ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 9 MΑΡΤΙΟΥ 1953

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

53

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2301

 

Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Αθήναις την 22αν Οκτωβρίου 1951 Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Λουξεμβούργου περί Αεροπορικών Μεταφορών

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

 

Αρθρον μόνον

 

Κυρούται η εν Αθήναις υπογραφείσα την 22αν Οκτωβρίου 1951 μεταξύ της Ελλάδος και του Λουξεμβούργου Συμφωνία, περί αεροπορικών μεταφορών, ής το κείμενον, ως και παρακολουθούν ταύτην Παράρτημα, έπονται εν Ελληνικώ κα Γαλλικώ πρωτοτύπω.

2. Η ισχύς της ως άνω Συμφωνίας εξαιρέσει του άρθρου 11 αυτής ανατρέχει από της 22ας Οκτωβρίου, ημερομηνίας υπογραφής της, αφ'ής αυτή ετέθη εν ισχύ κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 αυτής.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς ύπο της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής και παρ'Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της εφημρίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 18 Φεβρουαρίου 1953

 

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ Β.

 

Ο επί των Εξωτερικών Υπουργος

ΣΤ, ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 7η Μαρτίου 1953

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ