EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1993

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

98

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2150

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 12

Άτομα με ειδικές ανάγκες της πρώην Ε.Α.Σ.

 

1.                  Επιτρέπεται η πρόσληψη σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ίσχυε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ατόμων με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 εδάφ. πρώτο του ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α) "Προστασία πολεμιστών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων προσώπων" πρώην εργαζομένων της διαλυθείσης με το ν. 2078/1992 (ΦΕΚ 139 Α) πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.), καθώς και όσων εκ των ανωτέρω έχουν τέκνα με βαριά ηθικά, ψυχοσωματικά προβλήματα, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

2.                  Όσοι από τους αναφερομένους στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου τούτου ήταν αποσπασμένοι κατά το χρόνο διάλυσης της Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.) σε δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. ή σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, προσλαμβάνονται από την υπηρεσία, τον οργανισμό ή την επιχείρηση ή Ν.Π.Δ.Δ. που ήταν αποσπασμένοι.

3.                  Οι προσλαμβανόμενοι κατά τις παραγράφους 1 και 2 δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους.

4.                  Οι ιδιότητες των ως άνω κατηγοριών προκύπτουν είτε από το γεγονός της πρόσληψής τους στην πρώην Ε.Α.Σ. με τη διαδικασία του ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α) ή προγενέστερων σχετικών διατάξεων είτε από σχετικά έγγραφα στοιχεία με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της απόλυσής τους.

5.                  Η πρόσληψη γίνεται στο μεν Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. σε κενές οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους δε οργανισμούς και επιχειρήσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης των τυπικών τους προσόντων ή ειδικότητας που καθορίζεται με την πράξη πρόσληψης. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, συνιστώνται αυτοδικαίως με την αποχώρηση από την υπηρεσία κατά οιονδήποτε τρόπο των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Για το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 14 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987.

6.                  Η πρόσληψη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας με την οποία είχαν τοποθετηθεί στην πρώην Ε.Α.Σ. ως άτομα με ειδικές ανάγκες ή άλλο σχετικό έγγραφο στοιχείο με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερης της απόλυσής τους ή η γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του Δημοσίου, με την οποία κρίνονται ως άτομα με ειδικές ανάγκες τα τέκνα αυτών.

7.                  Δίκαιωμα αίτησης έχουν όσοι από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απολύθηκαν και δεν τακτοποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 139 Α).

8.                  Ο αριθμός των εργαζόμενων ατόμων με ειδικές ανάγκες στην πρώην Ε.Α.Σ., που θα προσληφθούν κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός των αποσπασμένων της κατηγορίας αυτής σε άλλες υπηρεσίες, οργανισμούς ή επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα. Αν ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον αριθμό αυτόν, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας και σε περιπτώσεις ιδίου ποσοστού, με βάση τη μεγαλύτερη ηλικία.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 1993

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ

 

 

 

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ

ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ

 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα 16 Ιουνίου 1993

 

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ -ΜΠΕΝΑΚΗ