EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY BAΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

Εν Αθήναις

Τη 7 Oκτωβρίου 1952

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

283

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2259

 

Περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων περί Ταχ. Ταμιευτηρίου και άλλων τινών διατάξεων.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

Επιτρέπεται όπως διά κοινής αποφάσεως των αρμοδίων Υπουργών και των Υπουργών των Οικονομικών και των Συγκοινωνιών ανατίθηται εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, επί καθοριζομένη κατά την περίπτωσιν προμηθεία, η διά των, ανά το Κράτος, γραφείων του Ταχυδρομιού Ταμιευτηρίου και των Ταχυδρομείων, πληρωμή των μερισμάτων των Μετοχικών Ταμείων των πολιτικών και των στρατιωτικών εν γένει μερισματούχων ως και περιθάλψεως και βοηθημάτων πάσης φύσεως. Ο τρόπος της διανομής της προμηθείας μεταξύ των υπηρεσιών των Ταχυδρομείων και του Ταχ. Ταμιευτηρίου και της διαθέσεως τούτων κανονίζεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών των Οικονομικών και των Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 2.

Η διάταξις του εδ. 3 του άρθρου 5 του Νόμου ΓΥΜΣΤ (υπ' αριθ. 3446) καταργείται.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ταχ. Ταμιευτηρίου ορίζει δι' αποφάσεών του τον χρόνον της ενάρξεως και λήξεως του χορηγουένου εις τους πάσης φύσεως καταθέτας τόκον.

 

Άρθρον 3.

Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 2728/40 αντικαθίσταται ως έπεται:

"Επιτρέπεται εις το Ταχ. Ταμιευτήριον ίνα δέχεται καταθέσεις αίτινες εγγράφονται εις ιδίους Λ/σμούς υπό τον τίτλον "Ταχυδρομικοί τρέχοντες Λ/σμοί". Επί των καταθέσεων τούτων δύναται να παρέχηται τόκος κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου".

 

Άρθρον 4.

Επιτρέπεται εις το Ταχ. Ταμιευτήριον να χορηγή ατομικά δάνεια μέχρι πέντε βασικών μισθών εις μονίμους Δημοσίους Υπαλλήλους κεκτημένους υπερδεκαπενταετή συνολική υπηρεσίαν, εξοφλητέα εντός τριετίας διά μηνιαίων εκ του μισθού τοκοχρεωλυτικών κρατήσεων.

Το ποσόν των δανείων, ο τόκος, τα ασφάλιστρα και ο χρόνος εξοφλήσεως καθώς και πάσα άλλη λεπτομέρεια κανονίζεται δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος του δανείου δεν δύναται να υπερβαίνη το ποσόν, διά την εξυπηρέτησιν του οποίου, καθώς και των τυχόν βαρυνόντων τον μισθόν υπαλλήλου κρατήσεων εξ άλλων δανείων απαιτείται κράτησις μείζων των 3/10 συνολικώς του βασικού μηνιαίου μισθού.

Διά την ασφάλειαν του δανείου τούτου ο υπάλληλος εκχωρεί το απαιτούμενον διά την εξυπηρέτησιν ποσό, εκ του μισθού του, της συντάξεως εν περιπτώσει εξόδου αυτού εκ της υπηρεσίας καθώς και ολόκληρον το εφ' άπαξ βοήθημα ούτινος δικαιωθήσεται ούτος.

Δύναται δε το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ταχ. Ταμιευτηρίου να κατάσχη εκ της συντάξεως ης δικαιωθήσονται οι κληρονόμοι αποβιώσαντος οφειλέτου το απαιτούμενον διά την εξυηπηρέτησιν του δανέιου ποσόν καθώς και ολόκληρον το βοήθημα.

Η μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόσις παρακρατείται υποχρεωτικώς υπό του ενεργούντος την πληρωμήν του μισθού του βοηθήματος ή της συντάξεως Ταμείου, επί τη σχετική ειδοποιήσει του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

 

Άρθρον 5.

Ακόλουθοι του Ταχ. Ταμιευτηρίου, μεταταγέντες εκ του βοηθητικού προσωπικού εις τον κύριον τοιούτον και εις τον βαθμόν του Ακολούθου δυνάμει και υπό τους περιορισμούς των διατάξεων του άρρθου 4 του Α.Ν. 1286/1938 "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσες και διορθώσεως ενίων διατάξεων των Α.Ν. 391/1936 και 1118/1938 περί Ταχ. Ταμιευτηρίου", δύνανται, μετ' απόφασιν του Διοικ. Συμβουλίο του Ταχ. Ταμιευτηρίου, να επανέλθωσιν εις το Βοηθητικόν Προσωπικόν και εις την τάξιν ην κατέχουσιν σήμερωον νεώτεροι αυτών εν τη σειρά αρχαιότητος ην εκέκτηντο εις τον προ της εις ακόλουθον μετατάξεώς των βαθμόν.

Το Διοικ. Συμβούλιον του Ταχ. Ταμιευτηρίου εκτιμών την ευδόκιμον εκάστου υπηρεσίαν και τα λοιπά΄ουσιαστικά και τυπικά προσόντα δύναται κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν να μετατάξη τους εν λόγω ακολούθους και εις κατωτέραν, της ης δικαιούνται κατά τ' ανωτέρω τάξιν.

Οι ούτω μετατασσόμενοι ακόλουθοι λογίζονται διά την αρχαιότητα και απόκτησιν προσόντων περαιτέρω προαγωγής ως κατέχοντες την τάξιν εις ην μεταταχθήσονται, αφ' ης προήχθησαν εις την τάξιν ταύτην νεώτεροί των βοηθοί κατά τ' ανωτέρω, εκτός εάν μεταταγώσιν εις κατωτέραν της ης δικαιούνται τάξιν οπότε λογίζονται αφ' ης η μετάταξις δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εκ της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν γεννάται δικαίωμα απολήψςως αναδρομικών αποδοχών.

 

Άρθρον 6.

Παρέχεται το δικαίωμα εις τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια να χορηγώσι τοκοχρεωλυτικά δάνεια προς τας Εφορείας των Εθνικών Σταδίων και Γυμναστηρίων επί σκοπώ συμπληρώσεως των εγκαταστάσεών των, τη εγκρίσει των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Συγκοινωνιών, τη εγγυήσει του Δημοσίου παρεχομένη διά του δανειστικόύ συμβολαίου υπό του Υπουργού των Οικονομικών και εξυπηρετουμένων κατά τας ενιαυσίας δόσεις εκ του παρά των Υπουργείω Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρουμένου ειδικού λογαριασμού "Κεφάλαιον Εθνικής Σωματικής Αγωγής".

 

 

Άρθρον 7.

Η αληθής έννοια της διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 1 του Α.Ν. 2498/40 είναι ότι ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής αναπληρούν καθ' όλα τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου εφ' όσον δεν έχει ορισθή ο κατά την παρ. 1 εδάφ. Α του άρθρου 1 του αυτού Α. Ν. 2498/40 εκ της Διοικήσεως της Τραπέζης της Ελλάδος αναπληρωτής, συγκαλών το Συμβούλιον και υπογράφων παν έγγραφον, ούτινος η υπογραφή ανήκει εις τον Πρόεδρον.

Κυρούνται αι μέχρι σήμερον εκδοθείσαι πράξεις ή αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου, υφ' ην σύνθεσιν ελήφθησανκαι εξεδόθησαν, εφ' όσον δεν εξεδόθη επ' αυτών μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος ακυρωτική απόφασις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Άρθρον 8.

Διατηρούνται εν ισχύι και μετά την ισχύν του υπ' αριθ. 1811/1951 Νόμου αι αφορώσαι τον διορισμόν υπαλλήλων επί συμβάσει παρά τω Ταχ. Ταμιευτηρίω διατάξεις του Α.Ν. 1118/1938 (άρθρα 2, 9 και 10), ως αύται ετροποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως, εξαιρέσει μόνον των τοιύτων υπό στοιχεία Β και Δ του άρθρου 9 του Α.Ν. 1118/1938 των προβλεπουσών την πρόσληψιν δύο (2) εργοδηγών ή επιστατών και δύο (2) υπαλλήλων διαφημίσεως.

 

Άρθρον 9.

Κυρούται η υπ' αριθ. 428 της 20.5.50 πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικώς με την κατά το άρθρον 203 του Νόμου 1811 του 51 "περί Κώδικος καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών υποαλλήλων" κατανομήν θέσεων του προσωπικού των Ταχ. Ταμιευτηρίων, των θέσεων του βοηθητικού προσωπικού κατανεμομένων εις την Α κατηγορίαν, εξελισσομένων και των υπαλλήλων εις ους αντιστοιχούν αι θέσει αύται ως και οι συθνάδελφοί των του κυρίου προσωπικού, εφ' όσον κέκτηνται τα αυτά προσόντα τιθέμενοι εις το αριστερόν τούτων.

Η τοιαύτη κατανομή θέσεων γενήσεται κατά τας διατυπώσεις του άρθρου 203 του Νόμου 1811 του 51 διά Β. Δ/τος, διού και τροποποιείται τυχόν εκδοθέν τοιούτον, εφ' όσον η δι' αυτού γενομένη κατανομή των θέσεων αντίκειται τω παρόντι.

 

Άρθρον 10.

Οι προ της ενάρξεως ισχύος του Ν.Δ. 1049/1949 υπηρετούντες παρά τη υπηρεσία Ταχυδρ. Αυτοκινήτων τεχνίται Τ.Τ.Τ., οίτινες περιελήφθησαν λόγω ης ονομασίας των ως τεχνιτών, μεταξύ του αυτοδικαίως κατά το άρθρον 22 του Νόμου τούτου μεταταχθέντος εις τον Ο.Τ.Ε. προσωπικού, εξηκολούθησαν δ' έκτοτε άνευ διακοπής εργαζόμενοι παρά τη αυτή Υπηρεσία, λογίζονται ως ουδέποτε περιληφθέντες εις την ανωτέρω μετάταξιν και εν συνεχεία διατηρήσαντες την δημοσιοϋπαλληλικήν ιδιότητα. Οι ως ανωτέρω καταλαμβάνουσιν αυτοδικαίως υφισταμένας παρά τη Ταχυδρομική Υπηρεσία ισαρίθμους κενάς οργανικάς θέσεις τεχνιτών, εφαρμόζονται δε διά την ένταξιν και μονιμοποιήσιν των εκ τούτων εκτάκτων αι διατάξεις των άρθρων 205 και 60 του Ν. 1811/1951 "περί Κώδικος καταστάσεων των Δημοσίων Διοικητικών υπαλλήλων".

Διατηρούνται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 12 του Α.Ν. 699/1937 επιτρεπομένης και της εφεξής προσλήψεως προσωρινών αναπληρωτών διανομέων κατά την θερινήν περίοδον.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 
Εν Αθήναις τη 7 Οκτωβρίου 1952
ΠΑΥΛΟΣ Β'

 

Ο επί των Συγκοινωνιών Υφυπουργός

ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς
Εν Αθήναις τη 7 Οκτωβρίου 1952

Ο επί των Δικαιοσύνης Υπουργός

ΔΗΜ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ