ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 9 MΑΡΤΙΟΥ 1953

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

52

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2300

 

Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Αθήναις την 28ην Μαϊου 1951 Συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Νορβηγίας, περί εκμεταλλεύσεως γραμμών εναερίου συγκοινωνίας

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

 

Αρθρον μόνον

 

Κυρούται και έχει πλήρη και νομιμον ισχύν η υπογραφείσα εν Αθήναις την 28ην Μαϊου 1951 Συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Νορβηγίας, περί εκμεταλλεύσεως γραμμών εναερίου συγκοινωνίας, ής το κείμενον, ως και το το κείμενον του παρακολουθούντος ταύτην Παραρτήματος, έπονται εν Γαλλικώ πρωτοτύπω και Ελληνική μεταφράσει.

2. Η ισχύς της ως άνω Συμφωνίας ανατρέχει από της 28ης Μαϊου 1951, ημερομηνίας υπογραφής της, αφ'ής αυτή ετέθη εν ισχύ κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 αυτής.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς ύπο της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής και παρ'Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της εφημρίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 18 Φεβρουαρίου 1953

 

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ Β.

 

Ο επί των Εξωτερικών Υπουργος

ΣΤ, ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 7η Μαρτίου 1953

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ