EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 8ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

27

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2289

 

Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 18

Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 1του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'/5.6.1992) αντικαθίστανται ως εξής :

5. Με την επιφύλαξη των διάταξεων της επόμενης παραγράφου 6 :

α. Επιτρέπεται , η χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένα, πετρελαιοκίνητα λεωφορεία και φορτηγά , με προηγούμενη κυκκλοφορία σε Κράτος-μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης και της Ευρωπαικής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ), το μικτό βάρος των οποίων υπερβαίνει τους 3,5 και 4 τόννους αντίστοιχα υπό την προυπόθεση ,ότι θα εισαχθούν ή αφιχθούν μέχρι δύο (2) έτη από δτη δημοσίευση του παρόντος νόμου , με τον οποίο αντικαθίσταται η αντίστοιχη διάταξη του ν. 2052/1992 και ότι στην αρχή του έτους εισαγωγής ή αφίξεως τους θα έχει παρέλθει το πολύ 7ετία από το έτος κατασκευής του πλαισίου τους, τούτου συμπεριλαμβανομένου ή εναλλακτικά, ότι οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων τους θα είναι εντός των ορίων, που καθορίσθηκαν από τις Οδηγίες 88/77 ή 91/542 της Ευρωπαικής Ένωσης .

β. Για τη χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας των ανωτέρω κατηγοριών αυτοκινήτων , που θα εισαχθούν ή αφιχθούν μετά την παρέλευση διετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου , με τον οποίο αντικαθίσταται η αντίστοιχη διάταξη του ν. 2052/1992 , θα πρέπει να συντρέχουν αιροιστικά οι δύο εναλλακτικά αναφερόμενες, στην προηγούμενη υποπαράγραφο α' προυποθέσεις .

γ. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων υποπαραγράφων α' και β':

ι) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στα υπόψη αυτοκίνητα, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά εισήχθησαν ή αφίχθησαν μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος νόμου , με τον οποίο αντικαθίσταται η αντίστοιχη διάταξη του ν. 2052/1992 .

ιι) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των μεταχειρισμένων , με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος-μέλος της Ε.Ε. και της Ε.Ζ.Ε.Σ., φορτηγών που κατασκευάσθηκαν για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος, ανεξαρτήτως ημερομηνίας εισαγωγής ή αφίξεώς τους.

δ) Επιτρέπεται μέχρι και 31.12.1995, η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε καινούργια αυτοκίνητα των αναφερομένων στην υποπαράγραφο α' κατηγοριών των οποίων οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων δεν είναι εντός των ορίων της Οδηγίας 91/542 της Ευρωπαικής Ένωσης , υπό την προυπόθεση ότι τα αυτοκίνητα αυτά είχαν εισαχθεί πριν την 1.10.1993 και είχαν εφοδιασθεί με έγκριση τύπου πριν από την παραπάνω ημερομηνία .

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα συναρμολογούμενα και κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα πλαίσια των υπόψη κατηγοριών αυτοκινήτων , εφόσον τα χρησιμοποιούμενα, για την κατασκευή των πλαισίων , εξαρτήματα είχαν εισαχθεί μέχρι και 31.12.1993.

6. Στις περιοχές Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων και Θεσσαλονίκης όπως αυτές καθορίζονται με το άρθρο 1 του ν. 1437/1984, για τη χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος-μέλος της Ε.Ε. και της Ε.Ζ.Ε.Σ., το μικτό βάρος των οποίων υπερβαίνει τους 3.5 τόννους , θα πρέπει οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων τους να είναι εντός των ορίων , που καθορίσθηκαν από τις Οδηγίες 88/77 ή 91/54δ2 της Ευρωπαικής Ένωσης και στην αρχή του έτους εισαγωγής ή αφίξεως τους να έχει παρέλθει το πολύ 7ετία από το έτος κατασκευής του πλαισίου τους ,τούτου συμπεριλαμβανομένου .

7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών , μπορεί να προσαρμόζεται η διαδικασία μέτρησης και οι οριακές τιμές ρύπων στις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης , επίσης θα καθορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισμού των οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας , ο τρόπος πιστοποίησης της ηλικίας των αυτοκινήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου , της ημερομηνίας εισαγωγής ή αφίξεως τους , της συμμόρφωσής τους προς τις οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 19

Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'/5.6.1992) προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής :

Με την Κ.Υ.Α., των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσιών Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται η αμοιβή των ελεγκτικών οργάνων στην περίπτωση που διεξάγουν ελέγχους κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τον προγραμματισμό των ελέγχων.

 

 

Άρθρο 20

1.     Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν. 1575/1985 "Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών" (ΦΕΚ 207 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α) προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής:

"7. Οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία, προς απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, παρατείνονται μέχρι 30.6.1995".

2.     Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α) προστίθενται τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο, ως εξής:

"Η προθεσμία των πέντε (5) ετών του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση λειτουργίας ισχύουν και για τα συνεργεία που λειτουργούν μέχρι τη δημοσίευση του διατάγματος.

Η προθεσμία αυτή των πέντε (5) ετών, για τα συνεργεία που έτυχαν προσωρινής άδειας λειτουργίας, παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι 31.12.1996.

Ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές συνεργείων, τα οποία λειτουργούν προ της 25.2.1988 ή μετεγκατεστάθησαν εντός του αυτού δήμου για λόγους ανωτέρας βίας και δεν έχουν τύχει της ανωτέρω προσωρινής άδειας λειτουργίας, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, μέχρι 30.6.1995, προκειμένου να τύχουν της ανωτέρω προσωρινής άδειας λειτουργίας μέχρι 31.12.1996.

 

Άρθρο 21

1.                  Απο την δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται όλες οι διατάξεις νόμων που αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

2.                  Με την επιφύλαξη της παρ. 32 του άρθρου 12, από τη δημοσίευση του παρόντος ο ν. 468/1976 καταργειται.

3.                  Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτος αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

4.                  Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1995

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝ.

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΤΣΟΥΡΑΣ

 

 

Θεωρήθηκε και ετέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ