ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ. Φύλλου 229

23 Δεκεμβρίου 1994

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'’ΡΙΘ. 2271

Εξυγίανση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Aρθρο 1

Ρύθμιση χρεών Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. (Ο.Α.) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

 

Στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης της Ολυμπιακής Αεροπορίας και της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Ο.Α. το οποίο εγκρίθηκε με την από 7 Οκτωβρίου 1994 απόφαση Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1994 στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

α .Διαγράφονται τα χρέη της Ολυμπιακής αεροπορίας Α.Ε (Ο.Α.) και της Ολυμπιακής Αεροπλοίας προς το Ελληνικό Δημόσιο τα οποία προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων ληξιπρόθεσμων δανείων και μη καταβολή ή μη απόδοση πάσης φύσεως φόρων τελών και εισφορών

β. Διαγράφονται όλα τα χρέη της Ο.Α Ολυμπιακής αεροπορίας Α.Ε (Ο.Α.) και της Ολυμπιακής Αεροπλοίας Α.Ε προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Υ.Π.Α από οποιονδήποτε λόγο και αν προέρχονται τα οποία είχαν γεννηθεί μέχρι την ημερομηνία της δημοσίευσής της πιο πάνω απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Επίσης και κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις αίρεται η υποχρέωση της Ο.Α την οποία είχε μέχρι την ίδια ημερομηνία για την απόδοση στις κρατικές αρχές πόρων, τελών, δικαιωμάτων κλπ που αυτή είχε εισπράξει για λογαριασμό της.

γ. Διαγράφεται το χρέος της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε (Ο.Α.) και της Ολυμπιακής Αεροπλοίας Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο προέρχεται από υποχρεώσεις των εταιριών αυτών προς την Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου και τηρείται στο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος υπό την ονομασία Ελληνικό Δημόσιο - Λογαριασμός Χρηματοδότησης Πετρελαιοειδών.

δ. Στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο περιλαμβάνονται τόσο το κεφάλαιο όσο και όλες οι άλλες κάθε είδους επιβαρύνσεις (τόκοι, τόκοι υπερημερίας πρόστιμα και προσαυξήσεις και άλλες επιβαρύνσεις).

Ε. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει, κατά τους όρους και χρόνους των σχετικών συμβάσεων, το σύνολο των οφειλών από δάνεια, με τους τόκους και τις προμήθειες εν γένει, της Ο.Α. προς τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού που δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα την 31η Ιουλίου 1994 και των οποίων το ύψος του συνολικού κεφαλαίου κατά την ημέρα εκείνη ανέρχονταν στο ποσό των εξήντα τεσσάρων δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (64.500.000) δραχμών. Το ισόποσο των παραπάνω δανείων χωρίς τους τόκους και τις προμήθειες μετατρέπεται σε κεφάλαιο.

στ. Διατηρούνται οι εγγυήσεις τις οποίες έχει χορηγήσει το Ελληνικό Δημόσιο για δάνεια που έχει συνάψει η Ό.Α μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της πιο πάνω απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με βάση το άρθρο έκτο του ν. 96/75.

ζ. Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει εγγυήσεις για δάνεια συναπτόμενα από την Ολυμπιακή Αεροπορίας Α.Ε (Ο.Α.) και την Ολυμπιακή Αεροπλοία Α.Ε έως και την 31 Δεκεμβρίου 2000 το συνολικό ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει το πόσο των τριακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων (378.000.000) δολαρίων Η.Π.Α. με σκοπό την αγορά νέων αεροσκαφών.

η. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να καλύψει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ο.Α ύψους πενήντα τεσσάρων δισεκατομμυρίων δραχμών που θα καταβληθούν σε τρεις δόσεις των δεκαεννέα είκοσι τριών και δώδεκα δισεκατομμυρίων δραχμών στις 10 Ιανουαρίου 1995, στις 10 Ιανουαρίου 1996 και στις 10 Ιανουαρίου 1997 αντίστοιχα με την προϋπόθεση ότι η Ο.Α και η θυγατρική της εταιρία Ολυμπιακή Αεροπλοία Α.Ε εκτελούν πλήρως και επιτυγχάνουν τους στόχους του σχεδίου εξυγίανσης που ενέκρινε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

θ. Η Ο.Α απαλλάσσεται από κάθε προμήθεια πάσης φύσεως ή τέλος δημοσίου ή υπέρ τρίτου και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση που συνεπάγεται η παροχή των εγγυήσεων των εδαφίων στ΄ και ζ΄ της παρούσας παραγράφου και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του εδαφίου η΄της ίδιας παραγράφου.

ι. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να αξιώσει Ο.Α το σύνολο των χρεών της Ο.Α προς αυτό τα οποία διαγράφονται και το σύνολο των βαρών που αυτό αναλαμβάνει κατά τα εδάφια α β γ και δ ε στ ζ η της παρούσας παραγράφου στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο της Ο.Α λυθεί λόγω της αποτυχίας του σχεδίου εξυγίανσης από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως την 31 Δεκεμβρίου 2000. Για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου συνιστάται υπέρ αυτού ειδικό προνόμιο οποιουδήποτε άλλου δανειστή της Ο.Α πλην των πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων.

Από την 1η Ιανουαρίου 1995 οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ως προς την προνομιακή τους κατάταξη.

α. Καταργούνται:

α. Από την 1η Ιανουαρίου 1995 η παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 96/1975 (ΦΕΚ 154 Α΄).

β. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού οι παρ. 5, 6, και 7 του άρθρου 18 του ν.δ/τος 3560/1956 (ΦΕΚ 222 Α΄).

ιβ. Απαλλάσσονται τα κέρδη των χρήσεων 1994 1995 1996 19997 της Ο.Α και της Ολυμπιακής Αεροπλοίας από κάθε μορφής φόρο ή τέλος δημοσίου ως προερχόμενα κατά κύριο λόγο από τη λογιστική διαδικασία της αναδιάρθρωσης της δομής του ισολογισμού τους σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο εξυγίανσης εφόσον αυτά διατίθενται για την αναδιάρθρωση κεφαλαίου και την αναδιοργάνωση της εταιρίας.

ιγ. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η Υ.Π.Α. υποχρεούται να συνάψει σύμβαση με τον Ο.Α. για την παροχή υπηρεσιών της τελευταίας προς αυτήν. Η Σύμβαση θα συναφθεί σύμφωνα με τους όρους της τιμολογιακής πολιτικής της Ο.Α.

ιγ. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η Υ.Π.Α υποχρεούται να συνάψει σύμβαση με την Ο.Α. για την παροχή υπηρεσιών της τελευταίας προς αυτήν. Η Σύμβαση θα συναφθεί σύμφωνα με τους όρους της τιμολογιακής πολιτικής Ο.Α

Οι τρέχουσες απαιτήσεις της Ο.Α. όπως από μετακινήσεις προσωπικού της Υ.Π.Α., από τεχνικά έργα σε χώρους ελεγχόμενους από την Υ.Π.Α. θα εξοφληθούν με τον τρόπο που θα οριστεί συγκεκριμένα στη Σύμβαση.

ιδ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται τα χρέη που διαγράφονται τα δάνεια και οι λοιπές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο η διαδικασία διαπίστωσης βεβαίωσης και διαγραφής τους καθώς και οι υπηρεσίες που εντέλλονται για τη σύνταξη των αναγκαίων πράξεων. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την αναδοχή των παραπάνω χρεών όπου απαιτείται .

ιδ. Το ειδικό φορολογικό καθεστώς του Ιπτάμενου προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας και της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας διατηρείται σε ισχύ έως και την 31η Δεκεμβρίου 1995 με τους ίδιους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α΄).

ιε. Εξαιρούνται η Ο.Α. και οι θυγατρικές της από την εφαρμογή της διατάξεως της περιπτώσεως στ από την έναρξη ισχύος της η οποία προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 37α του ν.δ./τος 3323/1955 με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2187/1994 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α΄).

 

’ρθρο 2

Εθελουσία έξοδος - Υποχρεωτική συνταξιοδότηση

 

1. Όσοι εργαζόμενοι στην Ο.Α. και την Ο­λυμπιακή Αεροπλοία Α.Ε., ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. για τον κλάδο σύνταξης, έχουν συμπλη­ρώσει ή συμπληρώνουν έως και την 31η Δε­κεμβρίου 1997 τον αριθμό των ημερών ασφά­λισης που αναφέρεται παρακάτω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αποχώρησης από την υπηρεσία και να λάβουν πλήρη σύνταξη από το Ι.Κ.Α., ανεξάρτητα από την ηλικία τους:

α. Από το προσωπικό εδάφους, οι άνδρες που έχουν συμπληρώσει 9.000 ημέρες ασφά­λισης, από τις οποίες τουλάχιστον 4.500 στην Ο.Α. ή στην Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και οι γυναίκες που έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέ­ρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 4.500 στην Ο.Α. ή στην Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α. Ε..

β. Από τις ιπτάμενες συνοδούς και τους φροντιστές, όσοι έχουν συμπληρώσει 5.000 ημέρες ασφάλισης με τις ειδικότητες αυτές.

2. Η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες δια­τάξεις εξαγορά στρατιωτικής υπηρεσίας και προϋπηρεσιών για τη θεμελίωση συνταξιοδο­τικού δικαιώματος των εργαζομένων, σύμφω­να με τα εδάφια ά και β' της προηγούμενης παραγράφου, βαρύνει τις εργοδότιδες εται­ρείες.

3. Οι εργαζόμενοι στις παραπάνω εται­ρείες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους μέχρι και το έτος 2001, δεν εντάσσονται κατά το μέχρι τότε διάστημα, για τον υπολογισμό των καταβλη­τέων προς το Ι.Κ.Α, εισφορών, σε ασφαλι­στική κλάση κατώτερη από εκείνη στην οποία ενέπιπταν οι αποδοχές τους του μηνάς 4ε­κεμβρίου 1993. Η διαφορά των οφειλόμενων προς το Ι.Κ.Α. ασφαλιστικών εισφορών εργο­δοτών και ασφαλισμένων, που ενδέχεται να προκύπτει από την εφαρμογή της παραγρά­φου αυτής, υπολογίζεται από τις εταιρείες στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και κα­ταβάλλεται μέσα στο αμέσως επόμενο τρίμη­νο.

4. Στους εργαζόμενους που συγκεντρώ­νουν στο πρόσωπό τους τις παραπάνω προϋ­ποθέσεις έως και την 31 η Δεκεμβρίου 1997, οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος apebou και υπο­βάλλουν αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που καθένας πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές ή μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημο­σίευση του παρόντος νόμου για αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κα­ταβάλλεται η αποζημίωση του ν. 21 t2/1920 (ΦΕΚ 67 Α), όπως αυτή καταβαλλόταν από τις πιο πάνω εταιρείες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), καθώς και ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις τακτικές αποδοχές δύο (2) μηνών, όπως αυτές διαμορφώνονται τον τελευταίο πριν την αποχώρησή τους μήνα και χωρίς περιορισμό στο ανώτατο όριο από το χαρακτηρισμό της Ο.Α. και της Ολυμπιακής Αεροπλοίας Α.Ε. ως επιχειρήσεων κοινής ω­φέλειας.

Η αποζημίωση υπάγεται στη φορολογία εισοδήματος και φορολογείται μέχρι το ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών με σταθερό συντελεστή πέντε τοις εκατό (5°ι6) και πέραν του ποσού αυτού με σταθερό συ­ντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

5. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινω­νιών, μετά από πρόταση των διοικητικών συμ­βουλίων των πιο πάνω εταιρειών, μπορεί με απόφασή του να προσδιορίζει κατά κατηγο­ρία προσωπικού τον αριθμό και το χρόνο της σταδιακής αποχώρησης των δικαιουμένων να αποχωρήσουν. Σε περίπτωση που οι υποβαλ­λόμενες αιτήσεις υπερβαίνουν τα όρια αυτά, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εκείνων που συ­μπληρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ημερομι­σθίων μέχρι να καλυφθεί το ανώτατο όριο για κάθε περίοδο.

Όσοι εμπρόθεσμα υποβάλλουν αίτηση και παραμείνουν στις εταιρείες αυτές, σύμφωνα με τα πιο πάνω οριζόμενα όρια, και συνταξιο­δοτηθούν σε άλλο χρονικό σημείο από την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, η οποία όμως λαμβάνει χώρα σε κάθε περίπτω­ση, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1997, υπά­γονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου.

6. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επαρκής αριθμός οικειοθελώς αποχωρούντων ώστε να μειωθεί το προσωπικό των ετcιρειών, σύμφω­να με το σχέδιο που εγκρίθηκε από την Επι­τροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάθε έ­τος έως και την 31 η Δεκεμς3ρίου 1997 οι ερ­γαζόμενοι που συμπληρώνουν τον αριθμό των ημερών ασφάλισης της παρ. 1 του παρό­ντος άρθρου συνταξιοδοτούνται υποχρεωτι­κό, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός α­ποχωρούντων. Η επιλογή των υποχρεωτικά συνταξιοδοτούμενων γίνεται με βάση τον α­ριθμό ημερών ασφάλισης στην Ο.Α. και την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται μόνο η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 του ν. 3198ί 1955 (ΦΕΚ 95 Α), όπως τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με την πα­ράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν.δhος 3789/ 1957 (ΦΕΚ 210 Α) και την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 435/1976 (ΦΕΚ 251 Α), απo­ζημίωση λόγω συνταξιοδότησης, η οποία φo­ρολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες φορο­λογικές διατάξεις.

7α. "Όσοι χειριστές και ιπτάμενοι μηχανικοί της Ο.Α. έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώ­νουν έως και την 31 η Δεκεμβρίου 1997 4.500 τουλάχιστον ημέρες ασφαλίσεως σε αεροπο­ρικές εταιρείες και 3.000 ώρες πτήσεως, από τις οποίες 500 τουλάχιστον την τελευταία δε­καετία, και έχουν συμπληρώσει ταυτόχρονα το 53ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία και να λά­βουν πλήρη σύνταξη από το Ι.Κ.Α. και το Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε..

. Για τους αποχωρούντες, κατ" εφαρμογή του πιο πάνω εδαφίου ισχύουν τα αναφερό­μενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρ­9ρου.

γ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επαρκής αριθμός οικειοθελώς αποχωρούντων, ώστε να μειωθεί το ιπτάμενο προσωπικό θαλάμου διακυβέρνησης σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ο.Α., όπως αυτές διαμορφώνο­νται από το ετήσιο πρόγραμμα εκμετάλ­λευσής της και το νέο κανονισμό εργασίας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφο­ρών και Επικοινωνιών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από εισήγηση της Διοίκησης της Ο.Α., συνταξιο­δοτείται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τα οριζό­μενα στο εδάφιο α' -ης παρούσας παραγρά­φου. ο αναγκαίος αριθμός χειριστών και ιπτά­μενων μηχανικών. Σm,ν περίπτωση αυτή κατα­βάλλετcι η αποζημίωση που αναφέρεται στο εδάφιο ,3' της παρcγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

Η επιλογή των υποχρεωτικά συνταξιοδο­τούμενων γίνεται με ~3άση τον αριθμό ημερών ασφάλισης στην Ο.Α. και Την Πολεμική Αερο­πορία.

8. Ως επαρκής αριθμός οικειοθελώς απο­χωρούντων. κατά την έννοια της παραγρά­φου 6 και του εδαφίου γ' της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ο αριθμός που αναφέρεται κατά κατηγορία προσωπικού στο σχέδιο εξυγίανσης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με δυνατή απόκλιση πλέον ή έλαβον κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

9α. Η επιβάρυνση που Θα προκύψει για το Ι.Κ.Α. καλύπτεται από την ετήσια επιχορήγη­ση προς το Ι.Κ.Α. του Κρατικού Προϋπολογι­σμού.

β. Το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.) καλύπτεται επίσης από τον Κρατικό Προϋπο­λογισμό.

10α. Για τις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζο­νται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο, εφαρ­μόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 ’). Οι προβλεπόμενες από τις προαναφερόμενες διατάξεις ασφαλι­στικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου εξακολουθούν να υπολογίζονται προσαυξη­μένες κατά τα ποσοστά αυξήσεως των εισφο­ρών του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α., που ορίστηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α~ και της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α).

β. Μετά την 31 η Δεκεμβρίου 1997, για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού της Ο.Α. και της Ολυμπιακής Αεροπλοίας Α.Ε., σύμφω­να με την παράγραφο 1 του παρόντος άρ­θρου, που είναι ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. ι­σχύουν οι διατάξεις του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α) χωρίς τις ειδικότερες ρυθμίσεις των προη­γούμενων παραγράφων του παρόντος άρ­θρου, με την επιφύλαξη ισχύος των διατά­ξεων του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α) ως προς τους εργαζόμενους που ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μετά.

11. Από τις ρυθμίσεις των παραπάνω πα­ραγράφων του παρόντος άρθρου εξαι­ρούνται οι εργαζόμενοι εκείνοι οι οποίοι έως και την 31η Δεκεμβρίου 1994 αποχωρούν υ­ποχρεωτικά, συνταξιοδοτούμενοι με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

12α. Η δαπάνη για την εξαγορά στρατιω­τικής υπηρεσίας και προϋπηρεσιών της παρα­γράφου 2 και οι αποζημιώσεις της παραγρά­φου 4 και του εδαφίου β' της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό έως το ύψος του ποσού των έντεκα δισεκατομμυρίων (11.000.000.000) δραχμών.

β. Η διαδικασία καταβολής των αποζημιώ­σεων, της απόδοσης από τον Κρατικό Προϋ­πολογισμό του πιο πάνω ποσού και κάθε άλλη

σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή α­πόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Με­ταφορών και Επικοινωνιών.

γ. Σε περίπτωση που το παραπάνω ποσό δεν επαρκεί για την εξαγορά στρατιωτικής υπηρεσίας και προϋπηρεσιών της παραγρά­φου 2 και την εξόφληση των αποζημιώσεων της παραγράφου 4 και του εδαφίου β' της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η Ο.Α., η Ολυμπιακή Αεροπλοία Α.Ε. και η Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε. υποχρεούνται να καταβάλ­λουν το υπολειπόμενο ποσό.

13. Οι διατάξεις των προηγούμενων παρα­γράφων του παρόντος όρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό της Ολυ­μπιακής Τουριστικής Α.Ε. που υπηρετεί σε αυτήν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό­μου και για το οποίο έχουν καταβληθεί καθ' όλο το χρόνο απασχολήσεώς του οι προβλε­πόμενες από το ν. 1759/1988 ασφαλιστικές εισφcρές προς το i.K.A. για το προσωπικό εδάφους της Ο.Α..

14. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 περί­πτωση ά , 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό εδάφους της περίπτω­σης α" της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το οποίο ασφαλίζεται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Γ.Ε.Α.Η.Ε.).

 

’ρθρο 3

Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων

 

1 α. Για το χρονικό διάστημα από την 1 η Ιανουαρίου 1994 έως και την 31 η Δεκεμβρίου 1995 δεν επιτρέπεται η αύξηση με οποιον­δήποτε τρόπο των τακτικών αποδοχών, τις οποίες κατέβαλαν η Ο.Α. και οι θυγατρικές της εταιρείες Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε. στο προσωπικό τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 1993.

β. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ως τακτικές αποδοχές θεωρείται το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών, που καταβλήθηκε στο προσωπικό των παραπάνω εταιρειών στις 31 Δεκεμβρίου 1993 ως βασικός μισθός, επι­δόματα και προσαύξηση λόγω ωρίμανσης (πολυετία), ως και η προσαύξηση λόγω ωρί­μανσης του έτους 1994. Στις τακτικές αποδο­χές δεν περιλαμβάνονται τα ποσά που είχαν καταβληθεί ως πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίω­ση για υπερεργασία, υπερωριακή απασχόλη­ση, νυκτερινή εργασία ή εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, για μετακινήσεις εκτός έδρας του ιπτάμενου προσωπικού, επίδομα τροφής κ.λπ., έστω και εάν τα ποσά αυτά καταβάλλονταν κατά τρόπο τακτικό και μόνι­μο.

γ. Επιτρέπεται η χορήγηση κατά την παρα­πάνω περίοδο επιδομάτων Θέσεως στο πρo­σωπικό, στο οποίο ανατίθεται Θέση που συνε­πάγεται την άσκηση πρόσθετων διοικητικών καθηκόντων. Η χορήγηση των επιδομάτων θέσεως επιτρέπεται μόνον εφόσον ασκούνται πραγματικά τόσο τα βασικό κύρια όσο και τα πρόσθετα καθήκοντα της Θέσης για την οποία πρόκειται και παύει αυτοδίκαια από τότε που ανακαλείται η απόφαση της ανάθεσής τους.

Δεν επιτρέπεται η σύγχρονη καταβολή δύο επιδομάτων Θέσεως.

δ. Το καταβαλλόμενο ποσό στο προσωπικό της Ο.Α., της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. και της Ολυμπιακής Τουριστικής Α.Ε., ως επί­δομα τροφής δεν αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια του έτους 1995.

2. Τροποποιείται το υφιστάμενο εργασιακό καθεστώς του προσωπικού της Ο.Α., της Ο­λυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. και της Ολυ­μπιακής Τουριστικής Α.Ε. ως ακολούθως:

α. Για το διάστημα μέχρι την 31 η Δεκεμ­βρίου 1997 μειώνονται οι ημέρες εβδομα­διαίων αναπαύσεων (repos) που χορηγούνται στο προσωπικό ως ακολούθως:

- κατά έξι (6) αναπαύσεις το έτος, του προσωπικού που απασχολείται σε βάρδιες, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών συ­νεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε­σιών.

- κατά δέκα (10) αναπαύσεις το έτος, των εργαζομένων που απασχολούνται με σταθε­ρό ωράριο εργασίας.

- κατά δώδεκα (12) αναπαύσεις το έτος, του ιπτάμενου προσωπικού όλων των κατηγο­ριών.

0ι πιο πάνω μειούμενες ημέρες εβδομα­διαίων αναπαύσεων επιλέγονται από την Ο.Α., την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και την Ολυ­μπιακή Τουριστική Α.Ε. προς εργασία, με α­νώτατο όριο τις δύο (2) ημέρες ανά μήνα και υποχρεωτικό σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας κατά κατηγορία προσωπικού. Αν μέσα στο έτος 1994 και κατά την εφαρμογή της πιο πάνω ρύθμισης δεν είναι λειτουργικά δυνατή η πραγματική προσφορά των μειούμενων αναπαύσεων, τότε μεταφέρονται

κατά το έτος 1995 τουλάχιστον δύο (2), τρεις (3) και τέσσερις (4) ημέρες αναπαύσεων κατά κατηγορία προσωπικού αντιστοίχως.

β. Ο προγραμματισμός της διήμερης εβδο­μαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπικό που εργάζεται σε βάρδιες γίνεται με βάση τις ανάγκες των πιο πάνω εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθε­σίας.

γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έως και την 31 η Δεκεμβρίου 1997 η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του κατά ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης και νό­μω αργίας υπολογίζεται σύμφωνα με τις δια­τάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας, ε­κτός των εργαζομένων που απασχολούνται σε εικοσιτετράωρη (24ωρη) βάρδια.

δ. Δεν επιτρέπεται εφεξής η μεταφορά ημέρας εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εφόσον συμπίπτει με ημέρα νόμω αργίας.

ε. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των συλλογι­κών συμβάσεων εργασίας, πρακτικών συμ­φωνίας κ.λπ., με τις οποίεc προβλέπεται η μεταφορά των εβδομcδιαίων αναπαύσεων σε περίπτωση που συμπίπτουν με ασθένεια.

Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Ο.Α., της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. και της Ολυμπιακής Τουριστικής Α.Ε., το ωράριο του προσωπικού των εταιρειών αυτών, που εργάζεται σε περιφερειακούς σταθμούς και σε πρακτορεία εσωτερικού. μπορεί να καθο­ρίζεται ως συνεχές ή διακεκομμένο, σύμφωνα με τις ανάγκες των εταιρειών αυτών.

3α. Ο αριθμός των ημερών κανονικής ετήσιας άδειας που δικαιούται το προσωπικό εδάφους καθορίζεται σύμφωνα με τις διατά­ξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας.

β. Μειώνονται άδειες απουcίας του προ­σωπικού:

- λόγω θανάτου συγγενούς, σε δύο (2) ημέρες.

- λόγω τοκετού, για το λιγότερο, cε δύο (2) ημέρες.

- λόγω γάμου, σε πέντε (5) ημέρες.

- καταργείται η αργία λόγω ονομαστικής εορτής του εργαζομένου.

γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έως την 31 η Δεκεμβρίου 1997 μειώνεται σε τέσσερις (4) κατ έτος ο αριθμός των πρό­σθετων ημερών άδειας ανάπαυσης, λόγω ερ­γασίας σε βάρδιες.

4. Οι αποδοχές του προσωπικού της Ο.Α., της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. και της Ο­λυμπιακής Τουριστικής Α.Ε. κατά τη διάρκεια ασθένειας, κύησης και λοχείας καθορίζονται με βάση τις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας. Για την οδοντιατρική περίθαλψη του ιπτάμενου προσωπικού οι πιο πάνω εται­ρεtες καταβάλλουν εφεξής τις κατώτερες προβλεπόμενες αμοιβές του εκάστοτε ιαχύo­ντος τιμοκαταλόγου του Οδοντιατρικού Συλ­λόγου Αττικής. Διατηρούνται σε ισχύ οι δια­τάξεις του κεφαλαίου 9 του β.δ/τος 744/1970 (ΦΕΚ 244 Α~, όπως έχουν τροποποιηθεί.

5. Καταργείται η υποχρέωση της Ο.Α. να καταβάλλει τα έξοδα καθαριστηρίου του ιπτά­μενου προσωπικού, καθώς και να μεταφέρει προς και από τον τόπο εργασίας του, με εξαίρεση κατά το διάστημα μεταξύ των ωρών από 23.00 έως 7.00 και 14.00 έως 15.00, καθ" οιονδήποτε τρόπο, το πάσας φύσεως και κα­τηγορίας προσωπικό της ίδιας και των Θυγα­τρικών της εταιρειών.

6. Η νυκτερινή εργασία θεωρείται αυτή που πραγματοποιείται μεταξύ των ωρών 22.00 και 6.00.

7. Η χορήγηση αεροπορικών εισιτηρίων δωρεάν ή με έκπτωση προς το προσωπικό της Ο.Α. και των θυγατρικών της εταιρειών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατά­ξεις των Κανονισμών Εργασίας.

 

 

’ρθρο 4

Γενικές διατάξεις

 

1. Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τη Διοικητι­κά Συμβούλια της Ο.Α., της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. και της Ολυμπιακής Τουρι­στικής Α.Ε. υποχρεούνται να ορίσουν με απο­φάσεις τους, μετά από προηγούμενη συζήτη­ση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού τους, βαθμούς ιεραρχίας, οι ο­ποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους τέσ­σερις (4) και να συντάξουν οργανογράμματα των εταιρικών υπηρεσιών με αντίστοιχη περι­γραφή προσόντων και καθηκόντων της κάθε Θέσης ευθύνης.

Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παρα­ταθεί για δύο (2) ακόμη μήνες, με αιτιολογη­μένη απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των πcο πάνω εταιρειών.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη των αποφάσεων αυτών τα πιο πάνω Διοικηταb Συμβούλια οφείλουν να στελεχώσουν τις

προβλεπόμενες θέσεις με βάση τα τυπικά και ουσιαστικό προσόντα των εργαζομένων.

Με την έκδοση των νέων οργανογραμμά­twv κσταργεhαι κάθε απόφαση, με την οποία είχαν καθιερωθεί τα μέχρι τότε ισχύοντα, οι βαθμοί ιεραρχίας που είχαν απονεμηθεί ή οι εν γένει τίτλοι, καθώς και τα πρόσθετα διοικη­τικά καθήκοντα που είχαν ανατεθεί.

Η μη εκ νέου απονομή βαθμού ιεραρχίας ή τίτλου ή η μη ανάθεση πρόσθετων ως άνω καθηκδνrων σε εργαζομένους που μέχρι τότε είχαν τέτοιους βαθμούς, τίτλους ή καθήκοντα δεν θεμελιώνει για αυτούς δικαίωμα αποζημίω­σης.

2. Έως και την 31η Ιανουαρίου 1995 τα Διοικητικά Συμβούλια της Ο.Α., της Ολυ­μπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. και της Ολυμπιακής Τουρcστικής Α.Ε. εισηγούνται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχέδια των νέων Κανονισμών Εργασίας, μετά από προη­γούμενη συζήτηση με τις συνδικαλιστικές ορ­γανώσεις του προσωπικού.

Με προεδρικό διάταγμα εγκρίνονται οι Κα­νονισμοί Εργασίας του προσωπικού των πιο πάνω εταιρειών, μετά από πρόταση του Υ­πουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 ’).

Ομοίως με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών, εγκρίνονται οι όροι των από 3 Δε­κεμβρίου 1994, από 6 Δεκεμβρίου 1994 και από 7 Δεκεμβρίου 1994 Πρακτικών Συμφω­νίας της Διοίκησης της Ο.Α, με τους εκπρο­σώπους της Ένωσης Χειριστών Πολιτικής Αε­ροπορίας (Ε.Χ.Π.Α.), της Ένωσης Ιπτάμενων Μηχανικών (Ε.Ι.Μ.) και της Ένωσης Ιπτάμενων Συνοδών - Φροντιστών (Ε.Ι.Σ.Φ.), αντιστοί­χως, σχετικά με τα όρια πτήσεως, απα­σχολήσεως και αναπαύσεως των χειριστών, των μηχανικών και των συνοδών - φροντι­στών, που εργάζονται στις πιο πάνω εταιρείες ως ιπτάμενο προσωπικό, καθώς και κάθε νέο Πρακτικό που τροποποιεί την παραπάνω συμ­φωνία σε σχέση με το αντικείμενο αυτό.

3. Η Ολυμπιακή Αεροπορία καθώς και οι Θυγατρικές της εταιρείες, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε., υποχρεούνται να προβούν αμέσως στις απα­ραίτητες διαδικασίες για την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Ο.Α. και των αντίστοιχων άρθρων των καταστατικών των ως άνω Θυγατρικών της εταιρειών, ώστε εφεξής υποχρεωτικά στη σύνθεση των Διοικητικών τους Συμβουλίων να καθιερώνεται η συμμετοχή δύο (2) εκπροσώπων των εργαζo­μένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Α., ως και η συμμετοχή αντίστοιχα ενός (1) εκπρo­σώπου στα Διουcητικά Συμβούλια των πιο πά­νω θυγατρικών της εταιρειών, από τους εργα­ζομένους σε καθεμία εταιρεία, με όλα τα συ­νεπαγόμενα για αυτούς δικαιώματα και υπo­χρεώσεις. Η υπόδειξη αυτών γίνεται από το Σώμα των Εκλεκτόρων της Ομοσπονδίας Συλ­λόγων Πολιτικής Αεροπορίας μέσα σε ένα (1)

μήνα από την πιο πάνω τροποποίηση των καταστατικών των παραπάνω εταιρειών, ε­φεξής δε σε κάθε νέα συγκρότηση των Διοι­κητικών τους Συμβουλίων.

4. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η Ο.Α. και οι Θυγατρικές της εταιρείες Ολυ­μπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και Ολυμπιακή Τουρι­στική Α.Ε. παύουν να υπάγονται στις διατά­ξεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 24 του ν. 19011994 (ΦΕΚ 28 Α).

Από την 1 η Ιανουαρίου 1995 τα Διοικητι­κά Συμβούλια της Ο.Α. και όλων των θυγατρι­κών της εταιρειών υποχρεούνται να υποβάλ­λουν μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου στους Υπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομι­κών λεπτομερή απολογιστική έκθεση για τις δραστηριότητες των εταιρειών κατά το τρίμη­νο που διέρρευσε, η οποία περιλαμβάνει ανα­λυτικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των επι­χειρήσεων, τα αποτελέσματα της εκμετάλ­λευσης, τη δύναμη του προσωπικού τους (τα­κτικού - έκτακτου) κατά κατηγορίες και ειδι­κότητες, τις τυχόν μεταβολές του, ως και συγκριτικά στοιχεία παραγωγικότητας, από­δοσης, βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρε­σιών κ.λ.π.

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των εκ­θέσεων αυτών καθορίζονται, εάν απαιτείται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφο­ρών και Επικοινωνιών και Οικονομικών.

6. Το σύνολο των μετοχών της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. και της OLYMPIC AIR CRUISES L.T.D. ανήκουν κατά κυριότητα από τη σύστασή τους στην Ο.Α..

7. Στις αποδοχές και τους όρους εργασίας γενικά του προσωπικού που προσλαμβάνεται από την Ο.Α., την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και την Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε. με συμβά­σεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου δεν έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις συλλo­γικών συμβάσεων εργασίας, πρακτικών συμ­φωνίας κ.λπ., με τις οποίες ρυθμίζονται οι αποδοχές και οι όροι εργασίας γενικά του προσωπικού που προσλαμβάνεται από αυτές με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

8. Με προεδρικό διάταγμα. που εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευ­ση του παρόντος, με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση, στον τρόπο και στις προϋποθέσεις προαγωγικής εξέλιξης, στην κατάταξη και στην αντιστοίχι­ση με τους βαθμούς του ν. 2190/1994 των κλάδων (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Κ.) της Υπηρεσίας Πολι­τικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Μέχρι εκδόσεως του κατά το προηγούμενο εδάφιο προεδρι­κού διατάγματος το προσωπικό των εν λόγω κλάδων διέπεται προσωρινά από τις διατάξεις του ν. 2190/1994.

9. Υπάλληλοι της Ο.Α., που είχαν προσλη­φθεί στα γραφεία της στο εξωτερικό με σύμ­βαση εργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και απολύθηκαν ή διαγρά­φηκαν κατά το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 1990 έως και 31 ης Οκτωβρίου 1993, υπάγο­νται στις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 2190/ 1994.

Η από τις ίδιες διατάξεις προβλεπόμενη αίτηση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Η επαναπρόσληψη ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 10, 12 και 13 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994.

Οι οικείες επιτροπές επανασυγκροτούJται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

10. Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων της μη καταβολής φόρων εισοδήματος, Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., τελών προσαυξήσεων κ.λπ., ως και εισφορών προς το Ι.Κ.Α. και άλλους ασφαλι­στικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, καθώς και πόρων, τελών και λοι­πών δικαιωμάτων που εισπράχθηκαν για λο­γαριασμό κρατικών αρχών, εφόσον οι πρά­ξεις αυτές τελέσθηκαν από μέλη των Διοικη­τικών Συμβουλίων της Ο.Α. και της Ολυ­μπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε., καθώς και από κά­θε εντεταλμένο όργανο της διοικήσεώς τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Το αξιόποινο πράξεων ή παραλείψεων που τελέσθηκαν από μέλη διοικήσεων και υπαλ­λήλων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14, παρ. 1 του ν. 2190/1994, κατά παράβαση των άρθρων 18, 19, 20 και 21 του ίδιου νόμου, κατά το διάστημα από 3 Μαρτίου 1994 έως 31 Οκτωβρίου 1994, αίρεται ω­σαύτως.

11. Από τη δημοσίευση του παρόντος νό­μου μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 1997:

α. Προσωπικό της Ο.Α. και των Θυγατρικών της εταιρειών Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε., που υπηρετεί σε περιφερειακούς σταθμούς και πρακτορεία ε­σωτερικού και πλεονάζει, εφόσον δεν επιθυ­μεί τη μετάθεσή του στην έδρα της εταιρείας, μπορεί με αίτησή του να μεταταχθεί στο Υ­πουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, σύμφωνα με τα τυπικό προ­σόντα ή την ειδικότητά του, εφόσον υφίστα­νται ανάγκες προς κάλυψη.

Για όσους εξ αυτών διαπιστωθεί με πράξη του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι δεν μπορεί να απορροφηθούν από τις ανωτέρω υπηρεσίες, μπορεί να μετατάσσονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή νομικών προσώ­πων δημοσίου δικαίου του οικείου νομού. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των Υ­πουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Μετα­φορών και Επικοινωνιών και του κατά περί­πτωση αρμόδιου υπουργού.

Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής ισχύουν αναλόγως και για το προσωπικό της Ο.Α. και των Θυγα­τρικών της εταιρειών Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε. που υτtη­ρετεί στην έδρα των εταιρειών αυτών.

β. Η διαπίστωση του αριθμού του πλεονά­ζοντας προσωπικού γίνεται από τα Διοικητικά Συμβούλια της Ο.Α. ή των θυγατρικών της εταιρειών, κατά περίπτωση, και υποβάλλεται ονομαστικός κατάλογος με τα ατομικά στοι­χεία, τα προσόντα καc την ειδικότητα του πρo­σωπικού αυτού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και στο Υπουργείο Μεταφo­ρών και Επικοινωνιών.

 

’ρθρο 5

Από τη δημοσtευση του παρόντος νόμου καταργούνται:

α. Οι διατάξεις των παραγράφων 4-7 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138).

β. Οι αντίστοιχες διατάξεις του ν.δ/τος 3560/1956 (ΦΕΚ 222 Α) που αντίκεινται στις διατάξεις της τρίτης δέσμης μέτρων για τις αερομεταφορές (Κανονισμοί του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ' αριθμ. 2407, 2408 και 2409 της 23ης Ιουλίου 1992).

’ρθρο 6

Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ­νήσεως, εκτός από τις διατάξεις του για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως άνω νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1994

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α. ΠΕΠΟΝΗΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. ΤΣΟΥΡΑΣ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1994

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ