EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1952

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

285

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2260

Περί εξασφαλίσεως των ραδιοφωνικών λήψεων και καταπολεμήσεως των βιομηχανικών παρασίτων.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

Ορισμοί.

1.                  Υπό τον όρον "Βιομηχανικά παράσιτα" νοούνται ηλεκτρικαί διαταραχαί ραδιοηλεκτρικής συχνότητος παραγόμενοι εκ της λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων πάσης φύσεως (πλην των ραδιοπομπών) δυνάμεναι να παρεμποδίσουν την κανονικήν λειτουργίαν εν γένει συσκευών ραδιοηλεκτρικής λήψεως.

2.                  Υπό τον όρον "αντιπαρασιτικαί διατάξεις" νοούνται ηλεκτρικαί διατάξεις προοριζόμεναι να εξουδετερώνουν την επίδρασιν των βιομηχανικών παρασίτων ή τουλάχιστον να περιορίζουν ταύτην εντός ανεκτού ορίου.

 

Άρθρον 2.

Ανεκτόν όριον εντάσεως βιομηχανικών παρασίτων.

 

1.                  Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου αφορώσι μόνον εγκαταστάσεις δημιουργούσας βιομηχανικά παράσιτα εντάσεως δυναμένης να παρενοχλήση την λήψιν ραδιοφωνικών εκπομπών ων το φέρον κύμα παρουσιάζει έντασιν πεδίου τουλάχιστον IMV]M εις τον θεωρούμενον τόπον.

2.                  Βιομηχανικά παράσιτα θεωρούνται ανεκτά διά την ραδιοφωνίαν ακόμη και όταν η έντασίς των είναι ανωτέρα της τιμής της οριζομένης εις § 1 του παρόντος άρθρου, όσα συνίστανται από σημεία διαρκείας κατωτέρας του 1'' παρουσιαζόμενα εις διάστημα μεγαλύτερον των 5' κατά μέσον όρον.

3.                  Διά ραδιοηλεκτρικάς συσκευάς λήψεως εκτός των ραδιοφωνικών, η σοβαρότης των παρενοχλήσεων εκ των βιομηχανικών παρασίτων θέλει κρίνεσθαι αναλόγως της περιπτώσεως λαμβανομένης ως βάσεως της επιθυμητής ευκρινείας του υπό λήψιν ραδιοσήματος.

 

Άρθρον 3.

Εποπτεία και Έλεγχος

 

1.                  Η γενική εποπτεία και ο έλεγχος επί της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος ανήκει εις την Γενικήν Δ/νσιν Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

2.                  Εις το Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ανήκει η εισήγησις προς το Υπουργείον Συγκοινωνιών παντός μέτρου αναφερομένου εις την καταπολέμησιν των βιομηχανικών παρασίτων βάσει γννωματεύσεως της παρ' αυτώ λειτουργούσης Γνωμοδοτικής Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοφωνίας.

Η Επιτροπή αύτη υποχρεούται όπως γνωμοδοτή και επί παντός θέματος σχετικού με την καταπολέμησιν των βιομηχανικών παρασίτων τιθεμένου εις αυτήν υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών.

3.                  Το Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας υποχρεούται όπως εντός 6 μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου μεριμνήση ιδίαις αυτού δαπάναις διά την οργάνωσιν και λειτουργίαν τεχνικών συνεργείων σκοπούντων την ανεύρευσιν και μέτρησιν βιομηχανικών παρασίτων.

Τα συνεργεία ταύτα απαρτιζόμενα εκ τεχνικών υπαλλήλων και εξοπλιζόμενα διά των καταλλήλων συσκευών και οργάνων μετρήσεων αποτελούσι όργανα του Ε.Ι.Ρ. λειτουργούσι δε όπου υπάρχει έδρα Ραδιοφωνικού ή Ραδιοφωνικών σταθμών τελούντων υπό την εκμετάλλευσιν του ιδρύματος τούτου, υπό την εποπτείαν του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Τας εργασίας των συνεργείων τούτων δύναται να παρακολουθή τεχνικός υπάλληλος της Γεν. Δ/νσεως Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών οριζόμενος υπό του Υπουργού.

4.                  Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δύναται ν' αποσπάται εκ του προσωπικού του Ε.Ι.Ρ. αριθμός υπαλλήλων, προς υποβοήθησιν του έργου της κατά το παρόν άρθρον ανηκούσης αυτώ εποπτείας, ως ειδικώτερον θέλει καθορισθή διά Β. Διατάγματος.

 

Άρθρον 4.

Μέτρα αντιπαρασιτισμού των μηχανημάτων

 

1.                  Από της δημοσιεύσεως του εν άρθρω 9 προβλεπομένου τεχνικού Κανονισμού και εφεξής απαγορεύεται η χρήσις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και οργάνων πάσης φύσεως δυναμένων κατά την λειτουργία των να παρεμποδίζωσι την κανονικήν λήψιν οιασδήποτε ραδιοηλεκτικής εκπομπής (αναπαραγωγής ήχου, οράματος εγγραφής, κ.λπ.) διά της δημιουργίας βιομηχανικών παρασίτων, εάν προηγουμένως δεν ληφθώσι τα αναγκαία αντιπαρασιτικά μέτρα προς εξουδετέρωσιν ή μείωσιν τούτων συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

2.                  Οι χρησιμοποιούντες ηλεκτρικάς μηχανάς, συσκευάς και όργανα πάσης φύσεως παραγωγής, διανομής και καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται όπως εντός 6 μηνών από της δημοσιεύσεως του εν άρθρω 9 προβλεπομένου τεχνικού Κανονισμού λάβωσι πάντα τα ενδεδειγμένα μέτρα συμφώνως προς τα καθοριζόμενα υπο του εν άρθρω 9 του παρόντος Νόμου προβλεπομένου Κανονισμού και εφοδιάσωσι τας εγκαταστάσεις ή συσκευάς των διά των καταλλήλων αντιπαρασιτικών διατάξεων επι σκοπώ εξουδετερώσεως ή περιορισμού των δημιουργουμένων παρασίτων.

3.                  Κατασκευασταί, εισαγωγείς, έμποροι και γενικώς οι καθ' οιονδήποτε τρόπον διαθέτοντες αμέσως ή εμμέσως εις το εμπόριον, την βιοτεχνίαν, την βιομηχανίαν, και εν γένει προς χρήσιν υπό του Κοινού πάσης φύσεως ηλεκτρικά μηχανήματα ισχύος κατωτέρας των 10 ΚW, υποχρεούνται όπως εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του υπό του παρόντος Νόμου προβλεπομένου Κανονισμού εφοδιάσωσι ταύτα διά των καταλλήλων αντιπαρασιτικών διατάξεων.

4.                  Επιχειρήσεις και Οργανισμοί παρέχοντες ηλεκτρικήν ενέργειαν διά συγκεκροτημένων ηλεκτρικών δικτύων υποχρεούνται όπως κατά την εγκατάστασιν νέων γραμμών και μηχανημάτων παραγωγής, διανομής, ρυθμίσεως και καταναλώσεως ηλεκτρικής ενεργείας υπό οιανδήποτε τάσιν, οιασδήποτε ισχύος, χρήσεως και προορισμού λαμβάνωσι τα ενδεικνυόμενα μέτρα συμφώνως προς την Τεχνικήν της καταπολεμήσεως των βιομηχανικών παρασίτων.

5.                  Εγκαταστάσεις, μηχανήματα και πάσης φύσεως ηλεκτρικαί συσκευαί εφωδιασμέναι υπό των Εργοστασίων κατασκευής των (ημεδαπής ή αλλοδαπής) διά των καταλλήλων αντιπαρασιτικών διατάξεων, ή αντιπαρασιτιζόμεναι μεταγενεστέρως βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δέον όπως φέρωσι αναγλύφως και ευαναγνώστως τα στοιχεία "Α.Π. αντιπαρασιτισμένον" εις την θέσιν εις ην τίθεται η επωνυμία ή το σήμα του κατασκευαστού Οίκου ή εις άλλο εμφανές μέρος του μηχανήματος.

 

Άρθρον 5.

Αντιπαρασιτικαί διατάξεις.

1.                  Αι χρησιμοποιούμεναι αντιπαρασιτικαί διατάξεις δέον να κατασκευάζωνται εξ αρίστης ποιότητος υλικών και να εγκαθίστανται κατά προτίμησιν συμφώνως προς τα καθοριζόμενα εις τον υπό του άρθρου 9 προβλεπόμενον Κανονισμόν σχέδια συνδεσμολογιών, λαμβανομένων πάντοτε υπ' όψει της προόδου της Τεχνικής και των ενδεδειγμένων προστατευτικών μέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχημάτων.

2.                  Οι κάτοχοι αντιπαρασιτισμένων εγκαταστάσεων γραμμών, μηχανημάτων και οργάνων πάσης φύσεως δέον όπως μεριμνώσι διά την κανονική λειτουργίαν των αντιπαρασιτικών μέσων.

3.                  Αντιπαρασιτικαί διατάξεις μη εξαλείφουσαι ή μη μειώνουσαι τα παράσιτα εις την καθοριζομένων διά του παρόντος Νόμου αναλόγως της περιπτώσεως στάθμην θεωρούνται ως μη υπάρχουσαι.

 

Άρθρον 6.

Συσκευαί ραδιοηλεκτρικής λήψεως.

1.                  Μετά παρέλευσιν 6 μηνών από της δημοσιεύσεως του υπό του παρόντος Νόμου προβλεπομένου Κανονισμού και εφεξής απαγορεύεται η κυκλοφορία και πώλησις ραδιοφώνων και εν γένει συσκευών ραδιοηλεκτρικής λήψεως κατασκευής εργοστασίων ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προερχομένων εκ συναρμολογήσεως ανταλλακτικών ωρισμένου τύπου τοιούτων συσκευών ξένων εργοστασίων, άνευ προηγουμένης αδείας του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

2.                  Κατασκευασταί, εισαγωγείς και έμποροι εν γένει των εις χείρας των ήδη ως άνω αναφερομένων ειδών υποχρεούνται όπως εντός 4 μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου υποβάλωσιν εις το Υπουργείον Συγκοινωνιών (Γεν. Δ/νσιν Τηλεπικοινωνιών) πρότυπον ενός εκάστου ομοίου τύπου συσκευής ραδιοηλεκτρικής λήψεως μετά των διαγραμμάτων εσωτερικής συνδεσμολογίας και κατασκευής των, διά την λήψιν της σχετικής αδείας κυκλοφορίας χορηγουμένης κατά τα ορισθησόμενα δι' αποφάσεως του υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 7.

Απαλλαγαί.

1.                  Ο υπουργός των Συγκοινωνιών, μετά γνώμην του Τηλεπικοινωνιακού Συμβουλίου, δύναται δι' αποφάσεώς του ν' αναστείλη ή απαλλάξη, μέχρις ωρισμένου βαθμού, των υποχρεώσεων αντιπαρασιτισμού και των προς τούτο επιβαλλομένων κυρώσεων:

α) Ηλεκτρικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις των οποίων ο αντιπαρασιτισμός θα ήτο δύσκολος απο τεχνικής πλευράς ή θα εδημιούργει υπερβολικάς δαπάνας εν σχέσει προς τας δαπάνας κατασκευής των ή εφ' όσον η διακοπή της λειτουργίας των μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων τούτων θα ηδύνατο να παραβλάψη άλλα ζωτικής σημασίας κοινωνικά συμφέροντα.

β) Ηλεκτρικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις δυσκόλως ως ανωτέρω αντιπαρασιτιζόμεναι από τεχνικής ή οικονομικής πλευράς, των οποίων οι κάτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν να μη χρησιμοποιούσι ταύτας παρά μόνο εις ωρισμένας ώρας του 24ώρου καθ' ας δεν θα εδημιουργούντο παρενοχλήσεις εις συσκευάς λήψεως των πάσης φύσεως ραδιοηλεκτρικών εκπομπών.

2.      Μηχανήματα και εγκαταστάσεις δυσκόλως τεχνικώς ή οικονομικώς αντιπαρασιτιζόμεναι δύνανται να θεωρηθώσι:

α) Μηχανήματα παραγωγής ή καταναλώσεως ηλεκτρικής ενεργείας φέροντα στρεπτόν μετά συλλέκτου ισχύος άνω των 10KW.

β) Αι γραμμαί μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας υπό τάσιν άνω των 500 βολτ.

γ) Αι εγκαταστάσεις και γραμμαί ηλεκτρικών σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων.

δ) Αι εγκαταστάσεις ακτίνων RONTGEN.

ε) Εγκαταστάσεις και μηχανήματα μη επιδεχόμενα στην σύνδεσιν ηλεκτρικών φίλτρων άνευ ουσιώδους μεταβολής των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του.

3.      Δύναται ν' απαλλαγώσι της προσθήκης αντιπαρασιτικών διατάξεων ηλεκτρικά μηχανήματα και όργανα, τα οποία ως εκ της φύσεως κατασκευής και λειτουργίας των δημιουργούσι παράσιτα λίαν ηλαττωμένης ισχύος, ως:

α) Συσκευαί φωτισμού διά λυχνιών πυρακτώσεως.

β) Ηλεκτρικαί διακόπται οικιακής χρήσεως.

γ) Συσκευαί ηλεκτρικής θερμάνσεως άνευ ρυθμιστικών διατάξεων της θερμοκρασίας.

δ) Ασύγχρονοι κινητήρες άνευ δακτυλίων ή μετά δακτυλίων βραχυκυκλουμένων μηχανικώς μετά το πέρας της εκκινήσεως.

Επί των μηχανημάτων και οργάνων της κατηγορίας ταύτης δέον όπως αναγράφεται μερίμνη των κατασκευαστών, εμπόρων, κλπ. Η ένδειξις "αντιπαρασιτικόν" ή συνοδεύωνται ταύτα δι' επεξηγηματικού εντύπου της διατάξεως ταύτης καθ' ην η χρήσις των μηχανημάτων τούτων άνευ αντιπαρασιτικών διατάξεων τυγχάνει νόμιμος.

 

Άρθρον 8.

Κυρώσεις

 

1.                  Οι παραβάται των άρθρων 4, 5, 6, και 7 του παρόντος Νόμου υπόκεινται εις πρόστιμον από 50.000 μέχρι 5.000.000 δραχμών αναλόγως της περιπτώσεως, επιβαλλόμενον δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών στηριζομένης εις γνωμάτευσιν του Τηλεπικοινωνιακού Συμβουλίου.

Εάν ένα μήνα από της επιβολής του προστίμου ήθελεν εξακολουθήσει η παράβασις, δύναται να επιβληθή νέον πρόστιμον μέχρι του διπλασίου του ως ανωτέρω ποσού εφ' όσον δε και μετά την εποβολήν του δευτέρου τούτου προστίμου εξακολουθεί η παράβασις δύναται ν' απαγορευθή προσωρινώς ή και οριστικώς η λειτουργία της εγκαταστάσεως μηχανής κλπ. δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών μετά γνώμην του Τηλεπικοινωνιακού Συμβουλίου.

2.                  Κατά των παραβατών των άρθρων 4, 5, 6, και 7 του παρόντος Νόμου δύναται να επιβάλλωνται και αι κυρώσεις αι προβλεπόμεναι υπό των Νόμων περί παραποιήσεως υλικού και παραποιήσεως εμπορικών σημάτων αναλόγως της περιπτώσεως.

 

Άρθρον 9.

Τεχνικός Κανονισμός

Περί καταπολεμήσεως των βιομηχανικών παρασίτων.

 

1.                  Τεχνικός Κανονισμός "περί καταπολεμήσεως των βιομηχανικών παρασίτων" κυρούμενος διά Β.Δ. θέλει περιλάβη πάσαν λεπτομέρειαν σχετικήν με την εκτέλεσιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

2.      Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον, καταργείται.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 7 Οκτωβρίου 1952.

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μέγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις, τη 7 Οκτωβρίου 1952

 

Ο επι της δικαιοσύνης υπουργός

Ä. ÐÁÐÁÓÐÕÑÏÕ