηρεί άπαντα τα εκ της ισχυούσης νομοθεσίας δικαιώματα κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως, εφαρμοζομένων, ως προς το εις σύνταξιν δικαίωμα αυτού των διατάξεων του Νόμου 3163/1955 "περί συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων" ως αύται εκάστοτε ισχύουν εις ας υπήχθη δυνάμει του άρθρ. 9 του Ν.Δ. 4579/1966. Αι περι νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περιθάλψεως του προσωπικού του Ε.Ι.Ρ.Τ. διατάξεις εξακολουθούν ισχύουσαι.

3. Το υπό της Ε.Ρ.Τ. προσλαμβανόμενον εφεξής πάσης φύσεως και σχέσεως προσωπικόν, ασφαλίζεται υποχρεωτικώς εις τα αυτά ως άνω Ιδρύματα και Ταμεία, εις α είναι ησφαλισμένον το προσωπικόν του Ε.Ι.Ρ.Τ.

 

Άρθρον 17

Εντός προθεσμίας εξ μηνών από της ισχύος του παρόντος, το Διοικητικον Συμβούλιον της Ε.Ρ.Τ. θελει εισηγηθή εις τον Υπουργό Προεδρίας Κυβερνήσεως προς έγκρισιν και δημοσίευσιν εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

α) Τον Υπηρεσιακόν Οργανισμόν της Ε.Ρ.Τ., δι' ου θα ρυθμίζωνται η διάρθρωσις αυτής εις οργανικάς μονάδας, η κατανομή εις ταύτας των αρμοδιοτήτων, αι θέσεις ή ο αριθμός του πάσηε φύσεως προσωπικού και τα ειδικά τυπικά προσόντα προσλήψεως αυτού, ως και παν εν γένει θέμα οργανώσεως και λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ.

β) Τον Γενικόν Κανονισμόν Προσωπικού, δι' ου θα ρυθμίζωνται πάντα εν γένει τα θέματα καταστάσεως του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ.

γ) Τον κανονισμόν Διενεργείας Προμηθειών και Εκτελέσεως Έργων.

δ) Τον Εσωτερικόν Κανονισμόν Λειτουργίας αυτής.

 

Άρθρον 18

Τα υπό του παρόντος Νόμου προβλεπόμενα Προεδρικά Διατάγματα εκδίδονται τη προτάσει του Υπουργού ή αρμοδίου Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται άλλως ειδικώς.

Εν Αθήναις τη 3 Δεκεμβρίου 1975

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους Σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 3 Δεκεμβρίου 1975

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ