EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 27 Aυγούστου 1993

 

 

ΤΕΥΧΟΣΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

141

 

NΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 2167

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ( Ο.Τ.Ε. ) Α.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Ο "Οργανισμός .Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε" ο οποίος ιδρύθηκε με το ν.δ. 1049/1949 (ΦΕΚ 195 Α') και του οποίου το καταστατικό αναμορφώθηκε με το ν.δ. 165/1973 (ΦΈΚ 228 Α' ), όπως ισχύει σήμερα, διέπεται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του κωδ. ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει χωρίς να μεταβάλλεται η νομική του προσωπικότητα και χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, ως ανώνυμης εταιρείας ασκούσας επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας:

"ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Τ.Ε.). Α.Ε "

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η Επωνυμία της Εταιρείας είναι "Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε." και ο διακριτικός του τίτλος "Ο.Τ.Ε., Α.Ε." ή "Ο.Τ.Ε".

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και το διακριτικό της τίτλο με ξένα στοιχεία.

Η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτ­λος της Εταιρείας ανήκουν αποκλειστικά στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.".

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η άσκηση των ακολούθων δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

α. Η παραγωγή, συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση, επεξεργασία, διαχείριση, μεταγωγή, μετάδοση και παροχή πληροφοριών συμπερι­λαμβανομένων της τηλεεικονογραφίας, των φωνητικών και μη φωνητικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, υπό συμπίεση ή υπό άλλη μορφή μέσω καλωδίων, μικροκυμάτων; δορυ­φόρων, οπτικών ινών και ασυρμάτων ηλεκτρo­μαγνητικών μέσων.

β. Η διαχείριση, παροχή, ανάπτυξη και εκ­μετάλλευση τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των συναφών προς αυτές υπηρεσιών, η παραγωγή, συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση, επεξεργασία, η δια­χείριση, μεταγωγή, μετάδοση και παροχή πλη­ροφοριών, η προμήθεια τηλεγραφικών διαύλων και άλλων τηλεπικοινωνιακών ή σχετικών υπηρεσιών που ήδη χρησιμοποιούνται ή πρό­κειται να αναπτυχθούν στο εξής καθώς και η μελέτη και κατασκευή παντός συναφούς έργου.

γ. Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανο­μένων ενδεικτικά του σχεδιασμού συστημάτων καθώς και της αναπτύξεως, παραγωγής, χρή­σεως, πωλήσεως, μισθώσεως και συντηρήσεως του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

δ. Η απόκτηση κυριότητας επί τηλεπικοι­νωνιακού εξοπλισμού και μέσων παροχής τη­λεπικοινωνιακών υπηρεσιών και η απόκτηση δικαιωμάτων κυριότητος χρήσεως ή εκμεταλ­λεύσεως με αγορά, μίσθωση ή με άλλον τρό­πον κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοι­χείων ή δικαιωμάτων οπουδήποτε και αν αυτά ευρίσκονται και το δικαίωμα διαθέσεως αυτών ή επιβολής βάρους επ' αυτών.

ε. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών βάσει rων τεχνολογικών εξελί­ξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

στ. Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων ή συμφωνιών με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, οργανισμούς, εταιρείες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, κράτη και διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένων και των διακρατικών οργανισμών που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

ζ. Η συμμετοχή σε αλλοδαπούς ή διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς ή συναφείς οργανισμούς.

η. Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών, η διαχείριση ή η συμμετοχή σε εταιρείες, κοινο­πραξίες ή σε εταιρείες διαχειρίσεως χαρτο­φυλακίου ή η απόκτηση μετοχών των εται­ρειών που έχουν ως σκοπό την άσκηση δρα­στηριοτήτων που συνδέονταιάμεσαή έμμεσα


με το σκοπό της Εταιρείας.

6. Η κατάρτιση τεχνικών και οικονομικών μελετών, η μελέτη και κατασκευή τηλεπικοι­νωνιακών εγκαταστάσεων μονάδων ή έργων και η παροχή συναφών υπηρεσιών προς φυ­σικά ή νομικά πρόσωπα,

κράτη ή διεθνείς ορ­γανισμούς, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

ι. Η παροχή τεχνικών και εν γένει συμβου­λευτικών υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή στον τομέα των τη­λεπικοινωνιών.

ια. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων ή χρήσεως ηλεκ­τρονικών υπολογιστών (περιλαμβανομένων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών) προς τρί­τους.

ιβ. Η επαγγελματική εκπαίδευση ανθρώπι­νου δυναμικού, μισθωτών ή μη, για την απα­σχόλησή τους στην Εταιρεία και η παροχή ή διάθεση εργατικού ή επιστημονικού και εξει­δικευμένου τεχνικού προσωπικού προς τρίτους.

ιγ. Η σύναψη δανείων, η παροχή εγγυή­σεων, η ανάληψη υποχρεώσεων, η έκδοση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών, ομολόγων ή ομολογιών ή άλλων αξιογράφων ή τίτλων για λογαριασμό της Εται­ρείας.

ιδ. Η παροχή πιστώσεων ή δανείων προς τρίτους και η σύσταση εμπράγματων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή η απο­δοχή προσωπικών εγγυήσεων εις ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρείας εκ των ανωτέρω συναλλαγών.

ιε. Η διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών σε όλους τους συνδρομητές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών και των Ενόπλων Δυνάμεων, η κατοχύρωση ασφάλειας των πληροφοριών που σχετίζονται με τα υπάρχοντα ή τα υπό ανάπτυξη επικοινωνιακά συστήματα των δημόσιων υπηρεσιών και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και τα διασυμμαχικά επικοινωνιακά συστήματα και η συντήρηση και η οργάνωση και η ανάπτυξη των συστημάτων επικοινωνιών των δημόσιων υπηρεσιών και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και η τεχνική υποστήριξη των επικοινωνιών των δημόσιων υπηρεσιών και των Ενόπλων Δυνάμεων όσον αφορά στην παροχή τηλεπικοινω­νιακών υπηρεσιών τις οποίες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι Ένοπλες Δυνάμεις ζητούν και λαμβάνουν από την Εταιρεία έναντι ευλόγου τιμήματος και σύμφωνα με τις εκάστοτε εν ισχύι συμβάσεις και συμφωνίες και τις διατά­ξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ιστ. Η ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας, η διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με το σκοπό της εταιρείας.

 

Άρθρο 3

Έδρα

 

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθη­ναίων.

Η Εταιρεία με απόφαση που λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανά της ιδρύει υποκατα­στήματα, πρακτορεία και γραφεία αντιπροσω­πειών ή άλλα γραφεία σε περιοχές της Ελλά­δας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση της Εταιρείας που λαμβάνεται επί των Θεμάτων αυτών θα αναφέρονται συνοπτικά οι όροι λει­τουργίας και διαχειρίσεως των ανωτέρω υπο­καταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων.

 

Άρθρο 4

Διάρκεια

 

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πε­νήντα (50) έτη από τη δημοσίευση του παρό­ντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρα­ταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑλΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 5 .

Μετοχικό κεφάλαιο

1.           Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα δισεκατομμύρια πενήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (60.056.962.500) δραχμές.

Το μετοχικό κεφάλαιο εκπροσωπείται αρ­χικά από μία (1) μετοχή, η οποία ανήκει στο Δημόσιο και η οποία μετατρέπεται σε σαράντα επτά εκατομμύρια εκατόν δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (47.116.689) μετο­χές της κατηγορίας Α, είκοσι εκατομμύρια πε­νήντα μία χιλιάδες είκοσι (20.051.020) μετο­χές της κατηγορίας Β και δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα μία (12.908.241) μετοχές της κατηγορίας Γ.

Η ως άνω μετατροπή πραγματοποιείται με απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνε­λεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ο Υπουργός Οικονομικών ως εκπρόσωπος τού Δημοσίου, το οποίο είναι ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας

Οι μετοχές των κατηγοριών Α, Β και Γ είναι κοινές ονομαστικές μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής των κατηγοριών αυτών ανέρχεται σε 750 δραχμές:

2. Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατ' αύξοντα αριθμό, αναφέρουν υποχρεωτικά την κατηγορία στην οποία ανήκει εκάστη μετοχή, φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοι­χεία, τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογρά­φονται από τον Πρόεδρο και ένα προς τούτο εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμ­βουλίου της Εταιρείας. Επιτρέπεται η αναπα­ραγωγή και η θέση της σφραγίδας της Εται­ρείας και των υπογραφών δια μηχανικών μέ­σων.

Οι εκδιδόμενοι τίτλοι μετοχών ενσωματώ­νουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).

3. Η Εταιρεία δύναται να προβεί στην έκ­δοση προσωρινών τίτλων μετοχών για μία ή περισσότερες κατηγορίες μετοχών. Οι προσ­ωρινοί τίτλοι φέρουν τα ανωτέρω αναφερό­μενα στην παράγραφο 2 στοιχεία και αντικαθί­στανται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών αμέσως μόλις αυτοί εκδοθούν.

Άρθρο 6

Κατηγορίες μετοχών-Αρχική αύξηση

μετοχι­κού κεφαλαίου

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κα­ταστατικού, οι μετοχές διακρίνονται σε κατη­γορίες ως εξής:

1. Σαράντα επτά εκατομμύρια εκατόν δε­καέξι χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (47.116.689) μετοχές ονομαστικής αξίας 750 δραχμών αποτελούν την κατηγορία Α μετο­χών. Ο αριθμός μετοχών της κατηγορίας Α δεν μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. Είκοσι εκατομμύρια πενήντα μία χιλιά­δες είκοcι (20.051.020) μετοχές ονομαστικής αξίας 750 δραχμών αποτελούν την κατηγορία των μετοχών Β.

Δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (12.283.650) επιπλέον μετοχές της κατηγορίας Β ονομαστικής αξίας 750 δραχμών εκδίδονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993. Τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις μετοχές αυτές, η τιμή εκδόσεως κάθε μετοχής και οι λοιπές λεπτο­μέρειες που αφορούν στην έκδοση και διά­θεση των μετοχών καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών της ­Εταιρείας.

Ο ανωτέρω αριθμός μετοχών της κατηγορίας Β δεν μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των με­τόχων της Εταιρείας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα μία (12.908.241) μετοχές ονομαστικής αξίας 750 δραχμών αποτελούν την κατηγορία Γ. Οι μετοχές αυτές αρχικά παραμένουν στην κυριότητα του Δη­μοσίου και δύνανται να μεταβιβάζονται στους εργαζόμενους και συνταξιούχους της Εται­ρείας καθώς και στο επενδυτικό κοινό.

Ο αριθμός μετοχών της κατηγορίας Γ μπορεί εκάστοτε να αυξάνεται με τους ακόλου­θους τρόπους:

(α) Με την αυτοδίκαιη μετατροπή μετοχών της κατηγορίας Β σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού.

(β) σύμφωνα με τους όρους της αμέσως επόμενης παραγράφου 4 του παρόντος άρ­θρου και

(γ) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαί­ωμα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταστατικού, να προβεί με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των εννέα (9) από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αύ­ξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών της κατηγορίας Γ, έναντι εισφορών εις χρήμα ή με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας με όρους που καθορίζονται εκά­στοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εται­ρείας κατά τη διακριτική του ευχέρεια όσον αφορά στην έκδοση και ιδίως στο δικαίωμα ψή­φου, την ονομαστική αξία και την τιμή εκδό­σεως των εκδιδόμενων μετοχών και το δικαί­ωμα συμμετοχής επί των κερδών της Εταιρείας.Οι μετοχές αυτές μπορούν να προπληρωθούν σε δόσεις, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές αυτές δεν Θα παρέχουν δικαίωμα ψήφου έως ότου απο­πληρωθούν πλήρως.

Το ανωτέρω δικαίωμα του Διοικητικού Συμ­βουλίου υπόκειται μεταξύ άλλων στους ακό­λουθους περιορισμούς:

(α) Στην απαγόρευση αυξήσεως του αρι­θμού των μετοχών της κατηγορίας Α και της κατηγορίας Β σύμφωνα με τα οριζόμενα ανω­τέρω στο παρόν άρθρο,

(β) στην απαγόρευση να υπερβεί κατά τη διάρκεια των πέντε (5) αυτών ετών το συνο­λικό ποσό της ανωτέρω αυξήσεως το εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρά­γραφο 2 ανωτέρω του παρόντος άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας και

(γ) στην απαγόρευση η ανωτέρω αύξηση να οδηγήσει στη μείωση του συνολικού αρι­θμού των μετοχών που απέχουν ο κύριος ή οι κύριοι της κατηγορίας Α σε ποσοστό κατώτερο των ορίων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ.178 Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2000/ 1991 (ΦΕΚ 206 Α').

Άρθρο 7

Δικαιώματα έκαστης κατηγορίας μετοχών

 

1. Μετοχές της κατηγορίας Α

α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου οι κύριοι του εκάστοτε, συνόλου των πλήρως αποπληρωμένων μετοχών­ της κατηγορίας Α διορίζουν τον Πρόεδρο και πέντε (5) μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

β. Η μεταβίβαση των μετοχών της κατηγορίας Α από το Δημόσιο επιτρέπεται μόνο σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επανοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), το δικαίωμα όμως ψήφου εκ των μετοχών αυτών ασκείται πάντοτε από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου δεύτερου του παρόντος ­νόμου.

2. Μετοχές της κατηγορίας Β

α. Οι κύριοι του συνόλου των πλήρως απο­πληρωμένων μετοχών της κατηγορίας Β διορίζουν τέσσερα (4) από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Η πλήρωση οποιουδήποτε από τους εν συνεχεία περιγραφόμενους όρους έχει, σύμ­φωνα με τις ρυθμίσεις της παρούσας παρα­γράφου, ως αποτέλεσμα τη μετατροπή όλων των μετοχών της κατηγορίας Β σε ίσο αριθμό μετοχών της κατηγορίας Γ και την απώλεια ή μείωση των δικαιωμάτων της κατηγορίας αυτής μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο αντικαθιστά τις μετοχές της κατηγορίας Β με προς τούτο εκδιδόμενους αντίστοιχους τίτ­λους μετοχών της κατηγορίας Γ:

(1)   Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών από τον κύριο ή τους κύριους των μετοχών της κα­τηγορίας Β (εκτός των περιπτώσεων (α) με­ταβιβάσεως σε πρόσωπο το οποίο άμεσα ή έμ­μεσα ελέγχει το μεταβιβάζοντα ή ευρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με το μεταβιβάζοντα ή ελέγχεται από το μεταβιβάζοντα ή (β) σε άλλο κύριο μετοχών της κατηγορίας Β ή μείωση του ποσοστού που κατέχουν οι μέτοχοι της κατη­γορίας Β σε ποσοστό κάτω του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού μετοχικού κεφα­λαίου της Εταιρείας, όταν η μείωση αυτή οφεί­λεται σε μη συμμετοχή των κυρίων των μετο­χών της κατηγορίας Β σε αύξηση τον μετοχι­κού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(2) Σε περίπτωση σοβαρής παραβιάσεως της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών ή των όρων της άδειας της Εταιρείας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2075/1992 "περί της οργανώσεως και λειτουργίας του τομέα των τηλεπικοινωνιών" (ΦΕΚ 129 Α') όπως εκάστοτε ισχύει.

Ως σοβαρές παραβιάσεις θεωρούνται εκείνες, που ορίζονται στη δεύτερη πρόταση του εδαφίου γ' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 23 του ν. 2075/1992, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

(3) Σε περίπτωση παραβιάσεως των οριζο­μένων στο κατωτέρω εδάφιο γ' της παρούσας παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

(4) Σε περίπτωση (α) πτωχεύσεως του κυ­pίου των μετοχών της κατηγορίας Β, ή (β) στην περίπτωση πτωχεύσεως οιουδήποτε προσώ­που το οποίο άμεσα ή έμμεσα ελέγχει τον κύ­ριο των μετοχών της κατηγορίας Β.

Η μετατροπή των μετοχών της κατηγορίας Β σε μετοχές της κατηγορίας Γ που προκα­-


λείται λόγω της συνδρομής των όρων των ανωτέρω εδαφίων (1) και (4) είναι άμεση και αυτοδίκαιη χωρίς να απαιτείται για την εφαρ­μογή της προηγούμενης απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας. ­

Η μετατροπή των μετοχών της κατηγορίας Β σε μετοχές της κατηγορίας Γ που προκα­λείται λόγω της συνδρομής των όρων των ανωτέρω εδαφίων (2) και (3) εγκρίνεται προη­γουμένως από τη Γενική Συνέλευση των με­τόχων της Εταιρείας με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος κα­ταστατικού.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου β δεν εφαρμόζονται επί όσο διάστημα το Δημό­σιο παραμένει κύριος των μετοχών της κατηγορίας Β.­

γ. Οι μετοχές της κατηγορίας Β δεν μπο­ρούν να αποτελούν αντικείμενο ενεχύρου, επικαρπίας ή άλλου βάρους ή εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος τρίτου στην παραχώ­ρηση ή εγγραφή του οποίου ο κύριος ή οι κύ­ριοι των μετοχών της κατηγορίας Β συνήνεσε ή συνέπραξε.

Τυχόν σύσταση ενεχύρου ή άλλου βάρους ή υπόσχεση μεταβίβασης ή συστάσεως ενεχύ­ρου η επιβολή άλλου βάρους ή κατασχέσεως στις μετοχές της κατηγορίας Β εξ οιασδήποτε μη συμβατικής αιτίας, πρέπει να αρθεί, ακυρω­θεί ή ανακληθεί εντός τριμήνου αφ' ης επε­βλήθη.

3. Μετοχές της κατηγορίας Γ

α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της αμέσως επόμενης παραγράφου 4 του παρό­ντος άρθρου, οι κύριοι των πλήρως αποπλη­ρωμένων μετοχών της κατηγορίας Γ εκλέ­γουν σε Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατηγορίας των μετοχών αυτών ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

β. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τους κυρίους των μετοχών της κατηγορίας Γ δεν επιτρέπεται να έχει άμεση ή έμμεση εξάρτηση από (α) τον κύριο ή τους κυρίους των μετοχών της κατηγορίας Α ή (β) οποιονδήποτε μέτοχο, ο οποίος είναι ή υπήρξε κύριος μετοχών της κατηγορίας Β.

4. Απώλεια δικαιωμάτων μετοχών της κα­τηγορίας Β.

Σε περίπτωση που οι μετοχές της κατη­γορίας Β μετατραπούν σε μετοχές της κατη­γορίας Γ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα­ράγραφο 2 ανωτέρω, ο μέτοχος ή οι μέτοχοι της κατηγορίας αυτής διατηρούν το δικαίωμα διορισμού δύο (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην Ιδιαίτερη Συνέλευση των μετόχων της κατηγορίας Γ και εκπίπτουν δικαιώματος διορισμού του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας. Τα υπόλοιπα μέλη τα οποία είχαν δικαίωμα να διορίσουν οι μέτοχοι της κατηγορίας Β εκλέγονται από την Ιδιαίτερη Συνέλευση της κατηγορίας των με­τοχών Γ.

 

5. Δικαίωμα προτιμήσεως μετόχων επί πω­λήσεως μετοχών της κατηγορίας Β

α. Σε κάθε περίπτωση που εκ του νόμου ή εκ του παρόντος καταστατικού καθίσταται δυνατή η μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των μετοχών της κατηγορίας Γ στις οποίες αυτές μετατρέπονται ή μετετράπησαν, ο κύριος ή οι κύριοι των μετοχών αυτών υποβάλλουνν κατά πρώτο λόγο έγγραφη προσφορά με ταυτόση­μες ή ισοδύναμους όρους για τη μεταβίβαση μετοχών στον κύριο ή τους κυρίους των μετο­χών της κατηγορίας Α. Στην έγγραφη προσφορά ο κύριος ή οι κύριοι των μετοχών της κατηγορίας Β ορίζουν την τιμή πωλήσεως και τους λοιπούς όρους της προσφοράς και ανα­φέρουν εάν ο υποψήφιος αγοραστής έχει ε­νεργό ανάμιξή σε τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες καθώς και το είδος των δραστηριοτήτων του. Ο κύριος ή οι κύριοι των μετοχών της κατηγορίας Α οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της προσφοράς εάν αποδέχονται την προσφορά και εάν δεσμεύονται να αγορά­σουν το σύνολο των μετοχών στην προσφερό­μενη τιμή και σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο κύριος ή οι κύριοι των μετοχών της κατηγορίας Α απο­δεχθούν την προσφορά και δεσμευθούν να προβούν στην αγορά των προσφερόμενων με­τοχών της κατηγορίας Β σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, η μεταβίβαση των με­τοχών της κατηγορίας Β ολοκληρώνεται το βραδύτερο εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερών από της ως άνω αποδοχής στην έδρα της Εταιρείας στη συμφωνηθείσα τιμή και σύμ­φωνα με τους όρους της προσφοράς.

β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κύριος ή οι κύριοι των μετοχών της κατηγορίας Α δεν απαντήσουν εντός της προθεσμίας των εξή­ντα (60) ημερών που ορίζεται στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου ή απαντήσουν αρ­νητικά ή υποβάλλουν πρόταση τροποποιητική της προσφοράς ή δεν δυνηθούν να καταβάλουν­ το τίμημα για την αγορά των μετοχών,ο κύριος ή οι κύριοι των μετοχών της κατηγορίας Β μπορούν να προβούν στην πώληση του συ­νόλου (και όχι μόνον μέρους) των προσφερθεισών προς πώληση μετοχών της κατηγορίας προς τον υποψήφιο αγοραστή εντός των επό­μενων εκατόν είκοσι (120) ημερών στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και με ταυτόσημους ή ισοδύ­ναμους όρους.

Κάθε προσφορά ή μεταβίβαση που αφορά στην κατηγορία Β των μετοχών μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των εκατόν είκοσι (120) ημερών υπόκειται στο δικαίωμα προτιμή­σεως, το οποίο υφίσταται υπέρ του κυρίου ή των κυρίων των μετοχών της κατηγορίας Α και ασκείται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου.

γ. Υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σχε­τική δυνατότητα εκ του νόμου το δικαίωμα προτιμήσεως, το οποίο υφίσταται υπέρ του κυρίου ή των κυρίων των μετοχών της κατηγορίας Α στις προσφερόμενες προς πώληση μετοχές της κατηγορίας Γ, ασκείται υπό τους ίδιους όρους υπό του κυρίου ή των κυρίων των μετοχών της κατηγορίας Β.

 

6. Απόκτηση ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 16 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. 14/1993 (ΦΕΚ 6 Α') και όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Άρθρο 8

Η διοίκηση της Εταιρείας, η διαχείριση της περιουσίας της και η εν γένει επιδίωξη του σκοπού της ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Γενικό Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ­των μετόχων της Εταιρείας.

 

ΤΜΗΜΑ Α'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία διορίζονται από την κατη­γορία των μετοχών Α και Β πρέπει να διαθέ­τουν ανάλογα επιστημονικά, τεχνικά ή διοικη­τικά προσόντα και εμπειρία και η συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει ως μοναδικό γνώμονα την εξέλιξη και ανάπτυξή της κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο σύμφωνα με τους σκοπούς του παρό­ντος καταστατικού.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διορίζονται ή εκλέγονται κατά περί­πτωση από τους μετόχους της Εταιρείας για τρία (3) χρόνια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και με την επιφύλαξη της παραγρά­φου 4 κατωτέρω. Η θητεία τους παρατείνεται αυτοδικαίως εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, μέ­χρι την εκλογή ή το διορισμό των διαδόχων τους. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί ένα (1) πλήρες έτος μετά τη λήξη της θητείας αυτής.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να επανεκλεγούν ή να επαναδιοριστούν.

4. Σε περίπτωση αυξήσεως ή μειώσεως του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβου­λίου, τα οποία μία ή περισσότερες κατηγορίες μετόχων έχουν δικαίωμα να διορίζουν σύμ­φωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατι­κού, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτα­κτη Γενική Συνέλευση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή κατηγοριών μετόχων προκειμέ­νου να εκλεγούν ή να διοριστούν τα νέα μέλη.

5. Ο διορισμός ή η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κυρίους των μετοχών των κατηγοριών Α και Β κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στη Γενική Συνέ­λευση των μετόχων της Εταιρείας. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κυρίους των μετόχων της κατηγορίας Γ πρα­γματοποιείται στην Ιδιαίτερη Συνέλευση των μετόχων αυτών, της οποίας η τακτική σύγ­κληση πραγματοποιείται αμέσως πριν την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετό­χων της Εταιρείας. Η ως άνω εκλογή γνωστo­ποιείται σε όλους τους μετόχους κατά τη Γε­νική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία διορίστηκαν, σύμφωνα με τα ανωτέρω από τους κυρίους των μετοχών των κατηγο­ριών Α και Β, μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τα πρό­σωπα που έχουν το δικαίωμα να τους διορί­ζουν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εκλέχθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω από τους κυρίους των μετοχών της κατηγορίας Γ, μπορούν να ανακληθούν και να αντικα­τασταθούν οποτεδήποτε από την Ιδιαίτερη Συνέλευση των κυρίων των μετοχών της κα­τηγορίας Γ. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εται­ρείας, για σπουδαίο λόγο που συντρέχει στο πρόσωπο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας δύναται να ανακαλέσει το μέλος αυτό κατά τη διαδικασία των ασφαλιστι­κών μέτρων. Η κενωθείσα θέση πληρούται με διορισμό ή εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από την κατηγορία των μετόχων, που είχαν διορίσει ή εκλέξει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ανακλήθηκε.

7. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχει, σύμφωνα με τους όρους του πα­ρόντος καταστατικού, επιπλέον των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Επίτρο­πος Εθνικής Άμυνας. Ο Επίτροπος Εθνικής Άμυνας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο Επίτροπος Εθνικής Άμυ­νας στον οποίο γνωστοποιείται η ημερήσια διάταξη, δύναται να παρίσταται και να συμμε­τέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμ­βουλίου της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια συζη­τήσεων ή αποφάσεων λαμβανομένων επί των θεμάτων του άρθρου 21 του παρόντος κατα­στατικού και επί όσο χρόνο διαρκούν αυτές. Ο Επίτροπος Εθνικής Άμυνας έχει δικαίωμα αρ­νησικυρίας (το οποίο ασκεί είτε κατά τη διάρ­κεια της συνεδριάσεως στην οποία συζητείται το συγκεκριμένο θέμα είτε το βραδύτερο προ της επόμενης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε απαιτείται έγγραφη γνω­στοποίηση της ασκήσεως του δικαιώματος τούτου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ­βουλίου της Εταιρείας και στο Γενικό Διευθυ­ντή της) επί οποιασδήποτε προτεινόμενης ενέργειας του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στα ανωτέρω θέματα. Ο Επίτροπος Εθνικής Άμυνας ασκεί το δικαίωμά του της αρ­νησικυρίας, όσον αφορά στις λαμβανόμενες αποφάσεις ή στις προτεινόμενες κατά τα ανω­τέρω ενέργειες ενώπιον του Διοικητικού Συμ­βουλίου, αιτιολογώντας συγχρόνως την από­φαση του για την άσκηση του δικαιώματος αυ­τού. Σε περίπτωση ασκήσεως του ως άνω δι­καιώματος αρνησικυρίας από τον Επίτροπο Εθνικής Άμυνας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύ­ναται με απόφασή του να ζητήσει από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την επανεξέταση του θέματος.

Ο Επίτροπος Εθνικής Άμυνας έχει το δι­καίωμα να ζητήσει να περιληφθούν στην ημε­ρήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου θέ­ματα, που αναφέρονται στο άρθρο 2, εδάφιο ιε' του παρόντος καταστατικού και να εισηγη­θεί ενώπιόν του επί των θεμάτων αυτών.

Σε περίπτωση που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είτε δεν έχει διορίσει Επίτροπο Εθνι­κής Άμυνας είτε αυτός, αν και ειδοποιήθηκε έγκαιρα δεν παρέστη, δεν δημιουργείται ακυ­ρότητα των σχετικών αποφάσεων που ελή­φθησαν άνευ της παρουσίας του Επιτρόπου Εθνικής Άμυνας.

Σε περίπτωση που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν έχει προβεί στο διορισμό Επιτρό­που Εθνικής Άμυνας, η ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η περιέχουσα τα θέ­ματα αρμοδιότητάς του, γνωστοποιείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

8. Ο Γενικός Διευθυντής υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ειδοποιούμενος προς τούτο όπως και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματός του, ο Γενικός Διευθυ­ντής δύναται να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο από αναπληρωτή του, τον οποίο ορίζει για το σκοπό αυτόν.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται κατωτέρω και να ελέγχει τις αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακό­λουθες εξουσίες:

α. Αποφασίζει τη μακροπρόθεσμη πολιτική και το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, μετά από εισή­γηση του Γενικού Διευθυντή.

β. Εισηγείται επί των υποβαλλομένων εις αυτό, μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσεως, πρακτικών πεπραγμένων του Γενικού Διευ­θυντή, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της κατά τον κωδ. ν. 2190/1920 εκθέσεως διαχειρίσεως της Εταιρείας και επιπρόσθετα επί των εκθέσεων χρηματοδοτήσεως, προμηθειών και αποτελεσμάτων και τις υποβάλλεί στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των Ελεγκτών.

Επίσης εγκρίνει μετά το πέρας κάθε εται­ρικής χρήσεως την εισήγηση του Γενικού Δι­ευθυντή για τις εξής εκθέσεις, οι οποίες υπο­βάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση προς ενημέρωση των μετόχων και του κοινού:

(αα) Κοινωνικό απολογισμό της Εταιρείας. ειδική έκθεση επί της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των σχέσεων με τον καταναλωτή, και

(γγ) ειδική έκθεση για την ανταγωνιστική θέση του Ο.Τ.Ε. μέσα στον κλάδο των τηλεπι­κοινωνιών.

γ. Αποφασίζει επί της προτάσεως του Γε­νικού Διευθυντή για το προς διανομή ποσό των ετήσιων κερδών της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού και υποβάλλει την απόφασή του στη Γενική Συ­νέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

δ. Αποφασίζει επί της προτάσεως του Γε­νικού Διευθυντή για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την έκδοση κοινών, προνομιούχων, μετά ψήφου ή άνευ ψήφου, μετοχών της Εταιρείας ή ομολο­γιών μετατρέψιμων σε μετοχές μετά ψήφου, μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του νόμου.

ε. Συγκαλεi τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ή Ιδιαί­τερες Συνελεύσεις των κατ' ιδίαν κατηγοριών μετόχων, όποτε τούτο προβλέπεται κατά νόμο, απαιτείται ή παρίσταται αναγκαίο ή ζητείται από το Γενικό Διευθυντή.

στ. Εγκρίνει την πρόταση του Γενικού Διευθυντή για τη σύσταση συνδεδεμένων εταιρειών και για την κατάρτιση και υπογραφή των ιδρυτικών τους εγγράφων.

ζ. Εγκρίνει τις εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς τηλεπικοινωνιακού και λοιπού εξοπλισμού, οι οποίες τυγχάνουν υποχρεωτικής εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

η. Εγκρίνει. τις εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή πωλήσεως ακινήτων ποσού άνω του ενός της χιλίοις (0,1%) του κύκλου εργασιών της Εταιρείας του προηγούμενου έτους.

θ. Εγκρίνει τις εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή για την υιοθέτηση κανονισμού προσωπικού.

ι. Παρέχει κάθε είδους αναγκαία εξουσιο­δότηση και πληρεξουσιότητα προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά και άλλα στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους προς εκπρo­σώπησητης Εταιρείας, άσκηση εξουσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, διενέργεια υλικών ή νομικών πράξεων ή ενεργειών ή ανάληψη άλλων δε­σμεύσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, εν­τός των ορίων των αρμοδιοτήτων του και του παρόντος καταστατικού και υπό τους εκά­στοτε αποφασιζόμενους όρους.

ια. Αποφασίζει επί των θεμάτων επί των οποίων, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρ­θρου 9 του παρόντος καταστατικού και τις δια­τάξεις του νόμου, ο Επίτροπος Εθνικής Άμυ­νας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά γνώμη του Γενικού Διευθυντή.

ιβ. Αποφασίζει περί της καταρτίσεως κατα­λόγου χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ο οποίος κοινοποιείται στο Γενικό Διευθυντή προς χρήση του, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

ιγ. Διακριβώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου και του δικαίου των Ευρω­παικών Κοινοτήτων, τη νομιμότητα των απο­φάσεων που λαμβάνονται και τη διαφάνεια των διαδικασιών που εφαρμόζονται από το Γενικό Διευθυντή.

ιδ. Αποφασίζει επί του μισθού και των εν γένει αποδοχών του Γενικού Διευθυντή.

ιε. Ελέγχει τις αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή που αφορούν στα χορηγηθέντα δά­νεια.

'Οπου μεταξύ των ανωτέρω εξουσιών γίνε­ται αναφορά σε εγκρίσεις, οι εγκρίσεις αφο­ρούν στη διακρίβωση ότι οι σχετικές πράξεις είναι σύμφωνες με τους καταστατικούς σκο­πούς και τους όρους της άδειας της Εταιρείας η οποία προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 2075/1992, η προθεσμία εκδόσεως της οποίας επεκτείνεται δια του παρόντος μέχρι την 30.9.1993, και ότι πλη­ρούνται οι όροι νομιμότητας και διαφάνειας των διαδικασιών και η τήρηση της εθνικής νο­μοθεσίας και της νομοθεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 'Οταν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αρνείται να παράσχει την έγ­κρισή του, οφείλει να το πράξει αιτιολογώντας την κρίση του.

Μετά την πάροδο σαράντα (40) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου­λίου, στην οποία υπεβλήθησαν προς έγκριση αποφάσεις ή εισηγήσεις του Γενικού Διευθυ­ντή, επί των οποίων δεν ελήφθη απόφαση, η σχετική απόφασή ή εισήγηση του Γενικού Δι­ευθυντή θεωρείται ως εγκριθείσα.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκο­-


πού, δεσμεύουν ,την Εταιρεία έναντι των τρί­των, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώ­ριζε ή όφειλε να γνωρίζει, ότι η ως άνω πράξη έγινε καθ' υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

4. 'Ολες οι συναλλαγές μεταξύ της Εται­ρείας ή οιασδήποτε εκ των θυγατρικών της αφ' ενός και οιουδήποτε μετόχου, ο οποίος είναι ή υπήρξε κύριος των μετοχών της κατηγορίας Β ή εταιρείας συνδεδεμένης με μέτοχο της κατηγορίας αυτής αφ' ετέρου, πρέπει να πραγματοποιούνται:

(α) Με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με τα εμπορικά συναλλακτικά ήθη και

(β) με όρους στο σύνολο τους τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκούς έναντι της Εταιρείας προς αυτούς με τους οποίους θα συνεβάλλετο τρί­τος ανεξάρτητος και κατάλληλων προσόντων αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος θα παρείχε συγκρίσιμες υπηρεσίες επί αναλόγου βάσεως.

'Ολες οι συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο γνωστοποιούνται αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε προτεινόμενη ως άνω συ­ναλλαγή ή σειρά συναφών συναλλαγών εντός της αυτής εταιρικής χρήσεως, η οποία (1) δη­μιουργεί υποχρεώσεις εις βάρος της Εται­ρείας για ποσά ίσα ή μεγαλύτερα του ενός τετάρτου τοις εκατό (0,25%) του κύκλου ερ­γασιών της Εταιρείας κατά την αμέσως προη­γούμενη εταιρική χρήση και αφορά στην πα­ροχή διαχειριστικών, συμβουλευτικών ή επαγ­γελματικών υπηρεσιών ή (2) δημιουργεί υπο­χρεώσεις εις βάρος της Εταιρείας για ποσά ίσα ή μεγαλύτερα του μισού τοις εκατό (0,5%) του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά την αμέ­σως προηγούμενη εταιρική χρήση και αφορά στην παροχή εξοπλισμού ή λογισμικού, έχει τύχει της εκ των προτέρων εγκρίσεως τριμε­λούς Ειδικής Επιτροπής. Η Ειδική αυτή Επι­τροπή αποφασίζει με πλειοψηφία των μελών της και αποτελείται από ένα μέλος που ορίζε­ται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου­λίου και το οποίο και προεδρεύει της Επιτρο­πής, ένα μέλος που ορίζει ο Γενικός Διευθυ­ντής του Ο.Τ.Ε., και ένα μέλος που ορίζεται από το μέλος ή τα μέλη του Διοικητικού Συμ­βουλίου που εκλέγονται από τους κυρίους των μετοχών της κατηγορίας Γ. Κατά τα τρία πρώτα έτη από της δημοσιεύσεως του παρό­ντος, το τελευταίο αυτό μέλος της Ειδικής Επιτροπής θα πρέπει, για όσο διάστημα διαρκεί ο διορισμός του, να έχει την ιδιότητα του κυρίου μετοχών κατηγορίας Γ του Ο.Τ.Ε. και να είναι επίσης υπάλληλος της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως από την Ειδική αυτή Επιτροπή, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να ζητήσει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

Οι ως άνω συναλλαγές, ανεξαρτήτως ύψους αποτελούν αντικείμενο ειδικής ανα­φοράς στην ετήσια έκθεση των ελεγκτών της Εταιρείας, η οποία υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς την έγκριση των κυρίων των μετοχών των κατη­γοριών Α, Β και Γ, οι οποίοι αποφασίζουν, σύμ­φωνα με το άρθρο 32 του παρόντος, ως χωρι­στές κατηγορίες μετόχων σε Ιδιαίτερες Συνε­λεύσεις.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται από το Γενικό Διευθυντή ανά τρίμηνο για την πορεία των εργασιών της εταιρείας και για άλλα θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία της. Τα θέματα της ενημέρωσης αυτής είναι ενδεικτικά: η εξέλιξη του κύκλου εργασιών, των επενδύσεων, της χρηματοδότησης, της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, των σχέσεων με τους καταναλω­τές, το Κράτος και τις αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σοβαρές νομικές υποθέσεις και άλλα συναφή θέματα.

6. Ο Γενικός Διευθυντής υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εται­ρείας τις εισηγήσεις του για τις εξής συμβά­σεις προμήθειας τηλεπικοινωνιακού και λοι­πού εξοπλισμού:

(αα) 'Ολες τις συμβάσεις, η αξία καθεμιάς των οποίων υπερβαίνει το ποσό που αντιστοι­χεί στο μισό τοις εκατό (0,5%} του κύκλου ερ­γασιών του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την παράγραφο 2ζ' ανωτέρω του παρόντος άρ­θρου.

(ββ) όλες τις λοιπές συμβάσεις, πέραν του σημείου κατά το οποίο η συνολική αξία τους εντός μιας και της αυτής χρήσεως υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) της αξίας των επενδύ­σεων της αμέσως προηγούμενης χρήσεως, σύμφωνα με την παράγραφο 2ζ' ανωτέρω του παρόντος άρθρου.

Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει τις ανωτέρω υπό (αα) και (ββ) εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή, αυτός δύναται να ζητήσει τη γνωμοδότηση Ειδικής Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής: δύο μέλη οριζόμενα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο μέλη οριζόμενα από το Γε­νικό Διευθυντή και ένα μέλος οριζόμενο από το η τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τους μετόχους της κατηγο­ρίας μετοχών Γ. Κατά τα τρία πρώτα έτη από της δημοσιεύσεως του παρόντος το τελευταίο αυτό μέλος της Ειδικής Επιτροπής θα πρέπει, για όσο διάστημα διαρκεί ο διορισμός του, να έχει την ιδιότητα του κυρίου μετοχών κατηγο­ρίας Γ του Ο.Τ.Ε. και να είναι επίσης υπάλλη­λος της Εταιρείας.

Η Ελεγκτική Επιτροπή εξετάζει τόσο την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή η οποία δεν εγκρίθηκε όσο και τη σχετική αιτιολογία για την απόρριψή της από το Διοικητικό Συμβού­λιο. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που ζητήθηκε η γνωμοδότησή της από το Γενικό Διευθυντή, η Ελεγκτική Επι­τροπή είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μη εμπιστευτική έκθεση στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι απόψεις κάθε μέλους της και η γνωμοδότησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την νομιμότητα και τη δια­φάνεια των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στην εξεταζόμενη περίπτωση.

Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής διανέμεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα μέλη του εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, ο οποίος και τα καλεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρός επανεξέταση του ανακύψαντος ζητήματος το αργότερο εντός των επόμενων δεκα­πέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση εκ νέου απορρίψεως της εισηγήσεως του Γενικού Διευθυντή, αυτός εφόσον κρίνει ότι το Δημόσιο δια των εκπροσώπων του παρεμποδίζει την εκ μέρους του άσκηση των ανατιθέμενων στον κύριο ή τους κυρίους των μετοχών της κατη­γορίας Β καθηκόντων, δύναται να προσφύγει άμεσα στις υπηρεσίες της ΕΕΤ, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 9 του ν. 2075/1992, της αναφυόμενης διαφοράς θεωρούμενης κατά το παρόν ως διαφοράς μεταξύ Κράτους και τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως. Η απόφαση της ΕΕΤ είναι δεσμευτική για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.

 

Άρθρο 11

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Εκπροσώπηση

 

1.      Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του ή το διορισμό των μελών του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2.      Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνιστά επιτροπή ή επιτροπές απαρτιζόμενες από μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθο­ρίζει τις εξουσίες των ανωτέρω επιτροπών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να εξουσιοδοτεί άλλα στελέχη της Εταιρείας, προσδιορίζοντας σε κάθε περίπτωση, τις εξουσίες που παρέχονται στα εν λόγω πρό­σωπα.

4.      Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ως προς το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ο Αντι­πρόεδρος, ο οποίος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνεται από το δεύτερο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν έχει εκλεγεί δεύτερος Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνεται επίσης σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από το αρχαιότερο μέλος.

 

Άρθρο12

 

Αναπλήρωση κενωθείσης θέσεως μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου

 

Επιφυλασσομένων των ρυθμίσεων του άρ­θρου 9 του παρόντος, εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που απομένουν, εφόσον απομένουν μέλη τα οποία διορίστηκαν ή εκλέχθηκαν από τους κυρίους των μετοχών της ίδιας κατηγορίας ή των ιδίων κατηγοριών, ορίζουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώ­θήκε. Το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο μέλος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς επικύ­ρωση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της σχετικής κατηγορίας ή κατηγοριών μετόχων. Οι πράξεις του μέλους ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διορίστηκαν με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγ­κριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' εξαίρεση, εάν κενωθεί θέση μέλους, το οποίο έχει εκλεγεί από τους κυρίους των μετοχών της κατηγορίας Γ, οι μέτοχοι της ανωτέρω κατηγορίας επιβεβαιώνουν το διορι­σμό ή αντικαθιστούν τον προσωρινό αντικατα­στάτη που διορίστηκε ή εκλέγουν τον αντικα­ταστάτη κατά περίπτωση σε Ιδιαίτερη Συνέ­λευση των μετοχών της κατηγορίας αυτής, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβού­λιο της Εταιρείας εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κενώσεως της ανωτέρω θέ­σεως με ψηφοφορία, στην οποία εφαρμόζονται οι κανόνες περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που ισχύουν βάσει του παρόντος καταστατικού. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρ­θρου δεν εφαρμόζονται εφόσον ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν είναι μικρότερος των τριών. Στις περιπτώσεις αυτές η κενωθείσα θέση συμ­πληρώνεται με αποφάσεις κάθε χωριστής κα­τηγορίας μετόχων.

 

Άρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, εφόσον το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

 

1. Μέλος που απουσιάζει μπορεί να εκ­προσωπείται μόνο από άλλο μέλος. Κάθε μέ­λος μπορεί να εκπροσωπεί κατ' ανώτατο όριο ένα μέλος που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρί­στανται αυτοπροσώπως σε αυτό τουλάχιστον έξι (6) μέλη.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου­λίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστα­τικό.

 

Άρθρο 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοι­κητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε πρα­κτικά, που επικυρώνονται αμέσως ή στην αμέ­σως επόμενη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρα­κτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώ­νονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

 

Άρθρο 16

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση κατά συνεδρίαση, το ποσό της οποίας καθορίζεται από την τακτική ή Γενική Συνέλευση, των μετόχων της Εταιρείας με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των με­λών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν εκείνης που, οφείλεται σε αυτό για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντο­λής, βαρύνει την Εταιρεία, εφόσον, εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνε­λεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

3. Δάνεια, της Εταιρείας, σε μέλη του Διοι­κητικού Συμβουλίου ή το Γενικό Διευθυντή , της Εταιρείας, πού προβλέπονται στο άρθρο 23α του κωδ. ν. 2190/1920, σε συγγενείς αυ­τών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων των συζύ­γων αυτών καθώς και σε εταιρείες με τις οποίες αυτοί συνδέονται ή από τις οποίες εξαρτώνται καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Εξαιρουμένων των συναλλαγών που προ­βλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του παρόντος, κάθε άλλη συμφωνία η οποία έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και των προα­ναφερόμενων προσώπων απαγορεύεται απο­λύτως και είναι άκυρη, εάν δεν έχει προηγου­μένως εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενι­κής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας. Τέτοια έγκριση δεν χορηγείται, εάν αντιτίθε­νται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κε­φαλαίου το οποίο εκπροσωπείται στη συνέ­λευση.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμέ­νου περί συμβάσεων μη εξερχομένων των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εται­ρείας με τους πελάτες της.

4. Δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους κα­θώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυ­τούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5. Από τη ρύθμιση αυτήν εξαιρείται η περί­πτωση χορηγήσεως δανείων στους εργαζόμε­νους ή και τους συνταξιούχους της Εταιρείας για την αγορά μετοχών της Εταιρείας.


 

'Αρθρο 17

Απαγόρευση ανταγωνισμού

 

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή, στους Διευθυντές και στο προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν κατά περίσταση ή κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εμπορικές πράξεις συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρεία κα­θώς και να μετέχουν σε ομόρρυθμη εταιρεία ή να κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφά­λαιο εταιρείας άλλης μορφής που έχει συναφείς σκοπούς.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τα ως άνω πρόσωπα που διορίζονται ή προτείνονται προς πρόσληψη από τον κύριο ή τους κυρίους των μετοχών της κατηγορίας Β, υπό την προϋπό­θεση, ότι τα πρόσωπα αυτά δεν θα προβαίνουν σε πράξεις ανταγωνιστικές προς τις δραστη­ριότητες της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδ. ν. 2190/1920.

Άρθρο 18

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου

 

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και ο Γενικός Διευθυντής ευθύνονται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920.

2. Ο Επίτροπος Εθνικής Άμυνας υποχρεούται ,σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας ως αν ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

ΤΜΗΜΑ Β'

ΓΈΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Άρθρο 19

Διορισμός και θητεία Γενικού Διευθυντή

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας διορίζεται από τον κύριο ή τους κυρίους των μετοχών της κατηγορίας Β, μετά από ακρόαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εν συνεδριάσει, το οποίο συγκαλείται άμεσα μετά την ανακοίνωση στον Πρόεδρο του ονόματος του Γενικού Διευθυντή υπό του κυρίου ή των κυρίων των μετοχών της κατηγορίας Β. Ο Γε­νικός Διευθυντής της Εταιρείας πρέπει να διαθέτει τα ανάλογα επιστημονικά, τεχνικά ή διοικητικά προσόντα και εμπειρία και να διευ­θύνει την Εταιρεία με μοναδικό γνώμονα την εξέλιξη και ανάπτυξή της κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, σύμφωνα με τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού.

Η Θητεία του Γενικού Διευθυντή είναι τριετής και ανανεώσιμη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέ­λευση των μετόχων της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν την αντικατάσταση του Γενικού Διε­υθυντή για σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτήν ο κύριος ή οι κύριοι των μετοχών τής κατηγορίας Β αντικαθιστούν, ως έχουν δικαί­ωμα, το Γενικό Διευθυντή και διορίζουν άλλο Γενικό Διευθυντή ο οποίος πληροί τα ανα­γκαία προσόντα κατά τα ανωτέρω .

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή

1. Ο Γενικός Διευθυντής έχει όλες τις αρ­μοδιότητες διοικήσεως και διαχειρίσεως, οι οποίες δεν ανατίθενται ειδικά στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με το παρόν καταστατικό. Ο Γενικός Διευθυντής έχει εξουσία να προβεί σε οποια­δήποτε πράξη συναφή με τη διοίκηση και τη λειτουργία της Εταιρείας και έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία η οποία του ανατίθεται με το παρόν καταστατικό.

2. Ο Γενικός Διευθυντής έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις, εισηγήσεις ή αιτήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 εδάφια α` έως θ' και στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού.

β. Μεριμνά για την εξασφάλιση των χρημα­τοδοτικών αναγκών της Εταιρείας, με τον πε­ριορισμό ότι ο λόγος δανειακών κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια δεν υπερβαίνει το 1:1, με αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, έκδοση ομολο­γιών και άλλων κατηγοριών μη μετατρέψιμων σε μετοχές τίτλων, ενεργώντας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτή­σεων που του παρέχουν ο νόμος, το καταστατικό και οι εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Ενεργώντας μέσα στα πλαίσια του ανω­τέρω περιορισμού του λόγου δανειακών κε­φαλαίων, προς ίδια κεφάλαια, για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων, ζητά προσφορές από τουλάχιστον πέντε χρηματοπιστωτικά ιδρύ­ματα, ένα τουλάχιστον των οποίων επιλέγεται από κατάλογο τέτοιων ιδρυμάτων που, έχει κοινοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο στο Γε­νικό Διευθυντή.

δ. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων του και παρέχει κάθε είδους αναγκαία εξου­σιοδότηση και πληρεξουσιότητα, περιλαμβα­νομένης της παραχώρησης μεμονωμένων αρμοδιοτήτων, ή δέσμης αρμοδιοτήτων προς διευθυντικά και άλλα στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας, διενέργειας υλικών ή νομικών πράξεων ή ε­νεργειών ή ανάληψης άλλων δεσμεύσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, πάντοτε εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του και του παρόντος καταστατικού και υπό τους εκάστοτε αποφασι­ζόμενους όρους.

ε. Καταρτίζει τους κάθε είδους κανονι­σμούς της Εταιρείας που αφορούν στη λει­τουργία και υλοποιήση των σκοπών της Εται­ρείας, εντός των ορίων της ισχύουσας νομο­θεσίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2θ' του άρθρου 10 του παρόντος καταστατι­κού. ­

στ.Αποφασίζει για τα θέματα του ανθρώπι­νου δυναμικού της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια του νόμου, των κανονισμών και των συμβατι­κών υποχρεώσεων του Ο.Τ.Ε.

ζ. Συνιστά επιτροπές για ειδικά θέματα και τους αναθέτει αρμοδιότητες.

3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή είναι αποκλειστικές και δεν τρο­ποποιούνται ή μεταβάλλονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

4. Οι εισηγήσεις ή αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή που υπόκεινται σε έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφ' ης εγκριθούν, δεσμεύουν την Εταιρεία.

5. Οι προτάσεις του Γενικού Διευθυντή, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς λήψη αποφάσεως δεσμεύουν την Εταιρεία αφ' ης εγκρι­θούν.

 

Άρθρο 21

Υπηρεσία Ειδικών Δικτύων-Λήψη αποφάσεων

Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων που

αφορούν στην εθνική άμυνα, ασφάλεια και δημόσια τάξη.

1. Συνιστάται στον Ο.Τ.Ε ανεξάρτητη Υπηρεσία Ειδικών Δικτύων, που έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση των Ενόπλων Δυνάμεων και των δημόσιων υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για θέματα εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητές της ορί­ζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος περί της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας, ο Επίτροπος Εθνικής Άμυνας έχει δικαίωμα αρνήσικυρίας όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εξής θεμάτων που αφορούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις Δημόσιες Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για θέματα εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης.

α. Εάν υφίσταται ενδεχόμενο κοινολογή­σεως εμπιστευτικής ή απόρρητης επικοινω­νίας των ανωτέρω υπηρεσιών.

β. Εάν προτείνεται η κατάργηση, διακοπή ή μείωση υπηρεσίας, εγκαταστάσεως ή δικτύου που παρέχεται στις ανωτέρω υπηρεσίες ή προτείνεται η κατάργηση, διακοπή ή μείωση των υπηρεσιών συντηρήσεως ή της τεχνικής υποστηρίξεως που παρέχεται στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις δημόσιες υπηρεσίες που εί­ναι αρμόδιες για θέματα εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης.

γ. Εάν προτείνεται αύξηση των τιμολογίων για την παροχή εγκαταστάσεων ή δικτύων στις ανωτέρω υπηρεσίες σε ποσό μεγαλύτερο από την αύξηση των τιμολογίων των άλλων συν­δρομητών, εκτός εάν η αύξηση αυτή των τιμο­λογίων οφείλεται σε νέες ή βελτιωμένες υπη­ρεσίες, εγκαταστάσεις ή δίκτυα που παρέχο­νται σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση στις Ένο­πλες Δυνάμεις και στις δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για θέματα εθνικής ασφά­λειας και δημόσιας τάξης αναγνωρίζεται, τη­ρουμένων των διατάξεων περί ανταγωνισμού, καθεστώς του μάλλον ευνοούμενου πελάτη για όμοιες υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτές.

δ. Επί θεμάτων αναφερόμενων στην πρόσ­ληψη, τοποθέτηση ή απασχόληση προσωπικού και επί κάθε προτάσεως μειώσεως του απα­σχολούμενου προσωπικού στην Υπηρεσία ει­δικών Δικτύων ή άλλων υπηρεσιών που εξυπηρετούν Διασυμμαχικά Δίκτυα ή Ένοπλες Δυνάμεις και τις Δημόσιες Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τα θέματα εθνικής ασφαλείας και δημόσιας τάξης καθώς ακι κάθε προτάσεως μειώσεως του απασχολούμενου προσωπικού σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που θα δημιουργηθεί.

 

ε. Επί των θεμάτων του εδαφίου ιε" του άρθρου 2 του παρόντος καταστατικού, με την εξαίρεση των θεμάτων που αναφέρονται στα τιμολόγια για τα οποία ισχύει η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου γ.

 

 

Άρθρο 22

Κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης

 

1. Σε περιπτώσεις πολέμου, επιστρατεύ­σεως εξ αιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας καθώς και σε περίπτωση εκδηλώσεως ενόπλου κινήματος, για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ψηφι­στεί νόμος, ο οποίος κηρύσσει τη χώρα σε κα­τάσταση πολιορκίας σύμφωνα με το άρθρο 48 του Συντάγματος; η Κυβέρνηση δύναται να αναλάβει έλεγχο και τη διοίκηση της Εταιρείας δια του ή των εκπροσώπων της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και μόνο για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα διάρκειας της καταστάσεως αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευ­θυντής καθι το προσωπικό της Εταιρείας οφείλουν κατά το διάστημα τούτο να συνεργα­σθούν πλήρως με τις κρατικές αρχές. Τυχόν αξίωση αποζημιώσεως της Εταιρείας διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί επιτάξεων.

2. Προς αντιμετώπιση άλλων εκτάκτων ή απρόβλεπτων εθνικών αναγκών είναι δυνατόν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 6του άρθρου 4 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α ) να επιβάλλονται μονομερώς στην Εταιρεία μόνο εάν:

α. Το Δημόσιο αποζημιώνει την Εταιρεία κατά νόμο για τις δαπάνες τις οποίες υπέστη κατά την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων,

β. Σύμφωνα με τους όρους της σχετικής αδείας και

γ. Για όσο διάστημα διαρκεί η έκταση ή η απρόβλεπτη ανάγκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό της Εταιρείας οφείλει κατά το διάστημα αυτό να συνεργαστούν πλήρως με κρατικές αρχές.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Άρθρο 23

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως των με­τόχων της Εταιρείας

 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανά της και δι­καιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

2. Κάθε κύριος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δυcαίωμα ψήφου, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία αυτές ανήκουν, συμ­μετέχει στη Γενυcή Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των με­τοχών τις οποίες κατέχει έκάστη των οποίων παρέχει δυcαίωμα μιας ψήφου.

3. Επl όσο διάστημα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών κατά τα εις το παρόν κατα­στατικό οριζόμενα, οι κύριοι των μετοχών των κατηγοριών Α, Β και Γ συμμετέχουν στη Γενική Συνέλέυση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούμενοι μιας ψήφου ανά μετοχή, σύμ­φωνά με τις διατάξεις του παρόντος καταστα­τικού.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

 

Άρθρο 24

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως των μετο­χών της Εταιρείας

 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται κανονικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πά­ντοτε μέσα στους πρώτους πέντε (5) μήνες από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους. Το Διοι­κητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχών της Εταιρείας σε έκτάκτη συνεδρίαση όταν το κρίνει σκό­πιμο. ­

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση έκαστης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εται­ρείας; με εξαίρεση ης επαναληπτικές συνε­λεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, δημοσιεύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδριάσεώς της.

Στις προθεσμίες αυτές ,συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες .Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλή­σεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της. Δεν υπολογίζονται. Η ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνε­λεύσεως δεν πρέπει να είναι εξαιρεταία­.

 

Άρθρο 25

Πρόσκληση

 

Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας

1. Η πρόσκληση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εται­ρείας και οποιαδήποτε. επαναληπτικής Γενι­κής Συνελεύσεως περιλαμβάνει και ελάχιστο το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα Θέματα της ημε­ρήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη και καθορίζει-το περιεχόμενά της που εγκρί­νεται από το Διοικητικά Συμβούλιο της Εται­ρείας. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή Θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Η πρό­σκληση ταχυδρομείται, επίσης στους μετόχους στη δηλωθείσα διεύθυνσή τους τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

(α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφη­μερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δτος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών

(β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, η οποία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέ­γεται μεταξύ των εφημερίδων του άρθρου 3 του ν.δ. 375711957, όπως ισχύει σήμερα.

(γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2γ του κώδ. ν. 2190/1920,

(δ) σε μια διεθνή ημερήσια οικονομική εφημερίδα ή εβδομαδιαίο οικονομικό έντυπο, που εκδίδεται στην αλλοδαπή.

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα ς10) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι μέρες πρίν τη Γενική Συνέλευση. Στις παραπάνω εφήμέρiδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από-την τακτική Γενυcή Συνέλευση κάθε μέτοχος δύναται να " :λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και πι­στοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών

 

Άρθρο 26

Πίνακας των μέτόχων που έχουν δικαίωμα ψηφου.

 

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τοιχοκολλάται σε εμφανή Θέση του καταστή­ματος της Εταιρείας πiνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέ­λευση, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικη­τικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ο πίνακας αυ­τός συντάσσεται με βάση τις εγγραφές στα βι­βλία των μετόχων της Εταιρείας, όπως αυτό έχουν δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την πρώτη δημοσίευση ή την ταχυδρομική αποστολή της προσκλήσεως στους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού ανά­λογα με το ποιά από τις δύο αυτές ημερομη­νίες προηγείται. Οι διατάξεις των παραγρά­φων i και 2 του άρθρου 28 του κώδ. ν. 2190!1920 περί καταθέσεως των μετοχών δεν εφαρμόζονται.

Ο ανωτέρω πίνακας περιέχει άλλα τα στοι­χεία που απαιτεί ο νόμος, όπως την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων τον καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντι­προσώπων τους.

 

Άρθρο 27

Απλή ή συνήθης απαρτία και πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εται­ρείας.

 

11. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ευρίσκεται σε απcρτία και συνεδριά­ζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατά­ξεως, πλην των ειδικών περιπτώσεων Οι οποίες ρυθμίζονται διαφορετικά από το παρόν καταστατικό όταν εκπροσωπείται σε αυτήν άνω του 50% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετέχουν στη, Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσω­πεύονται σε αυτήν με δεόντως εξουσιοδοτη­μένα υπ' αυτών αντιπρόσωπο.

2. Αν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, συνέρχεται εντός είκοσι (20) ημερών από τις ημερομηνίες της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετό­χων της Εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως, που δημοσιεύεται και ταχυδρομείται κατά τα ανωτέρω δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκλησή της. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός αν ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

 

Άρθρο 28

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γεν ικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

 

  1. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που διέπονται από το παρόν καταστατικό των κατηγοριών Α, Β και Γ των μετοχών, η Γενική Συνέλέυση των μετόχων της Εταιρείας ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει για τα θέματα της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα του συνολικού καταβεβλημένου κ­εφαλαίου και πρόκειται για απόφαση που αφορούν στην:

(α) Παράταση της διάρκειας συγχώνευση ή λύση της Εταιρείας

(β) Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας.

(γ) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας

(δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

(ε) Έκδοση μετοχών ή ομολογιών μετατρέψιμων μετοχών ή ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές με την επιφύλαξη δια­φορετικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.­

(στ) Χορήγηση δανείων υπό της Εταιρείας της Εταιρείας προς οποιοδήποτε πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελέγχει ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με την Εταιρεία ή ελέγχεται από την Εταιρεία εξαιουμένων των θυγατρικών της Εταιρείας και των περιπτώσεων ή πιστώσεων ή διακανονισμών που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας.­

(ζ) Διανομή των κερδών.

(η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετό­χων.

(Θ) Κάθε τροποποίηση του παρόντος κατα­στατικού.

(ι) Κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορι­σμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγρά­φου.

2. Α1~ η απαρτία της προηγούμενης παρα­γράφου δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνε­δρίαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετό­χων της Εταιρείας, συγκαλείται επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης συνεδριά­σεως κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται και ταχυδρομείται κατά τα ανωτέρω δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκλησή της. Η επαναληπτική Γενική Συνέλέυση των μετό­χων της Εταιρείας ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκύρα για τα Θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο,(1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχυcού κεφαλαίου:

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η cίπαρτία, συγκαλείται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από την πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέ­λευση των μετόχων της Εταιρείας δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν

ς- προσκλήσεως που δημοσιεύεται και ταχυδρομείται κατά τα ανωτέρω, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκλησή της. Η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετό­χων της Εταιρείας ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1Ι3) τουλάχιστον του κα­ταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

4. Το παρόν καταστατικό τροποποιείται εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του εφαρ­μοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του κωδ. ν. 219011920 όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες δεν υπερισχύουν έναντι των ειδικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού

5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχών της εταιρείας; σύμφωνα με τις διατά­ξεις περί απαρτίας των παραγράφων 2 'και 3 του παρόντος άρθρου.

Κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω ο κύ­ριος ή οι κύριοι των μέτοχών της κατηγορίας Α έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας και η θετική ψήφος τους απαιτείται πάντοτε προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει εγκαίρως απόφαση επί θεμάτων που αφορούν στην:

(α) Συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη ή άλλες (εφόσον σε περίπτωση πραγματοποιή­σεως της συγχωνεύσεως, η Εταιρεία δεν είναι η απορροφώσα εταιρεία ή δεν διατηρείται η νομική της προσωπικότητα μετά τη συγχώ­νευση ή εφόσον εϊc της συγχωνεύσεως επέρ­χεται μεταρολή στον έλεγχο της Εταιρείας ή τη λύση τής Εταιρείας και θέση αυτής υπό εκκαθάριση.

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εται­ρείας.

(γ) Ουσιώδη μεταβολή του σκοπού και της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εται­ρείας.

 

Άρθρο 29

Πρόεδρος γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας

 

 

1. Της Γενικής .Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο Πρόε­δρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εφόσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυ­τός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετό­χων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέ­δρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

 

Άρθρο 30

Ημερήσια Διάταξη-Πρακτικά Γενικής Συνε­λεύσεως των μετόχων της Εταιρείας

 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γε­νικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εται­ρείας περιορίζονται στα θέματα που αναγρά­φονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και απο­φασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετό­χων της Εταιρείας τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

 

 

Άρθρο 31

Απόφαση απαλλαγής μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου, και Ελεγκτών ­

 

Μετά την έγκρισή των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιών οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με ειδική ψηφοφορία που διεξάγεται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται επί της απαλλα­γής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την καταβολή αποζημιώσεως.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

 

Άρθρο 32 ,

Ιδιαίτερες Συνελεύσεις των μετόχων των κατηγοριών Α Β Γ

­

 

1. Κάθε υφιστάμενη κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου κατηγορία μετόχων των κα­τηγοριών Α Β και Γ ασκεί τα δικαιώματα τα οποία της παρέχονται από τον κώδ. ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και τα προςiλεπόμενα στο παρόν καταστατικό δι­καιώματα, επί όσο διάστημα διατηρούνται, σε Ιδιαίτερη Συνέλευση, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. Για τη σύγκληση της Ιδιαίτερης αυτής Συνελεύσεως, τη συμμετοχή σε αυτήν, την εκλογή ή το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την παροχή πλη­ροφοριών, τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τις προϋποθέσεις ακυρώσεως της αποφάσεως της Ιδιαίτερης Συνελεύσεως εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί Γενικής Συνελεύ­σεως των μετόχων του κωδ. ν. 2190/1920, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστα­τικό.

2. Μεταβολή, κατάργηση ή περιορισμός δι­καιώματος των ως άνω κατηγοριών μετοχών επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως που λcμράνεται σε Ιδιαίτερη Συνέλευση των κυ­ρίων των μετοχών που κατέχουν το ως άνω δι­καίωμα, με απαρτία και πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι μέτοχοι της κατηγορίας αυτής.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις ως άνω Ιδιαίτερες Συνελεύσεις των κατηγοριών αυτών των μετόχων, εφόσον τούτο απαιτείται, προ της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας και εκτάκτως οποτεδήποτε τούτο κριθεί σκόπιμο και ζητηθεί από τους μετόχους εκάστης κατηγορίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα - εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω κατηγορίας.

 

Άρθρο 33

Δικαίωμα προτιμήσεως επί εκδόσεως νέων μετοχών

 

1 Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του με­τοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε όλο το νέο κεφάλαιο ή τις μετατρέψιμες ομολογίες υπέρ των κατά το χρόνο της εκδό­σεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος :προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού.

Μετά το πέρας της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελευθέρως από το Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η απόφαση για τον περιορισμό ή τη μη ση τού ως άνω δικαιώματος προτιμήσεως λαμβάνεται κατ' αρχάς από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού.

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με τον περιορισμό ή τη μη ενάσκηση του ανωτέρω δικαιώματος των μετοχών ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κατόπιν εγκρίσέως του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση στην οποία οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή τη μη ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως και δικαιολογεί την τιμή στην οποίο προτείνεται να εκδοθούν οι νέες μετc:­χές. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7 του κωδ. ν. 2190/1920. Εφόσον η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εγκρίνει τον περιορι­σμό ή τη μη ενάσκηση του δικαιώματος προτι­μήσεως, συγκαλείται Ειδική Συνέλευση έκα­στης κατηγορίας μετόχων, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 29 του παρόντος καταστατι­κού, προκειμένου να αποφασισθεί για κάθε κατηγορία μετοχών χωριστά ο περιορισμός ή η μη ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως.

3. Δεν συνιστά περιορισμb, μη ενάσκηση ή αποκλεισμό από το ανωτέρω δικαίωμα προτι­μήσεως που προβλέπεται, η ανάληψη των με­τοχών από πιστωτικά ιδρύματα ή από άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, προκει­μένου αυτές να προσφερθούν στους μετό­χους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος.

Άρθρο 34

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συ­νολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφα­λαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρε­ωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέ­λευση των μετόχων της Εταιρείας ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ετήσια τα­κτική Γενική Συνέλευση , των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να λειτουργήσει ως έκτακτη Γενική Συνέλευση, εάν η ετήσια τακτική Γε­νική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιηθεί εντός του προαναφερθέ­ντος διαστήματος των τριάντα (30) ημερών.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συ­νολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφα­λαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας καθορίζοντας ως ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφά­σεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων. Η ημερομηνία της νέας συνεδριάσεως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής .

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τα ποσά, που κα­τεβλήθησαν εντός της τελευταίας διετίας για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά, καθώς επίσης κάθε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά.­

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υπο­θέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές εί­ναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικη­τικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώ­ντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του συνολι­κού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει προς αυτούς στη διάρκεια της Γενι­κής Συνελεύσεως, ή αν προτιμά, πριν από αυ­τήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχε­τικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνη­θεί να δώσει τις ως άνω πληροφορίες για απο­χρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιο­λογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3(β) και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βά­σιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσώπουν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανο­λογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλο­νται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Η καταγγελία των εν λόγω πράξεων πρέπει να γίνει εντός δύο (2) ετών από την ημέρομηνία εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία ετελέσθησαν οι ως άνω πράξεις.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσω­πούν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού καταβε­βλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των 3 εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή ­διαχείριση.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Άρθρο 35

Ορκωτοί Ελεγκτές

 

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα από­φαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με τους ετήσιους λο­γαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστή­σεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ελεγκτή ή ελεγκτές τcυ Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ορίζεται στον κωδ. ν. 2190/1920 σε συν­δυασμό με το άρθρο 75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 16ϊ Α' ) και τα π.δ. 226/1992 και 227/1992 (ΦΕΚ 120 Α) όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετό­χων της εταιρείας εκλέγει κάθε χρόνο τον Ορκωτό Ελεγκτή ή τους Ορκωτούς Ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους εφόσον τούτο προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνε­δρίαση της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας που όρισε τον Ορκωτό Ελεγκτή ή τους Ορκωτούς Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση σε αυτόν ή αυτούς του διορισμού τους, σε περί­πτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 27 και 43α παράγραφος 3, εδάφιο γ'` του κωδ. ν. 2190/1920.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κωδ. ν. 2190/1920, οφεί­λει επίσης να αναφέρει τα ακόλουθα:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του κωδ. ν. 2190/1920 και

(β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχόμενου της Εκθέσεως του Γενικού διευθυντή της Εταιρείας που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με τις σχετικές οικονο­μικές καταστάσεις που αναφέρεται στο εδάφιο γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κωδ. ν. 2190/1920.

(γ) Αν υπήρξαν και ποιές συναλλαγές από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού και αν για τις συναλλαγές αυτές τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο καταστα­τικό.

(δ) Αν σε κάθε περίπτωση τηρήθηκαν οι αξίες περί διαδικασιών αναθέσεως δημόσίων έργων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

( ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ)

Άρθρο 36

Εταιρική χρήση

 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

Άρθρο 37

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δημοσίευσή τους)

 

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο γενικός Διευθυντής καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς οι οποίοι εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με τις δια­τάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β 111 και 112 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθη­καν από τα άρθρα 29-36 του π.δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191 Α'/28.i 1.1986) και το π.δ. 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πρα­γματική εικόνα της περιουσιακής καταστά­σεώς της, χρηματοοικονομικής Θέσεως και των κερδών ή ζημιών της Εταιρείας.

Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής συντάσ­σει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) Την Έκθεση Διαχείρισης, β) τον ισολογι­σμό, γ) το λογαριασμό "αποτελεσμάτων χρή­σεωςδ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμά­των και ε) το προσάρτημα, καθώς και τις επι­πρόσθετες εκθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 2β του άρθρου 10 του παρόντος κατα­στατικού και αφορούν στη χρηματοδότηση, τις προμήθειες και τα αποτελέσματα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση ως προς τις ετήσιες οικονο­μικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διουητυcό Συμβούλιο; πρέπει να έχουν θεωρηθεί από:

α) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

β) το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον τρόπο καταρτίσεως των οικονομικών καταστατικών βάσει τού παρόντος καταστατικού, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

3. Η έκθεση διαχειρίσεως του Γενικού Δι­ευθυντή προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες, για την προς επόμενη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και για τις δρα­στηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα στοιχεία που αναφέ­ρονται στο εδάφιο 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κώδ. Ν. 2190%1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο ουσιώδές γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονυcό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής Χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκθέσεως.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών κα­ταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Γε­νικού Διευθυντή και των ελεγκτών,.Uποβάλ­λονται από την Εταιρεία στην αρμόδία επο­πτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστόν ημέ­ρες πριν από την. τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

5. Ο ισολογισμός της Εταιρείας; ο λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφά της προη­γούμενης παραγράφου 5 είκοσι (20) τουλάχι­στον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της, Γε­νυcτjς Συνελεύσεως ως ακολούθως:

α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957 η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμ­βουλίου

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγρά­φου 2 του άρθρόυ 26 του κωδ. ν..2190/1920 και

γ). στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφη­μερίδας της Κυβερνήσεως δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μέτόχων της Εται­ρείας.

7. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγ­κριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, υποβάλλεται στην αρμόδια επο­πτεύουσα αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κωδ. ν. 2190/1920.

8. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών κα­ταστάσεων, η Εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως τις ακόλουθες οικο­νομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:

(1) ισολογισμό, (2) Λογαριασμό Αποτελε­σμάτων της Χρήσεως και (3) Πίνακα Προελεύσεως και διαθέσεως Κεφαλαίων.Τις καταστά­σεις αυτές ελέγχουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

 

Με την επιφύλαξη,των διατάξεων του άρ­θρου 44α του κωδ. ν. 2190/1920 η διάθεση των Καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 45 του κωδ. Ν. 2190/1920 και του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν 876/1979

α. . Προηγείται η παρακράτηση του ανα­γκαίου ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή αφαιρείται προς το σκοπό αυτόν τουλά­χιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεω­τική, κατά νόμον, όταν το αποθεματικό ανέλ­θει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφα­λαίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίζει, μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περί της διαθέσεως των κερδών σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού.

 

Άρθρο 39

Καταβολή Μερίσματος

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας μετά την έγκριση από την τα­κτική Γενική Συνέλευση των ετησίων λογα­ριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν κατα­βάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, που ε­νέκρινε τις ετήσιες οικονομυcές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

 

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

Άρθρο 40

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος επάρκειάς της, εφόσον προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της.


Β)με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν αποφά­σεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται­ρείας, στη λήψη της οποίας έχει δικαίωμα αρ­νησικυρίας ο εκπρόσωπος του Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ή

γ) εάν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπα δεν αποτελεί λόγο για τη λύση .της Εταρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσ­διορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 του κωδ. ν 2190/1920 κατέλθει στο ήμισυ (1/2) ή κάτω του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκα­λέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθε­σμία πέντε (5) μηνών από τη λήξη εταιρικής χρήσεως προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

 

Άρθρο 41

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως η λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του παρόντος , ο Γενικός Διευθυντής εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 40 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές . Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο εώς τέσσερις μέτοχοι ή μη μεταξύ των οποίων ο ένας εκπρόσωπος του Δημοσίου. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμόδιο Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρείας με τιςαποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εται­ρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογι­σμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου τη αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαρι­στές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δια­τηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρί­νονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευ­θύνη.

6. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας υποβάλλονται κατ' έτος τα αποτε­λέσματα της εκκαθαρίσεως και έκθεση περί των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπερά­τωσή της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 42

1. 'Οσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το πα­ρόν καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διά­φορο τρόπο στον παρόντα νόμο διέπονται από τις διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920.

2. 'Οπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του κωδ. ν. 2190/1920 νοείται ο ν. 2190/ ν 1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και εκαστότε ισχύει

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

 

Άρθρο 43

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εντός είκοσι (20) ημερών από της απο­φάσεως της έκτακτης Γενυcής Συνελεύσεως των μετόχων περί μετατροπής της μετοχής του Δημοσίου σε μετοχές των κατηγοριών Α, Β και Γ διορίζεται προσωρινό ενδεκαμελές Διοι­κητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με: κοινή . απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινω­νιών, στην οποία προσδιορίζεται ποια μέλη εκπροσωπούν κάθε μία από τις κατηγορίες Α, Β και Γ των μετοχών. Με την ίδια απόφαση oρίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας.

2. Εντός τριών (3) ημερών από την ολο­κλήρωση της μεταβιβάσεως κυριότητας των μετοχών της κατηγορίας θ από το Δημόσιο, ο νέος κύριος, ή οι κύριοι των μέτόχών της κατη­γορίας Β διορίζουν τέσσερα (4) μέλη του Διοι­κητμcού Συμβουλίου, τα οποία αντικαθιστούν τα τέσσερά (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκαν από το Δημόσιο για την κατηγορία Β των μετοχών και το Γενικό Διευ­θυντή της Εταιρείας. Η θητεία των αρχικά επιλεγέντων μελών που αναλογούν στους μετό­χους της κατηγορίας Γ' λήγει αυτοδικαίως με τη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της αποφάσεως της Ιδιαίτε­ρης Συνελεύσεως των μετόχων της κατηγο­ρίας Γ περί εκλογής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλογεί στους μετόχούς της κατηγορίας Γ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εντός σαράντα οκτώ ωρών μετά την άντυcατάσταση των αρχικών μελών-του Διοι­κητικού Συμβουλίου της κατηγορίας Β .σύμ­φωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω και εκλέ­γει τον ή τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Λοιπές ρυθμίσεις

1. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 4 του άρ­θρου 4 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129Α') αντικα­θίσταται ως εξής:

"δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου περί του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) Α.Ε. και των ρυθμίσεων που περιέχονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθ. 4830/29.9.1992 (ΦΕΚ 587 Β'/30.9.1992) και 4839/29.9.1992 (ΦΕΚ 586 Β'/30.9.1992) περί χορηγήσεως αδειών λει­τουργίας κυψελοειδούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου GSM όπως ισχύουν σήμερα, οι μετα­βολές των τιμολογίων του Ο.Τ.Ε. και τα τέλη διασυνδέσεως των τηλεπικοινωνιακών επιχει­ρήσεων με το Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δί­κτυο καθορίζονται σύμφωνα με τις αρχές των εδαφίων α', β' και γ' της παρούσας παραγρά­φου".

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν.2000/1991 δεν εφαρμόζονται στα τιμολόγια του Ο.Τ.Ε.

2. Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών φω­νητικής (σταθερής) τηλεφωνίας όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 20 του άρθρου 1 του ν. 2075/1922 καθορίζονται ως εξής:

α Μέχρι και την 30 Ιουνίου 1994 δεν με­ταβάλλονται οι αποφάσεις της Επιτροπής Τι­μών και Εισοδημάτων πού ισχύουν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και που αφορούν στα τιμολoγία του Ο.Τ Ε.

Β. Από 1ης Ιουλίου 1994 μέχρι και της 31ης Δεκεμβρίού 2003 δύναται ο Ο.Τ.Ε να αναπροσαρμόζει ανά εξάμηνο το τέλος μονάδας αστι­κής συνδιάλεξης το βασικό μηνιαίο τέλος της πρώτης κύριας τηλεφωνικής συνδέσεως και τα τέλη των διεθνών τηλεπυcόινωνιακών υπη­ρεσιών. Το μέγιστο ποσοστό αναπροσαρμογής την 1η Ιουλίου και 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κατά τη διάρκεια της ως άνω περιόδου θα είναι ίσο με το ποσοστό, επί τοις εκατό της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που αντιστοιχεί στην πλέον πρόσφατη εξάμηνη πε­ρίοδο για την οποία έχει δημοσιευθεί Δείκτης Τιμών Καταναλωτή από την ΕΣΥΕ, μειωμένο κατά μία εκατοστιαία μονάδα κάθε φορά. Από 1-1-1997 οι μεταβολές των ανωτέρω τελών εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε. κατόπιν εισηγήσεως του Γενικού του Διευθυντή.

Ως διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες νοούνται οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες εκ­πομπής, μεταδόσεως, λήψεως σημείων, σημά­των, κειμένων, ήχων ή πληροφοριών κάθε εί­δους που πραγματοποιούνται μεταξύ σημείων της ελληνικής επικράτειας και σημείων εκτός αυτής.

γ. Ειδικότερη για τις αναπροσαρμογές της 1ης Ιουλίου 1994, 1ης Ιουλίου 1995 και 1ης Ιουλίου 1996 και με την προϋπόθεση κάθε φορά ότι δεν έχουν παραβιασθεί ουσιώδεις όροι της άδειας του Ο.Τ.Ε., όπως αυτοί νοού­νται σύμφωνα με την παράγραφο 2β (2) του άρθρου 7 του καταστατικού του Ο.Τ.Ε. και τη δεύτερη πρόταση του εδαφίου γ' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 23 του ν. 2075/1992, ισχύουν τα κάτωθι:

(αα) Για το τέλος μονάδας αστικής συνδιά­λεξης και το βασικό μηνιαίο τέλος της πρώτης κύριας τηλεφωνικής συνδέσεως οι αναπρο­σαρμογές σε κάθε μία από τις ανωτέρω ημε­ρομηνίες μπορεί να φθάνουν μέχρι και τις τι­μές που αναφέρονται στα πρακτικά της συνε­δριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε. υπ' αριθμόν 22 88/20.10.1992 ( Θέμα δέ­κατο ένατο) με την εξής αντιστοιχία:

- Για την αύξηση της 1.7.1994 ως μέγιστη τιμή λαμβάνεται αυτή που αναφέρεται στην ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε. για το έτος 1993 αναπροσαρμοσμένη κατά το ποσοστό αυξήσεως του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή μεταξύ 1.11.1992 και 31.5.1994

- Για την αύξηση της 1.7.1995 ως μέγιστη τιμή λαμβάνεται αυτή που αναφέρεται στην ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε. για το έτος 1994 αναπροσαρμοσμένη κατά το ποσοστό αυξήσεως του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή μεταξύ 1.11.1992 και 31.5.1995.

- Για την αύξηση της 1.7.1996 ως μέγιστη τιμή λαμβάνεται αυτή που αναφέρεται στην ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε. για το έτος 1995 αναπροσαρμοσμένη κατά το ποσοστό αυξήσεως του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή μεταξύ 1.11.1992 και 31.5.1996.

(ββ ) Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ο.Τ.Ε. προβεί σε αναπροσαρμογές του τέλους μονάδας αστικής συνδιάλεξης και του βασικού μηνιαίου τέλους της πρώτης κύριας τηλεφωνικής συνδέσεως μεγαλύτερες από αυτές που προβλέπονται από το εδάφιο β της πα­ρούσας παραγράφου, εντός του πλαισίου των περιθωρίων που του παρέχονται από το αμέσως προηγούμενο εδάφιο γ' (αα), υποχρεού­νται στις iδιες ημερομηνίες των ως άνω αυξήσεων να αναπροσαρμόσει τα τέλη των διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του, κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής που Θα προέκυπτε από την εφαρμογή του εδαφίου β' της παρού­σας παραγράφου μειωμένο κατά τέσσερις εκατόστιαίες μονάδες

(γγ) Για τις αυξήσεις του τέλους μονάδας αστικής συνδιάλεξης του βασικού μηνιαίου τέλους της πρώτης κύριας τηλεφωνικής συνδέσεως και των διεθνών τελών στις ημερομηνίες 1.1.1995 1.1.1996 και 1.1.1997 ισχύουν τα προβλεπόμενα στο εδάφιο β της παρούσας παραγράφου

δ. Για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται με ψηφιακές γραμμές ο χρόνος χρεώσεως ανά μονάδα αστικής τηλεπικοινωνίας ορiζεται από 1.7.1994 σε τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα της ώρας, από δε της 1.7.1995 σε τουλάχιστον 150 δευτερόλεπτα της ώρας.

Ε. Οί αναπροσαρμογές τιμολογίων που επιτρέπονται σύμφωνα με τα παραπάνω εδά­φια β και γ μπορούν σε κάθε περίπτωση να εφαρμοστούν για πρώτη φορά ολικώς ή μερικώς και σε ημερομηνίες μεταγενέστερες των αναφερομένων πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των ανώτατων oρίων όπως αυτό υπολογίζονται για κάθε περίοδο. Τυχόν μη εξάντληση του ορίου δεν έχει επίδραση στον υπολογισμό του ανωτέρου επιτρεπτού­ ορίου για το επόμενο εξάμηνο το οποίο υπολογίζεται βάσει του προηγούμενου ανώτατου ορίου και όχι της πραγματικώς εφαρμοσθείσης αναπροσαρ­μογής.

στ. Οι αναπροσαρμογές που γίνονται μέσα στη πλαίσια των ανωτέρω εδαφίων της παρού­σας παραγράφου ανακοινώνονται στην Ε.Ε.Τ. και ελέγχονται μόνον ως προς την ακρίβεια του υπολογισμού τους.

ζ. Τα τιμολόγια των παρεχόμενων από τον Ο.Τ.Ε. τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, με εξαίρεση το τέλος μονάδας αστικής συνδιά­λεξης, το βασικό μηνιαίο τέλος της πρώτης κύριας τηλεφωνικής συνδέσεως και τα τέλη των διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ρυθμίζονται βάσει των διατάξεων του ν. 1075/1992.

3. α. Μέχρι την 31.12.2003 παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ­θρου 53 του ν.δ. 165/1973 (ΦΕΚ 228 Α') της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 578/1970 (ΦΕΚ 131 Α") και της παραγράφου 1 του άρ­θρου μόνου του α.ν. 351/1968 (ΦΕΚ 75 Α' ) καθώς και τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προνόμια : ή . δικαιώματα απαλλοτριώσεως ακινήτων βάσει της. παρα­γράφου 5 του άρθρου 52 του ν.δ. 165/1973 ή διανοίξεως υπογείων σηράγγων ή εκτελέ­σεως υπεργείων εργασιών που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επι­σκευή ή εκμετάλλευση του Δημοσίου Τηλεπι­κοινωνιακού Δικτύου και των Δικτύων του Ο.Τ.Ε.

β. Το π.δ. 58/1985 (ΦΕΚ 47 Α)όπως τρο­ποποιήθηκε με το.π.δ. 112/1988 (ΦΕΚ 47 Α') και ισχύει σήμερα καταργείται από τη δημοσί­ευσή του παρόντος νόμου.

γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ο Ο.Τ.Ε. εξέρχεται ολικώς από τις διατάξεις που αφορούν στο δημόσιο τομέα κατά την έν­νοια του άρθρου 30 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α") εφαρμοζόμενης της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.1947/1991.(ΦΕΚ 70 Α') και καταργούμενης κάθε επιφυλάξεως ή διαφο­ρετικής ρυθμίσεως προβλεπόμενης στα άρ­θρα.1 και 2,του,π.δ. 361/1991 (ΦΕΚ 128 α") πλην του εδαφίου το οποίο ορίζει ότι τα δικαιώματα του Δημοσίου ως μετόχου διατηρούνται και ασκούνται από τον υπουργό Οικονομικών. Τα δικαιώματα αυτό ασκούνται εφεξής σύμ­φωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.


δ. Καταργούνται όσον αφορά στον Ο.Τ.Ε. από 1.11.1993 οι ρυθμίσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 38 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 °Α') όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν 2129/993 (ΦΕΚ 57 Α'), η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Α.Π.ΔΕΚΟ 1306/24881/8.6.1992 καθώς και πάσα απαγόρευση ή περιορισμός προσλή­ψεων προσωπικού στον Ο.Τ.Ε.

4. Στο άρθρο 54 του Τηλεφωνυcού Κανονι­σμού του Ο.Τ.Ε: ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ.1130/24.10.1969 απόφαση του Διοι­κητικού Συμβουλίου του Ο.Τ:Ε., η οποίο δημο­σιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 820 Β') όπως σήμερα ισχύει προστίθεται παρ. 3, η οποία έχει ως εξής:

"3. Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στους από 1.9.1993 εγγρα­φομένους συνδρομητές τηλεφωνικών συνδέσεων".

5. στο τέλος της παραγράφου 6 του 5ρ­Θρου 43 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α') προ­στίθεται εδάφιο ως εξής:

ν; "Οι ανωτέρω διατάξεις καταργούνται σε κάθε περίπτωση την 30.6.1993

6.α. Το απασχολούμενο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μόνιμο προσωπικό στον Ο.Τ.Ε. διατηρείται

β. Οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού

Προσωπικού και των λοιπών Κανονισμών που αφορούν στους όρους και τις συνθήκες απα­σχολήσεως του προσωπικού, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στο υπάρχον προσωπικό. Η τροποποίηση ή αντικατάσταση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και των λοιπών Κα­νονισμών που αφορούν τους όρους και τις συνθήκες απασχολήσεως του προσωπικού πραγματοποιείται με ελεύθερες διαπραγμα­τεύσεις σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

γ. Από την ανωτέρω ρύθμιση εξοφλούνται οι καθοριζόμενες από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ρυθμίσεις, οι οποίες διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες αυτών διατάξεις.

δ. Οι τεχνικοί κανονισμοί και κανονισμοί τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Ο.Τ.Ε. κα­ταργούνται μετά πάροδο εννέα (9) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί ή άλλα ισοδύναμα προς αυτούς κείμενα του Ο.Τ.Ε. κατατίθενται ευθύς ως καταρτισθούν στην ΕΕΤ και έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τ ο περιεχόμενο των κανονισμών αυτών πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του ν. 1961/1991.(ΦΕΚ 132 Α ) για την προστασία του καταναλωτή και με τον ν. 703!1977. (ΦΕΚ 278 Α) για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού όπως εκάστοτε ισχύει.

7.α. Η επένδυση για την απόκτηση των με­τοχών της κατηγορίας Β του Ο.Τ.Ε. που πωλούνται απo το Δημόσιο ή αποκτώνται κατόπιν αυξήσεως του κεφαλαίου του Ο.Τ.Ε κατά τα κεφάλαια που εισάγονται από τον επενδυτή ή επενδυτές που αποκτούν τις μετοχές της κατηγορίας Β προς το σκοπό αυτόν, αποτελούν σημαντική αναπτυξιακή επένδυση, δυνάμενη να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προ­βλέπεται στο ίδιο νομοθετικό διάταγμα.

ρ. Κατόπιν προτάσεως τού επενδυτή ή επενδυτών που αποκτούν τις μετοχές της κα­τηγορίας Β του Ο.Τ.Ε επιτρέπεται η πρόσ­ληψη στον Ο.Τ.Ε. αλλοδαπών σε ανώτατες Θέσεις τεχνικού και διοικητικού προσωπικού κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν. 1975/1991 (ΦΕΚ 184 Α').

γ. Περιορισμοί ως προς την υπηκοότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε., του Γενικού Διευθυντή και του ανώτε­ρου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού παύουν να ισχύουν από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου.

δ. Το σύνολο των προσώπων τα οποία προσλαμβάνονται ή διορίζονται βάσει των ανωτέρω εδαφίων β " και γ' της παρούσας πα­ραγράφου, και τα οποία δεν είναι ομογενείς ή υπήκοοι κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοι­νοτήτων, δεν δύναται να υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) του μόνιμου προσωπικού του Ο.Τ.Ε.

8.α. Οι άμεσοι ή έμμεσοι φόροι και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση, πρόστιμο ή ποινή που επιβάλλεται στον Ο.Τ.Ε. για παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 α") που βεβαιώνονται μετά την πώληση εκ μέρους του Δημοσίου των με­τοχών της κατηγορίας Β, αλλά ανάγονται σε προηγούμενο αυτής χρονικό διάστημα, βαρύ­νουν κατ' αποκλειστικότητα τον κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου μέτοχο.

Για τυχόν υφιστάμενες παραλείψεις του Ο.Τ.Ε. ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι κυρώσεις του π.δ. 186/1992 εφόσον οι παραλήψεις αυτές αποκατασταθούν μέχρι την 31.12.1994

9.α. Απαιτήσεις του Ο.Τ.Ε. κατά του Δημοσίου ή φορέων ευρύτερου δημοσίου Τομέα οπως αυτός επανοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (μη περιλαμβανομένων όμως για τους σκοπούς της παρούσας διατά­ξεως τον πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Τα­μείων κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως) οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 31.12.1992 και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι την 30.6.1993, αφορούν δε υποχρεώσεις του Δη­μοσίου ή των ως άνω φορέων του δημόσιου τομέα βάσει των παραγράφων 1 έως 4 του άρ­θρου 48, του άρθρου 50 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 53 του ν.δ. 165/1973 και κάθε απαίτηση του Ο.Τ.Ε. κατά των ως άνω προσώ­πων από υπόλοιπα ληξιπρόθεσμων λογαρια­σμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εκτελέ­σεως έργων, επενδύσεων και εκμεταλλεύ­σεων σε άγονες περιοχές ή καταβολών πρα­γματοποιούμενων για λογαριασμό του Δημό­σιου προς τρίτους βάσει του ως άνω ν.δ. δια­γράφονται από τα βιβλία του Ο.Τ.Ε. με ημερο­μηνία 30.6.1993.

β. Απαιτήσεις του Δημοσίου κατά του Ο.Τ.Ε. για μερίσματα του Δημοσίου που έχουν παρακρατηθεί βάσει του άρθρου 49 του ν.δ 165/1973 που υφίσταντο μέχρι την 31.12.1992 και δεν απεδόθησαν ή εξοφλήθησαν μέχρι 30.6.1993 διαγράφονται με ημερομηνία 30.6.1993

Στη ρύθμιση αυτή δεν υπάγεται το εγκριθέν, μέρισμα προς διανομή από :την τακmκή Γενική Συνέλευση του Ο.Τ.Ε. της 23.6.1993.

γ. Ο .Υπουργός Οικονομικών εξουσιοδοτεί­ται να καθορίζει με αποφάσεις του τυχόν λεπτομέρειες ως προς τις απαιτούμενες λογικες τακτοποιήσεις και την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων α. και β' της παρού­σας παραγράφου.

10.α. Καταβολές που πραγματοποιούνται από τον Ό.Τ.Ε. για τη χρηματοδότηση του Λο­γαριασμού Νεότητας Προσωπικού Ο.Τ.Ε. και για την τυχόν καταβολή πλήρους αποζημιώσεώς στο προσωπικό του Ο.Τ:Ε πού απολύεται κατόπιν συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας και τη συνταξιοδότησή του στο μέτρο που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη πρόβλεψη στον ισολογισμό του Ο.Τ.Ε., η όποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της προβλέψεως της χρήσεως του έτους 1993 αναπροσαρμοζόμενης κατ'έτος τουλάχιστον κατά το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενού έτους παρέχουν αυτοδικαίως στον Ο.Τ.Ε. δικαίωμα εκπτώσεως φόρου εισοδήματος τόσου ύψους, όσο είναι το ύψος του ποσού των ανωτέρω γενομένων ουχί εξ ελευθεριότητος του ΟΤΕ καταβολών. Η έκπτωση του ανωτέρω φόρου, εφόσον δεν εξαντληθεί κατά τη χρήση, εντός της οποίας έγινε η ανωτέρω καταβολή μπορεί να μεταφέρεται κατ' ανώτατο όρίο στις επόμε­νες πέντε (5) χρήσεις μετά τη χρήση κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ανωτέρω κατα­βολή. Η ισχύς της παρούσας διατάξεως λήγει στο τέλος της δεκάτης χρήσεως μετά 'ίο τέ­λος της χρήσεως του έτους 1993.

β. Η αυτή ως άνω ρύθμιση εφαρμόζεται στην περίπτωση καταβολής επιστροφών της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπεται στο άρ­θρο 54 του Τηλεφωνικού Κανονισμού του Ο.Τ.Ε. που υπερβαίνουν την αντίστοιχη πρό­βλεψη στον ισολογισμό του Ο.Τ.Ε., η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της προβλέψεως της χρήσεως του έτους 1993 αναπροσαρμο­ζόμενης κατ' έτος τουλάχιστον κατά το ποσο­στό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους. Η ισχύς της παρούσας διατάξεως λήγει στο τέλος της δεκάτης χρήσεως μετά το τέ­λος της χρήσεως του έτους 1993.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστω­θεί ότι η λογιστική καθαρή θέση του Ο.Τ.Ε. εί­ναι μικρότερη της αξίας της αναγραφόμενης στον ισολογισμό της 30.6.1993 βάσει του οποίου έγινε η προσφορά για την αγορά από το Δημόσιό των μετοχών της κατηγορίας Β κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%), χορηγείται αποζημίωση που αντι­στοιχεί στην πέραν του ανωτέρω ποσοστού πέντέ τοις εκατό (5%) διαφορά. Η διαφορά κα­ταβάλλεται στον κύριο ή τους κυρίους των μέτοχών της κατηγορίας Β και Γ σε πέντε (5)ετήσιες δόσεις κατά την αναλογία του μετοχι­κού κεφαλαίου, την οποία εκπροσωπούν οι μέτοχοι των οποίων οι δυcαιούχοι είναι κύριοι.

Η διαπίστωση ενεργείται από Ορκωτούς Ελεγκτές διοριζόμενους από την πλειοψηφία των μετόχων του Ο.Τ.Ε. ύστερα από απόφαση

ω έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

Το πόρισμα των Ορκωτών Ελεγκτών υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και είναι υποχρεωτικό για το σύνολο των μετόχων του Ο.Τ.Ε.

Ο Υπουργός Οικονομικών εντός μηνάς από της ημερομηνίας υποβολής του πορίσμα­τος εκδίδει απόφαση δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναγνώρισης της διαφοράς και καθορισμού του ύψους της αποζημίωσης. Η ετήσια αυτή αποζημίωση συμ­ψηφίζεται με το φόρο των ετήσιων καθαρών κερδών του Ο.Τ.Ε.. Εάν δεν υπάρχουν κέρδη ή τα ύψος της αποζημιώσεως υπερβαίνει τον καταβλητέο ή παρακρατούμενο από το μέτοχο ή τους μετόχους της κατηγορίας Β και Γ φόρο ολόκληρο το ποσό ή διαφορά συμψηφίζεται σε επόμενό έτος εντός της κατά τα ανωτέρω πενταετίας.

δ. Ο Υπουργός Οικονομικών εξουσιοδοτεί­ται να καθορίζει με αποφάσεις του τυχόν λεπτομέρειες για την εφαρμογή των εδαφίων α' , β" και γ' της παρούσας παραγράφου, για την εφαρμογή των εδαφίων α , β, γ της παρούσας παραγράφου.­

Από 1.1.1996 ο ΟΤΕ δημοσιεύει μηνιαίες συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ενιαίου λογιστι­κού Σχεδίου.

12. Η χρησιμοποίηση της επωνυμίας : "Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ­Α.Ε. ή του διακριτικού τίτλου (Ο.Τ.Ε ή ΟΤΕ ΑΕ ) από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως εταιρικής επωνυμίας, δια­κριτικού τίτλου ή σήματος απαγορεύεται.

13. Επιτρέπεται η αυτούσια υλική εξαγωγή από την ελληνική επικράτειά ή εισαγωγή αε αυτήν των τίτλων των μετοχών του Ο.Τ.Ε. άνευ περιορισμών.

14. Ο Υπουργός Οικονομικών με αποφά­σεις του προβαίνει στην πώλησή του συνόλου των μετοχών της Κατηγορίας Β και σε πώληση ή σε μεταβίβαση με άλλο τρόπο των μετοχών της Κατηγορίας Γ: Με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο αρι­θμός, η τιμή πώλησης καθώς και οι λοιποί όροι της πωλήσεως ή μεταβιβάσεως των μετοχών αυτών, επιτρεπόμενης της πωλήσεως επί rn­στώσει καθώς και της δωρεάν χορηγήσεως με­τοχών της Κατηγορίας Γ στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους της Εταιρείας. Η πώληση ή η μεταβίβαση μετοχών της Κατηγο­ρίας Γ στους εργαζόμενους και συνταξιού­χους του Ο.Τ.Ε, απαλλάσσεται οιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου φόρου. Οι δυcαιούχοι εργα­ζόμενοι και συνταξιούχοι του Ο.Τ.Ε. απαλλάσ­σονται από το φόρο εισοδήματος, το τέλος χαρτοσήμου, οποιονδήποτε άλλον άμεσο ή έμμεσο φόρο ή άλλη εισφορά υπέρ του Δημο­σίου, Ασφαλιστικών Ταμείων ή τρίτου για το ποσό που λαμβάνουν με τη μορφή μετοχών του Ο.Τ.Ε. Πριν την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων ο Υπουργός Οικονομικών ζητεί την έκδοση σχετικών εγκριτικών πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου,

ΟΙ λοιπές μετοχές της κατηγορίας Γ διατίθεται και πωλούνται σε ενδιαφερόμενους αγοραστές μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ή αλλοδαπών Χρηματιστηρίων Αξιών ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο μέσω των Αναδόχων, τους οποίους επέλεξε το Δημόσιο. Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι επιλέγονται ή ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.2000/1991, . (ΦΕΚ 206 Α.) όπως συμπληρώθηκε με το άρ­θρο 7 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 13Α) και όπως ισχύει σήμερα.

15. Το δικαίωμα διορισμού μελών στο Διοι­κητικό.Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε από τον κύριο ή τους κυρίους των μετοχών της κατηγορίας Α' σύμφωνα με το καταστατικό του Ο.Τ.Ε ασκεί­ται με κοινή υπουργική απόφαση από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Μεταφο­ρών και Επικοινωνιών, με την οποία ορίζεται μεταξύ των μελών και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι φορείς του δημόσιου τo­μέα, όπως αυτός επανοριοθετήθηκε με το άρ­θρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α' ), στους οποίους επιτρέπεται με τον παρόντα νόμο να έχουν στην κυριότητα και κατοχή τους μετο­χές της κατηγορίας Α ` εκχωρούν τα δικαιώ­ματά τους ψήφου και διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυτοδι­καίως και άνευ υποχρεώσεως αναγγελίας στον Υπουργό Οικονομικών από την εκάστοτε ­ημερομηνία αποκτήσεως των τίτλων μετοχών της κατηγορίας Α. Τα δυcαιώματα αυτά ασκεί ο Υπουργός Οικονομικών ανεξάρτητα από την έξοδο των φορέων αυτών από το δημόσιο το­μέα. Σε περίπτωση μερικής ή ολυcής αποκρα­τικοποιήσεως των φορέων αυτών, οι μετοχές του Ο.Τ.Ε. της κατηγορίας Α των οποίων είναι κύριοι μεταβιβάζονται υποχρεωτικώς στο Δη­μόσιο ή σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα.

16. Για τη σύναψη συμβάσεων δημόσιων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ο Ο.Τ.Ε. εφαρμόζει τις διατάξεις της ελληνικής νομο­θεσίας και τις πρήξεις των Ευρωπαϊκών Κοι­νοτήτων περιλαμβανομένης της Οδηγίας του Συμβουλίου 90/531/Ε.Ο.Κ. της 17.9.1990 (L 297/1 της 29.10.1990), της Οδηγίας του Συμ­βουλίου 93/13/Ε.Ο.Κ. της 25.2.1992 (L 76/ 14 της 23.3.1992) και της Οδηγίας του Συμβου­λίου 92/50Ι Ε.Ο.Κ. της 18.6.1993 (L 209/1 της 24.7.1992), για τις διαδικασίες που εκκινούν τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

17. α. Η συνιστούμενη με το άρθρο 2 1 του Καταστατικού του Ο. Τ.Ε. η οποία έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις Δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για θέματα εθνικής ασφαλείας και δημοσίας τάξης

¨αα) Στελεχώνεται μόνο από 'Έλληνες πολί­τες βάσει αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του Ο.Τ.Ε., επιφυλασσόμενης της ασκήσεως δικαιώματος αρνησικυρίας εκ μέρους του Επι­τρόπου Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού του Ο.Τ.Ε.

ββ) Διευθύνεται από τον Επίτροπο Εθνι­κής Άμυνας ο οποίος επικουρείται στο έργο του από αναπληρωτή του, υπάλληλο του Ο.Τ.Ε., τον οποίο έχει επιλέξει ο ίδιος. Ο Επίτροπος Εθνικής Άμυνας και ο υπ'αυτού εξουσιοδο­τούμενος αναπληρωτής του έχει λειτουργική ανεξαρτησία λήψεως αποφάσεων επί παντός Θέματος σχετιζόμενου με την εσωτερική ορ­γάνωση, διοίκηση και έλεγχο της Υπηρεσίας Ειδικών Δικτύων και των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών μέσω της υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού του Ο.Τ.Ε. εντός των πλαισίων των διατάξεων που διέπουν τον Ο.Τ.Ε. και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Ο Επίτροπος Εθνικής Άμυνας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο επί Θεμάτων που αφορούν τη σύνταξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής επί της στελεχώσεως της Υπηρε­σίας Ειδικών Δικτύων και επί παντός άλλου θέματος. που αφορά την ποιότητα και τις παρεχόμενες από την Υπηρεσία Ειδικών Δικτύων υπηρεσίες. Ο Επίτροπος Εθνικής Άμυνας εκχωρεί αρμοδιότητες, αναθέτει καθήκοντα ή δίδει εντολές με έγγραφο της Υπηρεσίας σε στελέχη της Υπηρεσίας Ειδικών Δι­κτύων ή σε άλλες Υπηρεσίες ή Διευθύνσεις ή στελέχη διευθύνσεων του Ο.Τ.Ε εντός των πλαισίων των κατά τα ανωτέρω αρμοδιοτήτων. Ο Επίτροπος Εθνικής Άμυνας δύναται να επικουρείται από ειδικό επιτελείο αποτελούμενο από εξειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας ή άλλων δημο­σίων υπηρεσιών, χωρίς να προκαλείται εκ του λόγου αυτού δαπάνη στον Ο.Τ.Ε..

β. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Δημοσίας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται εκάστοτε ο τρόπος ασκήσεως και οι κατ'ιδίαν αρμοδιότητες, για την πραγματοποίηση των σκοπών της της Υπηρεσίας Ειδικών Δικτύων που περιγράφονται άρθρο 21 του καταστατικού του ΟΤΕ και στην παρούσα παράγραφο.

18. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου οι οποίες προβλέπουν διαφορετική ρύθμιση ή διατήρηση της ισχύος δια­τάξεων του ν.δ. 165/ 1973 (ΦΕΚ 228 α' ) οι δια­τάξεις του ν.δ. αυτού καταργούνται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Ομοίως καταργείται από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου κάθε άλλη διάταξη η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις του πα­ρόντος νόμου.

19. Η διάταξη του άρθρου μόνου του ν.δ. 330/1970 (ΦΕΚ 102 Α' ) καταργείται καθόσον αφορά τον Ο.Τ.Ε. από 1.11.1993.

20. Στις περιπτώσεις επιGiολής κυρώσεων από την Ε.Ε.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2075/1992 το αρμόδιο δικαστήριο εκδικάζει την προσφυγή ή αίτηση ακυρώσεως κατά των αποφάσεων της Ε.Ε.Τ. εντός έξι (6) μηνών από της ημερομηνίας καταθέσεως της προσ­φυγής ή αιτήσεως ακυρώσεως. .

21. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις οποίες ορίζεται διαφορετική ημερομηνία θέσεως τους σε ισχύ, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόνοτς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως άνω νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 1993

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ι. ΒΑΒΡΙΤΣΙΩΤΗΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤ. ΜΑΝΟΣ

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Θ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Θ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 1993

 

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ