ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 10

26 Iανουαρίου 1995

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2280

 

Κύρωση Πρωτοκόλλου προνομιών και ασυλιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου (ΕUTELTESAT)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο προνομίων και ασυλιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου ΕUTELTESAT, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 13 Φεβρουαρίου 1987, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική έχει ως εξής:

 

Αρθρο δεύτερο

Η διάταξη της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του αρθρου 9 του Πρωτοκόλλου δεν εφαρμόζεται στους ημεδαπούς.

 

Αρθρο τρίτο

Η ισχυς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 αυτού.

Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νομου του Κράτους.

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 1995

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ


 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΤΣΟΥΡΑΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 1995

 

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ