ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

13

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2283

 

Κύρωση των Πράξεων του ΧΧ Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου (Ουάσιγκτον 1989).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο.

 

  1. Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Πράξεις του ΧΧου Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου, που υπογράφηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 1989 στην Ουάσιγκτον και περιλαμβάνουν:

α. Το Καταστατικό της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ένωσης όπως τροποποιήθηκε από τα πρόσθετα Πρωτόκολλα του Τόκιο 1969, της Λωζάνης 1974, του Αμβούργου 1974 και της Ουάσιγκτον1989.

β. Το Τέταρτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στο Καταστατικό της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ένωσης.

γ. Το Γενικό Κανονισμό της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ένωσης και εσωτερικό Κανονισμό των Συνεδρίων.

δ. Την Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση με το τελικό Πρωτόκολλο και Κανονισμό εκτέλεσής της.

ε. Τις συμφωνίες:

αα. Για τα ταχυδρομικά δέματα με το Τελικό Πρωτόκολλο και τον Κανονισμό εκτελέσεως του.

ββ. Για τις ταχυδρομικές επιταγές και με τον Κανονισμό εκτελέσεως τους και το συνημμένο σε αυτόν Τελικό Πρωτόκολλο.

γγ. Για τα ταχυδρομικά τσεκ με τον Κανονισμό εκτελέσεως του.

δδ. Για τα ταχυδρομικά αντικείμενα επί αντικαταβολή με τον Κανονισμό εκτέλεσής τους.

2. Τα κείμενα των Πράξεων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχουν ως ακολούθως:

 

Άρθρο δεύτερο.

 

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των τελικών Πράξεων, που κυρώνονται με το νόμο αυτό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο τρίτο.

 

Η ισχύς του νόμου αυτού ανατρέχει στην 1η Ιανουαρίου 1991, χρόνο κατά τον οποίον τέθηκε σε εφαρμογή το Τέταρτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στο Καταστατικό της Παγκόσμιας ταχυδρομικής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο ΧΙ αυτού και τα οριζόμενα στις υπόλοιπες Πράξεις που κυρώνονται.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 1995

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α. ΤΣΟΥΡΑΣ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ


 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 1995

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ